tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 20.05.2015 , Ur.l. 27/23.03.2004
Nasledniki:
-
- Ročno obločni/obločna varilec/varilka 1208075011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Ročno obločni/obločna varilec/varilka 5210.002.4.1

Klasius-P

Varilstvo (5213)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Ročno obločni/obločna varilec/varilka  5210.002.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

V okviru programa srednje poklicne izobrazbe konstrukcijski mehanik / konstrukcijska mehaničarka se kandidati usposobijo tudi za poklic varilec / varilka.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje ročno obločnega varjenja skladno s standardom SIST EN 287 in smernico Evropske varilske federacije (EWF), doc. 452-01. Praktično preverjanje traja največ 150 minut.
 • Preverjanje teoretičnega znanja se izvaja pisno ali ustno in traja 30 minut. Obsega preverjanje poznavanja postopka in načina dela, materialov in delovne opreme, varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in kakovosti skladno s smernico Evropske varilske federacije (EWF), doc. 452-01.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pristop k delu
 • upoštevanje navodil za delo
 • poznavanje osnovnih, dodajnih in pomožnih materialov
 • upoštevanje standardov z varilskega področja
 • ustrezno hitrost dela
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj
 • kontrolo izdelka

Izločilna Merila

 • upoštevanje varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pred požarom
 • pravilna uporaba orodij in delovne opreme
 • razumevanje dokumentacije
 • zagotavljanje kvalitete

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba60
dokumentacija0
ustni zagovor0
teoretično preverjanje30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Ročno obločni/obločna varilec/varilka (7212.01)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • varilnica z delovno opremo za ročno obločno varjenje
  • učilnica
 • Kadrovski pogoji
  • visokošolska, višješolska ali srednješolska znanja s področja strojništva ali metalurgije in certifikat mednarodni varilni inženir ali tehnolog (IWE ali IWT)

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja varilna in reparaturna dela po predpisanem načinu ročno obločnega varjenja z oplaščeno elektrodo
 • vpne varjence v vpenjalne naprave
 • preveri ustreznost dodajnega materiala
 • po potrebi pripravi zvarne robove
 • očisti površino za varjenje
 • v spremni dokumentaciji preveri potrebo po predgretju oz. toplotni obdelavi varjenca
 • po potrebi uporabi enostavne postopke toplotne obdelave (predgrevanje …) glede na predpisani varilni postopek
 • preveri temperaturo in zabeleži merilni rezultat
 • vari po predpisanem varilnem postopku
 • čisti zvar po zaključenem varku
 • očisti zvar in izdelek
 • preveri dimenzije zvara
 • preveri dimenzije varjenca
 • izpolni spremno dokumentacijo izdelka
 • v spremni dokumentaciji preveri potrebo po toplotni obdelavi po varjenju
 • pozna osnovne parametre varjenja (jakost varilnega toka, polariteta, varilna napetost, hitrost varjenja...)
 • pozna osnovne prehode materiala v obloku (kratkostični, pršeči, rotirajoč, pulzni)
 • pozna tehnike varjenja
 • pozna postopke merjenja temperature
 • pozna osnovno klasifikacijo dodajnih materialov in njihovo uporabnost
 • pozna postopke predgrevanja in toplotne obdelave
 • pozna opremo za dimenzijsko kontrolo in njihovo uporabo
 • Zvari testni vzorec:
  • preveri in pregleda dokumentacijo
  • preveri ustreznost testnih vzorcev z dokumentacijo
  • pripravi testne vzorce za varjenje skladno z dokumentacijo
  • izbere potrebna orodja, delovno opremo in pripomočke za varno delo
  • ustrezno pripravi dodajni in pomožni material za varjenje
  • vpne varjenec in pripravi varjenec za varjenje
  • nastavi ustrezne varilne parametre na varilnem stroju in pomožni opremi
  • po potrebi pripravi in nastavi naprave za toplotno obdelavo
  • zavari testne vzorce skladno z dokumentacijo
  • nadzira medvarkovno temperaturo
  • očisti zavarjeni testni vzorec
  • vizualno kontrolira kvaliteto zavarjenega testnega vzorca
  • izpolni spremno dokumentacijo
 • V okviru teoretičnega prevejanja odgovarja na vprašanja s področij:
  • postopka in (posebnih) pogojev varjenja
  • tehnik varjenja
  • ročno obločnega načina varjenja
  • osnovnih, dodajnih in pomožnih materialov
  • orodja ter delovne in osebne varovalne opreme za varjenje
  • varnosti in zdravja pri delu
  • varstva pred požarom
  • zagotavljanja kakovosti varjencev

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Janez Begeš: Tehnologija spajanja in rezanja; Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1985
 • Darja Čretnik: Tehnologija spajanja in preoblikovanja za 4. letnik tehniških strojnih šol; Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1999
 • Jožica Bizjak: Tehnologija materialov; Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1997
 • F. Klobčar, B. Štefanič: Tehnologija varjenja I. del; Tehniška šola za strojno stroko v Ljubljani, 1972
 • H. Granjan: Metalurške osnove varjenja; Zveza društev za varilno tehniko Slovenije, Ljubljana, 1994
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS št. 56/99, 30. 7. 1999
 • Zakon o varstvu pred požarom, Uradni list RS št. 71/93, 30. 12. 1993

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Peter Šprajc, Institut za varilstvo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
 • Srečko Slemenšek, Alpos, Dobrotinškova 2, 3230 Šentjur,
 • Marko Popit, Log – Cesta dolomitskega odreda 4, 1351 Brezovica,
 • Niko Samsa, Institut za varilstvo, Ptujska 19, 1000 Ljubljana,
 • Marija Šibanc, CPI,
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI,

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word