tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 25.05.2017 , Ur.l. 909-2/2010/16
Nasledniki:
-
- ODKUPOVALEC ODPREMNIK/ODKUPOVALKA ODPREMNICA LESA 1432656011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Odkupovalec/odkupovalka lesa 6230.005.5.1

Klasius-P16

Gozdarstvo in lov (0821)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Odkupovalec/odkupovalka lesa 62300050 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • končana osnovna šola

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije Odkupovalec / odkupovalka lesa se v postopku priznavanja lahko upošteva poklicne kompetence, ki jih je kandidat/-ka usvojil/-a  v modulih izobraževalnega programa Gozdarski tehnik:

Oznaka Strokovni modul Opombe
M4 Trženje lesa *Strokovni modul v celoti
M9 Tehnologije dela v gozdu *Delno poklicna kompetenca:  Izdela podrto drevo

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.       POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2.      NAČINI PREVERJANJA

Storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • uporaba osebnih varovalnih sredstev
 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • racionalno rabo energije, materiala in časa,
 • upoštevanje načel v poslovni komunikaciji,
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu
 • upoštevanje predpisov o požarni varnosti.


Izločilna merila:

 • Neuporaba osebnih varovalnih sredstev.


Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 20
izvedba 50
dokumentacija 10
ustni zagovor 20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Odpremljevalec/odpremljevalka gozdarskih proizvodov (6141.05)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Premerka
  • Sekaški meter
  • Ustrezna sodobna profesionalna motorna žaga
  • Ročno orodje:
  • Klini,
  • posoda za gorivo in mazivo,
  • komplet za vzdrževanje motorne žage: pile za brušenje motorne žage, kombinirani ključ, regulacijski izvijač, mazilo za vodilno kolesce na letvi.
  • Objekti:
  • delovišče za usposabljanje in preverjanje znanja
  • Vozila:
  • kombinirano ali osebno vozilo z zabojnikom za prevažanjem učnih pripomočkov
  • Osebna varovalna oprema:
  • varovalna čelada z glušniki in vizirjem po ustreznih evropskih standardih,
  • varovalni čevlji po ustreznih evropskih standardih,
  • varovalna obleka po ustreznih evropskih standardih,
  • delovne rokavice,
  • osebna prva pomoč,
  • torbica za prvo pomoč.
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • najmanj en član vsaj visokošolsko izobrazbo s področja gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj s področja odkupa lesa,
  • najmanj en član višješolsko izobrazbo s področja gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj s področja odkupa lesa,
  • najmanj en član srednjo strokovno izobrazbo gozdarstva in 5 let delovnih izkušenj s področja odkupa lesa.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
odkupi gozdne lesne proizvode
 • opravi ogled stoječega drevja z namenom odkupa lesa na panju
 • oceni količino lesa za odkup
 • svetuje ponudniku
 • oceni sortimentno sestavo lesa za odkup
 • analizira vrednost lesa za odkup
 • pripravi bilanco izračuna odkupa prodaje lesa
 • zna oceniti sortimentno sestavo drevja, izbranega za posek
 • pozna merila, ki veljajo na trgu lesa za posamezne sortimente
 • zna svetovati lastniku/ponudniku pri prodaji
 • zna določiti ceno lesa na panju

Dogovor odkupne cene gozdnih lesnih sortimentov (GLS) s ponudnikom (po izboru komisije):

 • na karti (gozdarski) določi mesto prevzema gozdnih lesnih sortimentov (v nadaljevanju GLS)
 • pripravi orodje in pripomočke za delo
 • ponudniku predstavi cenik lesa in pogoje odkupa
 • ponudniku določi sortimentno sestavo in vrednost GLS
 • s ponudnikom se dogovori za ceno GLS
 • upošteva načela poslovne komunikacije

Dogovor odkupne cene drevja, izbranega za posek, s ponudnikom (po izboru komisije):

