tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 25.05.2017 , Ur.l. 909-2/2010/8
Nasledniki:
-
- Zeliščar pridelovalec/zeliščarka pridelovalka 2401880011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Zeliščar/zeliščarka 6220.014.4.1

Klasius-P16

Poljedelstvo in reja živali (0811)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard ZELIŠČAR/ZELIŠČARKA 62200140 in točko 11 tega kataloga.


2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • končana osnovna šola

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 NAČINI PREVERJANJA

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • upoštevanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • racionalno rabo energije, materiala in časa,
 • komunikativnost,
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja,
 • upoštevanje sanitarno-higienskih pravil,
 • upoštevanje dobre kmetijske prakse pri pridelavi zelišč.

Izločilna merila:

 • neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil.


Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba 50
dokumentacija 10
ustni zagovor 30


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Poljedelec/poljedelka (6111.04)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji

  • zunanja pridelovalna površina,
  • zavarovan pridelovalni prostor,
  • površina za nabiranje zelišč v naravi,
  • oprema za obdelavo tal,
  • oprema za setev in sajenje,
  • oprema za gnojenje in namakanje,
  • oprema za varstvo rastlin,
  • oprema za oskrbo rastlin,
  • oprema za spravilo pridelka,
  • oprema za kontrolirano sušenje zelišč,
  • prostor za dodelavo zelišč,
  • prostor za embaliranje in shranjevanje zelišč,
  • prostor za predelavo zelišč,
  • prostor za trženje zelišč.
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • najmanj en član vsaj visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva, smer poljedelstvo ali vrtnarstvo ali biologija in 5 (pet) let delovnih izkušenj v stroki,
  • najmanj en član višjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva ali gozdarstva in 5 (pet) let delovnih izkušenj vstroki,
  • najmanj en član srednješolsko izobrazbo in 10 (deset) let delovnih izkušenj s področja pridelave zelišč.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prideluje sadilni material v zavarovanem prostoru
 • postavi in pripravi zavarovan prostor za gojenje zelišč
 • pripravi kalilnik za kalitev semen zelišč
 • izbere in pripravi setvene plošče, lončke, substrate in stroje za setev zelišč
 • razkuži tla, setvene plošče in lončke
 • izbere seme zelišč
 • ročno ali strojno seje seme zelišč
 • kontrolira in uravnava temperaturo, vlago in osvetlitev
 • spremlja rast in razvoj sadik zelišč
 • opravi varstvo sadik zelišč pred boleznimi in škodljivci
 • opravi foliarno in vse druge načine dognojevanja sadik zelišč
 • pripravi sadike za presajanje na stalno mesto ali za prodajo
 • pozna vrste zavarovanih prostorov za gojenje zelišč
 • pozna vrste setvenih plošč in zabojev, gojitvenih plošč in lončkov
 • pozna načine razkuževanja tal v zavarovanem prostoru
 • pozna sredstva za razkuževanje tal, setvenih plošč in lončkov
 • pozna vrste substratov
 • pozna stroje za polnjenje setvenih plošč in lončkov
 • pozna vrste semen najpogostejših zelišč
 • pozna stroje za setev setvenih plošč in lončkov
 • zna določiti način, termine, sklop (gostoto) in globino setve posameznih zelišč
 • pozna gnojila za dognojevanje sadik
 • pozna prednosti kalitve semen zelišč v kalilniku
 • zna izračunati potrebno količino semena
 • pozna škodljivce in bolezni, povezane z gojenjem v zavarovanem prostoru, ter načine zatiranja
 • pozna klimatske in talne dejavnike za kalitev semena posameznih vrst zelišč
 • pozna vrste in načine zalivanja
 • pozna načine razkuževanja sadik
 • pozna standard za prodajo sadik zelišč

Izvede pripravo na setev:

 • izbere in pripravi najustreznejše orodje in opremo za polnjenje setvenih plošč s substratom
 • pripravi setvene plošče
 • izbere ustrezen substrat
 • izbere in napolni setvene plošče s substratom
 • pospravi delovni prostor
 • pripravi kalkulacijo stroškov dela in materiala
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede setev v setvene plošče po izboru komisije:

