tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 14.02.2017 , Ur.l. 909-2/2010/16
Nasledniki:
-
- OBLIKOVALEC/OBLIKOVALKA PROSTORA Z RASTLINAMI 2658603011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Oblikovalec/oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem 6220.008.5.1

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Oblikovalec / oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem 62200080 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Končana osnovna šola.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije Oblikovalec / oblikovalka poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem se v postopku priznavanja lahko upošteva poklicne kompetence, ki jih je kandidat/-ka usvojil/-a v modulih izobraževalnega programa Hortikulturni tehnik:

Oznaka Strokovni modul Opombe
M7 Logistika v vrtnarstvu Strokovni modul v celoti
M9 Osnove hortikulturnega oblikovanja Strokovni modul v celoti
M10 Trženje in promocija slovenskih proizvodov in storitev Strokovni modul v celoti
M12 Oblikovanje poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem  Strokovni modul v celoti

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.       POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2.      NAČINI PREVERJANJA

 • Storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • racionalno rabo energije, materiala in časa,
 • komunikativnost,
 • upoštevanje načel in zakonitosti oblikovanja z rastlinami,
 • upoštevanje načel etike in estetike,
 • upoštevanje načel logistike,
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu.


Izločilna merila:

 • Ni izločilnih meril.


Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 20
izvedba 50
dokumentacija 10
ustni zagovor 20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Aranžer/aranžerka (3471.01)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Rezano cvetje in zelenje,
  • suho cvetje in plodovi,
  • okrasne rastline,
  • substrati,
  • drenažna sredstva,
  • dopolnilni okrasni aranžerski materiali,
  • pomožni materiali za aranžiranje,
  • cvetličarska natikalna sredstva,
  • okrasne posode, vaze,
  • slikarski barvni krog,
  • delovna miza,
  • globoko korito z nastavljivo pipo,
  • skladiščni prostor za rezano cvetje, zelenje, posode, vaze in dopolnilni ter pomožni material,
  • cvetličarsko orodje, naprave in pripomočki,
  • osnovni oblikovalski material za promocijske aktivnosti (barvni papir, barvice, škarje … ).
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • najmanj en član vsaj visokošolsko izobrazbo s področja agronomije, kmetijstva, smer vrtnarstvo ali hortikultura ali krajinska arhitektura in 5 let delovnih izkušenj s področja stroke,
  • najmanj en član srednjo strokovno ali višješolsko izobrazbo s področja aranžerstva ali kmetijstva ali vrtnarstva ali hortikulture in 5 let delovnih izkušenj s področja stroke,
  • najmanj en član srednješolsko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj s področja stroke.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
organizira dela pri oblikovanju in urejanju poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem
 • organizira svoje delo in delo drugih članov družine oz. zaposlenih
 • načrtuje delo v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju okolja, živali, rastlin in zdravja ljudi
 • načrtuje nabavo in porabo repromateriala
 • načrtuje porabo sredstev
 • načrtuje dohodek podjetja
 • organizira prodajo cvetličnih vezav in dekoracij
 • organizira oblikovanje in urejanje poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem
 • organizira osnovna vzdrževalna dela na cvetličarskih orodjih, napravah in strojih
 • načrtuje investicije in amortizacijo
 • odkriva nove poslovne priložnosti in spremlja ter uvaja novosti s področja oblikovanja s cvetjem
 • pozna temeljna načela in metode načrtovanja ter organizacije dela
 • pozna merila za ugotavljanje uspešnosti vrtnarskega podjetja in cvetličarne
 • pozna ukrepe varne uporabe cvetličarskih strojev in naprav
 • pozna vrste materialov in njihovo uporabo
 • pozna zakonodajo s področja kmetijstva, varovanja naravne in kulturne dediščine, okolja, narave in urejanja prostora
 • zna oceniti primernost investicije glede na ekonomsko zmožnost vrtnarskega podjetja in cvetličarne
 • zna izdelati finančni načrt vrtnarskega podjetja in cvetličarne

Izdela načrt organizacije dela za večji planiran dogodek (po izboru komisije)

