tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: 25.05.2017 , Ur.l. 909-2/2010/19

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Lovec/lovka 70603841

Klasius-P16

Gozdarstvo in lov (0821)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti
Glej poklicni standard LOVEC /LOVKA in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Dokončana osnovna šola,
 • opravljen lovski izpit,
 • orožni list.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2. NAČINI PREVERJANJA
 • Storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • racionalno rabo energije, materiala in časa,
 • komunikativnost,
 • upoštevanje predpisov o zdravju in varnosti pri delu,
 • upoštevanje predpisov o požarni varnosti,
 • upoštevanje predpisov o varstvu okolja,
 • upoštevanje predpisov o lovstvu.

Izločilna merila:

Ni izločilnih meril.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba 40
 dokumentacija 10
ustni zagovor 40

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Lovec/lovka (6154.01)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji

  a) Prostori:

  • ustrezno opremljena učilnica,
  • gozdna površina,
  • strelišče.

   

  b) Zbirke:

  • pogostejše prostoživeče živali,
  • najpomembnejše trofeje divjadi,
  • deli prostoživečih živali, na podlagi katerih ugotavljamo starost živali in usklajenost z okoljem (roglji, zobovje, rogovje ...).

   

  c) Pripomočki za izvajanje lova:

  • vabniki, pasti …
  • orožje ,
  • oprema (dvogled, za čiščenje orožja …).

   

  d) Slikovna oz. materialna sredstva:

  • osnovni primeri pravilnega gospodarjenja v lovišču (krmišča, krmne njive, pasišča, grmišča, solnice, remize, voljere, preže, valilnice ...),
  • avdio in video posnetki,
  • materiali in pripomočki za pripravo objektov v lovstvu.
  • pripomočki za delo v gozdu (sekira, motorna žaga, motorna čistilka in ostala gozdarska delovna sredstva za delo v lovišču.

  e) Osebna varovalna oprema in prva pomoč


 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • vsaj en član vsaj visokošolsko izobrazbo s področja gozdarstva ali veterine ali agronomije oz. kmetijstva, 10 let delovnih izkušenj v gozdarstvu ali lovstvu in 10 let aktivnega udejstvovanja v lovstvu z lovskim izpitom,
  • en član višješolsko izobrazbo s področja gozdarstva ali kmetijstva, 10 let delovnih izkušenj v gozdarstvu ali lovstvu in 10 let aktivnega udejstvovanja v lovstvu z lovskim izpitom ali
  • en član srednjo strokovno izobrazbo na področju gozdarstva ali veterine ali kmetijstva, 10 let delovnih izkušenj v gozdarstvu ali lovstvu in 10 let aktivnega udejstvovanja v lovstvu z lovskim izpitom.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
spremlja stanje divjadi in drugih prostoživečih živali v lovišču
 • spremlja stanje divjadi v lovišču preko vsega leta
 • spremlja naseljevanje in doseljevanje divjadi v naravo
 • ugotavlja in ocenjuje številčnost divjadi in drugih prostoživečih živali v odvisnosti od okolja
 • ugotavlja in ocenjuje zdravstveno stanje živali
 • ugotavlja in spremlja lokacije migracijskih poti
 • pozna osnovne pojme o divjadi
 • pozna vse pomembnejše živalske vrste v okolju
 • razlikuje živali po izgledu, oglašanju, sledovih in življenjskih navadah
 • pozna njihove ekološke značilnosti
 • pozna glavne bolezni živali
 • pozna medvrstne odnose
 • pozna odnose med živalmi iste vrste
 • pozna glavne značilnosti ekosistemov
 • pozna vplive živali na okolje in okolja na živali
 • pozna glavne zavarovane in ogrožene živalske ter rastlinske vrste
 • pozna vzroke ogroženosti vrst in najpomembnejše ukrepe za ohranjanje vrst

V določenem prostoru (po izboru komisije):

