tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 04.07.2017 , Ur.l. 85/21.09.2007
Nasledniki:
- Toplotni obdelovalec/toplotna obdelovalka kovin 1848020011
-

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Toplotni obdelovalec/toplotna obdelovalka kovin 5210.012.4.1

Klasius-P16

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Toplotni obdelovalec/toplotna obdelovalka kovin  5210.012.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Izpolnjena osnovnošolska obveznost
 • zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Ni povezave s programi poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Praktično z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • upoštevanje in poznavanje varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pred požarom
 • pravilno uporabo orodij in delovne opreme
 • razumevanje dokumentacije
 • kvaliteto izdelka
 • pristop k delu/pripravo na delo
 • upoštevanje navodil za delo
 • poznavanje osnovnih, dodajnih in pomožnih materialov
 • upoštevanje standardov s področja toplotne obdelave kovin
 • ustrezno hitrost dela
 • optimalno porabo energentov in materiala
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj
 • kontrolo izdelka

Izločilna Merila

 • neupoštevanje varnostnih predpisov in predpisov varstva pred požarom
 • nepravilna uporaba orodij in delovne opreme
 • nerazumevanje dokumentacije
 • slaba kvaliteta izdelka

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
priprava praktične naloge0
izvedba praktične naloge60
priprava dokumentacije10
teoretično znanje30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Upravljalec/upravljalka procesnih strojev za toplotno obdelavo kovin (8123.03)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • naprave za toplotno obdelavo kovin
 • Kadrovski pogoji
  • srednja strokovna izobrazba s področja strojništva ali metalurgije in pet let delovnih izkušenj s področja toplotne obdelave kovin
  • srednja strokovna izobrazba s področja strojništva ali metalurgije

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
upravlja proces toplotne obdelave kovin
 • preveri predpisane parametre in začne proces toplotne obdelave kovin
 • upravlja avtomatizirani sistem vodenja naprav in procesa toplotne obdelave kovin
 • nadzira stanje in pravilno delovanje naprav za toplotno obdelavo kovin in po potrebi spreminja parametre
 • zalaga peč za toplotno obdelavo kovin ter pomožne priprave z obdelovanci
 • vzdržuje predpisani temperaturni profil in atmosfero v peči
 • meri trdoto materiala za kontrolo doseženih rezultatov
 • izklopi peč za toplotno obdelavo kovin po varnostno-obratovalnih navodilih
 • ohlaja obdelovance po predpisanem postopku
 • po toplotni obdelavi ravna obdelovance v skladu s predpisi in z zahtevami
 • pripravi vzorec za mehansko in metalografsko kontrolo
 • upravlja mostno dvigalo oz. ostale transportne naprave
 • označuje in odpremlja toplotno obdelane obdelovance
 • obvlada postopek in tehniko toplotne obdelave kovin
 • pozna osnovne parametre tehnologije toplotne obdelave kovin
 • pozna fizikalne in kemične lastnosti kovin
 • obvlada postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih toplotne obdelave kovin
 • obvlada transportne naprave
 • Pripravi peč, stroje, naprave in orodje za toplotno obdelavo kovin
  • prouči delovno dokumentacijo in jo obrazloži
  • uredi delovno mesto
  • pregleda ognjevarne obloge peči
  • preveri brezhibnost merilnih instrumentov in instalacij energetskih medijev
  • izbere primerno tehnologijo za izvedbo toplotne obdelave kovin
  • preveri in pripravi vložni material in delovna sredstva za toplotno obdelavo kovin glede na zahteve iz delovne dokumentacije
  • preveri in pripravi pomožno orodje za toplotno obdelavo kovin
  • preveri delovanje varnostnih naprav
  • preizkusi delovanje orodja, naprav in procesa
  • pripravi peč in naprave za toplotno obdelavo kovin ter jih zažene po tehnoloških navodilih
  • pregleda in pripravi transportne naprave
  • izpolni dokumente o stanju naprav
 • Izvede toplotno obdelavo kovine
  • prouči delovno dokumentacijo in jo obrazloži
  • preveri parametre toplotne obdelave kovin in jih razloži
  • nadzira stanje in pravilno delovanje naprav za toplotno obdelavo kovin in po potrebi spremeni parametre
  • zalaga peč za toplotno obdelavo kovin ter pomožne priprave z obdelovanci
  • vzdržuje predpisani temperaturni profil in atmosfero v peči
  • meri trdoto materiala za kontrolo doseženih rezultatov
  • izklopi peč za toplotno obdelavo kovin po varnostno obratovalnih navodilih
  • ohladi obdelovance po predpisanem postopku
  • ravna obdelovance v skladu s predpisi in zahtevami
  • pripravi vzorec za mehansko in metalografsko kontrolo
  • označi in odpremi toplotno obdelane obdelovance
  • izpolni dokumentacijo o delu
  • opiše postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri toplotnem obdelovanju kovin
  • opiše postopek v primeru določene napake na orodju oziroma stroju
  • našteje možne napake pri toplotni obdelavi kovin in opiše vzroke za nastanek
  • opiše ukrepe v primeru določene napake na komadu
  • našteje in opiše osebno varovalno opremo ter opiše njen pomen
  • opiše ukrepe v primeru požara
  • opiše ukrepe v primeru poškodbe pri delu
  • opiše postopek toplotne obdelave kovin
  • opiše stroje, naprave, orodje ter druge pripomočke za toplotno obdelavo kovin
  • razloži navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
  • opiše fizikalne in kemične lastnosti kovin

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Glodež, Srečko: Tehnično risanje, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2005.
 • Hrženjak, Jože: Tehnično risanje, TZS, Ljubljana, 1996.
 • Hrženjak, Jože: Tehnično risanje - vaje, TZS, Ljubljana, 1996.
 • Prebil, Ivan:Tehnična dokumentacija, TZS, Ljubljana, 1995.
 • Jereb, Janez: Tehnologija obdelave za oblikovalca kovin, TZS, Ljubljana, 2003.
 • Grum, Janez: Gradiva, TZS, ljubljana, 1989.
 • Jereb, Janez: Osnove kovinarstva in strojništva, TZS, Ljubljana, 2004.
 • Jereb, Janez: Osnove kovinarstva in strojništva, Delovna navodila in vaje, TZS, Ljubljana,1997.
 • Bezjak, Jožica: Preiskava materiala, TZS, Ljubljana, 1993.
 • Katalogi proizvajalcev
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS št. 56/99, 30. 7. 1999.
 • Zakon o varstvu pred požarom, Uradni list RS št. 71/93, 30. 12. 1993.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol d. o. o., Škofja Loka
 • Cvetana Erjavec, LIVAR d. d., Ivančna Gorica
 • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice d. o. o.
 • Brigita Juhart, IMPOL d. d., Slovenska Bistrica
 • Alenka Kotnik, SŽ-Metal Ravne d. o. o.
 • Martin Debelak, GZS, Združenje kovinskih materialov
 • Barbara Krajnc, GZS
 • Metod Češarek, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word