tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 27.07.2016 , Ur.l. 27/23.03.2004

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Izvajalec/izvajalka betonskih del 5820.010.3.1

Klasius-P16

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Izvajalec/izvajalka betonskih del  5820.010.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Zaključena osnovnošolska obveznost
 • Zdravniško potrdilo o zmožnosti opravljanja zidarskih del

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne izobrazbe Zidar

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Ob izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovno teoretičnih znanj o izdelku

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • kakovost izdelka (ravnost površin, horizontalnost, vertikalnost, pravokotnost, zahtevani naklon poševnine),
 • racionalno porabo materiala in časa,
 • skladnost izdelka z načrtom,
 • pripravo delovnega mesta,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • upoštevanje pravil varovanja zdravja in varnosti pri delu,
 • upoštevanje pravil varovanja okolja

Izločilna Merila

 • opravljanje dela tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba70
dokumentacija0
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

NEOPREDELJEN (0000.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • delavnica, ki izpolnjuje pogoje za izvajanje praktičnega pouka za betonska dela, ali ustrezni prostor na gradbišču,
  • zidarsko ročno orodje, mehanizirano ročno orodje, stroji za pripravo in vgrajevanje betona,
  • material za izvedbo naloge (mineralni agregat, cement, beton, material za sestavljanje enostavnih tradicionalnih opažev in odrov, elementi za montažne/sistemske opaže in odre, polmontažni konstrukcijski elementi, vezna sredstva …).
 • Kadrovski pogoji
  • visokošolska ali višješolska znanja s področja gradbeništva in 5 let delovnih izkušenj v gradbeni operativi na gradbišču visokih gradenj in
  • srednješolska znanja s področja gradbeništva s predhodno poklicno izobrazbo zidar in 7 let delovnih izkušenj v gradbeni operativi na gradbišču visokih gradenj in
  • gradbeni delovodja s predhodno poklicno izobrazbo zidar in 10 let delovnih izkušenj v gradbeni operativi na gradbišču visokih gradenj

