tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: 01.04.2020 , Ur.l. 67/24.8.2009

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Upravljalec/upravljalka lesnoobdelovalnih strojev 5431.002.2.1

Klasius-P16

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)

Klasius-SRV

Druga raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (22000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard UPRAVLJALEC / UPRAVLJALKA LESNOOBDELOVALNIH STROJEV 5431.002.2.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • opravljena osnovnošolska obveznost

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev
srednje poklicne izobrazbe za naziv MIZAR,  in sicer pri naslednjih strokovnih modulih:
 • znanja s področja prepoznavanja domačih lesnih  vrst, razvrščanja v kakovostne razrede, prepoznavanja lesnih plošč, merjenja žagarskih proizvodov, merjenja vlage v lesu, priprave žagarskih proizvodov za sušenje, spremljanja parametrov pri tehničnem sušenju lesa, varnega dela v mizarski delavnici, varovanja zdravja in okolja, skiciranja enostavnih mizarskih izdelkov oz. njihovih detajlov, opremljanja načrtov z osnovnimi podatki v strokovnem modulu OSNOVE LESARSTVA;
 • znanja, vezana na področje uporabe ročnega orodja, razreza lesa in lesnih plošč na žagalnih strojih, skobljanje lesa na skobeljnih strojih, strojnega vrtanja in dolbljenja lesa, rezkanja lesa na rezkalnih strojih, struženja lesa in brušenja lesa na brusilnih strojih pri strokovnem modulu OBDELAVA LESA;
 • znanja s področja  izbiranja lesnih plošč glede na namen uporabe, obdelave robov, izbire furnirja, sestavljanja furnirja, furniranja plošč in izdelave izdelkov iz lesnih plošč pri strokovnem modulu OBDELAVA LESNIH PLOŠČ

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje nastavitev in varnega upravljanja lesno-obdelovalnih strojev in naprav.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • priprava in ureditev delovnega mesta
 • obvladovanje sistematičnosti in zaporednosti delovnih opravil
 • pravilna uporaba lesno-obdelovalnih strojev, orodij in naprav
 • zagotavljanje ustrezne kakovosti  obdelave in izdelka
 • ustrezna manipulacija z obdelovanci na delovnem mestu
 • racionalna poraba materiala, energije in časa
 • upoštevanje pravil o varovanju zdravja pri delu
 • upoštevanje pravil o varovanju okolja
 • razumevanje in uporaba delovne dokumentacije
 • pravilna namestitev varnostnih naprav  na stroju
 • uporaba ustreznih varnostnih pripomočkov

Izločilna merila

 • nepravilna uporaba lesnoobdelovalnih strojev, orodij in naprav
 • delo na strojih in napravah z nepravilno nameščenimi varnostnimi napravami in pripomočki ali brez njih
 • neupoštevanje pravil za varno delo na stroju
 • neupoštevanje pravil o varovanju okolja
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 10%
izvedba naloge 60%
uporaba dokumentacije 10%
ustni zagovor 20%

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Upravljalci/upravljalke strojev za proizvodnjo lesenih izdelkov, n.o. (8240.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(II)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • delavnica z lesnoobdelovalnimi stroji in napravami, ki omogočajo obdelavo lesa ali lesnih tvoriv  s postopki  žaganja, skobljanja, lepljenja rezkanja, vrtanja, brušenja in površinske obdelave
  • ročno orodje in ročni električni strojčki za obdelavo lesa
  • delovni in merilni pripomočki, naprave ter šablone
  • izdelovalni materiali (masiven les, lesna tvoriva…)
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima

  • najmanj en član s srednjo poklicno izobrazbo s področja lesarstva in pet let delovnih izkušenj v lesarski proizvodnji z delom na lesnoobdelovalnih strojih in napravah
  • najmanj en član s srednjo strokovno izobrazbo s področja lesarstva in pet let delovnih izkušenj v lesarski proizvodnji z delom na lesnoobdelovalnih strojih in napravah

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi delovno mesto
 • preveri ustreznost in brezhibnost delovnih sredstev
 • ob pomoči nadrejenega nastavi stroj (enostavne nastavitve izvede samostojno)
 • ob nadzoru nadrejenega pravilno namesti varnostne naprave
 • obdelovance transportira na delovno mesto in jih razvršča glede na ustreznost
 • pozna navodila za delo na strojih
 • pozna osnove delovanje stroja
 • pozna uporabo zaščitnih in varnostnih naprav na strojih
 • pozna transportna sredstva in jih uporablja v okviru predpisov

