tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 04.07.2017 , Ur.l. 85/21.09.2007
Nasledniki:
-
- Talilec/talilka barvnih kovin 0201068011
-
- Talilec/talilka jekla 0606524011
-
- Talilec/talilka železovih litin 3013301011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Talilec/talilka 5210.008.4.1

Klasius-P16

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Talilec/talilka  5210.008.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Zaključena osnovnošolska obveznost
 • zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Ni povezave s programi poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Praktično z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • upoštevanje in poznavanje varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pred požarom
 • pravilno uporabo orodij in delovne opreme
 • razumevanje dokumentacije
 • kvaliteto izdelka
 • pristop k delu/pripravo na delo
 • upoštevanje navodil za delo
 • poznavanje osnovnih, dodajnih in pomožnih materialov
 • upoštevanje standardov s talilskega področja
 • ustrezno hitrost dela
 • optimalno porabo energentov in materiala
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj
 • kontrolo izdelka

Izločilna Merila

 • neupoštevanje varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pred požarom
 • nepravilna uporaba orodij in delovne opreme
 • nerazumevanje dokumentacije
 • slaba kvaliteta izdelka

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
priprava praktične naloge0
izvedba praktične naloge60
priprava dokumentacije10
teoretično znanje30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Industrijski talilec/industrijska talilka (8122.03)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • peč za taljenje
 • Kadrovski pogoji
  • srednja strokovna izobrazba s področja strojništva ali metalurgije in pet let delovnih izkušenj s področja talilstva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
upravlja proces taljenja
 • preveri predpisane parametre in začne proces taljenja
 • nadzira stanje in pravilno delovanje peči za taljenje kovin in po potrebi spreminja parametre
 • upravlja avtomatizirani sistem vodenja naprav in procesa taljenja
 • menja nalivne lijake, stožce in dozirne cevi
 • zalaga vložek in dodatke v livno peč
 • meri naplinjenost in livnost materiala
 • meša talino
 • razpihuje in prepihuje talino
 • odžvepluje talino
 • vakuumira jeklo po predpisanih postopkih in regulativah
 • izvaja postopek vakuumske oksidacije
 • menja in postavlja grafitne elektrode
 • izdeluje novo žlindro
 • izdeluje penečo žlindro
 • vizualno nadzira žlindro
 • ustavi delovanje kupolne peči in talilno vzdrževalne peči
 • izlije talino iz peči
 • odstranjuje žlindro
 • izprazni sifone in peči
 • pripravi vzorce za kemijske in druge analize
 • upravlja mostno dvigalo, oz. druge transportne naprave
 • transportira talino od talilnih peči do mesta ulivanja
 • uliva talino v dozirno peč
 • obvlada tehnologijo in postopek priprave taline
 • obvlada postopek in tehniko taljenja kovin
 • pozna osnovne parametre tehnologije taljenja kovin
 • pozna fizikalne in kemične lastnosti kovin
 • obvlada osnovne, dodajne in pomožne kovinske in nekovinske materiale za litje ter njihovo uporabnost in kompatibilnost
 • obvlada postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih taljenja
 • obvlada transportne naprave
 • Pripravi peč, naprave in orodje za taljenje
  • prouči delovno dokumentacijo in jo obrazloži
  • pripravi naprave in pomožne agregate
  • pregleda peč in njeno okolico
  • preveri brezhibnost merilnih instrumentov in instalacij energetskih medijev
  • pregleda stanje obzidave peči
  • preveri in pripravi vložni material in delovna sredstva za taljenje glede na zahteve iz delovne dokumentacije
  • preveri in pripravi pomožno orodje za postopek taljenja
  • po potrebi popravi obzidavo stene in dno peči
  • preveri in pripravi sifone
  • popravi in pripravi izlivne naprave
  • pripravi in preveri sredstva za razplinjevanje taline
  • pripravi in preveri material ter opremo za odžveplovanje
  • preveri delovanje varnostnih naprav
  • pripravi peči in naprave za taljenje ter jih zažene po tehnoloških navodilih
  • segreje peči na delovno temperaturo
  • preveri temperaturo v pečeh
  • pregleda in pripravi transportne naprave
  • izpolni dokumente o stanju naprav
 • Pripravi talino za tlačno litje
  • prouči delovno dokumentacijo in jo obrazloži
  • preveri parametre taljenja in jih razloži
  • nadzira stanje in delovanje peči za taljenje kovin in po potrebi spremeni parametre
  • zamenja nalivne lijake, stožce in dozirne cevi
  • zalaga vložek in dodatke v livno peč
  • meri naplinjenost in livnost materiala
  • meša talino
  • meri temperaturo taline
  • jemlje vzorce in ugotovi skladnost dobljene kemijske analize s predpisano kemijsko sestavo za vlitke
  • ugasne talilno peč oziroma zmanjša njeno moč
  • izlije talino iz peči
  • odstrani žlindro
  • izprazni sifone in peči
  • pripravi vzorce za kemijske in druge analize
  • ulije talino v dozirno peč ali valilno ponovco
  • transportira talino do mesta vlivanja
  • izpolni dokumentacijo o delu
  • opiše postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri taljenju
  • opiše postopek v primeru določene napake na orodju oz. stroju
  • našteje možne napake pri litju in opiše vzroke za nastanek
  • opiše postopek v primeru določene napake na komadu
  • našteje in opiše osebno varovalno opremo ter opiše njen pomen
  • opiše postopek v primeru požara
  • opiše postopek v primeru poškodbe pri delu
  • opiše peč
  • opiše postopek taljenja
  • razloži navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
  • opiše fizikalne in tehnične lastnosti kovin
 • Pripravi talino za sivo litino
  • prouči delovno dokumentacijo in jo obrazloži
  • preveri parametre taljenja in jih razloži
  • nadzira stanje in delovanje peči za taljenje kovin in po potrebi spremeni parametre
  • zamenja nalivne lijake, stožce in dozirne cevi
  • zalaga vložek in dodatke v livno peč
  • meri naplinjenost in livnost materiala
  • meša talino
  • meri temperaturo taline
  • jemlje vzorce in ugotovi skladnost dobljene kemijske analize s predpisano kemijsko sestavo za vlitke
  • ugasne talilno peč oziroma zmanjša njeno moč
  • izlije talino iz peči
  • odstrani žlindro
  • izprazni sifone in peči
  • pripravi vzorce za kemijske in druge analize
  • ulije talino v dozirno peč ali valilno ponovco
  • transportira talino do mesta vlivanja
  • izpolni dokumentacijo o delu
  • opiše postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri taljenju
  • opiše postopek v primeru določene napake na orodju oz. stroju
  • našteje možne napake pri litju in opiše vzroke za nastanek
  • opiše postopek v primeru določene napake na komadu
  • našteje in opiše osebno varovalno opremo ter opiše njen pomen
  • opiše ukrepe v primeru požara
  • opiše ukrepe v primeru poškodbe pri delu
  • opiše peč
  • opiše postopek taljenja
  • razloži navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
  • opiše fizikalne in tehnične lastnosti kovin

