tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 17.01.2018 , Ur.l. 77/06.08.2003
Nasledniki:
-
- Operater/operaterka na CNC stroju 7441744011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Operater/operaterka na CNC-stroju 5210.005.5.1

Klasius-P16

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Operater/operaterka na CNC-stroju  5210.005.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Znanja in spretnosti s področja poznavanja tehnologije obdelave materialov in tehnologije materialov na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja na področju strojništva ali lesarstva

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti tudi v programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe za naziv strojni tehnik / strojna tehnica z izbirnim področjem računalniško podprte tehnologije in v programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe za naziv lesarski tehnik / lesarska tehnica.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • opravljena storitev z ustnim zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost storitve
 • racionalno porabo materiala in energije
 • upoštevanje pravil varovanja zdravja in varnosti pri delu
 • upoštevanje pravil varovanja okolja
 • komunikacijo na strokovnem področju

Izločilna Merila

 • povzročitev materialne škode na stroju, priboru in orodjih

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izvedba50
dokumentacija20
ustni zagovor10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Operater/operaterka na CNC stroju (8211.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • triosni CNC stroj s priborom za ustrezno strokovno področje
  • vpenjalni pripomočki
  • pritrdilni propomočki
  • orodja
  • računalnik z ustrezno programsko opremo
  • obdelovanci
  • Kadrovski pogoji za področje strojništva
  • Kadrovski pogoji za področje lesarstva
 • Kadrovski pogoji
  • Kadrovski pogoji za področje strojništva
   • najmanj višješolska znanja s področja strojništva s 5 letnimi delovnimi izkušnjami na strokovnem področju
  • Kadrovski pogoji za področje lesarstva
   • najmanj višješolska znanja s področja lesarstva s 5 letnimi delovnimi izkušnjami na strokovnem področju

