tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 14.02.2017 , Ur.l. 67/24.8.2009
Nasledniki:
-
- Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalka 2453568011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalka 6220.005.4.1

Klasius-P16

Hortikultura (0812)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Vrtnar pridelovalec / vrtnarica pridelovalka 6220.005.4.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • končana osnovna šola
 • opravljen izpit F-kategorije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne izobrazbe Vrtnar.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.       POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in na podlagi tega prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2.      NAČINI PREVERJANJA

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno rabo energije, materiala in časa
 • komunikativnost
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja

Izločilna merila:

Jih ni.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 15
izvedba 50
dokumentacija 5
ustni zagovor 30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vrtnar pridelovalec/vrtnarica pridelovalka (6112.06)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • stroji, naprave in orodja za obdelavo tal
  • stroji, naprave in orodja za setev ter sajenje
  • stroji, naprave in orodja za gnojenje in namakanje
  • stroji in naprave za varstvo rastlin
  • stroji, naprave in orodja za pridelovanje, oskrbovanje in vzdrževanje okrasnih zelnatih rastlin
  • zavarovan prostor za pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin
  • nezavarovan prostor za pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin
  • matični nasad za vegetativno razmnoževanje
  • skladiščni prostor
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • najmanj en član visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva, smer vrtnarstvo ali hortikultura, in 5 let delovnih izkušenj na področju pridelave okrasnih zelnatih rastlin,
  • en član srednjo strokovno ali višjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva ali vrtnarstva ali hortikulture in 5 let delovnih izkušenj na področju pridelave okrasnih zelnatih rastlin,
  • en član srednješolsko izobrazbo s področja vrtnarstva ali hortikulture ali  kmetijstva in 5 let delovnih izkušenj na področju pridelave okrasnih zelnatih rastlin.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi rastišče na prostem ali v zavarovanem prostoru
 • opravi osnovno gnojenje na podlagi gnojilnega načrta
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za obdelavo in osnovno gnojenje tal
 • razkuži zavarovani prostor in rastišče
 • pripravi rastišče v zavarovanem prostoru
 • pripravi rastišče na prostem
 • izbere ustrezen rastni substrat
 • pozna tipe tal
 • zna odvzeti vzorec zemlje za kemično analizo
 • pozna načine razkuževanja tal
 • zna izdelati gnojilni načrt
 • pozna fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal
 • pozna vrste in pomen rastišč na prostem
 • pozna vrste in pomen prekrivanja rastišč
 • pozna vrste in pomen zavarovanega prostora
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • pozna vrste organskih in mineralnih gnojil ter njihovo uporabo glede na tip tal
 • zna izračunati gnojilni odmerek
 • pozna stroje in orodja za osnovno in dopolnilno obdelavo tal
 • pozna stroje za gnojenje
 • pozna pomen pravilne nastavitve strojev za obdelavo tal in gnojenje za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna različne tehnike obdelave tal
 • pozna čas in načine temeljne in dopolnilne obdelave tal

Pripravi zavarovan prostor za sajenje in presajanje okrasnih zelnatih rastlin (po izboru komisije):

 • pripravi kalkulacijo stroškov dela in materiala
 • izbere ustrezno mesto za sajenje oziroma presajanje v zavarovanem prostoru
 • izračuna potrebno površino za sajenje oziroma presajanje določenega števila rastlin
 • razkuži rastišče
 • pripravi izbrano mesto za sajenje oziroma presajanje v zavarovanem prostoru
 • pripravi in nastavi stroje za obdelavo tal
 • izvede sajenje in oskrbo določenih okrasnih zelnatih rastlina (OZR)
 • izvede strokovni in zdravstveni nadzor rastlin v zavarovanem prostoru
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu

Izvede osnovno gnojenje oz. dognojevanje tal v zavarovanem prostoru (po izboru komisije):

