tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: 14.02.2017 , Ur.l. 909-2/2010/16

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Oblikovalec in urejevalec/oblikovalka in urejevalka okolja z rastlinami 6220.013.5.1

Klasius-P16

Hortikultura (0812)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Oblikovalec in urejevalec / oblikovalka in urejevalka okolja z rastlinami 62200130 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Končana osnovna šola.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije Oblikovalec in urejevalec / oblikovalka in urejevalka okolja z rastlinami se v postopku priznavanja lahko upošteva poklicne kompetence, ki jih je kandidat/-ka usvojil/-a v modulih izobraževalnega programa Hortikulturni tehnik:

Oznaka Strokovni modul Opombe
M7 Logistika v vrtnarstvu Strokovni modul v celoti
M8 Specialno varstvo rastlin Strokovni modul v celoti
M9 Osnove hortikulturnega oblikovanja Strokovni modul v celoti
M10 Trženje in promocija slovenskih proizvodov in storitev Strokovni modul v celoti
M12 Oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami  Strokovni modul v celoti

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.       POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2.      NAČINI PREVERJANJA

 • Storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • urejenost prostora med storitvijo,
 • kakovost storitve,
 • racionalno rabo energije, materiala in časa,
 • komunikativnost,
 • upoštevanje načel in zakonitosti oblikovanja z rastlinami,
 • upoštevanje načel etike in estetike,
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja.


Izločilna merila:

 • Ni izločilnih meril.


Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 20
izvedba 50
dokumentacija 10
ustni zagovor 20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica (6112.04)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Okrasne zelnate rastline in drevnine,
  • zasaditveni substrat,
  • gnojila,
  • različne zastirke in ostal dekorativni material,
  • delovna miza,
  • zasaditveni prostor,
  • okrasna korita in okrasni lonci,
  • globoko korito z nastavljivo pipo,
  • skladiščni prostor za okrasne rastline in drevnine,
  • vrtnarsko orodje, naprave in pripomočki za sajenje in vzdrževanje,
  • osnovni oblikovalski material za promocijske aktivnosti (barvni papir, barvice, škarje … ).
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • najmanj en član vsaj visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva, smer vrtnarstvo ali hortikultura ali krajinska arhitektura in 5 let delovnih izkušenj s področja stroke,
  • najmanj en član srednjo strokovno ali višješolsko izobrazbo s področja kmetijstva ali vrtnarstva ali hortikulture in 5 let delovnih izkušenj s področja stroke,
  • najmanj en član srednješolsko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj s področja stroke.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
načrtuje oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami
 • načrtuje vizualne rešitve za različne postavitve in predstavitve glede na dano okolje
 • načrtuje združevanje rastlin glede na zahteve gojenja v okolju
 • načrtuje oskrbo in vzdrževanje rastlinskih zasaditev v okolju
 • načrtuje novosti in spremembe ob upoštevanju razvoja in smernic na področju oblikovanja ter združevanja rastlin v zasaditve
 • načrtuje sajenje in zasajevanje rastlin v okolju
 • načrtuje logistične prijeme pri svojem delu
 • načrtuje prodajo in ponudbo storitev s področja oblikovanja in urejanja okolja z rastlinami
 • pozna različne postavitve in predstavitve rastlin v danem okolju
 • pozna socializacijo rastlinskih združb
 • pozna načela, pravila in zakonitosti oblikovanja, zasajevanja in urejanja okolja z rastlinami
 • pozna arhitekturne stile
 • zna izbrati rastline za oblikovanje in urejanje določenega okolja glede na arhitekturne zakonitosti
 • pozna ukrepe oskrbe in vzdrževanja rastlinskih zasaditev
 • pozna možnosti in priložnosti sprememb pri oblikovanju in združevanju rastlin v zasaditve
 • pozna načine sajenja in zasajevanja rastlin v prostoru
 • zna poiskati novosti na svojem strokovnem področju in jim slediti
 • pozna logistiko
 • pozna metode promocije in prodaje svojih storitev

Izdela idejno zasnovo zasaditvenega prostora z okrasnimi rastlinami ali drevninami (po izboru komisije)

