tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Objavljen

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin 5430.001.3.1

Klasius-P16

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)

Klasius-SRV

Tretja raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (23000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin  5430.001.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • znanja in spretnosti s področja poznavanja tehnologij dela, poznavanja materialov in drugih sestavin izdelkov, poznavanja ročnega in strojnega procesa dela, sposobnost upravljanja strojev in naprav na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja s področja predelave nekovinskih rudnin.
 • potrdilo o opravljeni praksi v skladu s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, v vseh fazah proizvodnje izdelkov, prirejene za konkretno vrsto izdelka .
 • 2 leti delovnih izkušenj v industriji pri predelavi nekovinskih rudnin.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Praktično preverjanje strokovnih znanj in spretnosti se izvaja v obliki demonstracije delovnega procesa na različnih strojih in napravah z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izdelka
 • racionalno porabo materiala in energije
 • upoštevanje pravil varovanja zdravja in varnosti pri delu
 • upoštevanje pravil varovanja okolja
 • komunikacijo na strokovnem področju
 • upoštevanje strokovnih predpisov za delo

Izločilna Merila

 • neupoštevanje predpisov v zvezi z delom in varstvom pri delu
 • nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba50
dokumentacija20
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za predelavo nekovinskih rudnin (8139.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • možnost opravljanja praktičnih del v proizvodni hali
  • možnost demonstracije delovnega procesa na različnih strojih (stroj za vlivanje in impregniranje, stroj za stiskanje, stroj za ekstrudiranje)
  • stroji in naprave ter dokumentacija v zvezi z njimi in procesi
  • osnovno ročno orodje
  • osnovni in pomožni materiali in polizdelki
 • Kadrovski pogoji
  • višješolska znanja s področja kemije, strojništva, elektrotehnike ali varstva pri delu ter 5-letne delovne izkušnje pri delu v industriji za predelavo nekovinskih rudnin oziroma v večjih obratih in
  • srednješolska znanja s področja tehnologij in 5-letne delovne izkušnje pri delu v industriji za predelavo nekovinskih rudnin oziroma v večjih obratih .

