tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 17.04.2012 , Ur.l. 18/25.02.2005
Nasledniki:
- Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme 3401053011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme 4810.005.4.1

Klasius-P

Uporabno računalništvo (podrobneje neopredeljeno) (4820)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme  4810.005.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Ni posebnih pogojev.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja Elektrotehnik računalništva. Znanja in spretnosti iz poklicnega standarda so zastopana v posameznih strokovnih predmetih programa Elektrotehnik računalništva pri predmetih Praktični pouk (2. in 3. letnik), Računalniške komponente (3. letnik), Računalniška omrežja (3. letnik) ter Računalništvo in dokumentiranje (1. letnik).

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Praktično preverjanje z zagovorom in teoretično preverjanje

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • natančnost in doslednost pri izvajanju
 • upoštevanje standardov kakovosti
 • upoštevanje varnostnih standardov in protokolov
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj
 • sistematičnost odgovorov
 • ustrezno dokumentiranje procesa dela

Izločilna Merila

 • neupoštevanje standardiziranega zaporedja opravil
 • neupoštevanje varnostnih predpisov in navodil
 • nepoznavanje osnovne strojne opreme
 • nepoznavanje elementov omrežja

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba naloge35
dokumentacija25
ustni zagovor20
pisno preverjanje10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme (7241.07)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • učilnica z računalnikom, s projektorjem in z ostalo računalniško strojno opremo ter povezava z internetom
 • Kadrovski pogoji
  • srednješolska znanja s področja računalništva na nivoju splošne srednje šole in pet let delovnih izkušenj na področju računalništva, od tega tri leta pri vzdrževanju računalniške strojne opreme

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
sestavlja osebne računalnike
 • sestavlja računalnike v skladu z načrti in navodili proizvajalca
 • namesti računalnik in tiskalnik v omrežje
 • preverja delovanje strojne opreme, evidentira in odpravlja napake
 • inštalira standardno strojno in sistemsko programsko opremo po navodilih izvajanja opravil znotraj operacijskih sistemov (testiranje in posodabljanje operacijskih sistemov, dodajanje komponent)
 • pozna lastnosti perifernih naprav
 • pozna operacijske sisteme
 • pozna računalniške mreže in njihovo delovanje
 • pozna nekatere možne napake, ki se lahko pojavijo med delovanjem
 • sestavi osebni računalnik
  • pregleda zahtevek
  • predlaga izboljšave
  • izdela načrt dela
  • izbere osnovne komponente
  • pripravi osnovno kalkulacijo dela in komponent
  • pripravi in pregleda komponente
  • sestavi računalnik
  • preveri delovanje računalnika
  • zabeleži izvedena dela
 • inštalira ustrezno programsko opremo
  • testira delovanje računalništva
  • razloži osnove računalniškega arhiviranja
vzdržuje računalniško strojno opremo
 • namešča in zamenjuje računalniško strojno opremo
 • poveže in priklopi računalniško strojno opremo
 • izvaja tekoče vzdrževanje računalniške strojne opreme (papir, kartuše, ventilator...)
 • poslužuje računalniško strojno opremo
 • spremlja delovanje računalniških komponent in perifernih naprav
 • odpravlja lažje napake računalniške strojne opreme
 • organizira odpravljanje večjih napak pri zunanjih izvajalcih
 • preventivno vzdržuje računalniško opremo (čiščenje notranjosti računalnika, tipkovice in miške, ustvarjanje primernih okoljskih razmer – temperatura in vlažnost prostorov)
 • pozna potrošni material, potreben za delovanje posameznih perifernih naprav
 • pozna primerne okoljske razmere za delovanje računalniških sistemov
 • Odpravi lažjo napako na računalniški strojni opremi
  • pregleda računalnik
  • diagnosticira napako/napake v računalniški strojni opremi
  • pripravi operativni plan vzdrževanja oz. opiše postopek priprave načrta vzdrževanja in izvedbe vzdrževalnih del
  • presodi, ali lahko napako odpravi sam, ali potrebuje zunanjega izvajalca
  • odpravi lažjo napako
  • dokumentira izvedeno delo
  • našteje najpogostejše napake posameznih računalniških naprav
  • opiše ravnanje z odpadnimi komponentami
  • našteje varovalna sredstva in opremo in opiše njihovo funkcijo

12. Literatura, strokovno gradivo

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Matija Kariz, GZS, Združenje za računalništvo in informatiko
 • Tadej Visinski, KIVI Com, Slovenj Grdec
 • Boštjan Gspan, Avtenta, Ljubljana
 • Boštjan Resinovič, ŠC Celje
 • Darko Hribar, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word