 • na podlagi rezultata analize tal izračuna potrebno količino gnojila na površino
 • izbere ustrezno gnojilo, glede na analizo tal in glede na potrebe posamezne vrste okrasnih zelnatih rastlin
 • izbere in nastavi stroj za gnojenje  oziroma dognojevanje tal
 • izvede gnojenje oziroma dognojevanje
 • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
 • uporablja gnojila v skladu s predpisi o  gnojenju in varovanju okolja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Pripravi tla za sajenje oziroma presajanje okrasnih zelnatih rastlin na prostem (po izboru komisije):

 • pripravi kalkulacijo stroškov dela in materiala
 • izbere ustrezno mesto za sajenje oziroma presajanje
 • izračuna potrebno količino sadik na enoto površine
 • pripravi izbrano mesto za sajenje oz. presajanje okrasnih zelnatih rastlin
 • pripravi in nastavi stroje za obdelavo tal
 • izvede sajenje oziroma presajanje in oskrbo okrasnih zelnatih rastlin
 • prekrije posajene rastline po potrebi
 • evidentira posajene oziroma presajene okrasne zelnate rastline
 • izvede strokovni in zdravstveni nadzor rastlin na prostem
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede osnovno gnojenje oziroma dognojevanje tal na prostem (po izboru komisije):

 • na podlagi rezultata analize tal izračuna potrebno količino gnojila na površino
 • izbere ustrezno gnojilo glede na analizo tal in potrebe posamezne vrste okrasnih zelnatih rastlin
 • izbere in nastavi stroj za gnojenje  oziroma dognojevanje tal
 • izvede gnojenje oziroma dognojevanje
 • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
 • uporablja gnojila v skladu s predpisi o gnojenju in varovanju okolja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
pripravi matični nasad za vegetativno razmnoževanje okrasnih zelnatih rastlin
 • izbere prostor za napravo matičnega nasada
 • vzame vzorec za analizo tal
 • določi sadilne razdalje
 • izbere rastline, ki jih bo razmnoževal sam
 • označi rastline v skladu s pravilnikom o trženju in razmnoževanju materiala okrasnih rastlin
 • oskrbuje matični nasad
 • poskrbi za ustrezen nadzor
 • pozna klimatske in talne zahteve za rast matičnih rastlin
 • zna odvzeti vzorec za analizo tal
 • zna izbrati primeren prostor za matični nasad
 • zna pripraviti prostor in zemljišče za matični nasad
 • pozna lastnosti matičnih rastlin
 • zna določiti sadilne razdalje za posamezno vrsto okrasnih rastlin
 • zna posaditi matičnjak
 • zna izbrati primerne rastlin za razmnoževanje
 • pozna označbe rastlin v skladu s pravilnikom o razmnoževanju in trženju okrasnih zelnatih rastlin
 • zna oskrbovati matični nasad
 • zna nadzorovati potek dela

Oceni ustreznost postavitve in vzdrževanja matičnjaka (po izboru komisije):

 • oceni mesto in lego matičnjaka glede na izbor rastlin
 • pojasni medvrstne in vrstne razdalje
 • pojasni označbo rastlin v skladu s pravilnikom o razmnoževanju in trženju okrasnih zelnatih rastlin
 • razloži pomen strokovnega in zdravstvenega nadzora rastlin v matičnjaku
 • pojasni pomen dokumentacije, ki jo je potrebno voditi za matičnjak

Izdela načrt oskrbe trajnega nasada (po izboru komisije):