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi zmes za izdelavo
 • dozira, tehta surovine in komponente glede na recepturo
 • izvaja različne meritve (merska in količinska primernost, čistost)
 • pozna volumenske in težne dozatorje
 • pozna metode tehtanja
 • pozna načine priprave zmesi
 • Pripravi zmes za izdelavo:
  • pripravi materiale
  • vizualno oceni čistost komponent
  • dozira, stehta surovine in komponente
upravlja s stroji za stiskanje
 • prevzame proces
 • kontrolira in korigira obratovalne parametre stroja v delovnem procesu
 • dozira zmes (ročno, polavtomatsko, avtomatsko)
 • doda sestavne elemente izdelka
 • stiska izdelek/polizdelek
 • pozna sestavne dele in funkcije stroja
 • pozna materiale, lastnosti polizdelka / izdelka
 • Upravljanje stroja za stiskanje:
  • zagotovi ustrezno orodje na stroju
  • aktivira stroj
  • pripravi sestavine izdelka glede na delovni nalog
  • dozira zmes in doda sestavine
  • stisne izdelek
  • vizualno oceni kvaliteto in odloži izdelek
upravlja s stroji za ekstrudiranje
 • prevzame proces
 • kontrolira in korigira obratovalne parametre stroja v delovnem procesu
 • zamenjuje orodja
 • pozna sestavne dele in funkcije stroja
 • pozna materiale, lastnosti polizdelka/izdelka
 • Upravljanje stroja za ekstrudiranje:
  • zagotovi ustrezno orodje na stroju
  • aktivira stroj
  • dozira plastično zmes
  • iztiskava izdelek
  • vizualno oceni kvaliteto izdelka
upravlja s stroji za vlivanje in impregniranje
 • prevzame proces
 • kontrolira in korigira obratovalne parametre stroja v delovnem procesu
 • vliva, dozira zmes (ročno, polavtomatsko, avtomatsko)
 • pozna sestavne dele in funkcije stroja
 • pozna tipe in specifike modelov
 • pozna materiale, lastnosti polizdelka/izdelka
 • Upravljanje stroja za vlivanje:
  • pripravi sestavine izdelka po delovnem nalogu
  • dozira zmes
  • aktivira stroj (vliva, vibrira)
  • vizualno oceni kvaliteto in odloži izdelek
mehanično obdeluje polizdelke/izdelke
 • prevzema polizdelke
 • prevzame stroj in nastavi potrebne parametre
 • kontrolira in korigira obratovalne parametre stroja v delovnem procesu
 • vibrira maso za izdelke
 • lepi sestavne dele izdelkov
 • izsekuje obdelovanec
 • pozna načrte za obdelavo
 • pozna fizikalne lastnosti polizdelkov
 • pozna stroje in naprave
 • pozna pripomočke za kontroliranje polizdelkov in izdelkov
 • Mehanična obdelava:
  • prevzame in preveri polizdelke, če so po delovnem nalogu
  • nastavi parametre obdelovalnega stroja glede na izdelek
  • obdeluje polizdelek glede na načrt
  • kontrolira polizdelek z ustreznimi merilnimi napravami
suši in termično obdeluje polizdelke/izdelke
 • pripravi polizdelke za naravno sušenje
 • nadzira sušenje s spremljanjem parametrov
 • pripravi polizdelke za žganje
 • pripravi in upravlja peči za žganje
 • pozna lastnosti polizdelkov pod vplivom klimatskih in termičnih dejavnikov
 • pozna stroje in naprave
 • Izvedba postopka obdelave:
  • namesti (pol)izdelek na nosilce za sušenje in žganje
  • nadzira parametre med sušenjem ali žganjem
  • ustrezno ukrepa
označuje izdelke
 • strojno in ročno označuje izdelke
 • pozna stroje in naprave
 • pozna tehnološka navodila
 • razume pomen signatur
 • Označevanje izdelkov:
  • prevzame izdelek po nalogu
  • pripravi označbe
  • označuje izdelke

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Naravoslovje - Kemija, Rose Marie Gallagher, Paul Ingran,Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1992
 • Svet snovi - učbenik kemije za strokovne in poklicne šole, John Holman, Založba Obzorja 1998
 • Pravilnik o varstvu in zdravju pri uporabi delovne opreme RS / 89/99
 • Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravju pri ročnem prenašanju bremen / RS 30/2000
 • Zakon o varstvu okolja / RS 32/93
 • Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo el. toka / RS 28/92
 • Brusi v keramičnem vezivu, diplomska naloga, Valentina Smolnikar, Maribor, april 1996
 • Logistična ureditev proizvodnje keramičnih brusov, diplomska naloga, Janez Vodopivec, Maribor, maj 1998
 • Razumevanje kakovosti, Janez Žnidaršič, Silvo Seražin, Peter Polak, GV Ljubljana, 1990.
 • SPC Statistično obvladovanje procesov BUREAU VERITAS marec 2003
 • Prezemna kontrola kakovosti mg.Albin Repše - Svetovanje in izobraževanje Mozirje
 • Osnovne smernice v Integralnem sistemu kontrole feb, 80, Klasinc, Lekič
 • Mednarodni Standard ISO 2859 – 1. izdaja l. 1999
 • FEPA Standard for fused of aluminium oxside and silicion carbide abrasives grains 44-GB-1986 R 1993
 • Fizikalna kemija - Laboratorijske vaje L - 1976 učbenik, dr. Jelena Komar, DZS.
 • Kemijski priročnik
 • KRAUTOV Strojniški priročnik - Trinajsta slovenska izdaja J. Puhar, J. Stropnik

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Lili Škornik, Comet d.d., Zreče,
 • Julijan Pilih, Ingrad IPO d.o.o., Celje,
 • Franc Šelih, SIC Slovenske Konjice, Slovenske Konjice,
 • Boris Laubič, Gorenje Keramika, Gorenje,
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Matjaž Praprotnik, CPI, Ljubljana,

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word