tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 17.04.2012 , Ur.l. 18/25.02.2005
Nasledniki:
- Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze 6416633011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze 4810.003.6.1

Klasius-P

Računalništvo in informatika (4811)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze  4810.003.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Znanja srednje splošne ali strokovne šole
 • Predhodno izdelana baza z ustrezno tehnično dokumentacijo in dokumentacijo za pomoč uporabnikom

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v izobraževalnem programu višjega strokovnega izobraževanja Informatika. Znanja in spretnosti iz poklicnega standarda so zastopani v v posameznih strokovnih predmetih VŠ programa Informatika v modulu Strokovni sodelavec za programske aplikacije in podatkovne baze pri predmetih Programiranje (1. in 2. letnik), Programski praktikum (1. letnik), Računalniške komunikacije in omrežja (1. in 2. letnik), Operacijski sistemi (1. letnik), Dokumentiranje informacijske tehnologije (1. letnik), Računalniško vodeni procesi (1. letnik), Svetovanje in tehnična podpora pri uporabi informacijskih tehnologij (2. letnik), Informacijski sistemi(2. letnik), Razvoj programskih aplikacij(2. letnik), Računalniške komunikacije in omrežja (1. letnik) ter Elektronsko poslovanje (2. letnik).

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • praktično preverjanje z zagovorom in pisno preverjanje

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • upoštevanje standardov kakovosti
 • ustrezno dokumentiranje procesa dela
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj
 • upoštevanje varnostnih standardov in protokolov
 • sistematičnost odgovorov

Izločilna Merila

 • nepoznavanje računalniških sistemov in omrežij
 • nepoznavanje ustreznih programskih orodij in podatkovnih baz
 • nepoznavanje relacijskih podatkovnih baz

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba naloge35
dokumentacija25
ustni zagovor10
pisno preverjanje20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Strokovni sodelavec/strokovna sodelavka za programske aplikacije in podatkovne baze (3121.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • učilnica z računalnikom, projektorjem in ostalo programsko in računalniško strojno opremo (strežnik, delovne postaje, lokalno omrežje ...) ter povezava z internetom
 • Kadrovski pogoji
  • višješolska znanja s področja računalništva oz. informatike in pet let delovnih izkušenj na področju računalništva, od tega štiri leta s programskimi aplikacijami in podatkovnimi bazami

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi izvedbene rešitve v programskem jeziku
 • programira v aktualnih programskih jezikih
 • izdela dinamične spletne portale
 • določi postopek arhiviranja podatkov in obnavljanja v primerih podatkovnih nesreč
 • nudi tehnično pomoč uporabnikom
 • pozna programska orodja in jezike za izdelavo aktivnih spletnih strani
 • izdela programsko aplikacijo
  • pregleda zahtevek
  • izdela načrt dela
  • pripravi ustrezna orodja
  • izdela kalkulacijo izdelave aplikacije
  • načrt dela in kalkulacijo ustrezno ovrednoti
  • izdela enostavno delujočo aplikacijo
  • predvidi vzdrževanje in posodabljanje aplikacije
  • opiše lastnosti posameznih programskih jezikov in povezavo s podatkovnimi bazami
upravlja podatkovne baze
 • obdeluje podatke v podatkovni bazi
 • upravlja, nadzira in vzdržuje podatkovne baze
 • določa uporabnike in uporabniške skupine v podatkovni bazi in jim dodeljuje pravice
 • pozna programski jezik za delo s podatkovno bazo
 • pozna standardne možnosti izmenjave podatkov
 • oblikuje enostavno podatkovno bazo
  • izdela načrt podatkovne baze in ga razloži
  • izdela enostavno podatkovno bazo
  • pripravi in obdela podatke v podatkovni bazi v skladu z zahtevkom
  • opiše in razloži posamezne modele podatkovnih baz
  • opiše načine in postopke upravljanja, nadziranja in vzdrževanja podatkovnih baz
testira programske rešitve
 • izvaja testiranja razvitih programskih rešitev
 • pozna postopke testiranja razvitih programskih rešitev
 • testira programsko rešitev
  • testira določene programske rešitve
  • na podlagi rezultatov testiranja predlaga izboljšave in predlog utemelji
  • opiše postopek testiranja programskih rešitev
izvaja usposabljanje uporabnikov
 • načrtuje in organizira usposabljanje za uporabo informacijske tehnologije
 • pozna metode uvajanja in izobraževanja za uporabnike poslovnih aplikacij
 • pripravi predlog programa usposabljanja s pomočjo osnovnih pisarniških paketov

12. Literatura, strokovno gradivo

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Matija Kariz, GZS, Združenje za računalništvo in informatiko
 • Tadej Visinski, Kivi Com, Slovenj Gradec
 • Andrej Obu, ŠC Velenje
 • Boštjan Resinovič, ŠC Celje
 • Darko Hribar, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word