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdela betonske in armiranobetonske konstrukcije
 • izdela opaž za enostavne-betonske konstrukcije
 • sestavlja, namešča in odstranjuje sistemske opaže
 • razume in zna uporabljati armaturne načrte
 • pripravlja, postavlja in veže betonska jekla (armaturo) za enostavne gradbene elemente
 • preverja pravilnost položaja armature in vezave, izdelave opažev pred vgrajevanjem betona
 • izvaja pravilen transport, vgradnjo in negovanje betona na gradbišču
 • vgrajuje betone v gradbene elemente
 • ročno ali strojno pripravi manjše količine betona zahtevane kvalitete
 • stroje, naprave in orodja za vgrajevanje betona uporablja po navodilih v skladu s predpisi
 • izbere ukrepe negovanja betona po vgraditvi glede na vremenske razmere
 • pozna določila in pravila vgrajevanja in negovanja betonskih elementov v posebnih okoliščinah in razmerah
 • namešča in spaja (montira) polmontažne gradbene elemente (nosilce, preklade, plošče)
 • izdela armiranobetonski steber prereza 40/40 cm, višine 2 m, z armiranjem in opaževanjem z opažnim sistemom.
  • izdela delovno skico in določi potrebni material
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • prenese podatke o dimenzijah gradbenih elementov iz načrta na objekt
  • preveri ustreznost materialov
  • sestavi in postavi opaž
  • pripravi, postavi in veže armaturo
  • preveri pravilnost položaja opaža in armature
  • pripravi beton, ga pravilno transportira, vgrajuje in zaščiti med vgrajevanjem in po njem
  • stroje in orodja uporabi po navodilih v skladu s predpisi
  • upošteva pravila gibanja na gradbišču
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
 • izdela armiranobetonski nosilec (preklade); predpisana armatura oz. armaturni načrt; izbran opažni sistem (klasični ali tipski)
  • izdela delovno skico in določi potrebni material
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • prenese podatke o dimenzijah gradbenih elementov iz načrta na objekt
  • preveri ustreznost materialov
  • sestavi in postavi opaž
  • pripravi, postavi in veže armaturo
  • preveri pravilnost položaja in stabilnost opaža in armature
  • pripravi beton, ga pravilno transportira, vgrajuje in zaščiti med vgrajevanjem in po njem
  • stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
  • upošteva pravila gibanja na gradbišču
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
 • Strojno vgrajuje beton v armirano betonsko ploščo; naloga naj zajema tudi poznavanje lastnosti in sestavo betona in nego betona po vgraditvi ter kontrolo položaja in stabilnost armature
  • izdela delovno skico in določi potrebni material
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • preveri ustreznost materialov
  • preveri pravilnost položaja in stabilnost opaža in armature
  • pripravi beton, ga pravilno transportira, vgrajuje in zaščiti med in po vgrajevanju
  • stroje in orodja uporabi po navodilih v skladu s predpisi
  • upošteva pravila gibanja na gradbišču
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
 • Izdela vertikalne in horizontalne vezi; pomen, armatura, različni načini izvedbe; izbran način izvedbe
  • izdela delovno skico in določi potrebni material
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • prenese podatke o dimenzijah gradbenih elementov iz načrta na objekt
  • preveri ustreznost materialov
  • sestavi in postavi opaž
  • pripravi, postavi in veže armaturo
  • preveri pravilnost položaja in stabilnost opaža/vogalnih elementov in armature
  • pripravi beton, ga pravilno transportira, vgrajuje in zaščiti med vgrajevanjem in po njem
  • stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
  • upošteva pravila gibanja na gradbišču
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
 • Izdela armiranobetonski točkovni temelj, priprava podlage, opaža, armature, betona in izdelava temelja.
  • izdela delovno skico in določi potrebni material
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • prenese podatke o dimenzijah gradbenih elementov iz načrta na objekt
  • preveri ustreznost materialov
  • pripravi ustrezno podlago
  • sestavi in postavi opaž
  • pripravi, postavi in veže armaturo
  • preveri pravilnost položaja in stabilnost opaža in armature
  • pripravi beton, ga pravilno transportira, vgrajuje in zaščiti med vgrajevanjem in po njem
  • stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
  • upošteva pravila gibanja na gradbišču
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
izdela fasadne in gradbene odre
 • pripravi material, elemente in spojna sredstva
 • upošteva navodila proizvajalca odra ali načrt oziroma delovno skico za odre
 • sestavlja, postavlja in odstranjuje odre
 • preverja nosilnost spojev in stabilnost konstrukcije odra in opaža
 • pozna kontrolni list odra in postopek prevzema odra
 • pozna vrste in lastnosti različnih veznih sredstev (leseni mozniki, žičniki, vijaki ... lepila)
 • pozna temeljne zakonitosti za presojo stabilnosti gradbenih konstrukcijskih elementov
 • upošteva navodila in pravila postavljanja opaža za gradbene elemente in odrov
 • Izdela klasični cevni oder za izbrano konstrukcijo
  • izdela delovno skico in določi potrebni material
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • preveri ustreznost materialov
  • upošteva navodila in pravila postavljanja opaža za gradbene elemente in postavljanja odrov
  • sestavi in postavi oder
  • preveri nosilnost spojev in stabilnost konstrukcije odra in opaža
  • stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
  • upošteva pravila gibanja na gradbišču
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
 • Montira specialne odre po izbiri komisije
  • izdela delovno skico in določi potrebni material
  • izbere orodje in pripomočke
  • uporabi osebna varovalna sredstva in opremo
  • preveri ustreznost materialov
  • upošteva navodila in pravila postavljanja specialnih odrov
  • sestavi in postavi oder
  • stroje in orodja uporablja po navodilih in v skladu s predpisi
  • upošteva pravila gibanja na gradbišču
  • očisti delovno mesto in delovna sredstva, pospravi delovna sredstva
namešča in spaja polmontažne gradbene elemente
 • pripravi material, elemente in spojna sredstva
 • izdela opaž za enostavne-betonske konstrukcije
 • sestavlja, namešča in odstranjuje sistemske opaže
 • pripravlja, postavlja in veže betonska jekla (armaturo) za enostavne gradbene elemente
 • upošteva navodila proizvajalca polmontažnih elementov ali načrt oziroma delovno skico za odre
 • sestavlja, postavlja in odstranjuje odre
 • preverja nosilnost spojev in stabilnost konstrukcije
 • preverja pravilnost položaja armature in vezave izdelave opažev pred vgrajevanjem betona
 • izvaja pravilen transport vgradnjo in negovanje betona na gradbišču
 • vgrajuje betone v gradbene elemente
 • ročno ali strojno pripravi manjše količine betona zahtevane kvalitete
 • stroje, naprave in orodja za vgrajevanje betona uporablja po navodilih v skladu s predpisi
 • izbere ukrepe negovanja betona po vgraditvi glede na vremenske razmere
 • namešča in spaja (montira) polmontažne gradbene elemente (nosilce, preklade, plošče)
 • pozna vrste in lastnosti različnih veznih sredstev (leseni mozniki, žičniki, vijaki ... lepila)
 • pozna temeljne zakonitosti za presojo stabilnosti gradbenih elementov
 • razume in zna uporabljati armaturne načrte
 • pozna določila pravila vgrajevanja in negovanja betonskih elementov v posebnih okoliščinah in pogojih
 • Izvede rušenje nosilne stene
  • upošteva projekt rušitvenih del
  • izbere ustrezna sredstva za delo
  • uredi delovno mesto
  • izvede načrtovan delovni postopek
  • preverja vplive na okolje
  • očisti delovno mesto in ga po potrebi ustrezno zaščiti
izvaja sanacijska dela
 • izvaja rušenje betonskih elementov
 • vrta in dolbe v gradbene elemente z ročnim in mehanskim orodjem
 • pozna varno rušenje konstrukcij
 • pozna in upošteva predpise o rušitvenih delih
 • pozna "stare" sisteme gradnje stavb
 • Izvede rušenje nosilne stene
  • upošteva projekt rušitvenih del
  • izbere ustrezna sredstva za delo
  • uredi delovno mesto
  • izvede načrtovan delovni postopek
  • preverja vplive na okolje
  • očisti delovno mesto in ga po potrebi ustrezno zaščiti

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Gradbeniški priročnik, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1982

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Štefan Žemva, GZS
 • Andrej Hrastnik, ŠC Celje
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word