tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 14.02.2017 , Ur.l. 67/24.8.2009
Nasledniki:
-
- Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica 5614355011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica 6220.004.4.1

Klasius-P16

Hortikultura (0812)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica 6220.004.4.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • končana osnovna šola
 • opravljen vozniški izpit F-kategorije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programih za pridobitev poklicne izobrazbe: Vrtnar

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.       POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2.      NAČINI PREVERJANJA

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno uporabo energije, materiala in časa
 • komunikativnost
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja

Izločilna merila:

Jih ni.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 15
izvedba 50
dokumentacija 5
ustni zagovor 30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Parkovni vrtnar/parkovna vrtnarica (6112.04)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • pripomočki in naprave za izmero terena
  • stroji, naprave in orodja za obdelavo tal
  • stroji, naprave in orodja za setev ter sajenje
  • stroji, naprave in orodja za gnojenje in namakanje
  • stroji in naprave za varstvo rastlin
  • stroji, naprave in orodja za polaganje, setev, oskrbovanje in vzdrževanje travne površine
  • stroji, naprave in orodja za oskrbovanje in vzdrževanje okrasnih zelnatih in lesnatih rastlin
  • pripomočki in naprave za vzdrževanje dodatne opreme
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • najmanj en član visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva, smer vrtnarstvo ali hortikultura ali krajinska arhitektura, in 5 let delovnih izkušenj na področju parkovnega vrtnarstva,
  • en član srednjo strokovno ali višjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva ali vrtnarstva ali hortikulture in 5 let delovnih izkušenj na področju parkovnega vrtnarstva,
  • en član srednješolsko izobrazbo s področja vrtnarstva ali hortikulture ali kmetijstva in 5 let delovnih izkušenj na področju parkovnega vrtnarstva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
zakoliči teren
 • prenese dolžinske izmere iz ureditvenega in zasaditvenega načrta na teren v merilu
 • izmeri dolžine na ravnem in neravnem terenu
 • zakoliči ravne linije na ravnem in neravnem terenu
 • označi horizontalne in vertikalne izmere po načrtu
 • izračuna ploščino parcel
 • pozna geodetska orodja in inštrumente za merjenje ter zakoličevanje terena
 • pozna enostavne zakoličbe in meritve
 • zna uporabljati ureditvene in zasaditvene načrte ter poiskati uporabne informacije
 • pozna merske enote v geodeziji
 • pozna osnove tehničnega risanja in pisave

Izmeri in zakoliči enostaven teren:

 • pripravi kalkulacijo stroškov dela in materiala
 • izračuna potrebno število količkov za zakoličbo enostavnega terena
 • izbere in pripravi potrebno geodetsko orodje in instrumente za merjenje terena
 • izmeri teren
 • izračuna potrebno ploščino terena za sajenje rastlin
 • zakoliči ravne linije na ravnem in neravnem terenu
 • označi horizontalne in vertikalne izmere po načrtu
 • izdela skico in idejno shemo obravnavanega terena
 • uporabi ureditveni in zasaditveni načrt
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
pripravi teren za zasaditev oziroma setev
 • pripravi in nastavi stroje in naprave za planiranje terena
 • ročno ali strojno grobo planira tla
 • ročno ali strojno fino planira tla
 • kultivira tla
 • poskrbi za odvodnjavanje zamočvirjenih površin
 • pozna postopek izvedbe zemeljskih del
 • pozna vrste zemljišč in njihove pedološke značilnosti
 • zna obdelati in kultivirati zemljišče za določene parkovne zasaditve
 • pozna načine oblikovanja zemljišča in razloge za preoblikovanje zemljišč
 • pozna različne zemeljske premike in oblikovanje ravnih ter neravnih površin
 • pozna tehniko gradnje nasipov in odkopov
 • pozna vzroke zamočvirjenosti tal in načine odvodnjavanja
 • pozna prednosti in slabosti odvodnjavanja
 • pozna stroje in orodja za osnovno, dopolnilno obdelavo in kultiviranje tal
 • pozna pomen pravilne namestitve vrtnarske mehanizacije za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje

Pripravi teren za zasaditev oziroma setev:

 • oceni stanje terena in določi potrebne ukrepe, s katerimi pripravi teren za sajenje oziroma setev
 • pripravi kalkulacijo stroškov dela in materiala
 • pripravi in nastavi stroje za grobo in fino planiranje terena
 • izvede potrebne ukrepe, s katereimi pripravi teren za setev oziroma sajenje
 • določi in opiše ukrepe za odvodnjavanje zamočvirjenih površin
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
zasadi zelene površine z rastlinami po načrtu
 • izbere rastline na osnovi zasaditvenega načrta
 • oceni zdravstveno stanje in kvaliteto rastlin
 • izbere ustrezen substrat in določi njegovo količino
 • pripravi sadiko za sajenje
 • pripravi sadilno mesto za sajenje
 • pripravi različne opore
 • posadi sadiko glede na njene zahteve
 • pognoji
 • zalije
 • priveže rastline k različni opori po potrebi
 • pozna kakovost semena in standarde kakovosti sadik
 • pozna način zakopavanja sadik v zasip
 • zna določiti čas in globino sajenja na stalno mesto
 • pozna različne načine priprave sadilnih mest
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • zna izračunati gnojilni odmerek za določeno površino
 • razlikuje sadike glede na koreninski sistem in nadzemne vzgojne oblike
 • pozna postopek sajenja
 • pozna načine sidranja sadik
 • pozna načine presajanja starejših rastlin (velikih dreves)
 • pozna načine sajenja žive meje, drevoredov, prekrivanja tal
 • pozna drevnino in okrasne zelnate rastline ter razlikuje vodilne, spremljajoče in dopolnilne okrasne rastline
 • pozna vodilne rastline za drevorede, žive meje in prekrivanje tal
 • pozna specialno strojno opremo in pripomočke pri izvedbi zasaditve
 • pozna ustrezne substrate, gnojila, opore za sajenje

Zasadi zelene površine z rastlinami po izbranem načrtu ureditve in zasaditve:

 • izdela kalkulacijo stroškov sadilnega in drugega materiala
 • izbere in pripravi stroje in orodja za zasaditev zelenih površin
 • izbere rastline na osnovi zasaditvenega načrta
 • izračuna potrebno količino sadik na enoto površine
 • oceni zdravstveno stanje in kakovost rastlinskih sadik
 • upošteva standarde sadilnega materiala
 • izračuna gnojilni odmerek za določeno površino
 • izbere ustrezen substrat za izbrane rastline in predvidi njegovo količino na določeno površino
 • pripravi sadike za sajenje
 • pripravi rastišče za sajenje izbranih okrasnih rastlin
 • določi globino sajenja izbrane rastline
 • izkoplje in pripravi sadilne jame za sajenje drevnine
 • izbere in pripravi ustrezno oporo in veziva
 • posadi sadike po načrtu
 • priveže rastline k opori po potrebi
 • pognoji
 • zalije
 • zastre po potrebi
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • izvede zasaditev ob upoštevanju predpisov o varstvu okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
zaseje travno površino
 • izbere čas setve
 • pripravi tla za setev travne mešanice
 • izbere travno mešanico glede na rastne pogoje in uporabo
 • izračuna potrebno količino semena
 • pripravi in nastavi stroje in naprave za setev
 • ročno ali strojno seje
 • utrdi površino po setvi
 • zalije
 • prekrije posejano površino s pajčevinasto folijo po potrebi
 • pozna optimalne pogoje za rast in kvaliteto tratnih površin
 • pozna lastnosti posameznih trav in travnih mešanic
 • pozna postopke priprave tal glede na vrste tratnih površin
 • pozna načine setve trate in gostoto setve
 • pozna ustrezne substrate in gnojila za pripravo rastišča
 • pozna vrtnarske stroje in orodja za setve travne mešanice
Zaseje travno površino:
 • pripravi kalkulacijo stroškov za setev trave oziroma polaganje travne ruše
 • pripravi tla za setev travne mešanice
 • izbere travno mešanico glede na rastne pogoje in uporabo
 • izračuna potrebno količino semena
 • pripravi in nastavi stroje in naprave za setev
 • ročno ali strojno seje
 • utrdi površino po setvi
 • zalije
 • prekrije posejano površino z vlakninasto folijo po potrebi
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
položi travno rušo
 • izmeri površino
 • izbere travno rušo glede na rastne pogoje
 • pripravi površino za polaganje travne ruše
 • natančno položi travno rušo
 • utrdi površino po polaganju
 • zalije
 • pozna pomen in uporabo travne ruše
 • pozna vrste travne ruše
 • pozna način priprave površine za polaganje travne ruše
 • pozna velikost zaplat in izračuna število kosov na površino
 • pozna način polaganja travne ruše
 • pozna saditveno oskrbo položene travne ruše
 • pozna ustrezne substrate in gnojila za travno rušo
 • pozna vrtnarske stroje za polaganje travne ruše