 • prepozna vse vrste živali, ki spadajo med divjad in nekatere druge prostoživeče živali ter opiše njihove biološke značilnosti in ekologijo
 • pojasni kriterije, po katerih oceni številčnosti živali v danem prostoru ter pojasni kazalce usklajenosti števila živali z okoljem
 • določi zdravstveno stanje živali, določene s strani komisije
 • oceni in pojasni možnost migracij živali
 • določi bolezenske znake na živalih za glavne vrste bolezni
 • prepozna divjad in ostale prostoživeče živali po:
  • sledovih
  • iztrebkih
  • rogovju
  • dlaki in
  • znakih v okolju
 • prepozna živali po:
  • izgledu,
  • oglašanju in
  • načinu življenja
 • racionalno rablja energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi varnosti in zdravja pri delu
 • upošteva lovsko zakonodajo
uravnava številčnost divjadi v lovišču
 • izbere primerno divjad za odstrel
 • izvaja odstrel po odločbi
 • strelja na mirujočo in premikajočo se tarčo ter na glinaste golobe
 • izvaja lov na različne načine
 • lovi s pomočjo lovskega psa
 • sodeluje pri organizaciji lova in spremljavi lovskih gostov 
 • pripravi uplenjeno divjad za transport
 • opravi transport divjadi in jo pripravi za prodajo
 • pripraviti trofejo in izpolni trofejni list
 • oceni starost divjadi po zobovju ali drugih kazalcih
 • bere gozdarske karte in se s pomočjo instrumentov ali oznak orientira v gozdnem prostoru
 • pozna različne načine lova
 • pozna osnove o uporabi orožja in balistike
 • pozna lovsko optiko, njene značilnosti in lovske pripomočke
 • zna oceniti, katere živali so primerne za odstrel
 • pozna vse ukrepe za preprečevanje škode, ki bi jo lahko povzročile divjad in druge prostoživeče živali
 • pozna ukrepe preprečevanja škode na divjadi
 • pozna ukrepe pri transportiranju uplenjenjene divjadi
 • zna postopke priprave trofeje in določanja let divjadi
 • pozna vse glavne vrste in značilnosti lovskih psov ter njihove bolezni
 • pozna osnove šolanja in vodenja lovskih psov
 • pozna pogoje za uporabo lovskih psov pri lovu

Izvede streljanje (po izboru komisije):   

 • se pripravi na lov
 • izbere ustrezno orožje, strelivo in pripomočke  glede na način lova
 • strelja na mirujočo in premikajočo se tarčo oziroma na glinaste golobe
 • strelja z orožjem z gladko in risano cevjo
 • predstavi balistiko izstrelka
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva lovsko zakonodajo

 

Pojasni izvedbo lova (po izboru komisije):

 • pojasni postopek pravilne priprave in ustrezne opreme za lov 
 • pojasni postopke pri izvedbi posameznega lova
 • pojasni postopke pri izvedbi skupinskega lova
 • določi način zaključka skupinskega lova
 • pojasni postopke pri spremljanju lovskega gosta pri lovu
 • predstavi ukrepe za varnost pri lovu
 • prepozna in predstavi vse  pripomočke za izvajanje lova
 • upošteva lovsko zakonodajo

 

Pojasni postopek uplenitve divjadi (po izboru komisije):

 • pojasni postopek pravilne priprave in ustrezne opreme za lov  
 • pojasni kazalce, ki so odločilni za izločanje osebkov iz populacije
 • pojasni postopek izvedbe po uplenitvi divjadi:
  • pojasni postopek priprave divjadi za prodajo
  • pojasni postopek priprave lovske trofeje
  • oceni starost divjadi po zobovju ali drugih kazalcih
  • izpolni trofejni list
 • upošteva lovsko zakonodajo

 

Pojasni izvedbo lova z lovskim psom:

 • pojasni postopek pravilne priprave in ustrezne opreme za lov 
 • prepozna vrsto lovskih psov
 • glede na vrsto lovskega psa se odloči  za način šolanja in vzrejo
 • pojasni pogoje za uporabo lovskega psa v lovišču
 • prepozna glavne bolezni psov in določi ukrepe za njihovo preprečevanje
 • pojasni uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi varnosti in zdravja pri delu
 • pojasni pravila o lovu in lovstvu
 • upošteva lovsko zakonodajo
izvaja biotehnična dela v lovišču
 • izvaja označevanje lovskih mej
 • izvaja pripravo krmnih njiv in vzdrževanje pašnikov za divjad
 • ureja grmišča
 • ureja remize in voljere
 • izdeluje krmilnice, valilnice in dupla za ptice ter skrbi zanje
 • izdeluje solnice, napajališča in kaluže
 • ureja krmišča za divjad in druge prostoživeče živali
 • izvaja krmljenje divjadi
 • izvaja vzdrževanje in oskrbo krmišč, solnic, napajališč in kaluž za divjad
 • izvaja pripravo lovskih stez
 • izdela in postavi visoke preže na primerna mesta
 • izvaja dela z motorno žago, motorno čistilko in ostalimi gozdarskimi delovnimi sredstvi za delo v lovišču
 • pozna pravila označevanja lovskih mej
 • pozna potrebe in načine krmljenja določene divjadi
 • pozna pomen solnic
 • pozna kriterije za pripravo pašnikov, krmnih njiv, krmišč, napajališč, kaluž, lovskih stez, prež,
 • zna urediti grmišča, remize in voljere

