tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 21.12.2018 , Ur.l. 604-19/2010/23
Nasledniki:
-
- Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 4781123011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 5076075011

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Varnostni menedžer/varnostna menedžerka 50760750 in točko 11 tega kataloga.


2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Najmanj višja strokovna izobrazba,
 • Izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj v skladu za Zakonom o zasebnem varovanju,
 • Opravljeno strokovno usposabljanje za varnostnega menedžerja / varnostno menedžerko v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

 • V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
 • V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • Ukrepi in dolžnosti varnostnika,
 • zakonodaja na področju varovanja,
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj,
 • pravilnost, natančnost, izčrpnost odgovora,
 • predpisi in sredstva za varnost pri delu,
 • dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem,
 • temeljna pravila za organiziranje varovanja,
 • pravilnost interpretacije informacij,
 • upoštevanje standardov kakovosti,
 • poznavanje komunikacijskih sredstev,
 • pravilnost komunikacije,
 • sistematičnost in jasnost kandidata pri podajanju odgovora

Izločilna merila
 • Nepoznavanje metodologij za pripravo ocene stopnje tveganja, ogroženosti in varnostnih tveganj,
 • nepoznavanje ukrepov in dolžnosti varnostnika,
 • nepoznavanje zakona o zasebnem varovanju,
 • nepoznavanje predpisov in sredstev za varnost pri delu,
 • nepoznavanje dejavnosti, ki so nezdružljive z varovanjem,
 • nepoznavanje temeljnih pravil za organiziranje varovanja,

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
pisno preverjanje 30
načrtovanje in izvedba naloge 40
ustni zagovor 30


Pisni del preizkusa je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 70 % možnih točk.


Načrtovanje in izvedba naloge ter ustni del preizkusa so ocenjeni z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 60 % zahtevanega znanja.Celoten preizkus je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat obvlada najmanj 60 % zahtevanega znanja po katalogu.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Menedžer/menedžerka enote za varnost v družbi (1239.02)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Učilnica z računalnikom, projektorjem, listna tabla in prenosna kamera,
  • sredstva za vklepanje in vezanje,
  • komunikacijska sredstva (telefon, GSM, radijska postaja),
  • potrebna zaščitna sredstva za izvajanje določenih simulacij,
  • vzorci osebnih dokumentov,
  • vzorci obrazcev, ki jih uporabljata varnostnik in varnostni menedžer,
  • pripomočki za urjenje (gumijast nož, lesena palica, gumijasta pištola, ročni detektor …)
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani:

  • En član z najmanj visokošolsko izobrazbo in z najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja zasebnega varovanja,
  • en član z najmanj višješolsko izobrazbo in z najmanj 5 leti delovnih izkušenj s področja zasebnega varovanja,
  • en član z najmanj visokošolsko izobrazbo in z najmanj 8 leti delovnih izkušenj na področju notranjih zadev, od tega najmanj 2 leti delovnih izkušenj v zvezi z urejanjem ali nadzorom zasebnega varovanja ali v pedagoškem procesu na področju zasebnega varovanja.  

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
analizira in načrtuje zasebno varovanje
 • zbira podatke in informacije o varnostnih situacijah
 • izdeluje analize stanja varnosti
 • izdeluje oceno ogroženosti
 • izdeluje ocene stopenj tveganja
 • izdeluje programe varovanja
 • izdeluje načrte fizičnega varovanja
 • izdeluje predloge za izboljšanje varnostne situacije
 • preveri, koliko sta načrtovanje in organizacija varovanja usklajena s predpisi
 • preveri razpoložljive kadrovske in materialne kapacitete
 • analizira pogoje za zasedbo delovnih mest varnostnega osebja in jih uskladi z naročnikom
 • sodeluje pri pripravi projektov za izvedbo sistemov tehničnega varovanja
 • sodeluje pri usklajevanju pogodb o varovanju, skrbi tudi za usklajenost pogodb o varovanju s predpisi o zasebnem varovanju

 • pozna sisteme tehničnega varovanja, njihov namen, uporabo in delovanje
 • zna sestaviti pogodbe o varovanju
 • pozna metodologije za izdelavo varnostne dokumentacije

Zbere podatke in informacije o varnostni situacijah in jih analizira:

 • opiše varnostno dokumentacijo in pojasni njen namen
 • pojasni pomen projekta za izvedbo sistema tehničnega varovanja in svojo vlogo pri izdelavi zahtevnejših projektov
 • izdela dokumentacijo v skladu z zakonodajo
  • oceno ogroženosti
  • oceno stopnje tveganja
  • program varovanja
  • načrta varovanja
  • analizo stanja varnosti