 • nariše skico zasaditve oziroma nasadka
 • upošteva načela estetike in etike
 • izbere ustrezne vrste in sorte rastlin
 • izbere ustrezen substrat
 • izbere in pojasni izbor ustreznega dekorativnega materiala in/ali zastirko - lubni dekor, folije, barvne sekance
 • določi način oskrbe in vzdrževanja rastlinskih zasaditev v okolju
 • upošteva načela in zakonitosti oblikovanja in prostorskega reda pri združevanju rastlin v postavitvah in predstavitvah
 • izdela kalkulacijo storitve
organizira, izvaja in usklajuje dela pri oblikovanju in urejanju okolja z rastlinami
 • organizira svoje delo in delo drugih članov družine oz. zaposlenih
 • organizira in izvaja oblikovanje in urejanje okolja z rastlinami
 • riše in skicira po načelih in zakonitostih oblikovanja za preproste rastlinske zasaditve
 • usklajuje izdelavo in urejanje različnih postavitev in predstavitev v danem okolju
 • upošteva načela in zakonitosti oblikovanja in prostorskega reda pri združevanju rastlin v postavitvah in predstavitvah
 • uporablja materiale, osnovne vrtnarske pripomočke glede na smernice in novosti v oblikovanju
 • organizira in izvaja dela z vrtnarskimi stroji, napravami in pripomočki
 • organizira in izvaja osnovna vzdrževalna dela na vrtnarskih strojih, napravah, pripomočkih in opremi
 • organizira in izvaja prodajo storitev s področja zasajevanja rastlin v okolju
 • spremlja načrtovano in izvedeno delo
 • pozna temeljna načela in metode organizacije dela
 • pozna vrste materialov v hortikulturi in njihovo uporabo
 • pozna vzdrževalna dela na vrtnarskih strojih, napravah, pripomočkih in opremi
 • pozna ukrepe varne uporabe strojev, naprav, pripomočkov in opreme

Izdela načrt organizacije dela zaposlenih v družinskem podjetju oziroma zaposlenih v drugem manjšem podjetju (po izboru komisije)

 • pripravi terminski plan dela za določeno število zaposenih
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva načela logistike
 • komunicira z zaposlenimi

Izdela načrt osnovnih vzdrževalnih del na vrtnarskih strojih, napravah in pripomočkih (po izboru komisije)

 • pripravi terminski plan koriščenja vrtnarskih strojev, pripomočkov in naprav
 • pripravi terminski plan vzdrževalnih del na vrtnarskih strojih, napravah in pripomočkih
 • upošteva načela logistike
 • izdela kalkulacijo storitve
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu

Izvede zasaditev zasaditvenega prostora oziroma nasadka (po izboru komisije)

 • izdela idejno skico zasaditve
 • upošteva načela in zakonitosti oblikovanja in prostorskega reda pri združevanju rastlin v postavitvah in predstavitvah
 • upošteva načela skladnosti rastlin glede na pogoje porekla posameznih rastlin
 • upošteva načela estetike in etike
 • izbere in pripravi naprave in pripomočke, potrebne za zasaditev
 • izvede zasaditev rastlin
 • izvede osnovno oskrbo rastlin
 • namesti zasaditev (po potrebi)
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • izdela kalkulacijo storitve
 • zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varstvu okolja
oskrbuje in vzdržuje ter spreminja vizualno podobo okolja z zasajenimi rastlinami
 • oskrbuje in vzdržuje vizualno podobo okolja z rastlinami in vizualne rešitve za različne postavitve ali predstavitve rastlin v okolju
 • spreminja vizualno podobo okolja z rastlinami in vizualne rešitve za različne postavitve ali predstavitve rastlin v okolju
 • uporablja materiale, pripomočke, tehnike in metode dela pri oskrbi, vzdrževanju in spreminjanju vizualne podobe okolja z rastlinami
 • spremlja zdravstveno stanje rastlin v postavitvah in predstavitvah in ukrepa v skladu s predpisi
 • uporablja vrtnarske stroje, orodja in naprave
 • pozna oskrbovalna in vzdrževalna dela zasaditvenih površin
 • pozna različne substrate, gnojila, zastirke itd.
 • pozna potrebe rastlin po vodi in hranilih
 • pozna namakalne in dognojevalne sisteme
 • pozna traktorje in ostala vrtnarska orodja in naprave ter jih zna uporabljati
 • pozna bolezni, škodljivce in naravne ter fiziološke poškodbe na rastlinah
 • pozna plevele ter njihovo zatiranje
 • pozna pravila uporabe FFS in biocidov
 • pozna in upošteva zakonodajo s področja zdravstvenega varstva rastlin

Izdela načrt oskrbe in vzdrževanja zasajenih rastlin v določenem okolju (po izboru komisije)

