tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 25.05.2017 , Ur.l. 909-2/2010/16
Nasledniki:
-
- REVIRNI LOVEC/REVIRNA LOVKA 4313886011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Revirni lovec/revirna lovka 6230.007.5.1

Klasius-P16

Gozdarstvo in lov (0821)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Revirni lovec / Revirna lovka 62300070 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti opoklicno kvalifikacijo

 • Dokončana osnovna šola,
 • opravljen lovski izpit,
 • opravljen izpit za lovskega čuvaja,
 • orožni list.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2. NAČINI PREVERJANJA

Storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • Pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • racionalno rabo energije, materiala in časa,
 • komunikativnost,
 • upoštevanje predpisov o zdravju in varnosti pri delu,
 • upoštevanje predpisov o požarni varnosti,
 • upoštevanje predpisov o varstvu okolja,
 • upoštevanje sanitarno-higienskih predpisov,
 • upoštevanje predpisov o lovstvu.


Izločilna merila:

 • ni izločilnih meril


Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba 25
dokumentacija 20
ustni zagovor 45

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Lovec/lovka (6154.01)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Prostori:
  • ustrezno opremljena učilnica,
  • gozdna površina,
  • strelišče.

  • Zbirke:
  • pogostejše prostoživeče živali,
  • najpomembnejše trofeje divjadi,
  • deli prostoživečih živali, na podlagi katerih ugotavljamo starost živali in usklajenost z okoljem (roglji, zobovje, rogovje ...).

  • Pripomočki za izvajanje lova:
  • vabniki, pasti …
  • orožje,
  • oprema (dvogled, za čiščenje orožja …).

  • Slikovna oz. materialna sredstva:
  • osnovni primeri pravilnega gospodarjenja v lovišču (krmišča, krmne njive, pasišča, grmišča, solnice, remize, voljere, preže, valilnice ...),
  • avdio in video posnetki,
  • materiali in pripomočki za pripravo objektov v lovstvu,
  • pripomočki za delo v gozdu (sekira, motorna žaga, motorna čistilka in ostala gozdarska delovna sredstva za delo v lovišču.
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • vsaj en član vsaj visokošolsko izobrazbo s področja gozdarstva ali veterine, 10 let delovnih izkušenj v gozdarstvu ali lovstvu in 10 let aktivnega udejstvovanja v lovstvu z lovskim izpitom,
  • en član višješolsko izobrazbo s področja gozdarstva, 10 let delovnih izkušenj v gozdarstvu ali lovstvu in 10 let aktivnega udejstvovanja v lovstvu z lovskim izpitom ali
  • en član srednjo strokovno izobrazbo na področju gozdarstva ali veterine, 10 let delovnih izkušenj v gozdarstvu ali lovstvu in 10 let aktivnega udejstvovanja v lovstvu z lovskim izpitom.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
nadzira in izvaja čuvajska dela v lovišču
 • izvaja terenski nadzor nad opravljanjem kmetijskih, gozdarskih in ostalih del, ki negativno vplivajo na življenje in razvoj divjadi ter ostalih prostoživečih živali
 • opozarja lastnike psov, ki svoje živali brez nadzora prosto spuščajo v naravo
 • izvaja varstvo prostoživečih živali
 • spremlja lov
 • nadzira in izvaja odstrel velikih zveri
 • nadzira in izvaja dostavo odstreljene divjadi v skladu z veterinarskimi predpisi
 • spremlja pravico udejstvovanja na lovu
 • nadzoruje uporabo lovske izkaznice
 • sistematično opazuje in zbira podatke o divjadi in okolju ali sodeluje pri tem
 • nadzira in izvaja ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škode
 • pozna varstvo narave in živali
 • pozna glavne drevesne in grmovne vrste, trave in zeli ter tudi njihove značilnosti
 • pozna osnove gospodarjenja z gozdovi

Pojasni postopke nadzora pri (po izboru komisije):

 • lovu
 • dostavi odstreljene divjadi v skladu z veterinarskimi predpisi
 • uporabi lovske izkaznice
 • pravici glede udejstvovanja na lovu
 • vodenju in uporabi psov
 • izbiri pravilnih ukrepov za kršitev v prostoru v konkretni situaciji

Na objektu prepozna:

 • osnovne drevesne vrste
 • osnovne grmovne vrste
 • osnovne trave
 • osnovne zeli

Izvede čuvajska dela v lovišču (po izboru komisije):

