tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 24.05.2018 , Ur.l. 909-2/2010/5
Nasledniki:
- Realizator/realizatorka AV del 0254040011
-

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Realizator oddaj / realizatorka oddaj 43738131

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Realizator oddaj / realizatorka oddaj: 43738131 in točko 11 tega kataloga.


2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • vsaj srednja strokovna ali splošna izobrazba in 2 leti delovnih izkušenj na področju realizacije oddaj in
 • priprava projektne naloge (lasten zapis AV realizacije v formatu CD ali DVD z opisom realizatorskega postopka), ki jo kandidat pripravi predhodno in vsebuje: povzetek, uvod, strokovno teoretični del, praktično eksperimentalni del, zaključek in literaturo. Kandidat pripravi nalogo tako, da vsebuje čimveč elementov iz nalog predstavljenih v točki 11 tega kataloga.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije Realizator oddaj / realizatorka oddaj se v postopku priznavanja lahko upošteva poklicne kompetence, ki jih je kandidat/ka usvojil/a v modulih izobraževalnega programa Medijski tehnik:

Oznaka Strokovni modul Opombe
M6 Medijsko oblikovanje *Delno (poklicne kompetence skladne s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti Realizator oddaj / realizatorka oddaj)
M7 Izražanje s sliko in zvokom *Delno (poklicne kompetence skladne s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti Realizator oddaj / realizatorka oddaj)
M9 Animacija v ravnini in prostoru *Delno (poklicne kompetence skladne s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti Realizator oddaj / realizatorka oddaj)
M10 Snemanje in montaža *Delno (poklicne kompetence skladne s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti Realizator oddaj / realizatorka oddaj)
M11 Multimedijska produkcija *Delno (poklicne kompetence skladne s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti Realizator oddaj / realizatorka oddaj)

V izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja Medijski tehnik lahko dijak/inja s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Realizator oddaj / realizatorka oddaj uveljavlja priznavanje znanja, spretnosti in kompetenc pri navedenih modulih.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2. NAČIN PREVERJANJA

Projektna naloga z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • poznavanje AV medijev
 • poznavanje in obvladovanje postopkov dela realizatorja oddaje
 • pravilna uporaba terminologije realizacije oddaje
 • sposobnost načrtovanja časa, materiala in virov (kadri, programske in tehnične zmogljivosti)
 • sposobnost organiziranja in koordiniranje izvedbeno tehničnega tima,
 • sposobnost komunikacije in timskega dela   
 • natančnost in doslednosti pri delu
 • psihofizična sposobnost
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

Izločilna merila:

 • nepravilna in nedosledna uporaba terminologije realizacije oddaje
 • nepoznavanje AV medijev in postopkov realizacije oddaj
 • nenatančnost in nedoslednost pri delu
 • neskladnost izvedbe z načrtom
 • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

PODROČJE OCENJEVANJA DELEŽ  (%)
projektna naloga 60
ustni zagovor projektne naloge 30
teoretično obvladovanje strokovnih znanj 10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Igralci/igralke, režiserji/režiserke ipd. (2455)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Računalnik ali DVD predvajalnik za predvajanje predložene oddaje
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani od katerih imata:

  • vsaj eden z visoko izobrazbo smeri režije z vsaj 1 letom izkušenj pri realizaciji oddaj ali urednik oddaj (informativnega, športnega ali studijskega programa) z visokošolsko izobrazbo in
  • največ dva z vsaj srednjo strokovno ali splošno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj kot realizator oddaj.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
sodeluje pri pripravi vsebinske zasnove televizijskih oddaj
 • uporablja elektronski in pisni medij
 • pregleda vsebinski plan oddaje
 • pripravi plan realizacije oddaje
 • usklajuje se z urednikom in voditeljem oddaje o tehnični izvedbi vsebinskega plana oddaje
 • sodeluje z avtorji prispevkov
 • sodeluje in svetuje pri montaži prispevkov
 • pregleda in predlaga morebitne popravke prispevkov
 • določi postavitev »mizanscene«: kamer, gostov v studiu, javljanja v živo…
 • pripravi, vodi in izvede vročo vajo
 • izdela realizacijski plan oddaje
 • seznani tehnično izvedbeno ekipo z zahtevami realizacijskega plana

