tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 27.07.2016 , Ur.l. 604-19/2010/26
Nasledniki:
-
- Cestni preglednik/cestna preglednica 3254257011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Cestni preglednik / cestna preglednica 6333147011

Klasius-P16

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Cestni preglednik / Cestna preglednica in točko 11 tega kataloga.


2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • srednja poklicna izobrazba ali
 • osnovnošolska izobrazba s pridobljeno NPK Vzdrževalec / vzdrževalka cest in 5 let delovnih izkušenj na področju vzdrževanja cest
 • vozniško dovoljenje B-kategorije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

 

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za  preverjanje.

 

4.2. NAČINI  PREVERJANJA

Praktično preverjanje na poligonu in v učilnici z ustreznimi didaktičnimi pripomočki ter storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati, so:

 • priprava na izvedbo naloge,
 • uporaba orodij in pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost,
 • racionalna poraba časa in materiala,
 • ekološko ravnanje,
 • upoštevanje pravil za zdravje in varnost pri delu.

Izločilni merili:
 • nepravilna uporaba zaščitne opreme,
 • nezavarovanje sebe in svojega dela.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež (%)
načrtovanje in priprava naloge 20
dokumentacija 40
izvedba 30
ustni zagovor 10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Cestni preglednik/cestna preglednica (7129.07)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • poligon, ki omogoča izvedbo določenih vzdrževalnih del
  • pregledniški avtomobil
  • sredstva za delo, ki jih uporablja cestni preglednik
  • učilnica z ustreznimi didaktičnimi pripomočki
  • skice, fotografije, videoposnetki
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

  • višješolsko ali visokošolsko izobrazbo s področja  gradbeništva ali prometa in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja vzdrževanja cest.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Pregleda sestavne dele cestnega sveta in varovalnega pasu
 • ugotovi poškodbe na vozišču
 • pregleda stanje vozišča s pregledniškim vozilom
 • pregleda naprave za odvodnjavanje
 • pregleda cestno opremo ter opravi nujna manjša popravila
 • pregleda prometno in neprometno signalizacijo ter razsvetljavo
 • pregleda cestne objekte
 • pregleda urejenost prostega profila ceste in polja preglednosti
 • pregleda vse ostale elemente ceste in varovalnega pasu zaradi morebitnih kvarnih vplivov na cesto in varnost prometa
 • opravi manjša vzdrževalna dela
 • izmeri in ugotavlja vplive vremenskih razmer na vozišče
 • pozna predpise, ki urejajo delo cestnega preglednika
 • pozna opremo pregledniškega vozila
 • pozna sestavne dele javne ceste
 • pozna vrste poškodb na voziščih in njihov vpliv na prometno varnost
 • zna opraviti preprostejša, nujno potrebna vzdrževalna dela
 • pozna postopke odstranitve pokvarjenih in opuščenih vozil
 • pozna naprave za odvodnjavanje
 • pozna posledice opuščanja vzdrževanja
 • zna vzdrževati naprave za odvodnjavanje
 • pozna opremo cest
 • zna oceniti, kdaj je opremo cest potrebno vzdrževati, popraviti ali nadomestiti
 • zna vzdrževati, popraviti ali nadomestiti opremo cest
 • pozna vrste prometne signalizacije in pravilno postavitev
 • pozna faze vodenja prometa
 • pozna vsebino in pomen banke cestnih podatkov
 • zna ugotoviti stanje prometne signalizacije
 • zna ukrepati, ko opazi pomanjkljivosti
 • pozna vrste cestnih objektov in njihove dele ter namen
 • prepozna vidne poškodbe, ki vplivajo na stabilnost in trajnost objekta
 • prepozna vidne poškodbe, ki lahko vplivajo na prometno varnost
 • zna oceniti obseg naplavljenega materiala pred oporniki mostov
 • zna opraviti preprostejša vzdrževalna dela na objektih
 • pozna prosti profil ceste, polje preglednosti in pregledno bermo
 • pozna dejavnike, ki zmanjšujejo prosti profil
 • zna zagotoviti prosti profil in preglednost
 • pozna naravne pojave, ki vplivajo na stabilnost brežin
 • pozna tehnično in biološko zavarovanje pobočij
 • pozna posledice, ki nastanejo zaradi posegov v varovalnem pasu, in njihov vpliv na cesto ter varnost prometa
 • zna oceniti nujnost ukrepanja in opraviti preprostejša dela
 • pozna vremenske pojave, ki vplivajo na stanje cest
 • pozna naprave in stroje za delo v cestnem svetu in varovalnem pasu