 • prepozna zavarovane vrste prostoživečih živali na objektu
 • našteje načine varovanja prostoživečih živali in posamezne po izboru komisije predstavi
 • opravi izbor podatkov o divjadi
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
izvaja lov in odstrel divjadi v skladu s predpisi
 • sodeluje pri izdelavi lovsko-gospodarskih načrtov in letnih načrtov gospodarjenja z divjadjo
 • skrbi za lovske goste in jih vodi pri lovu ali opazovanju
 • strelja na mirujočo in premikajočo se tarčo ter na glinaste golobe
 • lovi na različne načine
 • lovi s pomočjo lovskega psa
 • izbere primerno divjad za odstrel
 • izvaja odstrel po odločbi
 • nadzira izvedbo vseh potrebnih nalog po odstrelu divjadi
 • pripravi divjad za transport
 • nadzira transport divjadi in njeno pripravo za prodajo
 • pripraviti trofejo in izpolni trofejni list
 • oceni starost divjadi po zobovju ali drugih kazalcih
 • bere gozdarske karte in se s pomočjo instrumentov ali oznak orientira v gozdnem prostoru
 • pozna različne načine lova
 • pozna osnove orožja in balistike
 • pozna lovsko optiko, njene značilnosti in lovske pripomočke
 • pozna vse ukrepe za preprečevanje škode, ki bi jo lahko povzročile divjad in druge prostoživeče živali
 • pozna ukrepe preprečevanja škode na divjadi
 • pozna vse glavne vrste in značilnosti lovskih psov ter njihove bolezni
 • pozna osnove šolanja in vodenja lovskih psov
 • pozna pogoje za uporabo lovskih psov pri lovu

Izvede streljanje po izboru komisije:   

 • se pripravi za lov
 • izbere ustrezno orožje, strelivo in pripomočke glede na način lova
 • strelja na mirujočo ali premikajočo se tarčo in na glinaste golobe
 • strelja z orožjem z gladko in risano cevjo
 • predstavi balistiko izstrelka
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o požarni varnosti

Pojasni izvedbo lova:

 • pojasni posamezen lov
 • pojasni skupinski lov
 • določi način zaključka skupinskega lova
 • pojasni vodenje lovskega gosta pri lovu
 • predstavi ukrepe za varnost pri lovu
 • prepozna in predstavi vse  pripomočke za izvajanje lova

Pojasni izvedbo uplenitve divjadi:

 • pojasni določanje najprimernejšega osebka za izločitev iz populacije
 • pojasni izvedbo postopka po uplenitvi divjadi:
 • oceni starost divjadi po zobovju ali drugih kazalcih
 • pojasni pripravo divjadi za prodajo
 • pojasni pripravo lovske trofeje
 • izpolni trofejni list
 • upošteva predpise o zdravju in varnosti pri delu
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • upošteva sanitarno-higienske predpise

Pojasni izvedbo lova z lovskim psom:

 • prepozna vrsto lovskih psov
 • glede na vrsto lovskega psa določi  način šolanja in vzrejo
 • na konkretnem primeru našteje pogoje za uporabo lovskega psa v lovišču
 • prepozna glavne bolezni psov in določi ukrepe za preprečevanje bolezni
 • upošteva pravila o lovstvu
nadzoruje stanje divjadi in drugih prostoživečih živali v lovišču
 • spremlja stanje divjadi
 • spremlja naseljevanje in doseljevanje divjadi v naravo
 • ugotovi in oceni številčnost divjadi in drugih prostoživečih živali v odvisnosti od okolja
 • uravnava številčnost divjadi v lovišču
 • ugotavlja zdravstveno stanja živali
 • ugotavlja migracijske poti
 • pozna načine ocenjevanja številčnosti določene divjadi
 • pozna primerno številčnost določene divjadi v odvisnosti od okolja
 • pozna vse kazalce in vzroke prekomerne številčnosti, ki se odražajo na okolju in na živalih
 • pozna vse pomembnejše živalske vrste v okolju ter njihov izvor in razvoj
 • razlikuje živali po izgledu, oglašanju, sledovih in življenjskih navadah
 • pozna osnovne pojme o divjadi
 • pozna ekološke značilnosti pomembnejših živalskih vrst v okolju
 • pozna medvrstne odnose in odnose med živalmi iste vrste
 • pozna značilnosti ekosistemov
 • pozna vpliv živali na okolje in vpliv okolja na živali
 • pozna glavne zavarovane in ogrožene vrste pri nas
 • pozna vzroke ogroženosti in najpomembnejše ukrepe za ohranjanje živali
 • pozna osnovne zakonitosti gojenja živali v oborah
 • pozna glavne bolezni živali

V določenem prostoru (po izboru komisije):