Položi travno rušo:

 • pripravi kalkulacijo stroškov polaganja travne ruše
 • izmeri površino za polaganje travne ruše
 • izbere travno rušo glede na rastne pogoje in uporabo
 • pripravi površino tal za polaganje travne ruše
 • natančno položi travno rušo
 • dosipa stike z mešanico peska, šote in zemlje
 • obreže robove
 • utrdi površino po polaganju
 • zalije
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
postavi in zasadi grajene prvine
 • namesti skalnjak po načrtu
 • zasadi skalnjak po načrtu
 • izkoplje ali poskrbi za izkop vodnega zajetja
 • obloži vodno zajetje z različnimi materiali (folija, glina, beton …) ali namesti bazen
 • zasadi vodne in obvodne rastline po načrtu
 • napolni vodno zajetje z vodo
 • zasadi obrobe stopnišč, poti, nosilce vzpenjajočih rastlin, teras in počivališč
 • pozna vrste in značilnosti grajenih prvin
 • pozna značilnosti gradiv in materialov za gradnjo vodnih zajetij, skalnjakov in drugih grajenih prvin
 • pozna različne tehnike, stroje in orodja za izgradnjo grajenih prvin
 • pozna vrste izkopov za vodna zajetja in načine izvajanja del
 • pozna postopek priprave podlage za gradnjo vodnega zajetja
 • zna izračunati naklon tal
 • zna izbrati rastline za ozelenitev grajenih prvin
 • pozna pripravo rastišč za vse vrste grajenih prvin
 • pozna pogoje rasti vodnih in obvodnih rastlin, rastlin za skalnjake, rastlin na brežinah ob stopnicah, vzpenjajočih se rastlin ob pergolah
 • pozna načine zasajevanja
 • pozna postopke vzdrževanja zasajenih grajenih prvin

Postavi manjši skalnjak:

 • izdela kalkulacijo postavitve manjšega skalnjaka
 • pripravi zemljišče za skalnjak
 • namesti elemente skalnjaka po načrtu
 • izbere in pripravi rastline za zasaditev po načrtu zasaditve
 • zasadi skalnjak po načrtu
 • oskrbi rastline
 • pripravi načrt vzdrževanja skalnjaka
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izdela idejno zasnovo obvodnega objekta:

 • nariše tloris vodnega objekta in prerez vodne površine
 • izbere primerne rastline za izbrani objekt
 • izbere elemente vodnega objekta za postavitev
 • izdela kalkulacijo izdelave in zasaditve vodnega objekta
oskrbuje zasaditve
 • pripravi in nastavi stroje in naprave za oskrbo
 • zaliva
 • izbere ustrezna gnojila
 • izbere čas gnojenja
 • dognojuje z organskimi in mineralnimi gnojili
 • foliarno dognojuje
 • okopava in pleve
 • zastira površine
 • odstranjuje suhe in odcvetele dele rastlin
 • privezuje rastline k opori po potrebi
 • zaščiti rastline pred mrazom in neugodnimi vremenskimi razmerami
 • vzdržuje prehode med nasadi in travnimi površinami
 • pozna talne in klimatske razmere za razvoj okrasnih rastlin
 • pozna razvoj okrasnih rastlin in spreminjanje med letnimi časi
 • pozna vrste in načine zalivanja
 • pozna postopke rednega vzdrževanja zasajenih okrasnih rastlin
 • pozna čas in načine oskrbe zasajenih okrasnih rastlin
 • pozna ustrezne substrate, gnojila, zastirke
 • prepozna znake pomanjkanja hranil