Pripravi pregledniško vozilo

 • Pregleda obvezno opremo, urejenost/pripravljenost ter ustreznost opreme
 • Pripravi ustrezni material, delovna orodja in osebno varovalno opremo
 • Pojasni zaporedje in ugotovi prioriteto opravil

Opiše naloge cestnega preglednika povezane z odvodnjavanjem cest

 • Našteje in opiše sisteme odvodnjavanja
 • Našteje razloge za nedelovanje sistemov za odvodnjavanje in opiše ukrepe, ki jih izvrši cestni preglednik
 • Naredi popis za izkop in pripravi popis potrebnih ukrepov za ureditev odvodnjavanja (globinsko in površinsko)
 • Opiše načine za oceno globine jarkov

Opiše in našteje naloge cestnega preglednika in praktično prikaže nalogo po izboru komisije

 • Našteje cestno opremo in prometno signalizacijo
 • Obrazloži pomen prometne signalizacije in prometne opreme
 • Opiše uporabo zaščitnih varovalnih preglednih sredstev in opreme pri delu
 • Razloži  in opiše, kaj je potrebno pogledati na objektih
 • Razloži definicijo cestnega sveta in varovalnega pasu
 • Našteje vrste in tipe poškodb na vozišču ter ob primeru poškodbe na vozišču opiše način sanacije
 • Opiše postopek odstranitve pokvarjenih vozil 
 • Praktično prikaže  postopek  merjenja slanosti
 • Opiše uporabo zaščitnih varovalnih sredstev in opreme pri delu
 • Izvede pregled ceste in pripravi ustrezno poročilo
 • Opiše zakonodajo in loči ter opiše cestni svet in varovalni pas
Presoja prometno varnost
 • presoja prometno varnost
 • izvaja nujne ukrepe

 • zazna dejavnike, ki ogrožajo prometno varnost in so odvisni od stanja cest, vplivov okolja in vremenskih pojavov, stanja in postavitve signalizacije
 • zna ukrepati, ko zazna nevarnosti na cesti
 • Zazna nevarne dejavnike, ki ogrožajo udeležence v prometu

Opiše dejavnike, ki ogrožajo prometno varnost v cestnem prometu

 • Opiše stanje cestišča in dejavnike, ki najbolj vplivajo na prometno varnost
 • Opiše ukrepe, ki jih je dolžan izvesti cestni preglednik.
Zapiše ugotovitve po opravljenem pregledu cest
 • izpolni prometno dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi
 • pripravi poročilo o kontrolnem pregledu (pregledniški dnevnik)

 

 • zna izpolniti potrebno dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi

V simulirani situaciji pregleda cestišče in izpolni ustrezno dokumentacijo

 • Opravi pregled cestišča in izpolni dokumentacijo o pregledu
 • Opiše, kaj mora vsebovati poročilo o pregledu ceste.
Sporoča in posreduje nujne podatke nadrejenim
 • obvešča nadrejene o nepravilnostih pri posegih v cestni svet in varovalni pas
 • obvešča nadrejene o večjih poškodbah in nepravilnostih, ki jih preglednik ne zmore opraviti sam

 • pozna predpise o varstvu cest in nedovoljenih posegih v cestni svet in varovalni pas

Opiše protokol posredovanja podatkov o nevarnih razmerah na cestišču

 • Opiše postopek zbiranja podatkov in komunikacije z vsemi pristojnimi.
Zavaruje in pregleduje mesta izvajanja vzdrževalnih del
 • postavi, pregleduje in vzdržuje cestne zapore
 • postavi signalizacijo za zavarovanje svojega dela na cestah
 • opravi nadzor nad stanjem začasne signalizacije