 

Uskladi potrebne ukrepe varovanja z naročnikom storitve

 • opiše način določitve kapacitet
 • določi kadrovske in materialne kapacitete (resurse)
 • opiše način določanja potrebnih delovnih mest
 • določi potrebna delovna mesta za naročnika
  • opiše sestavo in obveznosti pri sklepanju pogodbe o varovanju z naročniki in opiše proces izvajanja storitev zasebnega varovanja

 

Opiše, kako uskladiti pričakovanja naročnika varnostnih storitev in zmožnosti izvajalcev storitev zasebnega varovanja

 • opiše splošne zakonske pogoje, ki jih je potrebo upoštevati pri izvajanju storitev zasebnega varovanja
 • opiše odgovornosti naročnika o  določanju ukrepov varovanja

 

Opiše varnostna tveganja za naročnika in opiše, kako bi/bo svetoval oziroma obveščal naročnika

 • o morebitnih nepravilnostih
 • o izrednih dogodkih
 • o spremembah področne zakonodaje
 • pri obvladovanju dobaviteljev (pogodbenih parterjih, podpogodbenikih)
 • pri analizi stroškov dela
 • pri iskanju notranjih rezerv
 • o stanju usposobljenosti zaposlenih s področja varnostne kulture
organizira in vodi zakonito in strokovno opravljanje zasebnega varovanja ter skrbi za urejen potek dejavnosti
 • pripravi predlog izvajanja storitev varovanja
 • organizira kadrovske in tehnične ukrepe, določene z načrtom varovanja
 • organizira opravljanje prevoza in varovanja gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk
 • organizira opravljanje intervencije
 • organizira varovanje na javnih zbiranjih
 • organizira delo v varnostno-nadzornem centru
 • organizira delo pri izvajanju sistemov tehničnega varovanja
 • pozna pomen vodenja, usmerjanja in organiziranja dela varnostnega osebja
 • spodbuja dobre odnose med sodelavci, državnimi organi, lokalnimi skupnostmi, strokovnimi interesnimi združenji, naročniki in občani
 • zagotavlja varovanje poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov
 • upošteva kodeks poklicne etike in dobrih poslovnih običajev

 • razume pomen uporabe metod motiviranja za delo varnostnega osebja
 • razume pomen zagotavljanja varnega dela varnostnemu osebju
 • pozna pomen in metode ugotavljanja ter nagrajevanja delovne uspešnosti pri varovanju
 • zagotavlja zakonitost in strokovnost varnostnih storitev ter preverja njihovo usklajenost s predpisi in  standardi
 • pozna različne stile vodenja in dela z ljudmi
 • pozna predpise na področju zasebnega varovanja
 • pozna predpise s področja kazenskega prava in predpise o varstvu človekovih pravic in svoboščin
 • pozna predpise s področja delovnega prava
 • pozna predpise o orožju
 • pozna predpise o varstvu osebnih in tajnih podatkov
 • pozna pristojnosti organov  v sistemu varnosti

Opiše organiziranje dela storitev zasebnega varovanja:

 • opiše organizacijo in nadzor varovanja oseb in objektov
 • opiše organizacijo in nadzor opravljanja intervencije
 • opiše organizacijo in nadzor varovanja javnih zbiranj
 • opiše organizacijo in nadzor dela v varnostno-nadzornih centrih
 • opiše organizacijo in nadzor pri varovanju s sistemi tehničnega varovanja
 • opiše organizacijo in nadzor pri prevozu in varovanju gotovine ter drugih vrednostih

 

Opiše zakonodajo, ki vpliva na storitve zasebnega varovanja:

 • opiše omejitve varstva osebnih in tajnih podatkov
 • opiše omejitve na področju zasebnega varovanja
 • opiše omejitve s področja kazenskega prava ter varstva človekovih pravic in svoboščin
 • opiše omejitve s področja delovnega prava
 • opiše omejitve s področja predpisov o orožju
 • opiše omejitve s področja varstva pri delu
 • opiše pristojnosti organov v sistemu varnosti

 

Opiše principe za ugotavljanje uspešnosti izvajanja nalog

 • opiše usklajenost izvajanja nalog s predpisanimi procesi
 • opiše naloge varnostnega menedžerja ob neustreznem opravljanju nalog
 • opiše sodelovanje z organi v sistemu varnosti – posredovanje podatkov
 • opiše izdelavo »cost – benefit« analize

 

