tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 17.04.2012
Nasledniki:
- Programer/programerka 8872523011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Koder/koderka algoritmov 4810.011.5.1

Klasius-P

Računalništvo in informatika (4811)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Koder/koderka algoritmov: 4810.011.5.0 in točko 11 tega kataloga.


2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • dokončana osnovna šola
 • eno leto delovnih izkušenj na področju kodiranja algoritmov
 • predhodno izdelana aplikacija posredovana na ustreznem pomnilnem mediju (CD, DVD)

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je možno pridobiti v programu strokovnega izobraževanja Tehnik računalništva (moduli: OM1 Informatika s tehniškim komuniciranjem, OM 2 Uporaba IKT pri poslovanju, OM3 Upravljanje s programirljivimi napravami, OM8 Načrtovanje in razvoj spletnih aplikacij - sklop razvoj spletnih aplikacij, OIM4 Načrtovanje in razvoj programskih aplikacij in OIM5 Napredna uporaba podatkovnih baz).

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

       V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

   V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2. NAČIN PREVERJANJA

 • Izdelek z ustnim zagovorom.

 • Vsebino preverjanja določi komisija za preverjanje in potrjevanje znanja in spretnosti na podlagi predhodnega preverjanja portfolia kandidata, ki nujno zajema tudi praktični izdelek kandidata.
 • Ustni zagovor obsega predstavitev praktične naloge ter odprta tematska vprašanja, kjer kandidat dokaže poznavanje in razumevanje strokovnih vsebin.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • priprava postopka za izdelavo praktičnega izdelka
 • uporaba različnih virov informacij
 • uporaba ustreznih metod dela in ustreznih pripomočkov
 • samostojnost in izvirnost
 • zanesljivost rešitve v skladu z zahtevami naročnika
 • brezhibno delovanje (spletne) aplikacije
 • pri ustnem zagovoru je potrebno upoštevati sledeče: jasnost, komunikativnost kandidata, pravilnost, natančnost, kompleksnost, celovitost odgovora, povezovanje z operativnimi deli in povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj

Izločilna merila:

 • neuspešno opravljen zagovor

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
Izdelek            30
ustni zagovor izdelka 40
teoretično obvladovanje strokovnih znanj 30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Tehniki/tehnice za računalniško podporo, n.o. (3121.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajo se prilagoditve:

 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (UL RS 6/2006, 38/2007).

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • računalniško opremljena učilnica
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani od katerih ima/ta:

  • vsaj en z višješolsko izobrazbo s področja računalništva in informatike ter 5 let delovnih izkušenj na področju kodiranja algoritmov in
  • vsaj en s srednjo strokovno izobrazbo s področja računalništva in informatike in 5 let delovnih izkušenj na področju kodiranja algoritmov ali
  • vsaj en z opravljenim certifikatom o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) Koder/koderka algoritmov 4810.011.5.0

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvede rešitve v programskem jeziku
 • programira v aktualnih programskih jezikih
 • nudi tehnično pomoč uporabnikom v okviru programskih rešitev
 • pozna programska orodja in jezike za izdelavo dinamičnih spletnih strani
 • pozna standardne metodologije uporabe programskih vzorcev
 • zna izdelati preprosto aplikacijo
 • zna izvesti popravke v izdelani aplikaciji
 • zna izdelati obrazec v izbranem programskem orodju
 • zna prilagoditi obrazce novim zahtevam
 • pozna programske vzorce
 • zna izdelati preproste spletne strani
 • zna povezati aplikacijo in podatkovno bazo

Predstavi in utemelji rešitve v izbranem programskem jeziku

 • utemelji izbiro aktualnega programskega jezika
 • zna razložiti uporabljeni algoritem s pomočjo diagramov poteka
 • v primeru uporabe določenega programskega vzorca utemelji ustreznost uporabe le tega
 • utemelji izdelavo (spletne) aplikacije na podlagi zahtev naročnika
 • izkaže znanje s področja vključevanja obrazcev v (spletno) aplikacijo in njihovo smiselno medsebojno povezavo
 • izkaže poznavanje osnovnih principov povezave (spletne) aplikacije z izbrano podatkovno bazo
 • razloži povezavo med (spletno) aplikacijo in podatkovno bazo
 • zna popraviti manjše sintaktične in semantične napake v (spletnih) aplikacijah(v programski kodi in obrazcih)
 • opiše postopek zagotavljanja tehnične podpore uporabnikom
upravlja in uporablja podatke v podatkovni bazi
 • obdeluje podatke v podatkovni bazi
 • pozna programski jezik in orodja za delo s podatkovno bazo
 • pozna standardne možnosti izmenjave podatkov
 • pozna osnovne koncepte relacijskih podatkovnih baz
 • zna izdelati strukturo preprostejše podatkovne baze
 • zna ažurirati podatke v podatkovni bazi
 • zna kreirati poizvedbo v podatkovni bazi

Predstavi uporabo in upravljanje podatkov v podatkovni bazi:

 • zna utemeljiti izbiro ustreznega SUPB
 • utemelji izdelavo fizične PB na podlagi konceptualnega modela in njeno vključitev v (spletno) aplikacijo
 • utemelji vključitev poljubne poizvedbe v aplikacijo
 • opiše postopek ažuriranja podatkov v podatkovni bazi
 • komunicira s sodelavci in s strankami
testira programske rešitve
 • izvaja testiranja razvitih programskih rešitev
 • pozna postopke testiranja razvitih programskih rešitev
 • zna izvesti standardne oblike testiranj
 • obvlada pripravo testnih podatkov

Izvede testiranje programske rešitve:

 • pripravi testne podatke
 • zna izvesti standardne oblike testiranj s pomočjo znanih postopkov za testiranje programskih rešitev
 • zna predstaviti rezultate testiranja - poda poročilo o zaključku testiranja

12. Literatura, strokovno gradivo

 1. R. Sedgewick: Algorithms in C (C++, Java), MIT Press / Addison-Wesley
 2. N. Wirth: Računalniško programiranje, 1. del, LJ, DMFA 1979. 2. del, LJ, DMFA 1983. Prev. Boštjan Vilfan.
 3. I. Kononenko, M. Robnik Šikonja: Algoritmi in podatkovne strukture I, LJ, FRI 2003.
 4. Z. Michalewicz, D. B. Fogel: How to Solve It: Modern Heuristics. Springer, 2004.
 5. Uvod v programiranje: http://up.fmf.uni-lj.si/

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Uroš Sonjak, ŠC Velenje
 • Mag. Boštjan Vouk, TŠC Nova Gorica
 • Marjan Kaligaro, TrendNet
 • Timotej Globačnik, Gorenje Velenje
 • Davorin Majkus, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Barbara Velkov Rozman, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word