tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 22.05.2015 , Ur.l.št. 77/6.8.2003
Nasledniki:
-
- TIG varilec/TIG varilka 3825750011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

TIG varilec/varilka 5210.003.4.1

Klasius-P

Varilstvo (5213)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard TIG varilec/varilka  5210.003.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

V okviru programa srednje poklicne izobrazbe konstrukcijski mehanik / konstrukcijska mehaničarka se kandidati usposobijo tudi za poklic varilec / varilka.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje ročno obločnega varjenja na TIG-način skladno s standardom SIST EN 287 in smernico Evropske varilske federacije (EWF), doc. 481-01. Praktično preverjanje traja največ 150 minut.
 • Preverjanje teoretičnega znanja se izvaja pisno ali ustno in traja 30 minut. Obsega preverjanje poznavanja postopka in načina dela, materialov in delovne opreme, varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in kakovosti skladno s smernico Evropske varilske federacije (EWF), doc. 481-01.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pristop k delu
 • upoštevanje navodil za delo
 • poznavanje osnovnih, dodajnih in pomožnih materialov
 • upoštevanje standardov z varilskega področja
 • ustrezno hitrost dela
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj
 • kontrolo izdelka

Izločilna Merila

 • upoštevanje varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pred požarom
 • pravilna uporaba orodij in delovne opreme
 • razumevanje dokumentacije
 • zagotavljanje kvalitete

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba60
dokumentacija0
ustni zagovor0
teoretično preverjanje30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Tig-varilec/varilka (7212.01)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • varilnica z delovno opremo za ročno obločno varjenje na TIG način
  • učilnica
 • Kadrovski pogoji
  • visokošolska / višješolska ali srednješolska znanja s področja strojništva ali metalurgije in certifikat mednarodni varilni inženir ali tehnolog (iwe ali iwt)

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja varilna in reparaturna dela po predpisanem TIG-načinu varjenja
 • vpne varjence v vpenjalne naprave
 • po potrebi pripravi zvarne robove in očisti površino za varjenje glede na popis varilnega postopka
 • po potrebi uporabi enostavne postopke toplotne obdelave (predgrevanje …) glede na predpisan varilni postopek
 • po potrebi predgreje oz. toplotno obdela varjence glede na predpisani varilni postopek in preveri temperaturo varjenca po izbranem merilnem postopku ter zabeleži rezultat
 • nastavi zahtevane varilne parametre in pretok zaščitnih plinov
 • vari po predpisanem varilnem postopku (upošteva parametre varjenja, nalaganje varkov, zaporedje varjenja)
 • nadzira medvarkovno temperaturo po izbranem merilnem postopku in zabeleži rezultate
 • preveri usklajenost dimenzije varjenca in zvara glede na načrt izdelka
 • očisti zvare in izdelek
 • izpolni spremno dokumentacijo izdelka
 • v spremni dokumentaciji preveri potrebo po toplotni obdelavi po varjenju
 • pozna osnovne parametre varjenja (jakost varilnega toka, varilno napetost, polariteto, hitrost varjenja, pretok plina, …)
 • pozna osnovne prehode materiala v obloku (kratkostični, pršeči, rotirajoč, pulzni)
 • pozna tehnike varjenja
 • pozna postopke merjenja temperature
 • pozna osnovno klasifikacijo dodajnih materialov in njihovo uporabnost
 • pozna postopke predgrevanja in toplotne obdelave
 • pozna opremo za dimenzijsko kontrolo in njihovo uporabo
 • Zvari testni vzorec:
  • preveri in pregleda dokumentacijo
  • preveri ustreznost testnih vzorcev z dokumentacijo
  • pripravi testne vzorce za varjenje skladno z dokumentacijo
  • izbere potrebna orodja, delovno opremo in pripomočke za varno delo
  • ustrezno pripravi dodajni in pomožni material za varjenje
  • vpne varjenec in pripravi varjenec za varjenje
  • nastavi ustrezne varilne parametre na varilnem stroju in pomožni opremi
  • po potrebi pripravi in nastavi naprave za toplotno obdelavo
  • po potrebi pripravi in nastavi zaščito korenske strani zvarnega spoja
  • zavari testne vzorce skladno z dokumentacijo
  • po potrebi nadzira medvarkovno temperaturo
  • očisti zavarjeni testni vzorec
  • vizualno kontrolira kvaliteto zavarjenega testnega vzorca
  • izpolni spremno dokumentacijo
 • V okviru teoretičnega preverjanja odgovarja na vprašanja s področij:
  • postopka in (posebnih) pogojev varjenja
  • tehnik varjenja
  • ročno obločnega varjenja na TIG-način
  • osnovnih, dodajnih in pomožnih materialov
  • zaščitnih plinov
  • orodja ter delovne in osebne varovalne opreme za varjenje
  • varnosti in zdravja pri delu
  • varstva pred požarom
  • zagotavljanja kakovosti varjencev

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Janez Begeš: Tehnologija spajanja in rezanja; Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1985
 • Darja Čretnik: Tehnologija spajanja in preoblikovanja za 4. letnik tehniških strojnih šol; Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1999
 • Jožica Bizjak: Tehnologija materialov; Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1997
 • F. Klobčar, B. Štefanič: Tehnologija varjenja I. del; Tehniška šola za strojno stroko v Ljubljani, 1972
 • H. Granjan: Metalurške osnove varjenja; Zveza društev za varilno tehniko Slovenije, Ljubljana, 1994
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS št. 56/99, 30. 7. 1999
 • Zakon o varstvu pred požarom, Uradni list RS št. 71/93, 30. 12. 1993

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Peter Šprajc, Institut za varilstvo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
 • Srečko Slemenšek, Alpos, Dobrotinškova 2, 3230 Šentjur,
 • Marko Popit, Log – Cesta dolomitskega odreda 4, 1351 Brezovica,
 • Niko Samsa, Institut za varilstvo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
 • Marija Šibanc, CPI,
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI,

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word