Oceni kvaliteto opravljanja storitve

 • opiše osnovne pojme kodeksa poklicne etike in dobrih poslovnih običajev
 • opiše pomen vodenja, usmerjanja in organiziranja dela varnostnega osebja
 • opiše načine motiviranja varnostnikov
 • opiše načine spodbujanja dobrih odnosov
 • opiše sisteme zagotavljanja varovanja poslovnih skrivnosti

 

Opiše in predstavi pomen varnostne kulture v gospodarski družbi

 • opiše načine širjenja varnostne kulture
 • opiše metode motiviranja zaposlenih za doseganje višje ravni varnostne kulture
 • opiše načine  za spremljanje storitev zasebnega varovanja
 • opiše način preverjanja ustreznosti že uvedenih ukrepov oz. varnostnih rešitev
opravlja varnostna dela in naloge zasebnega varovanja
 • upošteva načela varstva človekovih pravic
 • uporablja ukrepe varnostnika
 • sestavi poročilo o uporabi ukrepov
 • pristojnim organom poda kazensko ovadbo za kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti
 • ločuje kazniva dejanja glede na vrsto pregona

 • pozna ukrepe in dolžnosti varnostnika ter pogoje za uporabo strelnega orožja
 • obvlada praktični postopek v skladu z veljavno zakonodajo
 • pozna načelo sorazmernosti pri uporabi ukrepov varnostnika
 • obvlada prve nujne ukrepe po zaznavi kaznivega dejanja ali dogodka in pozna dolžnosti varnostnega osebja med ogledom kraja dejanja

Opiše pomen varstva človekovih pravic

 • našteje ključne in z Ustavo RS zajamčene človekove pravice
 • našteje načela varstva človekovih pravic in pojasni pomen njihovega spoštovanja

 

Opiše zakonske osebne pogoje za opravljanje dela varnostnika

 • pojasni pomen varnostnega zadržka (zadržek javnega reda) za opravljanje zasebnega varovanja
 • razloži pojem: utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti osebe ter pojasni njegov pomen za opravljanje zasebnega varovanja
 • pojasni ukrepe in posledice ugotovitve, da za posameznika obstajajo varnostni zadržki

 

Opiše uporabo ukrepov in dolžnosti varnostnika

 • v simulirani situaciji prikaže praktično izvedbo posameznega ukrepa, ukrepe našteje in pojasni razloge za uporabo posameznih ukrepov varnostnika
 • pojasni dolžnosti  pri  uporabi ukrepov
 • pojasni in prikaže uporabo drugih sredstev (službeno orožje …)
 • pojasni pomen  načela sorazmernosti pri uporabi ukrepov
 • pojasni in ustrezno reagira v pogojih silobrana oziroma skrajne sile in ravnanje utemelji
 • pojasni razliko med pasivnim in aktivnim upiranjem ter napadom   
 • našteje, katerih ukrepov varnostnik ne sme uporabiti zoper uradne osebe zavodov za prestajanje kazni zapora, zoper policijo, obrambne sile in druge uradne osebe državnih organov in lokalnih skupnosti
 • našteje in pojasni, kako prepozna kazniva ravnanja
 • pojasni svoj postopek v primeru, če izve za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti ali če izve za kaznivo dejanje, ki se preganja na zasebno tožbo
 • našteje prve nujne ukrepe po zaznavi kaznivega dejanja in pojasni vlogo varnostnega osebja med ogledom kraja dejanja
 • pojasni in obrazloži svoj postopek, kadar je kršen red ali javni red na varovanem območju
 • opiše, kako bi ravnal, če bi mu bili izročeni ali če bi našel nevarne ali sumljive predmete, ter ravnanje utemelji
 • pojasni dolžnosti pri uporabi službene izkaznice
spremlja, usmerja in nadzira zasebno varovanje
 • spremlja izvajanje delovnega procesa na področju zagotavljanja varnosti
 • zagotavlja usklajenost varnostnih storitev s predpisi, standardi in kodeksom zasebnega varovanja
 • zagotavlja usklajenost varnostnih storitev s  predpisi o varstvu pri delu in požarni varnosti
 • spremlja in analizira izvajanje vseh oblik zasebnega varovanja
 • izvaja notranji nadzor in zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje navodil in delovnih postopkov  
 • presoja zakonitost uporabe ukrepov varnostnega osebja
 • usklajuje in vodi nadzor nad opravljanjem neposrednega dela varnostnega osebja
 • vodi postopke za varstvo pravic posameznikov oziroma pritožbe občanov