 • določi okvirne termine posameznih oskrbovalnih del
 • predvidi porabo časa in delovnega osebja
 • pripravi kalkulacijo stroškov dela
 • pojasni pomen rezi
 • pojasni pomen zelenih del
 • predvidi preventivno ukrepanje glede bolezni, škodljivcev in drugih fizioloških vplivov
 • izvede terminu primerno oskrbovalno delo
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
Vzame vzorec za standardno analizo tal:
 • izbere pripomočke za odvzem vzorca
 • določi globino glede na izbrano kulturo
 • vzame vzorec
 • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij
vegetativno razmnožuje rastline
 • izbere čas in način vegetativnega razmnoževanja
 • pripravi prostor za razmnoževanje rastlin
 • izbere gojitvene plošče in lončke
 • izbere substrat
 • izbere stimulatorje koreninjenja
 • spremlja ukoreninjenje ter rast
 • oskrbuje rastline
 • presaja ukoreninjene rastline v manjše lončke
 • pozna tehnologijo razmnoževanja okrasnih zelantih rastlin na prostem in v zavarovanem prostoru
 • zna izbrati čas in načine vegetativnega razmnoževanja
 • zna rastline razmnožiti s potaknjenci in z drugimi deli
 • zna pripraviti ustrezen prostor za ukoreninjanje rastlin
 • zna izbrati gojitvene plošče ali lončke za ukoreninjanje
 • pozna primerne substrate, gnojila in rastne hormone za pridelavo okrasnih zelnatih rastlin
 • zna oskrbovati in spremljati ukoreninjanje potaknjencev in drugih delov rastlin
 • zna ugotoviti primeren čas za presajanje ukoreninjenih delov rastlin

Izvede vegetativno razmnoževanje okrasnih zelnatih rastlin (po izboru komisije):

 • razloži pomen izbire ustreznega časa za vegetativno razmnoževanje
 • izbere ustrezen način razmnoževanja
 • pripravi prostor za razmnoževanje
 • izbere gojitvene plošče ali lončke in substrat
 • zagotavlja neoporečnost razmnoževalnih pripomočkov
 • izvede vegetativno razmnoževanje
 • izbere stimulatorje koreninjenja po potrebi
 • oskrbi razmnožene rastline
 • dokumentira postopek razmnoževanja
 • zagotavlja kakovost dela v postopku razmnoževanja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • izvede kalkulacijo stroškov dela in materiala

Izvede presajanje ukoreninjenih rastlin v manjše lončke (po izboru komisije):

 • razloži pomen izbire ustreznega časa za presajanje ukoreninjenih delov rastlin
 • pripravi pripomočke za presajanje
 • izbere in pripravi lončke ustrezne velikosti
 • izbere in pripravi ustrezen substrat
 • izvede presajanje ukoreninjenih rastlin
 • oskrbi presajene rastline
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
generativno razmnožuje rastline
 • izbere seme za setev
 • izbere ustrezne substrate
 • pripravi setvene plošče in lončke za gojenje sadik
 • izbere čas in ustrezno T za setev
 • izbere način setve
 • izračuna količino semena na enoto površine
 • ročno in strojno seje semena okrasnih zelnatih rastlin
 • oskrbuje setve in vzkaljene rastline
 • presadi rastline v lončke ali jih razsadi
 • zagotavlja talno in zračno vlažnost s pršenjem in megljenjem
 • nastavi T za kalitev semena posameznih vrst okrasnih zelnatih rastlin v zaprtem prostoru
 • pripravi gojitvene plošče za razsajevanje
 • razsajuje
 • oskrbuje razsajene rastline
 • poskrbi za nadaljnje presajevanje rastlin
 • pozna vrste setvenih plošč in lončkov
 • pozna sredstva za razkuževanje setvenih plošč in lončkov
 • pozna stroje za polnjenje in setev setvenih plošč in lončkov
 • pozna vrste setvenih substratov
 • pozna vrste, sorte in hibride semen okrasnih zelnatih rastlin
 • zna določiti ustrezne termine, sklop (gostoto) in globino setve posameznih okrasnih zelnatih rastlin
 • zna izračunati potrebno količino semena na enoto površine
 • pozna različne načine in termine setve
 • pozna klimatske in talne dejavnike za kalitev semena posameznih vrst okrasnih zelnatih rastlin v zavarovanem prostoru in na prostem in pozna pomen utrjevanja
 • zna izbrati substrate za razsajevanje in redčenje setev, če je to potrebno
 • zna razsaditi rastline v lončke
 • zna oskrbovati razsajene rastline
 • pozna vrste in načine zalivanja