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
snuje in riše enostavne konture in programira CNC-stroj
 • riše enostavne obdelovalne 2D-konture in 3D-telesa
 • izdeluje enostavne izdelovalne dokumente
 • izbira programske rutine in obdelovalne parametre
 • pripravlja in ureja programske stavke za CNC-stroje po ISO-DIN-standardih
 • zna simulirati proces izdelave na krmilniku
 • razume pomen konstrukcijskih in tehnoloških izboljšav pri delu in jih zna predlagati
 • Na osnovi delavniške risbe oziroma 3D-modela izdelka in surovca izdela izdelek na CNC stroju:
  • prevzame delovni nalog, ga prouči; morebitne pomanjkljivosti sporoči ustrezni službi
  • pregleda in prouči dostavljeno dokumentacijo (tehnično, tehnološko …) in izpolni dokumentacijo s potrebnimi podatki; morebitne napake takoj sporoči ustrezni službi
  • ugotovi posamezne operacije iz delovnega naloga
  • opiše parametre časa (začetek in konec dela) za posamezno pozicijo
  • pozna sistem spremljanja proizvodnje in sledljivost posameznih pozicij
  • z izpolnjenim ustreznim obrazcem priskrbi orodje, vpenjalne in merilne pripomočke
  • opiše uporabo sistema za priklic orodja
  • pripravi CNC-stroj in preveri delovanje le-tega
  • delovno mesto in okolico uredi v skladu s predpisi o varstvu pri delu in požarnem varstvu
  • za obdelavo preprostega predmeta na delavniški risbi pripravi CNC-program (določi potrebne operacije, za vsako operacijo postavi koordinatni sistem, izbere orodja za določene faze obdelave in jim določi rezalne parametre, opiše način vpenjanja obdelovanca)
  • pripravi CNC-program za obdelavo
  • preizkusi CNC-program oziroma simulira obdelavo
  • po potrebi izvede korekcije programa
  • izpiše tehnološko dokumentacijo za opravljene operacije obdelave
  • vključi stroj in nastavi referenčno točko stroja (koordinatni sistem stroja)
  • upravlja s krmilnikom stroja (shrani, testira in uredi izdelovalni program)
  • pregleda in uskladi delovno dokumentacijo
  • vpne orodje v držala
  • opravi meritve orodij (merilna priprava ali merilni stroj za orodja)
  • vpiše podatke o orodjih v krmilnik
  • pritrdi ustrezno vpenjalo na stroj in ga po potrebi pozicionira (primež, tročeljustnik, stročnice …)
  • pritrdi obdelovanec in ga pozicionira
  • uskladi koordinatni sistem stroja in obdelovanca
  • uskladi izhodiščno točko obdelovanca z orodjem
  • nastavi strojne parametre
  • aktivira programsko delovanje stroja
  • prilagaja obdelovalne parametre med obdelavo
  • s korekcijo programa odpravlja morebitne predolge jalove poti
  • obdelavo v določenem času prekine in opravi potrebne meritve
  • preventivno kontrolira obrabo orodja ter izvede potrebne korekcije oz. orodje zamenja
  • izpenja in čisti vpenjalno enoto
  • z redno kontrolo skrbi, da so dimenzije in kakovost izdelkov v predpisanih tolerančnih mejah
  • nenehno skrbi, da delo poteka varno, da ne ogroža požarne varnosti in da z manipulacijo mazalnih sredstev, odpadkov in emulzij ne onesnažuje okolja (obdelovanec je togo vpet, kolizija je izključena, pri manipulaciji ostrih predmetov uporablja zaščitne rokavice, nepoklicanim osebam preprečuje dostop do stroja in upravljalnega mesta, pri intenzivnem hlajenju vključi odsesavanje, mastne krpe odlaga v ustrezne zaprte kovinske posode, emulzijo v posebne sode …)
  • ves razpoložljiv čas med delovnim procesom izkoristi za pripravljanje in opravljanje aktivnosti za izdelavo naslednjih izdelkov (pregled dokumentacije, priprava orodja, vpenjal in merilnih sredstev …)
vpenja orodja, pritrdi obdelovance in nastavi parametre
 • upravlja s krmilniki strojev (shranjuje, testira in ureja izdelovalne programe)
 • analizira in manipulira z izdelovalno dokumentacijo
 • vpenja orodja in izvaja kontrolne meritve v skladu z izdelovalno dokumentacijo
 • pozicionira in pritrdi obdelovance
 • uskladi koordinatni sistem stroja in obdelovanca in orodja
 • nastavi strojne parametre
 • aktivira programsko delovanje stroja
 • na osnovi delavniške risbe oziroma 3D-modela izdelka in surovca izdela izdelek na CNC stroju (glej zgoraj)
spremlja in posega v obdelovalni proces
 • spremlja enega ali več obdelovalnih procesov
 • izvaja kontrolne (merilne in druge) aktivnosti v okviru programskih prekinitev obdelovalnega procesa
 • racionalno uporablja energijo, materiale in čas
 • pripravlja in opravlja aktivnosti za izdelavo drugih izdelkov
 • sprošča vpenjalne in pritrdilne vezi ter manipulira z izdelki in odpadki
 • posega v izdelovalni program in skrbi, da je izdelek tudi v okviru ozkih toleranc
 • po potrebi prekinja programsko delo in posega v proces (zamenja orodja ….)
 • zna presoditi, da je izdelek v okviru tolerančnih zahtev
 • zna sproščati vpenjalne in pritrdilne vezi ter manipulirati z izdelki, orodjem, pripomočki in odpadki
 • na osnovi delavniške risbe oziroma 3D-modela izdelka in surovca izdela izdelek na CNC stroju (glej zgoraj)

12. Literatura, strokovno gradivo

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Ludvik Aškerc, Šolski center Celje, Poklicna in tehniška strojna šola,
 • Ivo Potisek, Lesna SVEA Litija,
 • mag. Blaž Nardin, TECOS razvojni center orodjarstva Slovenije,
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič, CPI,

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word