tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 17.04.2012 , Ur.l. 18/25.02.2005
Nasledniki:
- vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme 8024430011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme 4810.008.4.1

Klasius-P

Uporabno računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4820)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme  4810.008.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Ni posebnih pogojev.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja Elektrotehnik računalništva. Znanja in spretnosti iz poklicnega standarda so zastopana v posameznih strokovnih predmetih programa Elektrotehnik računalništva: Praktični pouk (2. in 3. letnik), Algoritmi in programski jeziki (2. in 3. letnik), Podatkovne baze (3. letnik) ter Računalništvo in dokumentiranje (1. letnik).

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • praktično preverjanje z zagovorom in pisno preverjanje

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • natančnost in doslednost pri izvajanju
 • upoštevanje standardov kakovosti
 • upoštevanje varnostnih standardov in protokolov
 • pravilno dokumentiranje procesa dela
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj
 • sistematičnost odgovorov
 • skladnost izvedbe z načrtom

Izločilna Merila

 • neupoštevanje zaporedja opravil
 • nepoznavanje operacijskih sistemov
 • nepoznavanje osnov podatkovnih baz
 • nepoznavanje topologij računalniških omrežij

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba naloge35
dokumentacija25
ustni zagovor20
pisno preverjanje10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vzdrževalec/vzdrževalka programske opreme (3121.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • učilnica z računalnikom, projektor in ostala programska in računalniška strojna oprema ter povezava z internetom
 • Kadrovski pogoji
  • srednješolska znanja s področja računalništva na nivoju splošne srednje šole in pet let delovnih izkušenj na področju računalništva, od tega tri leta pri vzdrževanju računalniške strojne opreme

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
vzdržuje sistemsko programsko opremo
 • namešča in preveri delovanje operacijskega sistema in perifernih naprav
 • oskrbuje centralni računalnik (posodobitve operacijskega sistema, požarni zid)
 • proži aplikacije v časovnih obdobjih glede na načrt dela
 • izvaja izredne, manj zahtevne obdelave podatkov
 • sodeluje pri izvajanju kompleksnih računalniških obdelav
 • sprejema sistemska sporočila (računalniškega sistema)
 • odpravlja predvidljive napake sistema
 • organizira servisiranje sistemske programske opreme
 • izdeluje in shranjuje varnostne kopije
 • razvršča elektronsko pošto iz skupnega elektronskega naslova
 • posodablja protivirusne programe
 • instalira in testira standardno programsko opremo po navodilih
 • posodablja programsko opremo
 • menjava medije (CD, DVD, tračna enota) za avtomatizirano arhiviranje datotek
 • prepisuje ali kopira programske datoteke na medije za zunanje uporabnike
 • pozna operacijski sistem, delovanje sistema, požarnega zidu in periferne enote
 • pozna različno programsko opremo, kot so urejevalniki besedil, tabele, baze podatkov, protivirusni programi, programi za elektronsko pošto
 • pozna pogoste napake in načine njihovega odpravljanja
 • pozna medije za shranjevanje in arhiviranje podatkov
 • pozna osnove elektronskega poslovanja
 • Preveri delovanje programske opreme in ustrezne sistemske nastavitve ter odpravi napake
  • ugotovi, katera programska oprema je v uporabi
  • preveri delovanje programske opreme
  • zapiše ugotovitve
  • načrtuje potek dela
  • razloži izdelan načrt dela
  • odpravi napako oz. po potrebi ustrezne sistemske nastavitve in/ali posodobitve programske opreme
  • opiše in razloži opravljeno delo
  • našteje pogoste napake programske opreme in pove, kako jih odpravi
  • našteje medije za arhiviranje podatkov
 • opiše delovanje programske opreme
  • opiše osnove delovanja različnih operacijskih sistemov, požarnega zidu in perifernih enot
  • opiše osnovne principe programske opreme (urejevalniki besedil, tabele, baze podatkov, protivirusni programi, programi za elektronsko pošto ...)
  • razloži osnove elektronskega poslovanja
nudi podporo uporabnikom osebnih računalnikov
 • zaganja in zaključuje delo na računalniškem sistemu
 • skrbi za brezhibno delovanje tiskalnikov (sistemski, omrežni, lokalni)
 • vodi evidenco o porabljenem potrošnem računalniškem materialu in ga naroča
 • tiska izpisne liste na sistemskem tiskalniku
 • posodablja protivirusne programe
 • inštalira standardno programsko opremo po navodilih
 • izvaja opravila znotraj operacijskih sistemov (vključevanje in nastavitve tiskalnikov, nastavitve uporabnikov, nalaganje programov uporabnikom, nastavitev arhiviranja datotek uporabnika)
 • odpravlja napake, ki jih je povzročil uporabnik
 • izdeluje in shranjuje varnostne kopije programov
 • pozna računalniški sistem in njegovo delovanje
 • pozna parametre računalniškega sistema
 • instalira oz. posodobi programsko opremo
 • inštalira oz. posodobi programsko opremo
  • inštalira periferno napravo in jo vključi v sistem
  • izvede nastavitev uporabnika
  • inštalira programsko opremo
  • nastavi arhiviranje datotek uporabnika
  • izdela in shrani varnostno kopijo programa
  • ugotovi napako, ki jo je povzročil uporabnik, jo odpravi in utemelji izvedbo
  • opiše principe računalniškega arhiviranja podatkov
  • opiše nastavitve in delovanje sistemskih, mrežnih in lokalnih tiskalnikov oz. drugih perifernih naprav
  • opiše postopek nalaganja, posodabljanja in arhiviranja različne programske opreme
inštalira in vzdržuje računalniška omrežja
 • postavlja enostavna računalniška omrežja po načrtu
 • inštalira in posodablja kupljene aplikacije
 • testira nove programe v omrežju
 • preverja delovanje in odpravlja enostavne napake na enostavnih računalniških omrežjih
 • spremlja sporočila o napakah na računalniškem omrežju in odpravlja lažje napake
 • organizira odpravljanje večjih napak z zunanjim izvajalcem ali drugim strokovnjakom
 • spremlja pojavljanje posameznih napak
 • namešča mrežne tiskalnike
 • vključuje računalnike v mrežo
 • ureja prejemnike pošte in vodi administracijo prijavnih gesel v omrežje
 • Vključi računalnik ali periferno napravo v omrežje
  • namesti mrežni tiskalnik oz. drugo periferno napravo
  • vključi uporabnika v omrežje
  • sprejme sporočilo o računalniškem omrežju
  • presodi, ali lahko javljeno napako odpravi sam ali potrebuje zunanjega izvajalca
  • odpravi napako v računalniškem omrežju
  • uredi prejemnike pošte in administracijo prijavnih gesel v omrežju
  • opiše osnovne principe delovanja računalniških omrežij
 • Omogoči skupno rabo podatkov
  • nastavi pravice uporabnikov
  • odpravi napake v skupni rabi

12. Literatura, strokovno gradivo

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Matija Kariz, GZS, Združenje za računalništvo in informatiko
 • Tadej Visinski, Kivi Com, Slovenj Gradec
 • Boštjan Gspan, Avtenta, Ljubljana
 • Boštjan Resinovič, ŠC Celje
 • Darko Hribar, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word