 • posvetuje se z naročnikom glede dekoracije prostora (ambienta)
 • izdela načrt organizacije dela za določeno število zaposlenih s specifikacijo posameznih del
 • predvidi porabo količine cvetja, zelenja in drugih materialov
 • predvidi čas uporabnosti dekoracije prostora
 • načrtuje čas, potreben za izdelavo cvetlične dekoracije
 • načrtuje organizacijo nabave cvetja, zelenja in drugih materialov
 • načrtuje transport materialov, cvetličnih vezav in dekoracij
 • načrtuje porabo sredstev
 • predvidi racionalno rabo energije, materiala in časa
 • upošteva načela logistike
 • upošteva načela in zakonitosti oblikovanja in prostorskega reda pri združevanju cvetja in zelenja v prostoru
načrtuje oblikovanje in urejanje poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem
 • načrtuje vizualne rešitve za različne postavitve in predstavitve glede na dane prostore
 • načrtuje vrste in tehnike izdelave postavitev cvetličnih vezav in dekoracij za določen prostor
 • načrtuje porabo materialov za izdelavo cvetličnih vezav in dekoracij
 • načrtuje porabo dodatnih elementov za doseganje večje učinkovitosti cvetlične vezave oziroma dekoracije v poslovnem oziroma v bivalnem prostoru
 • načrtuje transport materialov, cvetličnih vezav in dekoracij
 • načrtuje porabo finančnih sredstev
 • pozna načela, pravila in zakonitosti oblikovanja s cvetjem
 • pozna prostorske zakonitosti
 • pozna cvetje, zelenje, okrasni in dopolnilni material glede na pravila oblikovanja v prostoru in modne smernice
 • zna pripraviti rezano cvetje in zelenje, posode in okrasni ter dopolnilni material za oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij

Izdela idejno zasnovo dekoracije prostora s cvetjem in zelenjem (po izboru komisije)

 • posvetuje se z naročnikom o dekoraciji prostora
 • prouči določen ambient za dekoracijo kot celoto
 • nariše skico dekoracije prostora z upoštevanjem želja strank
 • izbere cvetje in zelenje, ki ustreza prostoru
 • svetuje primerno cvetje in rastline glede na trajanje dekoracije
 • izbere posodo za aranžiranje, ki ustreza prostoru
 • izdela kalkulacijo storitve
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva načela estetike in etike
 • upošteva načela in zakonitosti oblikovanja in prostorskega reda pri združevanju cvetja in zelenja v prostoru
 • predvidi čas, potreben za izdelavo cvetlične dekoracije, in njene uporabnosti
 • predvidi potrebo z oskrbo cvetja z vodo
izvaja, vodi in usklajuje dela pri oblikovanju in urejanju poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem
 • opravi ogled prostora
 • naredi idejno zasnovo cvetlične vezave oziroma dekoracije glede na prostor
 • izbere material za izdelavo cvetličnih vezav in dekoracij
 • izvaja, vodi in usklajuje prodajo cvetličnih vezav in dekoracij
 • izvaja, vodi in usklajuje oblikovanje in urejanje poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem
 • izvaja, vodi in usklajuje osnovna vzdrževalna dela na cvetličarskih orodjih, napravah in strojih
 • pozna značilnosti poslovnega in bivalnega prostora
 • pozna vrste cvetličnih vezav in dekoracij
 • loči idejo, skico in risbo
 • pozna materiale za izdelavo cvetličnih vezav in dekoracij
 • pozna osnovne tržne prijeme prodaje in promocije cvetličarskih izdelkov
 • pozna vzdrževalna dela na cvetličarskih strojih in napravah

Oblikuje in uredi poslovni/bivalni/drug prostor (po izboru komisije)

 • posvetuje se z naročnikom
 • prouči bivalni/poslovni/drug prostor
 • svetuje primerno cvetje in rastline glede na trajanje dekoracije
 • predvidi vizualne rešitve za različne postavitve in predstavitve glede na določen prostor
 • nariše skico cvetlične vezave oziroma dekoracije z upoštevanjem želja strank (po potrebi)
 • pripravi delovni prostor, orodja, pripomočke in naprave
 • izbere ustrezno cvetje in zelenje
 • izbere ustrezno posodo za aranžiranje
 • izdela cvetlično vezavo oziroma dekoracijo in jo postavi v prostor
 • izdela kalkulacijo storitve
 • predvidi čas, potreben za izdelavo cvetlične dekoracije, in čas njene uporabnosti
 • predvidi potrebno oskrbo cvetja in rastlin z vodo ter drugo potrebno oskrbo
 • posreduje navodila za nadaljnjo oskrbo cvetlične dekoracije oziroma nasadka
 • zagotavlja urejenost delovnega prostora
 • upošteva načela in zakonitosti oblikovanja in prostorskega reda pri združevanju cvetja in zelenja v prostoru
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva načela logistike
 • upošteva načela estetike in etike
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
promovira in trži izdelke in storitve
 • promovira izdelke in storitve in skrbi za njihovo promocijo
 • izvaja medijske promocijske aktivnosti
 • se udeležuje javnih prireditev in s promocijo sodeluje na njih
 • skrbi za promocijski material
 • redno vzdržuje stike s strankami
 • rešuje pritožbe
 • pridobiva nove stranke in skrbi za ohranitev stalnih strank
 • oblikuje cene izdelkov in storitev
 • spremlja razmere na trgu
 • pozna osnovne pojme o trgu in načinih trženja
 • pozna osnove ekonomike, podjetništva in trženja na področju oblikovanja poslovnih in bivalnih prostorov s cvetjem
 • pozna pomen in načine raziskovanja trga
 • pozna načine oblikovanja cen
 • pozna elemente tržnega spleta
 • pozna načine trženja idej in prodora izdelkov na tržišče
 • pozna usklajevanje modnih smernic z upoštevanjem tržnih podatkov o aktualnem trgu
 • pozna načela oblikovanja promocijskega materiala
 • pozna načela estetike in etike
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja

Izdela letni promocijski načrt družinskega podjetja oziroma drugega manjšega podjetja

 • izdela in pojasni letni načrt promocije ponudbe oziroma prodaje storitev s področja oblikovanja in urejanja okolja z rastlinami

Izdela osnutek promocijskega elementa (po izboru komisije)

 • pripravi potreben prostor in materiale za delo
 • izdela osnutek promocijskega elementa
 • upošteva načela estetike in etike
 • racionalno rabi energijo, material in čas

Sestavi medijski oglas za promocijo (po izboru komisije)

 • sestavi medijski oglas za promocijo izdelka oziroma storitve za različne medije
 • pojasni vrste oglaševanja (intervju, film, fotografija …)
 • upošteva načela estetike in etike
 • izdela stroškovnik za posamezno vrsto oglaševanja
 • izbere (priporoča) primerno varianto oglaševanja glede na zmožnosti podjetja
izvaja logistične ukrepe
 • nabavlja materiale za potrebe izdelave cvetličnih vezav in dekoracij
 • izbere postopke transportiranja in transportna sredstva
 • pozna metode in tehnike za izvajanje logističnih ukrepov
 • pozna postopke nabave, skladiščenja in transportiranja cvetličnih vezav in dekoracij

Izdela in pojasni načrt logistike oblikovanja in urejanja poslovnega/bivalnega/drugega prostora

 • posvetuje se z naročnikom
 • izbere najugodnejšega dobavitelja cvetja, zelenja in drugega materiala
 • določi ustrezno število izvajalcev storitve
 • izbere najugodnejšo transportno pot za izvedbo storitve
 • predvidi potreben material
 • racionalno rabi energijo material in čas

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Stopar, Metelko, J. (2004). Oblikovanje s cvetjem. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • Noordhuis, K. T. (2005). Enciklopedija vrtnih rastlin. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • Vermeulen, N. (2005). Enciklopedija sobnih rastlin. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije.
 • Priročnik: (2007). Cvetoče okrasne rastline od A – Ž. Kranj: Založba Narava.
 • Profil Floral (2008). In memorial, Bloom´s Gmbh D- Ratigen.
 • Flowers. (1988). Malcom Hillier, Dorling Kindersley London.
 • Blumen Strausse & Gestcke(1995), Christian Verlag, Annes Publishing limited London.
 • Bouquet Gala, Fiori &Foglie.
 • Vegetatieve Bloemsierkunst(1989). Jan van Doesburg, Uitgeverij Terra Zutphen.
 • Revija Fiori & Foglie.
 • Rötscher, Schorn –Fachstufe Florist Band 1 Kieser verlag.
 • Peter Assman – contemporary Floristry. FDF.
 • Helmut Neidiger-pflanzschalen (Gestaltung und Technik in Beispielen). Ulmer.
 • Moritz Bürki, Marianne Fuchs-Topfpflanzen. Bernhard Thalacker Verlag.
 • Samuel Sprunger/Marianne Wieler-Trocken Materialien für die Floristik.
 • 'BASICS' Braut & Blume. Profil Floral.
 • Florist-Donau Verlag.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Dejan Rojko,  Cvetličarna Zvonček, Dejan Rojko, s. p.,  Maribor
 • Helena Novak, Cvetličarna Helena Novak s. p., Celje
 • Franci Landeker, Art floristik, d. o. o.
 • Polona Bornšek, Vrtnarstvo Celje, d. o. o.
 • Simon Ogrizek, PUP Velenje, d. d.
 • Nada Natek, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Majda Stopar, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word