 • zna uporabljati internet in ostalo informacijsko-komunikacijsko opremo
 • zna uporabljati specifično programsko opremo za pripravo in izvedbo oddaj
 • pozna filmsko-televizijski jezik pri kadriranju, montaži itd.
 • pozna načine uporabe televizijske tehnologije
 • pozna različne zvrsti televizijskih oddaj
 • pozna različne načine realizacije vsebinske zasnove televizijskih oddaj
 • pozna tehnične postopke montaže slike in dialoga

Spodnje naloge so hkrati tudi napotki za pripravo strokovne naloge (glej točko 2.2.):

Izkaže znanja iz osnov televizije:

 • našteje vrste in lastnosti nosilcev slike in zvoka ter načine njihove uporabe
 • predstavi bistvene značilnosti televizijskega jezika
 • našteje in obrazloži bistvene značilnosti različnih zvrsti televizijskih oddaj

Predstavi in utemelji način svojih priprav na izvedbo televizijske oddaje

 • opiše vsebinski plan oddaje in pove katere medije je pri tem uporabljal
1. pripravi plan realizacije oddaje
 • obrazloži usklajevanje z urednikom oz. voditeljem oddaj glede tehnične izvedbe vsebinskega plana oddaje
 • predstavi sodelovanje z avtorji prispevkov
 • opiše način sodelovanja in svetovanja prispevkov
 • utemelji morebitne popravke prispevkov
 • opiše postavitev »mizanscene«: kamer, postavitev gostov v studiu, postavitev javljanja v živo, …
2. Izdela realizacijski plan oddaje
 • predstavi razdelitev nalog tehnično – izvedbeni ekipi
 • predstavi in utemelji načine komunikacije in sodelovanja z izvedbenimi in tehničnimi deli ekipe
 • predstavi pomen timskega dela

3. Utemelji izvedbo vroče vaje za oddajo:

 • opiše potek vroče vaje
opravi realizacijo oddaje na terenu
 • sodeluje z avtorjem, urednikom in voditeljem oddaje pri pripravi scenarija
 • sodeluje s producentom in z organizatorjem pri naročanju izvedbene ekipe
 • sodeluje na izvedbenih sestankih
 • na ogledu terena izvedbeni ekipi poda realizacijske zahteve
 • predlaga in določi postavitev in izvedbo scenografije
 • določi postavitev kamer glede na »mizansceno« (dogajanje)
 • sodeluje pri pripravi AV-materialov (prispevki, glasba, špice)
 • sodeluje pri izdelavi grafik
 • nadzoruje montažo posnetega gradiva in daje napotke zanjo
 • vodi ekipo skozi vaje do prenosa oz. snemanja

 • pozna tehnične postopke za izvedbo oddaje oz. prenosa
 • pozna načine razporeditve kamer
 • pozna načine uporabe komunikacijske tehnologije
 • obvlada posredovanje ukazov tehnični ekipi

Predstavi realizacijo oddaje na terenu

 • predstavi zvrsti in značilnosti tovrstnih oddaj
 • utemelji razlike v pristopih k oddajam v živo s terena (vklop), neposrednimi prenosi in posneto oddajo na terenu
 • predstavi in utemelji načine komunikacije in sodelovanja z izvedbenimi in tehničnimi deli ekipe
 • obrazloži pomen ogleda terena
 • opiše postavitev kamer na terenu
 • utemelji postavitev in izvedbo scenografije in opiše svojo vlogo in odločitve pri tej postavitvi
 • obrazloži sodelovanje pri pripravi AV materialov (prispevki, glasba, špice)
 • opiše način vodenja izvedbene ekipe od vaje do prenosa oz. snemanja
 • predstavi načine varovanja zdravja in okolja ob nesreči pri delu
vodi in nadzira potek realizacije oddaj
 • opozori na začetek snemanja oz. začetek oddaje v živo
 • usmerja, vodi in nadzira delo celotne izvedbene ekipe: kamermanov – prekadriranje in premikanje kamer v studiu, tonskih tehnikov, videomešalcev slike – o virih prispevkov in posebnostih znotraj posameznih prispevkov
 • narekuje ukaze za javljanja v živo snemalcem in novinarjem na terenu
 • sproti preverja pripravljenost grafike in drugih AVvirov
 • spremlja časovno usklajenost oddaje – dolžino oddaje
 • sproti opozarja voditelja in ostalo ekipo na spremembe tehničnega plana izvedbe oddaje
 • pripravljen je na nepredvidene dogodke