PRIPRAVI DELOVNO MESTO IN PREGLEDA DELOVNO DOKUMENTACIJO

 • pregleda delovno dokumentacijo in preveri ujemanje dokumentov
 • prebere in razume delovno dokumentacijo - kosovnice
 • samostojno izpolni osnovno delovno dokumentacijo in obrazce za spremljanje proizvodnje
 • sprejema navodila nadrejenih in jih izvaja
 • pripravi delovni prostor in uredi delovno mesto pred pričetkom dela
 • prevzame material in kontrolira količino  
 • transportira obdelovance do delovnega mesta
 • preveri brezhibnost delovnih in zaščitnih sredstev
 • preveri ustreznost in ostrino orodja
 • pravilno namesti in pritrdi orodja
 • izvede potrebne prednastavitve strojev ali naprav
 • pravilno vklopi stroj in preveri pravilnost delovanja  sistemov na stroju ali napravi
 • izvede nastavitve tehnoloških parametrov na stroju
 • po zaključenem delu pravilno izključi in zaustavi obratovanje stroja

preventivno vzdržuje stroje in naprave
 • pregleduje, čisti in podmazuje naprave, stroje in orodja, ki jih uporablja pri svojem delu
 • pozna pravila osnovnega vzdrževanja strojev in naprav

PREVENTIVNO VZDRŽUJE STROJE IN NAPRAVE

 • očisti orodja ter stroje ali naprave po končanem delu
 • v skladu z navodili podmazuje stroje in naprave
 • izvede preventivni pregled vitalnih sklopov na osnovnih lesnoobdelovalnih strojih in napravah
pripravlja les in polizdelke
 • po navodilu nadrejenega izbere ustrezen les in polizdelke
 • prepozna ustreznost lesa in polizdelkov glede na dane kriterije

PRIPRAVI LES IN POLIZDELKE

 • prepozna les domačih drevesnih vrst, ki se najpogosteje uporabljajo
 • prepozna vrste plošč iz lesa in lesnih tvoriv
 • prepozna tvoriva iz umetnih materialov
 • izbere naročilu ustrezen les ali tvoriva z upoštevanjem danih kriterijev
strojno obdeluje les
 • ob pomoči oz. nadzoru nadrejenega nastavlja manj zahtevne lesnoobdelovalne stroje in jih upravlja
 • obžaguje čela hlodov z motorno žago pred razrezom na polnojarmeniku
 • strojno robi in čeli žaganice
 • razvršča žaganice po razrezu na polnojarmeniku po debelinah
 • žaga les na krožnem, večlistnem krožnem ali tračnem žagalnem stroju
 • brusi obdelovance na tračnih, krtačnih in drugih strojih za brušenje lesa
 • lepi elemente iz masivnega lesa na stiskalnicah za lepljenje
 • skoblja elemente na debelinskem skobeljnem stroju
 • izdeluje izvrtine z vrtalnimi stroji
 • strojno dolžinsko in širinsko spaja les
 • strojno spaja furnir
 • krivi elemente na stiskalnicah za krivljenje
 • montira enostavnejše sklope polizdelkov na stiskalnicah za montažo
 • izvaja manj zahtevna dela z mizarskim ročnim orodjem, električnim in pnevmatskim orodjem
 • pozna delovanje manj zahtevnih strojev za mehansko obdelavo lesa in jih zna upravljati
 • obvlada osnovne spretnosti ročne obdelave lesa
 • obvlada električne in pnevmatske ročne stroje za obdelavo lesa
 • pozna osnove lepljenja
 • pozna brusilna sredstva za brušenje lesa glede na namen in uporabo
 • pozna obdelovalne lastnosti lesa
 • pozna pravila spajanja furnirja in materiale za spajanje