 • izbere setvene plošče z ustrezno velikostjo celic
 • določi gostoto semena na setveno površino
 • določi termin in globino setve
 • izvede setev
 • zalije zasajene setvene plošče
 • setvene plošče odloži na mesto za kalitev
 • pojasni pomen ustrezne temperature, vlage in osvetlitve za kalitev izbranega semena v zavarovanem prostoru
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede oskrbo sadik po izboru komisije:

 • izbere in pripravi opremo in pripomočke za izvedbo gnojenja in zaščite rastlin
 • na podlagi navodil proizvajalca pripravi odmerek izbranega gnojila oziroma pripravek za zaščito rastlin
 • izvede gnojenje
 • izvede zaščito sadik pred boleznimi in škodljivci
 • izpolni evidenco o uporabi FFS
 • upošteva predpise o varovanju okolja in voda
 • upošteva predpise o FFS
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Utrjevanje sadik:

 • obrazloži pomen utrjevanja sadik
 • obrazloži načine utrjevanja sadik
prideluje zelišča v zavarovanem prostoru
 • presadi sadike na stalno mesto v zavarovanem prostoru
 • opravi direktno setev
 • spremlja rast in razvoj ter oskrbuje zelišča med rastno dobo
 • opravi varstvo zelišč pred boleznimi in škodljivci
 • opravi foliarno in vse druge načine dognojevanja zelišč

 • kontrolira in uravnava temperaturo, vlago in osvetlitev v zavarovanem prostoru
 • pozna vrste in sorte zelišč, primernih za gojenje v zavarovanem prostoru, ter njihova semena
 • pozna možnosti in načine obdelave tal v zavarovanem prostoru
 • zna določiti ustrezne termine, sklop (gostoto) in globino setve posameznih zelišč
 • pozna klimatske in talne dejavnike za gojenje zelišč v zavarovanem prostoru
 • pozna vrste in načine uravnavanja temperature, vlage in svetlobe v zavarovanem prostoru
 • pozna škodljivce in bolezni zelišč v zavarovanih prostorih ter načine njihovega zatiranja
 • pozna gnojila za dognojevanje zelišč
 • pozna načine vzgoje in oskrbe rastlin v zavarovanem prostoru

Položi kapljični namakalni sistem v zaprtem prostoru:

 • izdela načrt namakanja
 • pripravi orodje in opremo za delo ter sestavne dele namakalnega sistema
 • položi cevi za kapljično namakanje
 • fiksira cevi
 • preizkusi delovanje namakalnega sistema
 • upošteva predpise o varovanju okolja in voda
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Položi folijo:
 • pripravi orodje in opremo za delo
 • izbere in pripravi ustrezno folijo
 • položi folijo
 • fiksira folijo
 • zasuje folijo

Pripravi zavarovan prostor za sejanje ali sajenje zelišč:

 • izračuna potrebno površino za sejanje ali sajenje določenega števila zelišč
 • pripravi in nastavi orodje in opremo za obdelavo tal v zavarovanem prostoru
 • izbere in pripravi ustrezno mesto za setev oziroma presajanje v zavarovanem prostoru
 • izvede setev ali sajenje
 • izdela kalkulacijo stroškov upravičenosti pridelave zelišča v zavarovanem prostoru
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Oskrba zelišč v zavarovanem prostoru po izboru komisije:

 • oceni stanje posevka v zavarovanem prostoru
 • določi postopke in izbere ustrezno orodje in pripomočke, potrebne za oskrbo
 • demonstracijsko izvede oskrbo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede gnojenje tal v zavarovanem prostoru po izboru komisije:

 • izračuna potrebno količino gnojila na površino (določeno na podlagi rezultata analize tal)
 • izbere ustrezno gnojilo glede na analizo tal in potrebe posamezne vrste zelišča
 • izbere ustrezen način gnojenja  oziroma dognojevanja tal
 • izvede gnojenje oziroma dognojevanje
 • evidentira uporabo in porabo posameznega gnojila
 • upošteva predpise o varovanju zdravja pri delu z gnojili
 • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja in voda
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
prideluje zelišča na prostem
 • vzame vzorec za analizo zemlje
 • izbere in pripravi tla za setev ali sajenje zelišč
 • opravi osnovno gnojenje na podlagi gnojilnega načrta
 • izvede ali organizira postavitev namakalnega sistema
 • položi folijo
 • izračuna potrebno količino semena in sadik na enoto površine
 • določi čas in globino setve zelišč na prostem
 • opravi sajenje vzgojenih sadik oziroma direktno setev zelišč
 • spremlja posevek oziroma nasad med rastno dobo
 • opravi dognojevanje, dopolnilno obdelavo, namakanje in zaščito pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov posevka oziroma nasada zelišč
 • nadzoruje zdravstveno stanje rastlin, prepozna osnovne bolezenske znake  in po potrebi opravi varstvo pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • izvaja namakanje v skladu s potrebami pridelanega zelišča in glede na tip tal in način vzgoje