 • na karti (gozdarski) določi območje prevzema lesa na panju
 • pripravi orodje in pripomočke za delo
 • analizira tehnološke podatke o sečnji in spravilu iz gozdno-gojitvenega načrta
 • ponudniku predstavi cenik lesa in pogoje odkupa
 •  določi drevesno vrsto, sortimentno sestavo drevja in njegovo vrednost
 • s ponudnikom se dogovori za ceno drevja, izbranega za posek
prevzame gozdne lesne proizvode
 • izvede merjenje gozdnih lesnih sortimentov
 • ugotovi kvarni vpliv napak lesa
 • oceni sortimentno sestavo lesa za odkup
 • razvršča les po kakovostnih razredih
 • spremlja nakladanje gozdnolesnih sortimentov na GTK
 • izpolnjuje specifikacijo prevzema lesa
 • pozna nevarnosti, katerim je lahko izpostavljen pri delu s hidravličnim nakladalnikom
 • pozna tehnične zmogljivosti hidravličnega nakladalnika (doseg, moč …)
 • pozna varnostne predpise pri nakladanju in razkladanju lesa z GTK ob prometnicah
 • pozna kvarni vpliv posamezne napake pri klasifikaciji
 • pozna tehniko dela pri prežagovanju lesa z motorno žago
 • pozna način izvedbe sledljivosti lesa
 • zna med seboj razlikovati drevesne vrste po listih, poganjkih, in lubju
 • obvlada uporabo nove informacijske tehnologije (dlančnik)
 • zna izračunati kubaturo gozdnih lesnih sortimentov
 • zna razvrščati gozdne lesne sortimente
 • zna uporabljati motorno žago
 • zna izpolniti prevzemni manual
 • zna uporabljati markirne tablice s črtno kodo

Izračuna volumen gozdnega lesnega sortimenta (po izboru komisije):

 • pripravi orodje in pripomočke za delo
 • izmeri premer gozdnega lesnega sortimenta
 • izmeri dolžino gozdnega lesnega sortimenta
 • določi uporaben premer in dolžino gozdnega lesnega sortimenta
 • izračuna uporaben volumen gozdnega lesnega sortimenta
 • upošteva pravila za merjenje gozdnih lesnih sortimentov

Določi klasifikacijski razred GLS (po izboru komisije):

 • pripravi orodje in pripomočke za delo
 • prepozna napake lesa na določenem gozdnem lesnem sortimentu
 • opredeli kvarni vpliv napak lesa
 • na podlagi ocene kvarnega vpliva napak lesa na  sortiment določi klasifikacijski razred GLS
 • uporabi markirne tablice s črtno kodo
 • izpolni prevzemni manual
 • opiše način uporabe dlančnika pri prevzemu gozdnih lesnih sortimentov

Prežaga kombinirane gozdne lesne sortimente na hlode, celulozo ali drva (po izboru komisije):

 • se pripravi za delo
 • pripravi orodje in pripomočke za delo
 • prepozna označeno mesto za prežagovanje,
 • določi napetosti v deblu (stisnjena-napeta lesna vlakna)
 • prežaga kombinirane gozdne lesne sortimente na hlode, celulozo ali drva
 • zagotovi odvoz vseh GLS z delovišča
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
odda gozdne lesne proizvode, usmerja vožnje kamiona ter pomaga šoferju pri delu na GTK
 • spremlja potek vožnje lesa z GTK
 • nadzira in usmerja vožnjo GTK
 • vzpostavi stik s prevzemnikom lesa
 • ob pregledu lesa in pripadajoče dokumentacije se s prevzemnikom dogovori o ustreznosti dobavljenega blaga
 • nadzoruje in usmerja razkladanje lesa
 • pozna tehniko dela na CMS oziroma pri drugih prevzemnikih lesa
 • pozna način tehtanja GTK in ugotavljanja neto mase
 • pozna metodo določanja kubature lesa, naloženega na GTK s pomočjo merske letve
 • pozna postopke bonificiranja hlodov pri oddaji lesa
 • zna izvesti bonifikacijo hloda
 • zna določiti kubaturo naloženega lesa s pomočjo merske letve (celulozni les ali les za kemično predelavo)
 • pozna predpise, ki veljajo na CMS – urejanje dokumentacije, nadzor razkladanja lesa

Oddaja GLS (po izboru komisije):

 • pojasni ukrepe za zagotavljanje varne vožnje z gozdarsko transportno kompozicijo - GTK iz gozda do uporabnika
 • pojasni zaporedje postopkov pri oddaji GLS
 • preda ustrezno dokumentacijo kupcu GLS
 • pojasni postopek bonificiranja hlodov (po potrebi)
 • upošteva načela poslovne komunikacije
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Lipoglavšek, M. (1980). Gozdni proizvodi. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, VTOZD za gozdarstvo.
 • Lipoglavšek, M. (1988). Gozdni proizvodi. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • Furlan, F., Košir, B. (2006). Vrednotenje okroglega lesa. Zbirka gozdarski nasveti: 6.
 • Bajc, S. (2006). Krojenje lesa. Učbenik. DZS.
 • JUS in SIST standardi krojenja lesa.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Silvester Peljhan, SGG Tolmin
 • Jože Smrdelj, GG Postojna
 • Andrej Andoljšek KGZS
 • Andrej Breznikar, ZGS
 • Jože Strle, GZS
 • Sebastijan Bajc, SGLŠ Postojna
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Majda Stopar, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word