STROJNO OBDELUJE LES

 • preveri nastavitve tehnoloških parametrov in kontrolira dimenzije preizkusnih obdelovancev
 • čeli in dolžinsko kroji hlodovino v skladu z delovno dokumentacijo in navodili
 • robi žaganice na večlistnem krožnem žagalnem stroju
 • sortira žaganice po kakovostnih standardih ali po drugih danih kriterijih v razrede
 • dolžinsko kroji žagan les na stroju za dolžinski razrez oz. optimiranje lesa
 • širinsko kroji les na krožnem žagalnem stroju
 • kroji les na tračnem žagalnem stroju
 • skoblja obdelovance iz masivnega lesa na poravnalnem skobeljnem stroju
 • skoblja obdelovance iz masivnega lesa na debelinskem skobeljnem stroju
 • dolžinsko spaja obdelovance iz masivnega lesa na stroju za dolžinsko spajanje
 • širinsko spaja elemente iz masivnega lesa na stroju za širinsko spajanje lesa
 • formatno obrezuje elemente iz masivnega lesa, plošč iz lesnih tvoriv ali drugih oplemenitenih ploskovnih elementov na formatnem krožnem žagalnem stroju
 • izdeluje utore, brazde, čepe  ipd. na miznem rezkalnem stroju
 • rezka elemente na visokoturnem nadmiznem rezkalnem stroju
 • izdeluje izvrtine na horizontalnem ali vertikalnem vrtalnem stroju
 • izdeluje izvrtine na verižnem rezkalnem stroju
 • struži elemente na stružnici
 • sestavlja in lepi elemente v okvirje z okvirno stiskalnico
 • sestavlja in lepi elemente v obode z obodno stiskalnico
 • krivi elemente iz masivnega ali slojastega lesa  s pomočjo kalupov in šablon v stiskalnici
 • brusi elemente na  horizontalnem, kolutnem ali krtačnem brusilnem stroju
 • brusi ploskovne elemente na tračnem brusilnem stroju ali širokotračnem (kontaktnem) brusilnem stroju
 • kroji ploskovne elemente iz plošč standardne velikosti na krožnem žagalnem stroju
 • kroji furnir na furnirskih škarjah in ga pripravlja za spajanje
 • širinsko spaja furnirske liste na stroju za spajanje furnirja
 • izvaja sestavljanje in lepljenje ploskovnih elementov v hidravlični stiskalnici za ploskovno lepljenje
 •  izvede robno lepljenje furnirja ali drugih materialov na ploskovne elemente na stroju za robno lepljenje
 • izdeluje izvrtine na ploskovnih elementih na stroju za mozničenje
 • upošteva navodila za hranjenje, pripravo in uporabo lepila
 • izvaja dela v skladu z zahtevami sistema kvalitete
 • loči in sortira ostanke in odpadke
 • ustrezno skladišči odpadke
 • nenehno skrbi, da delo poteka varno, da ne ogroža požarne varnosti in ne onesnažuje okolja
 • pri delu uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva predpise o varstvu in zdravju pri delu
 • ugotavlja morebitne napake na izdelku
 • preveri skladnost dimenzij  na načrtu in izdelku z ustreznimi merilnimi pripomočki
 • ugotovi, ali so morebitna odstopanja še v mejah dopustnega
površinsko obdeluje elemente
 • nanaša zaščitne premaze
 • luži
 • brusi po temeljnem nanosu laka
 • pozna tehnologijo nanašanja
 • pozna tehnike luženja

POVRŠINSKO OBDELA ELEMENTE

 • pripravi lak ali lužilo za površinsko obdelavo
 • nanaša sredstvo površinske zaščite z brizganjem v lakirni kabini
 • nanaša sredstvo za površinsko zaščito s polivanjem  ali z valjčnim nanosom na polivalnem ali valjčnem stroju oz. liniji za površinsko obdelavo
 • izvede eno- ali večfazno brušenje površine obdelovancev po utrditvi nanešenega sloja laka
 • nanaša sredstvo za površinsko zaščito s tehniko potapljanja na ustrezni opremi  

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Grošelj, Andrej (2003): Tehnologija, Lesarska založba Ljubljana
 • Čermak Metka (1998): Tehnologija lesa 1, Pami Železniki
 • Grošelj Andrej Kovačič Bojan, Čermak Metka, Geršak Mirko (1999): Tehnologija lesa 2, Lesarska založba Ljubljana
 • Kovačič Bojan, Čermak Metka (1999): Tehnologija lesa 3, Lesarska založba Ljubljana

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Milena Škodnik, ŠC Slovenj Gradec
 • Miran Jamnik, ŠC Ljubljana
 • Janko Ravnik, LIP Bled
 • Franc Prevodnik, Jelovica Škofja Loka
 • Igor Leban, CPI

Delovno skupino koordinirala:

 • mag. Darja Štarkl, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word