 • zna postaviti signalizacijo v preprostejših primerih
 • zna postaviti signalizacijo po skici oz. elaboratu prometne signalizacije v zapletenejših primerih
 • zna zavarovati svoje delo na cesti
 • pozna pravilno postavitev začasne prometne signalizacije

V simulirani situaciji zavaruje in pregleda mesto izvajanja vzdrževalnih del, ki ga določi komisija

 • Našteje vrste zapor in pravila za postavitev prometne signalizacije za zavarovanje del in ovir na cesti
 • Postavi in pregleda cestne zapore
 • V simulirani situaciji določi vrsto zapore, izbere prometno signalizacijo in razloži njen pomen
 • Na primeru elaborata začasne prometne ureditve razloži pravila za postavitev zapore in našteje pravilno zaporedje postavitve prometnih znakov na terenu
 • Na terenu ugotovi pravilnost postavitve prometne signalizacije v skladu z elaboratom začasne prometne ureditve
Zavaruje nevarna mesta pri nenadnem in izrednem dogodku
 • zavaruje nevarno mesto z ustrezno prometno signalizacijo ob prometni nezgodi, ovirah na cesti
 • zavaruje nevarno mesto z ustrezno prometno signalizacijo ob elementarnem dogodku

 • zna zavarovati nevarno mesto ob prometni nezgodi
 • pozna elementarne dogodke
 • zna oceniti, kdaj je potrebno nevarno mesto zavarovati oziroma zapreti cesto
 • zna oceniti nevarnost poškodbe

V simulirani situaciji izvede zavarovanje nevarnega mesta na cestišču

 • Na primeru izrednega dogodka na cesti (ovira, prometna nezgoda, elementarni dogodek) izbere tip zapore, opiše postopek ter način  zavarovanja nevarnega mesta

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Normativi in tehnične osnove za redno vzdrževanje cest in objektov, RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za ceste, 1994.
 • Zakon o  cestah (Ur. l. RS št. 109/2010) z vsemi nadaljnjimi spremembami.
 • Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS št. 109/2010) z vsemi nadaljnjimi spremembami.
 • Zakon o voznikih (Ur. l. RS št. 109/2010) z vsemi nadaljnjimi spremembami.
 • Zakon o motornih vozilih (Ur. l. RS št. 106/2010) z vsemi nadaljnjimi spremembami.
 • Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. l. RS št. 62/1998) z vsemi nadaljnjimi spremembami.
 • Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS št. 65/2008)  z vsemi nadaljnjimi spremembami.
 • Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del  na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Ur. list RS št. 116/2006) z vsemi nadaljnjimi spremembami.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Anton HRASTAR, inž. grad., Cestno podjetje Novo mesto d. d., direktor področja Vzdrževanje cest
 • Jure JESIH, univ. dipl. inž. grad., CPK d. d., namestnik direktorja
 • Danijel NAROBE, dipl. inž. grad., Javno podjetje za vzdrževanje avtocest d. o. o., v. d. vodje AC-baze Ljubljana
 • mag. Jože DRNULOVEC, univ. dipl. inž. grad., SCP d.o.o., vodja projekta Vzdrževanje
 • Vladimira ŠALEJ, prof. kem. in biol., SCP d. o. o., vodja projekta Izobraževanje
 • Janez PETROVČIČ, gradbeni tehnik, Cestno podjetje Ljubljana d. d., planer rednega vzdrževanja
 • Jelena SLAPNIK, univ. dipl. soc., Cestno podjetje Ljubljana d. d., vodja kadrovske službe

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:

 • Barbara Kunčič, Center RS za poklicno izobraževanje

14. Delovna skupina za pripravo revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti


 • Vladimira ŠALEJ, prof. kem. in biol., SCP d. o. o., vodja projekta Izobraževanje
 • Pavle HEVKA, dipl. ekon., inž. grad., nadzornik 2, DDC svetovanje inženiring, d. o. o.
 • Jože Brecelj, dipl. inž. grad., direktor, CPG, d. d.
 • Andrej Sever, univ. dipl. inž. grad., vodja tehnične službe, DARS d. d.

 

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Nikolaja Jurgl, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word