tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 17.04.2012 , Ur.l. 77/06.08.2003
Nasledniki:
- Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani 1618214011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani 4810.001.5.1

Klasius-P

Računalništvo in informatika (4811)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Izdelovalec/izdelovalka spletnih strani  4810.001.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • predhodno izdelane spletne strani posredovane na CD-ju

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo je mogoče pridobiti v programu srednje strokovne izobrazbe elektrotehnik/elektrotehnica računalništva

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Vsebino preverjanja določi komisija za preverjanje in potrjevanje znanja in spretnosti na podlagi predhodnega preverjanja portfolia kandidata, ki nujno zajema tudi izdelek kandidata - spletne strani na CD-ju.
 • Kandidat v praktični nalogi dokaže obvladovanje orodij za izdelavo spletnih strani in obvladovanje dela z obstoječimi spletnimi stranmi (ocena, izboljšava, vključevanje elementov).
 • Ustni zagovor obsega predstavitev in obrazložitev predloženih spletnih strani in praktične naloge ter odprta tematska vprašanja, kjer kandidat dokaže poznavanje in razumevanje strokovnih vsebin.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • ustvarjalnost in inovativnost kandidata pri izdelavi spletnih strani in izdelka v praktičnem preverjanju
 • upoštevanje zahtevka pri praktični nalogi
 • zanesljivost rešitve v skladu z zahtevami naročnika
 • upoštevanje protokolov in standardov (XHTML, XML) za izdelavo spletnih strani
 • skladnost z definicijo oz. razvojnim dokumentom za izdelavo strani
 • uporabo interaktivnih možnosti medija
 • splošno dostopnost spletnih strani
 • estetičnost spletnih strani
 • uporabo tipografskega oblikovanja spletnih strani
 • tehnične značilnosti predloženih spletnih strani: - velikost vhodne strani (domov in hitrost nalaganja na analognem modemu), delovanje na najbolj razširjenih brskalnikih (s katerimi zajamemo večino uporabnikov interneta - npr. preko 90%); - delovanje strani na različnih ločljivostih in velikostih zaslonov; - hitrost delovanja morebitnih poizvedb; - uporaba virov na strežniku in odjemalcu
 • upoštevanje priporočil in pravil za izdelavo spletnih dokumentov za prizadete osebe v skladu z dokumentom W3 konzorcija
 • pri ustnem zagovoru je treba dodatno upoštevati:
 • sistematičnost, jasnost, komunikativnost kandidata
 • pravilnost, natančnost, kompleksnost, celovitost odgovora, povezovanje z operativnimi deli
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj

Izločilna Merila

 • obvladovanje orodij za izdelavo spletnih strani
 • obvladovanje skriptnih jezikov za izdelavo spletnih strani
 • racionalnost spletnih strani in izdelka v praktičnem preverjanju
 • sistematičnost in prilagojenost spletnih strani uporabniku

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
izdelek20
načrtovanje in priprava naloge0
izvedba naloge50
dokumentacija0
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Tehniki/tehnice tehnično-tehnoloških strok, d.n., n.o. (3119.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • učilnica z računalnikom, projektorjem, povezava z internetom, programska orodja za oblikovanje spletnih strani
 • Kadrovski pogoji
  • višješolska ali visokošolska znanja s področja računalništva in
  • srednješolska znanja s področja računalništva ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji izdelovalec/izdelovalka spletnih strani in 3 leta delovnih izkušenj pri izdelovanju spletnih strani

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prilagodi naročnikov koncept spletnih strani možnim tehničnim rešitvam
 • sodeluje pri določanju strukture spletnih strani (hierarhija, maksimalna velikost strani, povezave)
 • ­ pripravlja predloge za tehnične rešitve: prototipe, modele in koncepte spletnih strani
 • ­ pripravlja orodja za uporabo dogovorjenega načina navigacije in komunikacije z uporabniki spletnih strani (e-mail, diskusijska skupina)
 • ­ sodeluje z naročnikom pri razvoju spletnih strani ter vrednoti in upošteva predloge z vidika tehničnih rešitev
 • ­ predstavlja in dopolnjuje delne rešitve z zahtevami in željami naročnika
 • Predlaga in utemelji uskladitev zahtevka za izdelavo spletnih strani s tehničnimi in programskimi možnostmi:
  • predlaga in utemelji tehnično in programsko opremo za realizacijo oblikovnega koncepta
  • predlaga in utemelji grafične spremembe na osnovi tehničnih možnosti
  • predlaga in predstavi tehnično strukturo (arhitekturo) spletne strani
  • pripravi in predstavi koncept spletne strani v skladu z zahtevkom
  • izdela orodje za navigacijo in komunikacijo z uporabniki spletne strani
  • predlaga in utemelji rešitve za varno delovanje aplikacije v skladu z zahtevkom
  • opiše vsebino dokumentacije spletne aplikacije
izdela spletne strani
 • ­ izbira in predlaga načine za izvedbo zamisli naročnika in oblikovalca z razpoložljivimi orodji (statične strani, dinamično generiranje iz baze …)
 • ­ izdeluje dele spletne strani in jih povezuje v funkcionalno celoto skladno s konceptom naročnika in oblikovalca
 • ­ kodira in programira
 • ­ prilagaja in konfigurira podatkovne zbirke za izvedbo spletnih aplikacij
 • ­ testira in organizira dodatno testiranje rešitve
 • namesti spletne strani na željeni strežnik
 • ­ pripravlja ciljni populaciji prilagojena navodila za uporabo spletnih strani
 • Izdela spletno stran v skladu z zahtevkom:
  • predlaga in predstavi tehnično rešitev izdelave spletne strani
  • utemelji tehnično rešitev (izbira skriptnega jezika, orodij za izdelavo, organizacija spletnih strani, podatkovne zbirke, izbira strežnika)
  • naloži spletno stran na strežnik
  • opiše postopek registracije domene
  • izbere strežnik glede na komercialne vidike in utemelji izbiro
 • Izboljša obstoječo spletno stran:
  • oceni obstoječe spletne strani z vidika tehnične izvedbe in mnenje obrazloži
  • predlaga izboljšave spletnih strani
  • izdela del spletne strani in ga vključi v obstoječo spletno stran
 • Izdela osnovno strukturo navodil za uporabnika in izdela osnovno dokumentacijo:
  • opiše strukturo navodil za uporabnika
  • izdela strukturo navodil za uporabnika za dve ciljni skupini – urednike in obiskovalce
  • izdela strukturo datotek in podatkovnih baz
 • Na osnovi grafičnega koncepta pripravi kalkulacijske elemente za izdelavo predračuna oz. računa:
  • načrtuje in utemelji tehnično in programsko opremo za oblikovanje spletnih strani
  • načrtuje in utemelji potreben čas za oblikovanje spletnih strani glede na zahtevek

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Web Content Accessibility Guidelines 1.0, Extensibile Markup Language (XML), HyperText Markup Language (HTML), Quality Assurance, HyperText Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets
 • Edward Yourdon: Managing High-intensity Internet Projects. Prentice Hall 2002
 • Chuck Musciano and Bill Kennedy: HTML & XHTML. O'Really 2000
 • Louis Rosenfele and Peter Morville: Information Architecture for the World Wide Web. O'Really 2000
 • Eric A. Meyer: Cascading Style Sheet. O'Really 2000
 • Kelly Carey and Stanko Blatnik: XML Content and Data. Prentice Hall 2002

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Dr. Stanko Blatnik, IPAK Velenje
 • Tadej Visinski, KIVI Com, Slovenj Grdec
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word