Izvede pripravo na setev in setev v setvene plošče (po izboru komisije):

 • izračuna količino semena glede na enoto površine
 • pripravi setvene plošče glede na količino semena
 • pripravi stroj za polnjenje setvenih plošč ali stroj za izdelavo kock substrata
 • izbere ustrezen substrat
 • napolni setvene plošče s substratom ali izdela kocke substrata
 • izbere ustrezno velikost celic v setvenih ploščah
 • določi ustrezno globino setve
 • izvede setev
 • zalije zasejane setvene plošče
 • naloži setvene plošče v kalilnik ali na mize
 • izbere primerno temperaturo in vlago za kalitev semena posameznih vrst zelišč
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost setve

Razsadi rastline (po izboru komisije):

 • pripravi pripomočke za razsajevanje
 • izbere in pripravi gojitvene plošče za razsajevanje
 • izbere in pripravi ustrezen substrat
 • izvede razsajanje ukoreninjenih rastlin
 • oskrbi presajene rastline
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
oskrbuje sadike
 • kontrolira in nastavi optimalno temperaturo
 • kontrolira vlago tal
 • zaliva
 • opravi zaščito sadik pred boleznimi in škodljivci
 • zrači prostor
 • foliarno dognojuje sadike
 • utrjuje sadike pred presajanjem na stalno mesto
 • pripravi sadike za prodajo
 • pozna talne in klimatske zahteve za rast in razvoj sadik
 • pozna vrste in načine uravnavanja T, vlage, svetlobe
 • pozna škodljivce in bolezni v zaščitenih prostorih ter načine njihovega zatiranja
 • pozna gnojila za foliarno dognojevanje
 • pozna načine razkuževanja sadik
 • zna utrjevati sadike pred presajanjem na stalno mesto
 • zna pripraviti sadike za prodajo
 • pozna standard za prodajo sadik

Izvede oskrbo sadik v zavarovanem prostoru (po izboru komisije):

 • izvede kontrolo in uravnavanje temperature, vlage in osvetlitve v zavarovanem prostoru po potrebi
 • zalije ali namaka rastline po potrebi
 • prezrači prostor po potrebi
 • foliarno pognoji ali dognoji sadike po potrebi
 • uporablja gnojila in sredstva za varstvo rastlin v skladu s predpisi o gnojenju, varstvu rastlin, FFS in varovanju okolja
 • pripravi sadike za presajanje ali prodajo po potrebi
 • evidentira izvedene postopke
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
goji rastline za rezano cvetje na prostem
 • pripravi in nastavi stroje za sajenje
 • pripravi tla
 • pripravi sadike za presaditev
 • opravi sajenje gojenih sadik, gomoljev in čebulnic
 • zagotavlja ustrezno talno vlažnost
 • pripravi pogoje in sili rezano cvetje in zelenje
 • določi optimalni čas rezi
 • opravi rez
 • pozna talne in klimatske zahteve za gojenje rezanega cvetja
 • zna zagotoviti optimalne rastne razmere
 • zna pripraviti zemljišče
 • zna položiti talna pokrivala proti plevelom
 • zna pripraviti in nastaviti stroje za obdelavo tal, gnojenje in sajenje
 • pozna načine zasaditev in razporeditev rastlin
 • zna posaditi sadike, gomolje, čebulice in korenike
 • pozna pomen uporabe folij in vrste folij
 • pozna pogoje siljenja rezanega cvetja in zelenja
 • pozna načine rezanja in zna določiti ustrezen čas rezi glede na fazo razvoja ustrezne rastline
 • zna pravilno rezati in pripraviti cvetje in zelenje za transport

Izvede sajenje oziroma setev rastlin za rezanje na prostem:

 • izračuna količino semena na enoto dane površine
 • izračuna število sadik, čebulic, gomoljev na enoto dane površine
 • pripravi in nastavi stroje za sajenje oziroma setev
 • obdela in pripravi tla za sajenje oziroma setev
 • pripravi sadike za presaditev po potrebi
 • izvede sajenje gojenih sadik, gomoljev in čebulic
 • zalije po potrebi
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede rez rastlin za rezano cvetje (po izboru komisije):

 • določi optimalni čas rezi
 • izbere način rezi
 • izvede rez
 • pripravi rastline za transport
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
oskrbuje posevke oziroma nasade
 • spremlja posevek oziroma nasad med rastno dobo
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za gnojenje, nanos sredstev za varstvo rastlin in dopolnilno obdelavo tal
 • opravi dognojevanje
 • opravi dopolnilno obdelavo posevka oziroma nasada
 • privezuje rastline k opori
 • opravi kontrolo sortne čistosti
 • zagotovi senčenje posevkov
 • izvede zaščito pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov (veter, toča, mraz…)
 • zagotovi posevku primerno vlažnost tal
 • zna opazovati posevek med rastjo
 • zna pripraviti in nastaviti kmetijske stroje za gnojenje, nanos sredstev za varstvo rastlin in dopolnilno obdelavo tal
 • pozna znake pomanjkanja hranil
 • pozna termin in način dognojevanja
 • pozna termin in načine oskrbe rastlin v vseh razvojnih fazah
 • pozna načine zaščite pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov
 • pozna načine namakanja, njihove prednosti in pomanjkljivosti
 • pozna stroje ter naprave za namakanje

Izvede oskrbo sadik na prostem (po izboru komisije):

 • oceni stanje posevka oziroma nasada
 • določi potrebne ukrepe oskrbe
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za izvedbo oskrbovalnih del
 • izvede kontrolo in uravnavanje temperature, vlage in osvetlitve v zavarovanem prostoru po potrebi
 • izvede gnojenje oziroma dognojevanje rastlin
 • izvede dopolnilno obdelavo posevka oziroma nasada
 • privezuje rastline k opori po potrebi
 • izvede senčenje posevkov in zaščito pred negativnimi vplivi naravnih dejavnikov (veter, toča, mraz …) po potrebi
 • zalije oziroma namaka posevke oz. nasad po potrebi
 • uporablja gnojila in sredstva za varstvo rastlin v skladu s predpisi o gnojenju, varstvu rastlin, FFS in varovanju zdravja in okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
izvaja varstvo rastlin
 • nadzoruje zdravstveno stanje rastlin
 • izbere ustrezna registrirana sredstva za varstvo rastlin
 • opravi zaščito pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • izvaja načelo dobre kmetijske prakse varstva rastlin
 • pozna sredstva za varstvo rastlin in njihove izvedbe
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek pripravka in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna najpogostejše bolezni in škodljivce sadik okrasnih zelnatih rastlin
 • pozna FFS za zaščito sadik
 • pozna načine nanosa FFS na sadike in naprave za nanos
 • pozna najpogostejše bolezni, škodljivce okrasnih zelnatih rastlin in plevele ter njihovo zatiranje
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevela
 • prepozna osnovne bolezenske znake
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS na okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek FFS
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo

Opravi ogled in oceni stanje posevka (po izboru komisije):

 • opravi ogled in oceni stanje posevka oziroma nasada
 • na osnovi ocene stanja določi potrebne ukrepe za oskrbo posevkov in varstvo rastlin
 • na podlagi praga škodljivosti prednostno določi ukrepe za varstvo rastlin
 • na osnovi škropilnega načrta in ogleda izbere ustrezna fitofarmacevtska sredstva
 • upošteva predpise o FFS

Pripravi, nastavi in preizkusi škropilno tehniko:

 • izbere škropilno tehniko
 • pripravi in nastavi škropilno tehniko
 • preizkusi škropilno tehniko z vodo
 • upošteva predpise o varnosti pri delu

Izvede varstvo rastlin (po izboru komisije):