 • pozna namen, postopke in metode sistemov notranjega nadzora
 • pozna različne oblike nadzora (upravni, inšpekcijski, nadzor policije, zbornice, naročnika, medijev, informacijske pooblaščenke)
 • pozna pomen evidentiranja posebnosti in napak, ugotovljenih pri nadzoru
 • pozna pomen nadzora nad poročili, obvestili in drugo dokumentacijo, ki jo vodi varnostno osebje
 • zna uskladiti varnostne storitve s predpisi, standardi in kodeksi zasebnega varovanja
 • zna voditi in usmerjati izvajanje zasebnega varovanja

Pojasni način spremljanja in usmerjanja izvajanja zasebnega varovanja

 • pripravi in utemelji predlog izvajanja storitev varovanja
 • upošteva standarde, ki so obvezni v zasebnem varovanju
 • našteje pogoje za pridobitev licence in pojasni pomen stalnega izpolnjevanja
 • pojasni pomen usklajenosti opravljanja nalog zasebnega varovanja s predpisi in pogodbo o varovanju
 • pojasni pomen osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja varnostnega osebja
 • pojasni svojo vlogo pri izvajanju internega izpopolnjevanja varnostnega osebja
 • opiše vlogo varnostnega menedžerja družbe za zasebno varovanje in povezavo z odgovorno osebo naročnika
 • pojasni pomen sodelovanja z drugimi imetniki licenc in subjekti varovanja ter nadzora (policija, inšpekcijske službe ...)
 • pojasni vlogo in namen neposrednega sodelovanja varnostnega menedžerja pri izvajanju zahtevnejših varnostnih nalog
 • našteje dejavnosti in naloge, ki so nezdružljive z zasebnim varovanjem
 • pojasni pomen vodenja predpisanih evidenc

 

Opiše sistem nadzora varnostnega osebja

 • opiše vlogo varnostnika nadzornika in varnostnega menedžerja pri nadzoru nad varnostnem osebjem
 • pojasni sistem notranjega nadzora
 • opiše namen in pojasni različne metode in načine spremljanja dela varnostnega osebja
 • pojasni pomen pisanja poročil o delu ter evidentiranja posebnosti in napak
 • našteje ukrepe za izboljšanje kakovosti varovanja oziroma ukrepe za odpravo napak
 • pojasni oblike sodelovanja med različnim varnostnim osebjem
 • pojasni pomen kodeksa s področja zasebnega varovanja
 • našteje različne oblike nadzora
 • pojasni razdelitev nadzora med različnimi organi in službami
 • pojasni pomen in namen presoje zakonitosti in strokovnosti uporabe ukrepov varnostnika
 • v danem primeru preveri strokovnost in zakonitost uporabe ukrepa varnostnika in pojasni svojo odločitev
 • pojasni dolžnosti varnostnika in imetnika licence v zvezi z obveščanjem policije v primeru uporabe posameznih ukrepov varnostnika
 • opiše postopek za varstvo pravic posameznika, kateremu so bile z ukrepom varnostnika kršene pravice
 • našteje in opiše kriterije za ocenjevanje uspešnosti izvajanja nalog

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ustava RS
 • Zakon o zasebnem varovanju
 • Zakon o orožju
 • Kazenski zakonik RS
 • Zapiski predavanj iz kriminalistike, varovanja človekovih pravic, sistema nacionalne varnosti, komunikacije, pooblastil varnostnikov (gradivo ZRSZV)
 • Zakon o kazenskem postopku
 • Zakon o varstvu pri delu
 • Zakon o varstvu pred požarom
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Kodeks poklicne etike

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Srečko Jarc, MNZ
 • Ingo Paš, Zbornica RS za zasebno varovanje, Dimičeva 9, Ljubljana
 • Andrej Pilko, Sintal d. d., Zaloška 149, Ljubljana
 • Marko Bradač, G-7 d. o. o., Špruha 33, Trzin
 • Slavko Pernek, Varnost Maribor d. d.
 • mag. Andrej Sotler, Fakulteta za policijsko-varnostne vede, Univerza v Mariboru
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in pretnosti:

 • Bojana Sever, CPI

14. Delovna skupina za pripravo revizije kataloga standardov strokovnih znanj in sprenosti:

 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Simon Savski, MNZ
 • Dragica Andlovič, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
 • Renato Golob, Združenje varnostni menedžerjev
 • Drago Velički, PA GPU
 • Branko Slak, ZRSZV
 • Milan Vačovnik,  Varnost Maribor d. d.
 • Janez Videmšek, G 7 d. o. o.
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Gaber Kristan, G 7 d. o. o.

 

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:     

 • Klement Drofenik, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word