 • pozna TVizrazoslovje in ga zna ustrezno in pravočasno podati celotni izvedbeni ekipi
 • se zna pravilno odločiti, če gre kaj narobe
 • pozna delovanje tehnologije
 • pozna načine, kako nadaljevati realizacijo oddaje ob napakah, okvarah ali drugih nepredvidenih dogodkih

Predstavi in utemelji potek realizacije oddaj

 • pove na kakšen način začne z realizacijo oddaj
 • utemelji vodenje in nadziranje dela celotne izvedbene ekipe
 • predstavi nečine narekovanja ukazov za posamezne člane ekipe
 • predstavi narekovanja ukozav za javljanja v živo
 • obrazloži sprotno preverjane pripravljenosti grafik in drugih AV virov
 • utemelji sprotno opozarjanje voditelja in ostalih članov ekipe na spremembe tehničnega plana izvedbe oddaj
 • utemelji načine ukrepov ob nepredvidenih dogodkih
 • utemelji in predstavi pomen kakovstno opravljene realizacije oddaje

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Janez Drozg, Ustvarjalni prostor TV in TV drama, RTV Slovenija, CIP 792.027:654.17 (075.8), Ljubljana,2002
 • Desmond Davis, Televizijska slovnica, RTV Slovenija, Ljubljana, 1991
 • Igor Maksim Košir, Televizijski vademecum, Akademija za gledališče, film in televizijo, Oddelek za filmsko in televizijsko režijo, Ljubljana, 2007
 • Fran Žižek; Igor Košir, Kako narediti televizijsko oddajo, Akademija za gledališče, film in televizijo, Oddelek za filmsko in televizijsko režijo, Ljubljana, 2003
 • Daniel Arijon, Gramatika filmskega jezika, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1988
 • Alan Wurtzel,; Stephen R. Acker, Television Production - third edition, McGRAW-HILL Book company, ISBN 0-07-072126-2, 1989
 • Čučkov, Z.:  Osnove filmske in televizijske montaže, skripta, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Eridžon, D. (1988). Gramatika filmskog jezika. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu
 • Aldridge, Henry B. and Lucy A. Liggett. Audio/video Production: Theory and Practice. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1990.
 • Armer, Alan A. Directing Television and Film. Belmont, California: Wadsworth Publishing Co., 1990.
 • Directors Guild of America. Constitution and Bylaws. Rev. Hollywood, California, 1991.
 • Green, Kathleen. "The Other Side of the Camera: Behind-the-scenes Jobs in Television and Motion Pictures.(Cover Story)." Occupational Outlook Quarterly (Washington, D.C.): Spring 1995.
 • Hickman, Harold R. Television Directing. New York: McGraw Hill, 1991.
 • Lewis, Colby. The TV Director/Interpreter. New York: Hastings House, 1968.
 • Kindem, Gorham. The Live Television Generation of Hollywood Film Directors: Interviews with Seven Directors. Jefferson, North Carolina: McFarland, 1994.
 • Kuney, Jack. Take One: Television Directors on Directing. New York 1990

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Roswitha Grah Jovanovič, POP TV
 • Vodnik Ečo, RTV Slovenija
 • Vojko Boštjančič, RTV Slovenija
 • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo
 • Barbara Gregorič Gorenc, CPI

Koordinacija: Barbara Velkov Rozman, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word