tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 14.02.2017 , Ur.l. 909-2/2010/2
Nasledniki:
-
- Vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za šport in prosti čas 3025874011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vzdrževalec/vzdrževalka rekreacijskih in športnih zelenih površin 6220.011.4.1

Klasius-P16

Hortikultura (0812)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Vzdrževalec / vzdrževalka rekreacijskih in športnih zelenih površin 62200110 in točko 11 tega kataloga.


2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Končana osnovna šola.
 • Izpit F - kategorije.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti v programih srednjega poklicnega izobraževanja:

 • Vrtnar s strokovnimi moduli: M1 - IKT in osnove poslovnega komuniciranja, M3 - Osnove podjetništva in prodaje, M4 - Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin, M5 - Osnove upravljanja s stroji in napravami M6 - Osnove hortikulture in M12 - Vzdrževanje rekreacijskih in športnih površin
 • Gospodar na podeželju s strokovnimi moduli: M1 - Osnove podjetništva in prodaje, M2 - IKT in osnove poslovnega komuniciranja, M5 - Osnove rastlinske pridelave z varstvom rastlin, M6 - Kmetijska pridelava in reja s kmetijsko mehanizacijo (VS: 1, 2 in 4) in M19 - Vzdrževanje rekreacijskih in športnih zelenih površin.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1 POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2 NAČINI PREVERJANJA

 • Storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo orodij, strojev, naprav in pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • racionalno porabo materiala in časa,
 • komunikativnost,
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja.

Izločilna merila:

-

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 20
izvedba 50
dokumentacija 10
ustni zagovor 20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vrtnarji/vrtnarice ipd. (6112)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Športne rekreacijske zelene površine,
  • stroji, naprave in orodja za obdelavo tal,
  • stroji, naprave in orodja za sejanje,
  • stroji, naprave in orodja za gnojenje in namakanje,
  • stroji in naprave za varstvo rastlin,
  • stroji, naprave in orodja za vzdrževanje športnih rekreacijskih zelenih površin.
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • najmanj en član visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva ali hortikulture in pet let delovnih izkušenj s področja vzdrževanja športnih rekreacijskih zelenih površin,
  • najmanj en član srednješolsko ali višjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva ali hortikulture in 5 let delovnih izkušenj s področja vzdrževanja športnih rekreacijskih zelenih površin,
  • najmanj en član srednješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj s področja vzdrževanja športnih rekreacijskih zelenih površin.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi teren in zemljišče
 • pripravi in kultivira tla (odvzem vzorcev tal, podrahljanje, dodajanje različnih melioratorjev tal, založno gnojenje, razpleveljenje …)
 • ročno ali strojno grobo in fino planira tla
 • meliorira zemljišče po navodilih
 • pripravi zemljišče za setev travnega semena
 • pozna in upošteva optimalne pogoje za rast
 • pozna vse vrste zemeljskih del v okviru stroke
 • pozna vrste zemljišč in njihove osnovne pedološke značilnosti
 • zna obdelati in kultivirati zemljišče
 • pozna ustrezne substrate in gnojila za pripravo rastišča
 • pozna načine oblikovanja zemljišča in razloge za preoblikovanje zemljišč
 • pozna različne zemeljske premike in tehnike oblikovanja ravnih ter neravnih površin
 • pozna postopke priprave tal glede na vrste površin, namenjenih tratam
 • pozna načine in tehnike ureditve vodnega režima v tleh
 • pozna pomen pravilne nastavitve specialne mehanizacije za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje

Odvzame vzorec tal

 • izbere pripomočke za odvzem vzorca
 • odvzame vzorec tal
 • pripravi vzorec tal za odpremo v laboratorij
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Pripravi zemljišče za sanacijo

 • pripravi stroje in orodja za izvedbo
 • pripravi pogoje in materiale za sanacijo zemljišča
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Pripravi zemljišče za setev ali polaganje travne ruše

 • pripravi stroje in orodja za izvedbo
 • pripravi pogoje in materiale za setev ali polaganje travne ruše
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
zaseje površino, namenjeno tratam (okrasnim, uporabnim, vzdržljivim in tratam v krajini)
 • izračuna potrebno količino semena
 • pripravi in nastavi stroje ter naprave za setev
 • ročno ali strojno seje
 • utrdi površino po setvi
 • uporablja različne materiale za zaščito posevka po setvi
 • oskrbuje posejano površino z vodo
 • pozna optimalne pogoje za kalitev semena
 • pozna načine in tehnike setve
 • pozna specialne stroje in naprave za setev travnega semena
 • pozna različne materiale za zaščito posevka in njihove uporabne lastnosti

Zaseje površino (po izboru komisije)

 • izračuna potrebno količino semena
 • pripravi in nastavi stroje ter naprave za setev oziroma gnojenje
 • izvede gnojenje po potrebi
 • izvede ročno ali strojno setev
 • utrdi površino po setvi
 • izbere in uporabi ustrezen material za zaščito posevka po setvi
 • oskrbi posejano površino z vodo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
položi travno rušo
 • izmeri površino
 • pripravi površino za polaganje
 • položi travno rušo
 • utrdi površino po polaganju
 • oskrbuje travno rušo z vodo
 • pozna vrste in namene travne ruše
 • pozna način priprave površine za polaganje travne ruše
 • pozna velikost zaplat in izračuna število kosov na površino
 • pozna način polaganja travne ruše
 • pozna oskrbo položene travne ruše
 • pozna mehanizacijo in opremo za polaganje travne ruše

Položi travno rušo (po izboru komisije)