Oskrbi zasaditev po izboru komisije:

 • določi potrebne ukrepe za oskrbo izbrane zasaditve
 • izbere  in pripravi stroje in naprave za oskrbo zasaditve
 • izbere primeren način zalivanja zasaditve in zalije
 • izbere ustrezna gnojila
 • dognoji z organskimi ali/in mineralnimi gnojili po potrebi
 • foliarno dognoji po potrebi
 • odstrani plevele in zrahlja tla
 • zastre površino po potrebi
 • odstrani suhe, poškodovane in odcvetele dele rastlin
 • priveže rastline k opori po potrebi
 • obnovi prehode med nasadi in travnimi površinami po potrebi
 • predvidi in opiše ukrepe za zaščito izbrane rastline pred neugodnimi vremenskimi vplivi
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
oskrbuje travne površine
 • pripravi in nastavi stroje in naprave za oskrbo travnih površin
 • kosi
 • dognjojuje
 • spremlja kislost tal
 • zaliva
 • utrdi površino
 • uravnava teren s postopkom peskanja
 • zrači travne površine
 • grabi travo in listje
 • zamenja travno rušo po potrebi
 • zatira plevel in mah
 • pozna strojno opremo in pripomočke za oskrbo travnih površin
 • pozna pravila in načine košnje
 • pozna znake pomanjkanja hranil, čas in načine dognojevanja
 • pozna načine namakanja, njihove prednosti in pomanjkljivosti
 • pozna načine zatiranja plevelov in mahu
 • pozna ustrezna gnojila in substrate za oskrbovanje trat
 • pozna postopke peskanja, zračenja, obrezovanja robov, izravnavanja izboklin
 • pozna postopke obnove in popravljanja poškodovane trate

Oskrbi travno površino po izboru komisije:

 • določi potrebne ukrepe za oskrbo izbrane travne površine
 • pripravi in nastavi stroje in naprave za oskrbo travnih površin
 • pokosi izbrano  travno površino
 • dognoji po potrebi
 • zalije po potrebi
 • zrači travno površino po potrebi
 • pograbi travo in listje po potrebi
 • obreže robove trate
 • zamenja poškodovano ali uničeno travno rušo po potrebi
 • mehanično odstrani večje moteče plevele
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
izvaja rez drevnine
 • izbere ustrezen čas in način rezi
 • opravi vzgojno rez okrasne drevnine
 • opravi vzdrževalno rez okrasne drevnine
 • pozna pomen in načine obrezovanja ter oblikovanja drevnine
 • pozna čas in tehnike rezi
 • pozna čas in načine obrezovanja žive meje

Izvede rez drevnine po izboru komisije:

 • določi način rezi glede na izbrano drevnino in letni čas
 • izbere ustrezne pripomočke za izvedbo rezi
 • opravi vzgojno rez okrasne drevnine
 • opravi vzdrževalno rez okrasne drevnine po potrebi
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
izvaja varstvo zasaditev
 • nadzoruje zdravstveno stanje rastlin
 • izbere ustrezen način varstva v skladu z biološkimi načeli
 • izbere in pripravi fitofarmacevtska sredstva
 • pripravi in umeri naprave za izvajanje kemičnega tretmaja
 • izvaja kemični tretma za zaščito pred boleznimi, škodljivci in plevelom z uporabo različnih tehnik in ustreznimi napravami
 • pozna stroje za varstvo rastlin
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek pripravka in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce rastlin ter plevele
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
 • prepozna osnovne bolezenske znake
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS na okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek FFS
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo
 • pozna alternativne možnosti zaščite

Oceni zdravstveno stanje določene zasaditve po izboru komisije:

 • določi vzrok za poškodbo rastline
 • prepozna bolezni in škodljivce na izbrani zasaditvi
 • predvidi način sanacije poškodbe
 • predlaga ustrezno zaščito rastlin

Izvede varstvo zasaditve po izboru komisije:

 • izbere način varstva, ki ustreza povzročitelju poškodb izbrane zasaditve in je v skladu z biološkimi načeli
 • izbere in nastavi  stroje za varstvo rastlin
 • izbere ustrezno fitofarmacevtsko sredstvo, ki ustreza povzročitelju poškodb na rastlinah
 • izračuna odmerek in količino fitofarmacevtskega sredstva
 • pripravi fitofarmacevtsko sredstvo za nanos
 • izvede varstvo rastlin pred boleznimi / škodljivci /pleveli z uporabo različnih tehnik in z ustreznimi napravami
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • uporablja fitofarmacevtska sredstva v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi FFS
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
vzdržuje dodatno opremo zelenih površin
 • namesti dodatno opremo po načrtu in jo vzdržuje
 • vzdržuje in oskrbuje cvetlična korita in posode
 • pozna vrtne dodatke in opremo ter njihovo uporabo
 • pozna način sajenja in vzdrževanja rastlin v koritih in posodah

Namesti in oskrbi dodatno opremo zelenih površin po izboru komisije:

 • izdela kalkulacijo nabave in postavitve dodatne opreme
 • izdela načrt postavitve dodatne opreme in določi njen namen
 • izbere dodatno opremo
 • pripravi orodja in pripomočke za postavitev dodatne opreme
 • pripravi dodatno opremo
 • namesti dodatno opremo po načrtu
 • oskrbi dodatno opremo po potrebi
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost postavitve in oskrbe dodatne opreme

Oskrbi cvetlična korita in posode po izboru komisije:

 • opravi rez poškodovanih in odmrlih delov zasajenih rastlin
 • propadle rastline zamenja z novimi
 • dognoji po potrebi
 • zalije
 • doda zastirko po potrebi
 • očisti cvetlična korita in posode
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost storitve

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Leskošek, M.: Gnojenje. Ljubljana: ČZP Kmečki glas, 1993.
 • Jenčič, R.: Kmetijski stroji. Ljubljana: Kmečki glas, 1975.
 • Batič, F., Wraber, T., Turk, B.: Pregled rastlinskega sistema s seznamom rastlin in navodili za pripravo študentskega herbarija, Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Ljubljana 2003.
 • Nikoloski, T., Jančič, D., Korez, M.: Vrtnarstvo (učbenik za srednje tehniške šole), Elanda, d. o. o, Plosovo, Velike Lašče, 2003.
 • Smole, J., Črnko, J.: Razmnoževanje sadnih rastlin, ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 2000.
 • Golob, I.: Razmnožujemo okrasne rastline, druga dopolnjena izdaja,  ČZP Kmečki glas, Ljubljana, 1989.
 • Strgar Satler, B.: Sto trajnic, Prešernova družba, d. d., 2007.
 • Podgornik Reš, R.: Okenske in balkonske rastline, Humko d. o. o., 1998
 • Podgornik Reš, R.: Enoletne in dvoletne cvetlice, Humko d. o. o., 1999.
 • Šiftar, A.: Izbor in uporaba drevnine za javne nasade, Zavod za tehnično izobraževanje, Ljubljana 2001.
 • Rozman, Fattori, I.: Ideje za ureditev bivalnega vrta, založba Fattori, 1999.
 • Strgar, J.: Vrt in vrtna kultura, Mohorjeva družba Celovec, 2001.
 • Varaha, B.: Osnove praktične geodezije, I. del. Ljubljana, 1972.
 • Noordhuis, Klaas, T.: Enciklopedija vrtnih rastlin, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1997.
 • Berdajs, A. in sod.: Gradbeniški priročnik, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2004.
 • Allison, J.: Vodni vrtovi, Mohorjeva družba Celovec, 1991
 • Neufert, E.: Projektiranje v stavbarstvu, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2002.
 • Rojc, I. in Ribič, P.: Krajinsko vrtnarstvo (za tri različne izobraževalne programe), Interne skripte Vrtnarske šole Celje, 2006.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Simon Ogrizek, OZS
 • Igor Škerbot, KGZS
 • Mateja Zajc, KGZS
 • Irena Rojc, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Nada Natek, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Romana Špes, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Majda Stopar, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word