 • seznani se s stanjem zasaditve in z zdravstvenim stanjem rastlin ter željami stranke
 • pripravi terminski plan oskrbe in vzdrževanja zasaditve glede na stanje in vrsto rastlin v okolju
 • predvidi potrebne materiale, stroje, pripomočke ter tehnike dela pri oskrbi in vzdrževanju
 • upošteva načela poslovnega komuniciranja
 • upošteva načela in zakonitosti oblikovanja in prostorskega reda pri združevanju rastlin v postavitvah in predstavitvah
 • racionalno rabi materiale, čas in energijo

Izvede oskrbo zasajenih rastlin v določenem okolju (po izboru komisije)

 • seznani se s stanjem zasaditve in z zdravstvenim stanjem rastlin ter željami stranke
 • določi potrebne ukrepe za oskrbo izbrane zasaditve
 • izbere  in pripravi stroje in naprave za oskrbo zasaditve
 • izbere primeren način zalivanja zasaditve in zalije
 • izbere ustrezna gnojila
 • dognoji z organskimi ali/in mineralnimi gnojili (po potrebi)
 • foliarno dognoji (po potrebi)
 • odstrani plevele in zrahlja tla
 • zastre površino (po potrebi)
 • odstrani suhe, poškodovane in odcvetele dele rastlin
 • priveže rastline k opori (po potrebi)
 • obnovi prehode med nasadi in travnimi površinami (po potrebi)
 • predvidi in opiše ukrepe za zaščito izbrane rastline pred neugodnimi vremenskimi vplivi
 • upošteva načela poslovnega komuniciranja
 • upošteva načela logistike
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
trži izdelke in storitve
 • promovira izdelke in storitve ter skrbi za njihovo promocijo
 • izvaja medijske promocijske aktivnosti
 • se udeležuje javnih prireditev in s promocijo sodeluje na njih
 • skrbi za promocijski material
 • redno kontaktira s strankami
 • rešuje reklamacije
 • pridobiva nove stranke in skrbi za ohranitev stalnih strank
 • oblikuje cene storitev
 • spremlja razmere na trgu
 • pozna osnovne pojme o trgu in konceptih trženja
 • pozna osnove ekonomike, podjetništva in trženja na področju hortikulture
 • pozna pomen in načine raziskovanja trga
 • pozna načine oblikovanja cen
 • pozna elemente tržnega spleta
 • pozna načine trženja idej in prodora izdelkov na tržišče
 • pozna usklajevanje modnih smernic z upoštevanjem tržnih podatkov o aktualnem trgu
 • pozna načine in možnosti interesnega povezovanja na področju hortikulture
 • pozna načela oblikovanja promocijskega materiala
 • pozna načela estetike in etike
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja

Izdela promocijski načrt družinskega podjetja oziroma drugega manjšega podjetja

 • izdela in pojasni načrt promocije ponudbe oziroma prodaje storitev s področja oblikovanja in urejanja okolja z rastlinami

Izdela osnutek promocijskega elementa (po izboru komisije)

 • pripravi potreben prostor in materiale za delo
 • izdela osnutek promocijskega elementa
 • upošteva načela estetike in etike
 • racionalno rabi energijo, material in čas

Sestavi medijski oglas za promocijo (po izboru komisije)

 • sestavi medijski oglas za promocijo izdelka oziroma storitve za različne medije
 • pojasni vrste oglaševanja (intervju, film, fotografija …)
 • upošteva načela estetike in etike

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Stopar, Metelko, J. (2004). Oblikovanje s cvetjem. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • Noordhuis, K. T. (2005). Enciklopedija vrtnih rastlin. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • Vermeulen, N. (2005). Enciklopedija sobnih rastlin. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • Priročnik: (2007). Cvetoče okrasne rastline od A – Ž. Kranj: Založba Narava.
 • Profil Floral (2008). In memorial, Bloom´s Gmbh D- Ratigen.
 • Strokovne revije:
 • Gestalten und verkaufen, Haymarket Media GmbH.
 • Hans-Dieter Warda, Dass grosse Buch der Garten – undLandschaftsgehoelze.
 • Koppert, Knowing and recolognizing, Koppert Biological Systems, Koppert and Reed Business Information.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Simona Kurbus, Vrtnarstvo - cvetličarstvo Miroslav Kurbus, s. p.
 • Irena Gašperlin, Kmetija AG d. o. o. - Vrtnarstvo Gašperlin
 • Tomaž Čufer, Humko, d. o. o.
 • Simon Ogrizek, PUP Velenje, d. d.
 • Nada Natek, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Majda Stopar, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word