tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 10.02.2017 , Ur.l. 67/24.8.2009
Nasledniki:
-
- Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka 4304524011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka 6220.003.4.1

Klasius-P16

Hortikultura (0812)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka 6220.003.4.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • končana osnovna šola
 • izpit F-kategorije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti z rednim izobraževanjem.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1.       POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2.      NAČINI PREVERJANJA

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo
 • pripravo in uporabo strojev, naprav in pripomočkov
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno rabo materiala in časa
 • komunikativnost
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja

Izločilna merila:

-

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba 50
dokumentacija 10
ustni zagovor 30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka (6112.02)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • stroji, naprave in orodja za obdelavo tal
  • stroji, naprave in orodja za setev, sajenje in cepljenje
  • stroji, naprave in orodja za gnojenje in namakanje
  • stroji in naprave za varstvo rastlin
  • stroji, naprave in orodja za pridelovanje, oskrbovanje in vzdrževanje matičnega nasada, sadnih rastlin, drevnin in trsnice
  • matični nasad, površine za vzgojo sadnih rastlin, drevnin in trsov
  • prostor za pripravo in izvajanje cepljenja določenih rastlin
  • skladiščni prostor
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • najmanj en član visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva, smer sadjarstvo ali vinogradništvo, in 5 let delovnih izkušenj na področju drevesničarstva ali trsničarstva;
  • en član srednjo strokovno ali višjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva, smer sadjarstvo ali vinogradništvo ali vrtnarstvo ali hortikultura, in 5 let delovnih izkušenj na področju drevesničarstva ali trsničarstva;
  • en član srednješolsko izobrazbo s področja kmetijstva ali vrtnarstva ali hortikulture in 10 let delovnih izkušenj na področju drevesničarstva ali trsničarstva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi matični nasad
 • postavi ograjo
 • izbere prostor za napravo matičnega nasada
 • vzame vzorec za analizo tal
 • opravi potrebna zemeljska dela za napravo matičnega nasada
 • določi sadilne razdalje in gojitveno obliko
 • izbere rastline, ki jih bo razmnoževal sam
 • posadi
 • označi rastline v skladu s pravilnikom o trženju in razmnoževanju materiala okrasnih rastlin
 • oskrbuje matični nasad
 • poskrbi za ustrezen nadzor
 • pozna klimatske in talne razmereza rast matičnih rastlin
 • zna vzeti vzorec za analizo tal
 • zna pripraviti zemljišče za matičnjak
 • pozna sortiment podlag in njihove lastnosti
 • zna posaditi matičnjak
 • pozna označbe rastlin v skladu s pravilnikom o trženju in razmnoževanju materiala okrasnih rastlin

Pripravi osnutek zasaditve matičnega nasada po izboru komisije:

 • nariše idejno skico matičnega nasada
 • določi vrstne in medvrstne razdalje
 • predvidi način vzgoje in oskrbe
 • predvidi okvirno porabo materialov
 • naredi okvirno kalkulacijo stroškov

Oceni ustreznost postavitve in vzdrževanja matičnjaka:

 • oceni mesto in lego matičnjaka glede na vrsto rastlin
 • oceni medvrstne in vrstne razdalje glede na vrsto rastlin
 • preveri označbo rastlin v skladu s pravilnikom o razmnoževanju in trženju določenih rastlin
 • oceni oskrbo in vzdrževanost matičnjaka
 • oceni in komentira obstoječo dokumentacijo

Pripravi načrt poteka del v matičnjaku glede na letni čas (po izboru komisije):

 • pripravi izbor posameznih faz dela
 • predvidi porabo časa in potrebno delovno osebje
 • pripravi kalkulacijo stroškov dela
razmnožuje rastline s potaknjenci in drugimi deli rastlin
 • izbere čas in način razmnoževanja
 • reže potaknjence
 • pripravi prostor za ukoreninjenje delov rastlin
 • izbere substrat
 • izbere stimulatorje koreninjenja
 • spremlja ukoreninjenje in rast potaknjencev
 • oskrbuje potaknjence
 • presaja ukoreninjene potaknjence v manjše lončke
 • grobaniči
 • grebeniči
 • deli rastline
 • razlikuje med zelnatimi, pollesnatimi in lesnatimi potaknjenci
 • pozna čas in način razmnoževanja
 • pozna pomen vzgoje drevnin iz tkivnih kultur
 • pozna primerne substrate, rastne hormone za ukoreninjenje
 • zna oskrbovati in spremljati ukoreninjenje
 • zna ugotoviti primeren čas za presajanje ukoreninjenih delov

Izvede razmnoževanje rastlin s potaknjenci in drugimi deli rastlin:

 • izbere in pripravi prostor za razmnoževanje rastlin
 • pripravi orodja in materiale za razmnoževanje
 • izbere ustrezen način razmnoževanja
 • izvede razmnoževanje
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu

Izvede grobaničenje:

 • izbere rastline, primerne za grobaničenje v matičnem nasadu
 • izbere in pripravi orodja ter pripomočke za delo
 • izvede grobaničenje
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu

Izvede grebeničenje:

 • izbere rastline, primerne za grebeničenje v matičnem nasadu
 • izbere in pripravi orodja ter pripomočke za delo
 • izvede grebeničenje
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
razmnožuje rastline s cepljenjem
 • izbere čas cepljenja
 • pripravi material in pribor za cepljenje
 • izbere in pripravi podlago za cepljenje
 • izbere čas in način rezanja cepičev
 • pripravi cepič
 • pripravi prostor in zagotovi ustrezno mikroklimo prostora
 • izbere način cepljenja
 • ročno ali strojno cepi
 • pripravi parafin in vodo za hlajenje
 • parafinira cepljenke
 • izbere substrat za gojenje cepljenk
 • izbere način gojenja cepljenk
 • oskrbuje cepljenke
 • pozna pogoje skladiščenja rastlinskega materiala
 • zna pripraviti podlage za cepljenje
 • pozna normative za podlage in cepiče
 • zna pripraviti cepiče za cepljenje
 • pozna pomen razkuževanja in namakanja
 • pozna sredstva za razkuževanje
 • pozna načine cepljenje
 • pozna čas cepljenja
 • pozna pomen sortiranja podlag in cepičev po debelini
 • pozna vrste parafinov
 • pozna pomen in čas parafiniranja
 • zna pravilno parafinirati cepljenke

Izvede cepljenje rastlin po izboru komisije:

 • pripravi prostor, materiale in pribor za cepljenje
 • namesti stroj za cepljenje
 • izbere in pripravi podlago za cepljenje
 • izbere in pripravi cepiče
 • izvede cepljenje na ustrezen način
 • pripravi parafin za parafiniranje in vodo za hlajenje cepljenk
 • parafinira cepljenke
 • etiketira cepljenke
 • dokumentira postopek
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
sili cepljenke
 • razkužuje silnico in material v njej
 • pripravi zaboje in substrat (polnilo)
 • zloži cepljenke v zaboje
 • postavi zaboje v silnico
 • uravnava mikroklimo v silnici
 • utrjuje cepljenke po končanem siljenju
 • pozna dimenzije zabojev za siljenje
 • pozna vrste substratov za polnjenje zabojev
 • pozna pogoje za siljenje in možnosti uporabe biostimulatorjev rasti
 • pozna čas in trajanje siljenja
 • pozna pomen utrjevanja cepljenk

Sili cepljenke po izboru komisije:

 • izbere in pripravi prostor za siljenje cepljenk
 • razkuži silnico in material v njej
 • pripravi zaboje in substrat
 • zloži cepljenke v zaboje
 • postavi zaboje v silnico
 • dokumentira postopek
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
razmnožuje rastline s setvijo
 • nabere ustrezno zrela semena
 • pripravi seme za setev
 • izbere čas in ustrezno T za setev
 • izbere način setve
 • izračuna količino semena na enoto površine
 • izbere substrat
 • seje semena
 • oskrbuje vzkaljene rastline
 • presadi rastline v manjše lončke ali razsadi
 • pozna klimatske in talne dejavnike za kalitev semena posameznih vrst v zavarovanem prostoru ali na prostem
 • pozna stroje za setev
 • pozna vrste, sorte in hibride
 • pozna pripravo semen za setev (stratifikacija, skarifikacija)
 • pozna vrste setvenih substratov
 • pozna setvene mešanice
 • zna določiti čas in globino setve
 • zna izračunati potrebno količino semena na enoto površine
 • pozna različne načine in roke setve
 • pozna zdravstveno varstvo sejančkov
 • pozna čas in načine razsaditve
 • pozna vrste in načine zalivanja

Izvede setev rastlin po izboru komisije:

 • pripravi prostor, orodja in materiale za delo
 • pripravi seme za setev
 • pripravi setvene plošče glede na način setve
 • izbere ustrezen substrat
 • napolni setvene plošče s substratom ali izdela kocke substrata
 • zagotovi primerno temperaturo in vlago za kalitev semena
 • poseje seme
 • zalije zasejane setvene plošče
 • naloži setvene plošče v kalilnik ali na mize
 • dokumentira postopek
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost setve
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
pripravi prostor za gojenje sadik
 • izbere ustrezen prostor
 • poskrbi za planiranje terena ter za napravo drenažnega in namakalnega sistema
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za obdelavo in osnovno gnojenje tal
 • naredi zasnovo zasaditve in razporeditve rastlin
 • pripravi posode za zasaditev sadik
 • vzame vzorec za analizo tal
 • opravi osnovno obdelavo zemljišča in gnojenje
 • napravi grebene
 • položi talna pokrivala proti plevelom
 • postavi tunel za senčenje sadik
 • pozna talne in klimatske razmere
 • zna pripraviti zemljišče
 • pozna pomen sajenja na grebene
 • pozna pomen uporabe folije in vrste folij za pokrivanje grebenov