 • pozna vrste in sorte zelišč, primernih za gojenje na prostem
 • pozna pogoje (okoljske parametre) za gojenje zelišč na prostem
 • pozna  načine in obseg pridelave zelišč
 • pozna tipe tal ter njihove fizikalne, kemične in biološke lastnosti
 • pozna različne tehnike obdelave tal
 • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo vlogo pri rasti in razvoju zelišč
 • zna izračunati gnojilni odmerek
 • pozna vrste in pomen folij, stroje za polaganje folij in načine polaganja folij
 • pozna različne načine ter roke setev in sajenja
 • pozna načine namakanja, njihove prednosti in pomanjkljivosti
 • pozna priporočila dobre pridelovalne prakse za setev in sajenje zdravilnih zelišč
 • pozna termine in načine oskrbe rastlin v vseh razvojnih fazah
 • pozna znake pomanjkanja hranil, najpogostejše bolezni, škodljivce zelišč in plevele ter njihovo zatiranje
 • pozna vrste in sredstva za konvencionalno in sonaravno (ekološko, integrirano) varstvo rastlin in njihovo uporabo

Vzame vzorec za osnovno analizo tal:

 • pripravi načrt odvzema vzorca
 • določi globino odvzema vzorca
 • pripravi orodje in opremo za odvzem vzorca
 • vzame vzorec
 • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij in ga opremi s podatki
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Osnovno gnojenje:

 • pripravi in pojasni gnojilni načrt
 • določi potrebno količino gnojila na enoto površine glede na rezultat analize
 • izbere ustrezno gnojilo glede na analizo tal in prehranske potrebe posameznega zelišča
 • obrazloži načine osnovnega gnojenja

Opravi ročno setev zelišč po izboru komisije:

 • pripravi setveni načrt
 • izbere ustrezen način setve
 • pripravi orodje in opremo za izvedbo setve
 • odmeri setveno površino
 • izračuna ustrezno količino semena na enoto površine
 • določi globino setve
 • izvede setev
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Opravi ročno sajenje zelišč po izboru komisije:

 • pripravi sadilni načrt
 • pripravi orodje in opremo za sajenje
 • izbere ustrezen način sajenja
 • odmeri in označi sadilno površino
 • izbere ustrezno medvrstno razdaljo
 • izračuna potrebno količino sadik na enoto površine
 • posadi zelišča
 • evidentira in označi posevek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Izvede namakanje zelišč na prostem po izboru komisije:
 • izdela in pojasni načrt namakanja
 • pripravi orodje in opremo za delo ter sestavne dele namakalnega sistema
 • položi namakalni sistem
 • izvede preizkus
 • upošteva predpise o varovanju okolja in voda
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede mehansko oskrbo posevka zelišč po izboru komisije:

 • izbere ustrezen način obdelave posevka zelišč
 • pripravi orodje in pripomočke za oskrbo posevka zelišč
 • izvede mehansko oskrbo posevka zelišč
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
opravi spravilo zelišč
 • določi tehnološko in fiziološko zrelost zelišč
 • določi čas in izbere način spravila zelišč
 • pripravi orodje in opremo ter nastavi stroje za spravilo zelišč
 • izbere in pripravi embalažo za spravilo in transport svežih zelišč
 • pripravi potrebno opremo za transport svežih zelišč
 • opravi spravilo svežih zelišč
 • skrbi za ustrezni transport svežih zelišč
 • pripravi sveža zelišča za prodajo
 • pripravi zelišča za nadaljnjo obdelavo oziroma predelavo