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Glodež, Srečko: Tehnično risanje, Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 2005.
 • Hrženjak, Jože: Tehnično risanje, TZS, Ljubljana, 1996.
 • Hrženjak, Jože: Tehnično risanje -vaje, TZS, Ljubljana, 1996.
 • Ivan Prebil:Tehnična dokumentacija, TZS, Ljubljana, 1995.
 • Jereb, Janez: Tehnologija obdelave za oblikovalca kovin, TZS, Ljubljana, 2003.
 • Grum, Janez: Gradiva, TZS, ljubljana, 1989.
 • Jereb, Janez: Osnove kovinarstva in strojništva, TZS, Ljubljana, 2004.
 • Jereb, Janez: Osnove kovinarstva in strojništva, Delovna navodila in vaje, TZS, Ljubljana, 1997.
 • Bezjak, Jožica: Preiskava materiala, TZS, Ljubljana, 1993.
 • Katalogi proizvajalcev
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS št. 56/99, 30. 7. 1999.
 • Zakon o varstvu pred požarom, Uradni list RS št. 71/93, 30. 12. 1993.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol d. o. o., Škofja Loka
 • Cvetana Erjavec, LIVAR d. d., Ivančna Gorica
 • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice d. o. o.
 • Brigita Juhart, IMPOL d. d., Slovenska Bistrica
 • Alenka Kotnik, SŽ-Metal Ravne d. o. o.
 • Martin Debelak, GZS, Združenje kovinskih materialov
 • Barbara Krajnc, GZS
 • Metod Češarek, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word