 • izmeri površino
 • pripravi površino za polaganje
 • pognoji površino
 • položi travno rušo
 • utrdi površino po polaganju
 • oskrbi travno rušo z vodo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
oskrbuje površine, namenjene tratam (okrasnim, uporabnim, vzdržljivim in tratam v krajini), in okolico
 • pripravi in nastavi stroje in naprave za oskrbo
 • kosi
 • dognojuje
 • odstranjuje ostanke trav, polsti in mahu (vertikutira)
 • ozračuje tla z izvleko čepkov na globini 6-12 cm (aerificira)
 • globinsko (do 40 cm globine) ozračuje tla (vertidrainira)
 • zarezuje
 • oskrbuje z vodo
 • utrjuje površino
 • izvaja postopke peskanja in izravna površino
 • grabi površino
 • zamenja po potrebi travno rušo
 • izvaja korekturna sajenja travne ruše
 • izvaja tehnike za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci, pleveli in mahom v skladu z navodili
 • opravi nujna vzdrževalna dela na ostalih rastlinah in zasaditvah
 • pozna osnovne lastnosti posameznih vrst trav in travnih mešanic
 • pozna ustrezne substrate in gnojila za travno rušo
 • pozna opremo in pripomočke za oskrbo
 • pozna pravila in načine košnje
 • pozna osnovne znake pomanjkanja hranil, čas in načine dognojevanja
 • pozna načine oskrbe z vodo, njihove prednosti in pomanjkljivosti
 • pozna osnovne ukrepe za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci, pleveli in mahom
 • pozna osnovna in specialna gnojila ter substrate za oskrbovanje trat
 • pozna postopke vertikutiranja, aerificiranja, vertidreniranja, zarezovanja, peskanja, obrezovanja robov
 • pozna postopke obnove poškodovane travne ruše

Izvede košnjo

 • pripravi in nastavi stroje
 • izvede košnjo
 • odstrani pokošeno travo po potrebi
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede dognojevanje

 • pripravi in nastavi stroje in naprave
 • izvede dognojevanje
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Odstranjuje trave, polst in mah

 • pripravi in nastavi stroje in orodja
 • izvede ročno ali strojno odstranjevanje plevelnih rastlin
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Ozrači in zarezuje tla

 • pripravi in nastavi stroje in orodja
 • izvede ozračevanje ali/in zarezovanje travne ruše
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Zalije oziroma orosi travno rušo

 • pripravi naprave za zalivanje oziroma oroševanje
 • izvede zalivanje oziroma oroševanje
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvaja postopke peskanja in izravna površino

 • pripravi in nastavi stroje
 • izvede peskanje in izravnavo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
izvaja ukrepe varstva rastlin na površinah, namenjenih tratam
 • spremlja zdravstveno stanje rastlin
 • pripravi in dozira FFS in biocide ter nastavi naprave za izvajanje varstva rastlin
 • izvaja varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli z uporabo različnih tehnik in naprav
 • pozna stroje in naprave za izvajanje varstva rastlin
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek pripravka in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce rastlin ter plevele
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
 • prepozna osnovne bolezenske znake in opažanja posreduje nadrejenim
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS za okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek FFS
 • pozna in upošteva oznake o strupenosti FFS in jih uporablja v skladu z navodili
 • pozna alternativne možnosti varstva rastlin

Izvede tehnike za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli v skladu z navodili:

 • nastavi stroje in naprave
 • izvede ustrezno tehniko varstva travne ruše
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • racionalno porablja energijo material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
vzdržuje dodatno opremo na tratah in njihovi okolici
 • postavlja, namešča in vzdržuje oznake in opremo (npr.: zastavice, vrata, črte ali oznake na igrišču, luknje, količki …)
 • vzdržuje in oskrbuje zasajene okrasne prvine (cvetlična korita, žive meje, grede z enoletnicami ali večletnicami, grmovnice, drevje …)
 • vzdržuje splošno urejenost in čistočo opreme, površin in objektov
 • pozna načine vzdrževanja rastlin
 • pozna opremo pri različnih športih in njihovo uporabo
 • pozna osnovna pravila igranja športov (npr.: golf, nogomet, rugby, baseball, tenis, hokej na travi, konjeniški športi itd.), ki se igrajo na tratah, ter rekreacijskih in drugih aktivnosti

Namesti dodatno opremo na tratah in njihovi okolici:

 • pripravi orodja in pripomočke za postavitev dodatne opreme
 • pripravi dodatno opremo
 • namesti dodatno opremo po načrtu
 • popravi dodatno opremo po potrebi
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja material in čas
 • zagotavlja kakovost postavitve in oskrbe dodatne opreme

 Oskrbi zasajene okrasne prvine po izboru komisije:

 • opravi rez poškodovanih in odmrlih delov zasajenih rastlin
 • zamenja propadle rastline z novimi
 • dognoji po potrebi
 • zalije po potrebi
 • doda zastirko po potrebi
 • očisti cvetlična korita in posode
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Leskošek, M. (1993). Gnojenje. Ljubljana: Kmečki glas.
 • Jenčič, R. (1975). Kmetijski stroji. Ljubljana: Kmečki glas.
 • Korošec, J. (1998). Pridelovanje krme na travinju in njivah. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta.
 • Jejčič, V. (2007). Traktor, Ljubljana: Kmečki glas.
 • Verbič, J.( 2006). Svetovalni kodeks dobre kmetijske prakse. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije.
 • Beard, J. (1973). Turfgrass: science and culture. Prentice hall. Inc. Englewood Cliffs, N. J.
 • Izbor iz tekoče strokovne literature (predvsem tuja periodika, ki obravnava vzdrževanje travne ruše).

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • dr. Vladimir Meglič, Kmetijski inštitut Slovenije
 • Gorazd Nastran, Združenje vzdrževalcev golf igrišč Slovenije
 • Nada Natek, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Irena Rojc, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Janez Bratkovič, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
 • Helena Žnidarič, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word