 • pozna načine in opremo za spravilo zelišč
 • pozna vpliv pravilnih postopkov spravila na kakovost zelišč
 • pozna vrste embalaže za spravilo
 • pozna načine priprave svežih zelišč za transport in prodajo
 • pozna vpliv nepravilnih postopkov transporta na kakovost zelišč
 • pozna priporočila dobre pridelovalne prakse za spravilo zelišč

Izvede spravilo zelišča po izboru komisije:

 • obrazloži načine določanja tehnološke zrelosti zelišča
 • izbere ustrezen postopek za spravilo zelišča
 • pripravi orodje in opremo za spravilo zelišča
 • izbere ustrezno transportno embalažo za spravilo zelišča
 • opravi demonstracijsko spravilo zelišča
 • evidentira in ustrezno označi pobrano zelišče
 • obrazloži postopke priprave svežih zelišč za prodajo ali dodelavo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
nabira zelišča v naravi
 • najde primerno rastišče zelišč in oceni njegove lastnosti
 • izbere čas in način nabiranja
 • uporabi primerno orodje in embalažo za nabiranje
 • nabere zelišča v skladu s pravili primernega obnašanja in priporočili dobre prakse nabiranja zelišč

 • pozna najpogostejša zelišča, ki se nabirajo v slovenskem prostoru in jih loči od njim podobnih rastlinskih vrst
 • pozna uporabo enostavnih ključev za določanje rastlinskih vrst
 • pozna načine ocenjevanja rastišč zdravilnih zelišč
 • pozna orodja in tehnike nabiranja zdravilnih zelišč
 • pozna, kako nabiranje in postopki nabiranja vplivajo na kakovost zelišč
 • pozna bonton nabiranja zelišč v naravi
 • pozna priporočila dobre prakse za nabiranje zelišč
 • pozna načine priprave zelišč za transport na terenu
 • pozna vplive, ki jih ima nabiranje zelišč na rastišče
 • pozna zakonodajo, povezano z nabiranjem zelišč v naravi

Oceni primernost rastišča za določeno zelišče po izboru komisije:

 • pojasni postopek ocenjevanja ustreznosti rastišča
 • izvede oceno primernosti rastišča za nabiranje določenega zelišča

Izvede nabiranje zelišč v naravi po izboru komisije:

 • pripravi potrebne pripomočke in opremo za nabiranje zelišč v naravi
 • pripravi potrebno embalažo za transport nabranih zelišč
 • izbere najustreznejši način pobiranja zelišča
 • nabere zelišče
 • pojasni zahteve pri transportiranju izbranega zelišča
 • označi embalažo
 • evidentira nabrana zelišča
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
dodeluje, primarno predela in suši zelišča
 • izvaja postopke dodelave pred sušenjem: čisti, sortira, peclja, reže, razporeja zelišča in jih pripravlja za sušenje
 • pripravi in nastavi sušilnico ter izbere in nastavi parametre sušenja
 • izbere optimalen način polnjenja sušilnih okvirjev, primeren za sušenje določenega zelišča
 • izvaja sušenje zelišč
 • nadzoruje potek sušenja in zagotavlja optimalne pogoje sušenja
 • izvaja postopke dodelave po sušenju: smukanje, rezanje, mletje, sortiranje in sejanje
 • izvaja druge potrebne načine za ohranitev kakovosti zelišč
 • izvaja druge postopke stabilizacije zelišč
 • pripravi stroje in naprave za primarno predelavo - destilacijo zelišč
 • opravi parno destilacijo zelišč
 • čisti destilat

 • pozna načine in opremo za sušenje, sortiranje, rezanje, čiščenje surovine
 • pozna zahteve priprave posameznih zelišč za sušenje in druge vrste primarne predelave
 • pozna vpliv postopkov priprave na ohranjanje kakovosti zelišč
 • pozna različne načine sušenja in postopkov po njem
 • pozna priporočila dobre pridelovalne prakse za  dodelavo, sušenje  in druge postopke primarne predelave
 • pozna načine in opremo za destilacijo zelišč
 • pozna še druge načine stabilizacije zelišč

Izvede dodelavo zelišč pred sušenjem po izboru komisije:

 • določi potrebno dodelavo zelišča pred sušenjem
 • pripravi potrebno orodje in opremo za dodelavo zelišč
 • določi optimalni nivo polnjenja sušilnih okvirjev
 • izvede čiščenje, sortiranje, rezanje in razporejanje zelišč
 • napolni sušilne okvire
 • evidentira postopek dodelave zelišč pred sušenjem
 • upošteva pravila dobre pridelovalne prakse za  dodelavo, sušenje  in druge postopke primarne predelave
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede sušenje zelišč po izboru komisije:

 • določi sušilne pogoje izbranega zelišča in jih nastavi
 • v sušilnico vstavi napolnjene okvirje
 • izvede postopek zagona sušilnega sistema
 • evidentira sušilne parametre 
 • upošteva pravila dobre pridelovalne prakse za  dodelavo, sušenje  in druge postopke primarne predelave
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede dodelavo zelišč po sušenju po izboru komisije:

 • iz sušilnice vzame sušilne okvirje z zelišči
 • določi potrebna opravila po sušenju
 • zelišča ustrezno dodela (smuka, peclja, drobi, melje, seje ipd.)
 • evidentira parametre
 • upošteva pravila dobre pridelovalne prakse za  dodelavo, sušenje  in druge postopke primarne predelave
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Opravi postopek destilacije zelišč po izboru komisije:

 • opiše  pogoje in postopek destilacije zelišč
 • pripravi pripomočke in opremo za destilacijo zelišč
 • v destilacijsko napravo vstavi zeliščno osnovo in jo zapre
 • pojasni postopke med destilacijo in po njenem zaključku
 • upošteva predpise o varovanju okolja in voda
 • upošteva pravila dobre pridelovalne prakse za  dodelavo, sušenje  in druge postopke primarne predelave
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
skladišči, pakira in meša suha zelišča
 • izprazni sušilne okvirje v za to primerno embalažo
 • pripravi domače mešanice zeliščnih čajev
 • pakira v večje enote embalaže, primerne za skladiščenje
 • naliva eterična olja v za to primerno embalažo
 • pakira zelišča v embalažo po naročilu kupca
 • razporeja enote embalaže in zagotavlja snažnost skladišča
 • vzdržuje opremo in nadzoruje parametre skladiščenja

 • pozna načine in materiale za pakiranje
 • pozna načine nadzora parametrov okolja v skladišču in njihov pomen za vzdrževanje kakovosti
 • pozna predpise in druge zahteve za skladiščenje
 • pozna zahteve dobre pridelovalne prakse za skladiščenje zelišč

Pripravi zelišče za skladiščenje po izboru komisije:

 • izbere in pripravi ustrezno orodje in embalažo za skladiščenje
 • sušilne okvirje izprazni v za to primerno posodo
 • napolni embalažo za daljše hranjenje zelišč
 • zapre embalažo
 • opremi embalažo z ustreznimi podatki
 • izbere najugodnejši način skladiščenja
 • upošteva zahteve dobre pridelovalne prakse za skladiščenje zelišč
 • upošteva predpise in druge zahteve za skladiščenje
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Pakira zelišča v manjše enote po izboru komisije:

 • izbere in pripravi ustrezno orodje in embalažo za pakiranje v prodajno embalažo
 • demonstrira polnjenje zelišča v izbrano embalažo
 • opremi embalažo z ustreznimi podatki
 • upošteva zahteve dobre pridelovalne prakse za skladiščenje zelišč
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
pripravi tradicionalne pripravke iz zelišč
 • pripravi delovni prostor in opremo za izdelavo tradicionalnih pripravkov
 • pripravi repromaterial in surovine za tradicionalne pripravke
 • pripravi zelišča in druge sestavine za izdelavo tradicionalnih pripravkov
 • izdela tradicionalne pripravke iz zelišč:
  • izvlečke iz zelišč v vodi, olju, kisu in žganju
  • zeliščne likerje
  • zeliščne pripravke na sladkorju in medu
  • zeliščne bonbone
  • zeliščne soli
  • zeliščna mazila in kreme
  • zeliščna mila in zeliščne šampone
  • zeliščne namaze
  • zeliščne sokove in napitke
  • zeliščne aranžmaje
  • zeliščne dišavne vrečke in blazine za obkladke in kopeli
 • pakira pripravke v primerno embalažo in jo opremi v skladu s pravilniki o označevanju