 • prepozna vse vrste živali, ki spadajo med divjad, in nekatere prostoživeče živali ter opiše njihove biološke značilnosti in ekologijo
 • ugotovi številčnosti živali v danem prostoru
 • pojasni načine uravnavanja številčnosti divjadi v lovišču
 • ter pojasni kazalce usklajenosti števila živali z okoljem
 • opiše zdravstveno stanje živali, določene s strani komisije
 • oceni in pojasni možnost migracij živali
 • določi primerno številčnost določene divjadi v odvisnosti od okolja
 • določi bolezenske znake na živalih za pogostejše vrste bolezni
 • določi zoonoze in zavarovanje pred njimi
 • prepozna divjad in ostale prostoživeče živali po:
 • sledovih
 • iztrebkih
 • rogovju
 • dlaki in
 • znakih v okolju
 • prepozna živali po:
 • izgledu
 • oglašanju in
 • načinu življenja
oceni škodo, povzročeno od divjadi in drugih prostoživečih živali
 • oceni škodo na kmetijskih površinah
 • sodeluje pri ocenjevanju škode na gozdnih površinah po različni divjadi in ostalih prostoživečih živalih
 • sodeluje pri ocenjevanju premoženjske škode po različni divjadi in ostalih prosto-živečih živalih
 • ugotovi vrsto živali, ki je povzročila škodo
 • nadzira in izvaja ukrepe na živalih in na okolju za usklajevanje številčnosti živali z okoljem
 • pozna glavne rastlinske in živalske vrste, na katerih povzročajo divjad in nekatere druge prostoživeče živali največ škode
 • pozna ukrepe, na živalih in na okolju, za usklajevanje številčnosti živali z okoljem
 • pozna ukrepe za preprečevanje škode od divjadi in drugih prostoživečih živali

Na objektu, določenem  s strani komisije:

 • prepozna škodo na objektu
 • prepozna vrsto živali, ki je povzročila škodo
 • evidentira stopnjo poškodovanosti na objektu
 • oceni škodo po divjadi
 • predvidi vrsto zaščite glede na poškodovano kulturo in vrsto živali
 • pojasni izvedbo individualne ali kolektivne zaščite rastlin
 • preveri pogoje za izplačilo škode
nadzira in izvaja biotehnična dela v lovišču
 • nadzira in izvaja označevanje lovskih mej
 • nadzira in izvaja pripravo krmnih njiv in vzdrževanje pašnikov za divjad
 • ureja grmišča
 • uredi primerno remizo in voljero
 • izdela krmilnice, valilnice in dupla za ptice ter skrbi zanje
 • izdela solnice, napajališča in kaluže
 • razporedi in uredi krmišča za divjad in druge prostoživeče živali
 • nadzira in izvaja krmljenje divjadi
 • nadzira in izvaja vzdrževanje in oskrbo krmišč, solnic, napajališč in kaluž za divjad
 • nadzira in izvaja pripravo lovskih stez
 • izdela in postavi visoke preže na primerna mesta
 • nadzira uporabo mehanizacije in ostalih gozdarskih delovnih sredstev, ki se uporabljajo v lovišču
 • izvaja dela z motorno žago, motorno čistilko in ostalimi gozdarskimi delovnimi sredstvi za delo v lovišču
 • pozna pravila označevanja lovskih mej
 • pozna potrebe in načine krmljenja določenih živali
 • pozna pomen solnic
 • pozna kriterije za izbor in pripravo pašnikov, krmnih njiv, krmišč, napajališč, kaluž, lovskih stez, prež

Demonstrira oziroma pojasni pripravo in namen uporabe objekta (po izboru komisije):

 • pripravi potrebna orodja in materiale za pripravo/ureditev objekta
 • izvede/izdela:
 • označevanje lovskih mej
 • ureditev grmišča
 • ureditev remize
 • ureditev voljere
 • krmilnico
 • valilnico
 • duplo za ptice
 • prežo
 • solnico
 • napajališče
 • kalužo
 • pripravo lovske steze
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva predpise o lovstvu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Pojasni (po izboru komisije):

 • izbere in pojasni ustreznost krme za posamezne prostoživeče živali in namen krmljenja
 • izbere in pojasni ustreznost sadik oziroma ustrezno seme za krmne njive

Pojasni (po izboru komisije):

 • pojasni namen in lociranje krmišč
 • umesti krmišče v izbran prostor

12. Literatura, strokovno gradivo

 • več avtorjev, Lovčev priročnik, Lovska zveza Slovenije, 1996
 • več avtorjev, knjige iz Zlatorogove zbirke od št. 1 do 33
 • Lojze Černe, Preprečevanje in ocenjevanje škod od divjadi na kmetijskih rastlinah,1989
 • nov LOVSKI zakon, Zakon o divjadi in lovu,  2004
 • zakoni in predpisi, povezani z naravo in lovstvom

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Andrej Breznikar, ZGS
 • Ivan Žižek, Lovska zveza Slovenije – predsednik komisije za izobraževanje
 • Igor Simščič, Lovsko-upravljalsko območje Notranjske (Lovska zveza Slovenije)
 • Jože Strle, GZS
 • Andrej Andoljšek, KGZS
 • Borut Horvat, SGLŠ Postojna
 • Sebastijan Bajc, SGLŠ Postojna

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Majda Stopar, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word