 • izračuna odmerek in količino škropilne brozge za predvideno površino
 • pripravi naprave, pripomočke in sredstva za pripravo škropilne brozge
 • pripravi škropilno brozgo
 • pripravi in nastavi škropilno tehniko
 • izvede ustrezen postopek nanašanja škropiva
 • skrbi za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • upošteva priložena navodila
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o FFS
 • uporablja fitofarmacevtska sredstva v skladu s predpisi o varstvu rastlin in varovanju zdravja in okolja
 • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi FFS
pripravi okrasne zelnate rastline za prodajo
 • opravi klasifikacijo
 • odbere tržno zanimive rastline
 • izbere ustrezno embalažo in način pakiranja
 • pakira
 • pripravi lončnice za takojšen transport do končnega prodajnega mesta ali jih na prodajno mesto dostavi
 • pripravi rezano cvetje za prodajo
 • pripravi sadike okrasnih zelnatih rastlin za prodajo
 • pripravi potrebno opremo za transport in skladiščenje pridelka
 • transportira pridelek do skladišča
 • skrbi za ustrezno skladiščenje pridelkov
 • zagotovi ustrezno zdravstveno stanje rastlin
 • pripravi pridelke za prodajo
 • pozna optimalne razmerein načine skladiščenja okrasnih zelnatih rastlin
 • pozna vrste embalaže za spravilo, skladiščenje in pakiranje
 • pozna kakovostne zahteve različnih vrst okrasnih zelnatih rastlin
 • pozna pomen označevanja sadik pred prodajo

Pripravi okrasne zelnate rastline za prodajo ali skladiščenje (po izbiri komisije):

 • opravi klasifikacijo okrasnih zelnatih rastlin
 • pripravi skladiščni prostor
 • izbere in pripravi embalažo in način pakiranja okrasnih zelnatih rastlin in rezanega cvetja za prodajo ali skladiščenje
 • pripravi okrasne zelnate rastline in rezano cvetje za prodajo ali izbere najustreznejši način skladiščenja
 • izvede pakiranje po potrebi
 • zagotovi ustrezno zdravstveno stanje rastlin 
 • evidentira stanje in količino pripravljenega cvetja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Leskošek, M.: Gnojenje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1993.
 • Jenčič, R.: Kmetijski stroji. Ljubljana: Kmečki glas, 1975.
 • Žmavc, M.: Kmetijska tehnika za danes in jutri. Novo mesto: samozaložba: Srednja kmetijska šola Grm, 2002.
 • Novak, M.: Tehnike nanašanja pesticidov, Ljubljana: Kmečki glas, 1990.
 • Nikoloski, T., Jančič, D., Korez, M.: Vrtnarstvo (učbenik za srednje, tehniške šole), Elanda, d.o.o, Plosovo, Velike Lašče, 2003.
 • Bajec, V.: Vrtnarjenje pod folijo in steklom, ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 1988.
 • Smole, J., Črnko J.: Razmnoževanje sadnih rastlin, Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 2000.
 • Golob, I.: Razmnožujemo okrasne rastline , Druga dopolnjena izdaja  Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1989.
 • Strgar Satler, B.: Sto trajnic, Prešernova družba, d. d., 2007.
 • Podgornik Reš, R.: Okenske in balkonske rastline, Humko d. o. o., 1998.
 • Podgornik Reš, R.: Enoletne in dvoletne cvetlice, Humko d. o. o., 1999.
 • Šiftar, A.: Izbor in uporaba drevnine za javne nasade, Zavod za tehnično izobraževanje, Ljubljana: 2001.
 • Šiftar, A.: Vrtno drevje in grmovnice, Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1974.
 • Vardjan, F.: Rezano cvetje, Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1989.
 • Vardjan, F.: Vzgoja lončnic, Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1987.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Simon Ogrizek, OZS
 • Nada Natek, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Romana Špes, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Igor Škerbot, KGZS
 • Helena Žnidarič, CPI

      Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Majda Stopar, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word