 • pozna zahteve o ureditvi prostorov za predelavo
 • pozna sestavine in njihovo uporabo
 • pozna postopke izdelave tradicionalnih pripravkov
 • pozna načine pakiranja in skladiščenja izdelkov
 • pozna pravila pakiranja in označevanja pripravkov iz zelišč

Izvede postopek priprave tradicionalnega pripravka iz zelišč po izboru komisije:

 • pojasni postopek izdelave izbranega pripravka
 • izbere in pripravi ustrezne pripomočke in opremo za izdelavo pripravka
 • pripravi surovino za izdelavo pripravka
 • izdela pripravek
 • napolni pripravek v ustrezno embalažo
 • označi pripravek v skladu s pravili o označevanju predpakiranih živil
 • upošteva pravila dobre higienske prakse
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
trži pridelana zelišča in tradicionalne pripravke iz zelišč
 • spremlja in ugotavlja potrebe na trgu
 • odziva se na zahteve trga
 • nabavi semena, gnojila in ostali repromaterial za pridelovanje zelišč
 • nabavi repromaterial in surovine za tradicionalne pripravke
 • izračuna lastno ceno
 • prodaja pridelke, izdelke in tradicionalne pripravke
 • sklepa pogodbe
 • skrbi za promocijo izdelkov in promocijski material
 • pridobiva nove stranke in skrbi za ohranitev starih strank

 • pozna ciljne skupine porabnikov
 • pozna konkurenčne pridelovalce
 • pozna načine promocije svojih izdelkov
 • zna prilagoditi način in stil predstavitve izdelkov različnim namenom
 • pozna osnovne tehnike prodaje
 • pozna osnovne pojme o trgu in konceptih trženja
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
 • pozna različne načine promoviranja
 • pozna načela oblikovanja promocijskega materiala

Pripravi zelišče za prodajo po izboru komisije:

 • izračuna lastno ceno zelišča oziroma pripravka
 • izbere in pripravi ustrezno orodje in embalažo za pakiranje v prodajno embalažo
 • po naročilu kupca polni manjšo embalažo
 • opremi embalažo z ustreznimi podatki
 • upošteva zakonodajo s področja označevanja živil

Trženje izdelka po izboru komisije:

 • predstavi koncept trženja izdelka in promocijo
 • demonstrira prodajo izdelka
 • pojasni pomen Uredbe o razvrstitvi zdravilnih rastlin pri trženju

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Valenčič, D., J. Spanring.  (2000). Gojenje zdravilnih rastlin in dišavnic. Portorož: IKS.
 • Wagner, T. (1997). Pridelovanje zelišč.  Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo.
 • Rode, J., Knapič M. (2006). Namakanje zelišč. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
 • Skledar, M., Leban, P. (1991) Splošno poljedelstvo. Ljubljana: DZS.
 • Leskošek, M. (1993). Gnojenje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Mrhar, M. (1995). Racionalna obdelava tal. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije.
 • Žmavc, M. (2002). Kmetijska tehnika za danes in jutri. Novo mesto: samozaložba: Srednja kmetijska šola Grm.
 • Osvald, J., Kogoj-Osvald, M. (2003). Integrirano pridelovanje zelenjave. Ljubljana: Kmečki glas.
 • Osvald, J., Kogoj-Osvald, M. (1998). Splošno vrtnarstvo in zelenjadarstvo: učbenik za poklic vrtnar, 1. izdaja. Železniki: Pami.
 • Osvald, J., Kogoj-Osvald, M. (1984). Gojenje vrtnin v zavarovanem prostoru. Ljubljana: ČZP Kmečki glas.
 • Rode, J. (2004). Zeliščni vrt - domača lekarna. Ljubljana: Kmečki glas.
 • Petauer,  T. (1993) Leksikon rastlinskih bogastev. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 •  Schönfelder, I. in P. (2006). Zdravilne rastline – vodnik. Preddvor: Založba Narava.
 • Galle Toplak, K. (2008). Zdravilne rastline na Slovenskem. Ljubljana: Mladinska knjiga.
 • Vrečko, M. (2006). Iz prakse za prakso. Ljubljana: Kmečki glas.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • dr. Janko Rode, KGZS
 • dr. Dušica Majer, KGZS
 • Milan Kalan, Zeliščna kmetija Kalan
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Majda Stopar, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word