Demonstrira oziroma pojasni pripravo in namen uporabe objekta (po izboru komisije):

 • pripravi potrebna orodja in materiale za pripravo/ureditev objekta
 • pripravi idejno zasnovo izbranega objekta (po potrebi)
 • pripravi oz. izdela enega ali več spodaj navedenih objektov:
  • izvede označevanje lovskih mej
  • uredi grmišče
  • uredi primerno remizo
  • uredi primerno voljero
  • izdela krmilnico
  • izdela valilnico
  • izdela duplo za ptice
  • izdela solnico
  • izdela napajališče
  • izdela kalužo
  • izdela prežo
  • izdela krmišče
  • izvede obsekovanje ali obžagovanje lovskih stez
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela oz. storitve

 

Pojasni izbor krme oz. semenskega ali sadilnega materiala glede na posamezne živali (po izboru komisije):

 • izbere ustrezno krmo za posamezno divjad in pojasni namen krmljenja
 • izbere ustrezne sadike, oz. seme za krmne njive
 • pojasni postopke pri pripravi krmne njive
 • pojasni postopke pri pripravi lazov
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varstvu okolja
opravlja vsa ostala dela v povezavi s prostoživečimi živalmi in z loviščem
 • oceni škodo na kmetijskih površinah
 • ugotovi vrsto živali, ki je povzročila škodo
 • izvede ukrepe za preprečevanje škode od divjadi in drugih prostoživečih živali
 • izvede ukrepe za preprečevanje škode na divjadi
 • uporablja traktor, traktorske priključke, motorno žago, motorno čistilko in ostala gozdarska delovna sredstva za uporabo v lovišču
 • uporablja lovsko optiko
 • oškodovancu nudi prvo pomoč
 • pozna glavne rastlinske in živalske vrste, na katerih povzročajo divjad in nekatere druge prostoživeče živali največ škode
 • pozna ukrepe, na živalih in na okolju, za usklajevanje številčnosti živali z okoljem
 • pozna ukrepe za preprečevanje škode od divjadi in drugih prostoživečih živali
 • pozna lovsko optiko, njene značilnosti in lovske pripomočke
 • pozna nevarnosti pri izvajanju lova
 • zna nuditi poškodovancu prvo pomoč

Prevzame obravnavo prijave škode povzročene s strani divjadi (po izboru komisije):

 • pojasni postopke ukrepanja po prijavi škode s strani oškodovanca
 • prepozna škodo v okolju
 • prepozna vrsto živali, ki je povzročila škodo
 • izpolni prijavni obrazec
 • finančno ovrednoti škodo
 • pojasni ukrepe za preprečevanje škode, povzročene od divjadi oz. prostoživečih živali
 • izvede individualno zaščito sadik (po potrebi)
 • upošteva principe učinkovite komunikacije s strankami
 • upošteva lovsko zakonodajo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve

 

Demonstrira varno delo s stroji, napravami in ostalimi pripomočki (po izboru komisije):

 • se pripravi na delo
 • izbere in nastavi stroje/naprave/pripomočke za delo
 • demonstrira varno delo ( s traktorjem, traktorskimi priključki, motorno žago, motorno čistilko ali ostalimi gozdarskimi delovnimi sredstvi, ki se jih  uporablja v lovišču)
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi varnosti in zdravja pri delu
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve

12. Literatura, strokovno gradivo

 • več avtorjev, Lovčev priročnik, Lovska zveza Slovenije, 1996
 • več avtorjev, knjige iz Zlatorogove zbirke od št. 1 do 33
 • Černe, Lojze. (1989 ). Preprečevanje in ocenjevanje škod od divjadi na kmetijskih rastlinah. Ljubljana: Lovska zveza Slovenije
 • Zakon o divjadi in lovstvu /ZDLov-1/(Ur.l. RS, št. 16/2004, 120/2006 Odl. US; št. Ur.I. 98/04)
  Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o divjadi in lovstvu (Ur.l. RS, št. 17/2008)
 • zakoni in predpisi, povezani z naravo in lovstvom

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Igor Simšič, Lovsko-upravljalsko območje Notranjske (Lovska zveza Slovenije)
 • Ivan Žižek, Lovska zveza Slovenije – predsednik komisije za izobraževanje
 • Borut Horvat, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Jože Strle, GZS
 • Andrej Andoljšek, KGZS
 • Andrej Breznikar, ZGS
 • Sebastjan Bajc, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

Koordinator:
 • Majda Stopar, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word