Pripravi prostor za gojenje sadik:

 • izbere in pripravi ustrezen prostor oziroma površino
 • izvede planiranje terena na manjši površini
 • predvidi vrsto drenaže in način namakanja
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za obdelavo in osnovno gnojenje tal
 • naredi zasnovo zasaditve in razporeditve rastlin
 • dokumentira postopek
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Pripravi grebene za gojenje sadik:

 • pripravi stroje, naprave in orodja ter materiale za delo
 • opravi osnovno obdelavo zemljišča in gnojenje
 • napravi grebene
 • položi talna pokrivala proti plevelom
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
goji sadike v zabojnikih
 • izbere in pripravi substrat
 • izbere lončke primerne velikosti
 • ročno ali strojno sadi
 • izbere prostor za nadaljnje gojenje
 • pozna prednosti gojenja rastlin v posodah
 • pozna pomen drevesničarskih substratov in mineralnih dodatkov, materialov za zaščito
 • pozna ročno ali strojno presajanje
 • pozna pomen presajanja
 • pozna pravilen postopek presajanja
 • pozna standard za rastline, pridelane v posodi

Pripravi zabojnike za sajenje sadik:

 • pripravi stroje, naprave in orodja ter materiale za delo
 • izbere in pripravi substrat
 • izbere lončke primerne velikosti
 • ročno ali strojno posadi
 • izbere prostor za nadaljnje gojenje
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
goji in oskrbuje sadike v drevesnici oz. trsnici
 • posadi sadiko
 • opravi drugo parafiniranje
 • loči sadike oz. cepljenke po sortah in podlagah
 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za gnojenje, nanos sredstev za varstvo rastlin in dopolnilno obdelavo
 • strojno in ročno dognojuje
 • namaka
 • foliarno dognojuje
 • privezuje rastline k opori
 • opravi gojitveno rez oz. vršičkanje
 • spremlja nasad v eni ali več rastnih dobah
 • opravi došolanje dreves
 • opravi kontrolo sortne čistosti
 • opravi vršičkanje pred izkopom
 • odstrani folijo z grebenov
 • pozna namen in načine dognojevanja
 • pozna pomen in načine namakanja
 • pozna pomen gojitvene rezi oz. vršičkanja
 • pozna značilnosti gojenja posameznih skupin lesnatih rastlin
 • pozna zastirke, gnojila, substrate
 • pozna vrste in načine zalivanja
 • pozna razvoj sadik in spremljanje skozi letne čase

Oskrbi sadike v drevesnici po izboru komisije:

 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za gnojenje in dopolnilno obdelavo
 • izbere gojitvene plošče, lončke in substrat
 • zalije sadike
 • foliarno dognoji
 • priveže rastline k opori
 • opravi gojitveno rez oz. vršičkanje
 • opravi došolanje dreves
 • opravi kontrolo sortne čistosti
 • dokumentira postopek oskrbe
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost razmnoženega materiala in postopka oskrbe
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu

Oskrbi sadike v trsnici:

 • pripravi in nastavi kmetijske stroje za gnojenje in dopolnilno obdelavo
 • zalije sadike
 • foliarno dognoji
 • opravi kontrolo sortne čistosti
 • opravi vršičkanje
 • izvede mehansko zatiranje plevelov
 • dokumentira postopek oskrbe
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost razmnoženega materiala in postopka oskrbe
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
izvaja varstvo sadik oz. cepljenk
 • nadzoruje zdravstveno stanje rastlin
 • izbere in pripravi fitofarmacevtska sredstva
 • pripravi in umeri naprave za izvajanje kemičnega tretmaja
 • izvaja kemični tretma za zaščito proti boleznim, škodljivcem in plevelom z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo
 • pozna stroje za varstvo rastlin
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek pripravka in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce rastlin ter plevele
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
 • prepozna osnovne bolezenske znake
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS na okolje
 • zna varno uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek FFS
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo

Izvede varstvo sadik po izboru komisije:

 • prepozna bolezen ali škodljivce na sadikah
 • izbere in pripravi fitofarmacevtska sredstva (FFS)
 • pripravi in umeri naprave za izvajanje kemičnega tretmaja
 • izvede kemični tretma za zaščito proti bolezni ali škodljivcem z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo
 • dokumentira postopek varstva sadik
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost izvedbe varstva sadik
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja

Izvede varstvo cepljenk po izboru komisije:

 • prepozna bolezen ali škodljivce na trsih
 • izbere in pripravi fitofarmacevtska sredstva
 • pripravi in umeri naprave za izvajanje kemičnega tretmaja
 • izvede kemični tretma za zaščito proti bolezni ali škodljivcem z uporabo različnih tehnik in prilagojeno kmetijsko mehanizacijo
 • dokumentira postopek varstva trsov
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • zagotavlja kakovost izvedbe varstva trsov
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o varovanju okolja
pripravi sadike in cepljenke za prodajo
 • izbere in pripravi ustrezno embalažo
 • izkoplje sadike oz. cepljenke
 • klasificira sadike oz. cepljenke po zakonskih normativih
 • označi sadike oz. cepljenke za prodajo
 • pripravi FFS in parafin za klasirane cepljenke
 • razkuži in parafinira cepljenke
 • skrajša koreninski sistem po potrebi
 • izbere primeren način skladiščenja
 • skladišči sadike oz. cepljenke
 • pozna čas in načine izkopa
 • zna pripraviti sadike in cepljenke za izkop
 • zna pravilno skladiščiti izkopane sadike in cepljenke
 • pozna normative klasifikacije sadik in cepljenk
 • pozna zakonske predpise za pridelavo sadik in trsnih cepljenk
 • pozna pomen označevanja sadik in cepljenk pred prodajo
 • pozna predpise za povezovanje sadik z golimi koreninami

Pripravi sadike za prodajo:

 • pripravi stroje in pripomočke za skladiščenje in etiketiranje sadik
 • pripravi prostor za skladiščenje oz. klasiranje in pakiranje
 • opravi klasifikacijo sadik po zakonskih normativih
 • označi sadike za prodajo
 • skrajša koreninski sistem po potrebi
 • izbere primeren način skladiščenja ter skladišči sadike
 • izbere in pripravi embalažo za prodajo
 • zagotovi ustrezno zdravstveno stanje sadik 
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • vodi evidence skladiščenih oziroma prodanih sadik
 • vodi evidenco o prodaji
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Pripravi cepljenke za prodajo:                                       

 • pripravi stroje in orodja za izkop cepljenk
 • izkoplje cepljenke
 • pripravi prostor za skladiščenje oz. klasiranje in pakiranje
 • opravi klasifikacijo cepljenk po zakonskih normativih
 • obreže in parafinira cepljenke
 • etiketira cepljenke po zakonskih normativih za prodajo
 • skrajša koreninski sistem po potrebi
 • izbere primeren način skladiščenja ter skladišči cepljenke
 • izbere in pripravi embalažo za prodajo
 • zagotovi ustrezno zdravstveno stanje cepljenk
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • vodi evidence skladiščenih oziroma prodanih cepljenk
 • vodi evidenco o prodaji
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Leskošek, M.: Gnojenje. Ljubljana, ČZP Kmečki glas, 1993.
 • Jenčič, R.: Kmetijski stroji. Ljubljana, Kmečki glas, 1975.
 • Žmavc, M.: Kmetijska tehnika za danes in jutri, Novo mesto: samozaložba: Srednja kmetijska šola Grm, 2002.
 • Novak, M., Tehnike nanašanja pesticidov, Kmečki glas, 1990.
 • Enciklopedija vrtnarjenja, Kraljevo hortikulturno združenje, 1994.
 • Šiftar, A.: Vrtno drevje in grmovnice, DZS, 1974.
 • Šiftar, A.: Uporaba drevnine za javne nasade, Zavod za tehniško kulturo Slovenije, 2001.
 • Štampar, F. in sodelavci: Sadjarstvo, ČZP Kmečki glas, 2005.
 • Golob, I.: Razmnožujmo okrasne rastline. Ljubljana : ČZP Kmečki glas,1989.
 • Smole, J.,Črnko, J.:Razmnoževanje sadnih rastlin, ČZP Kmečki glas, 2000.
 • Hrček, L., Korošec Koruza, Z.: Sorte in podlage vinske trte, Slovenska vinska akademija VERITAS, 1996.
 • Vršič, S., Lešnik, M.: Vinogradništvo, ČZP Kmečki glas, 2001.
 • Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin. Uradni list RS št. 58-2809/2002, s. 6034
 • Macdonald, B.: Practical woody plant propagation for Nursery Growers. 1996.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Andrej Ferjančič, Trsnica Vrhpolje Z. O. O.
 • Nada Natek, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Irena Rojc, Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Majda Stopar, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word