tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 20.05.2015 , Ur.l. 27/23.03.2004
Nasledniki:
-
- MIG/MAG-varilec/varilka 8688170011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

MIG/MAG-varilec/varilka 5210.004.4.1

Klasius-P

Varilstvo (5213)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard MIG/MAG-varilec/varilka  5210.004.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

V okviru programa srednje poklicne izobrazbe konstrukcijski mehanik / konstrukcijska mehaničarka se kandidati usposobijo tudi za poklic varilec / varilka.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje polavtomatskega obločnega varjenja na MIG/MAG-način, skladno s standardom SIST EN 287 in smernico Evropske varilske federacije (EWF), doc. 467-01. Praktično preverjanje traja največ 150 minut
 • Preverjanje teoretičnega znanja se izvaja pisno ali ustno in traja 30 minut. Obsega preverjanje poznavanja postopka in načina dela, materialov in delovne opreme, varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in kakovosti skladno s smernico Evropske varilske federacije (EWF), doc. 467-01.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pristop k delu
 • upoštevanje navodil za delo
 • poznavanje osnovnih, dodajnih in pomožnih materialov
 • upoštevanje standardov z varilskega področja
 • ustrezno hitrost dela
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj
 • kontrolo izdelka

Izločilna Merila

 • upoštevanje varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pred požarom
 • pravilna uporaba orodij in delovne opreme
 • razumevanje dokumentacije
 • zagotavljanje kvalitete

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
priprava praktične naloge10
izvedba praktične naloge60
priprava dokumentacije0
teoretično znanje30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

MIG/MAG-varilec/varilka (7212.01)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • varilnica z delovno opremo za polavtomatsko obločno varjenje na MIG/MAG-način
  • učilnica
 • Kadrovski pogoji
  • visokošolska / višješolska ali srednješolska znanja s področja strojništva ali metalurgije in certifikatom mednarodni varilni inženir ali tehnolog (IWE ali IWT)

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja varilna in reparaturna dela po predpisanem MIG / MAG-načinu varjenja
 • vpne varjence v vpenjalne naprave
 • po potrebi pripravi zvarne robove in očisti površino za varjenje glede na popis varilnega postopka
 • po potrebi uporabi enostavne postopke toplotne obdelave (predgrevanje …) glede na predpisan varilni postopek
 • nastavi zahtevane varilne parametre in pretok zaščitnih plinov
 • vari po predpisanem varilnem postopku (upošteva parametre varjenja, nalaganje varkov, zaporedje varjenja)
 • nadzira medvarkovno temperaturo po izbranem merilnem postopku in zabeleži rezultate
 • preveri usklajenost dimenzije varjenca in zvara glede na načrt izdelkaočisti zvare in izdelek
 • izpolni spremno dokumentacijo izdelka
 • v spremni dokumentaciji preveri potrebo po toplotni obdelavi po varjenju
 • pozna osnovne parametre varjenja (jakost varilnega toka, varilna napetost, hitrost varjenja, pretok plina …)
 • pozna tehnike varjenja
 • pozna osnovne prehode materiala v obloku (kratkostični, pršeči, rotirajoči, pulzni)
 • pozna postopke merjenja temperature
 • pozna osnovno klasifikacijo dodajnih materialov in njihovo uporabnost
 • pozna postopke predgrevanja in toplotne obdelave
 • pozna opremo za dimenzijsko kontrolo in njihovo uporabo
 • Zvari testni vzorec:
  • preveri in pregleda dokumentacijo
  • preveri ustreznost testnih vzorcev z dokumentacijo
  • pripravi testne vzorce za varjenje skladno z dokumentacijo
  • izbere potrebna orodja, delovno opremo in pripomočke za varno delo
  • ustrezno pripravi dodajni in pomožni material za varjenje
  • vpne varjenec in pripravi varjenec za varjenje
  • nastavi ustrezne varilne parametre na varilnem stroju in pomožni opremi
  • po potrebi pripravi in nastavi naprave za toplotno obdelavo
  • po potrebi pripravi in nastavi zaščito korenske strani zvarnega spoja
  • zavari testne vzorce skladno z dokumentacijo
  • po potrebi nadzira medvarkovno temperaturo
  • očisti zavarjeni testni vzorec
  • vizualno kontrolira kvaliteto zavarjenega testnega vzorca
  • izpolni spremno dokumentacijo
 • V okviru teoretičnega prevejanja odgovarja na vprašanja s področij:
  • postopka in (posebnih) pogojev varjenja
  • tehnik varjenja
  • polavtomatskega obločnega varjenja na MIG / MAG-način
  • osnovnih, dodajnih in pomožnih materialov
  • zaščitnih plinov
  • orodja ter delovne in osebne varovalne opreme za varjenje
  • varnosti in zdravja pri delu
  • varstva pred požarom
  • zagotavljanja kakovosti varjencev

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Janez Begeš: Tehnologija spajanja in rezanja; Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1985
 • Darja Čretnik: Tehnologija spajanja in preoblikovanja za 4. letnik tehniških strojnih šol; Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1999
 • Jožica Bizjak: Tehnologija materialov; Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1997
 • Ivan Limpel: Varjenje v zaščiti CO2; Društvo za varilno tehniko SRS, Ljubljana, 1971
 • F. Klobčar, B. Štefanič: Tehnologija varjenja I. del; Tehniška šola za strojno stroko v Ljubljani, 1972
 • H. Granjan: Metalurške osnove varjenja; Zveza društev za varilno tehniko Slovenije, Ljubljana, 1994
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS št. 56/99, 30. 7. 1999
 • Zakon o varstvu pred požarom, Uradni list RS št. 71/93, 30. 12. 1993

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Peter Šprajc, Institut za varilstvo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
 • Srečko Slemenšek, Alpos, Dobrotinškova 2, 3230 Šentjur,
 • Marko Popit, Log - Cesta Dolomitskega odreda 4, 1351 Brezovica,
 • Niko Samsa, Institut za varilstvo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
 • Marija Šibanc, CPI,
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI,

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word