tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Objavljen 19.04.2012 , Ur.l. 604-8/2012/5

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Hmeljar/hmeljarka 3813830011

Klasius-P16

Poljedelstvo in reja živali (0811)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Hmeljar/hmeljarka 38138300 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • končana osnovnošolska obveznost,
 • vozniško dovoljenje F-kategorije.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. Potrjevanje

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. Načini preverjanja

 • Storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in uporabo pripomočkov,
 • upoštevanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • racionalno rabo energije, materiala in časa,
 • komunikativnost,
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
 • upoštevanje pravil o varstvu okolja,
 • upoštevanje fitosanitarnih predpisov,
 • upoštevanje pravil o požarni varnosti,
 • upoštevanje dobre kmetijske prakse.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
Načrtovanje in priprava naloge 5
Izvedba 45
Dokumentacija 10
Ustni zagovor 40

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Hmeljar/hmeljarka (6111.03)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Sodobno opremljeno kmetijsko gospodarstvo:
   • zunanja pridelovalna površina (nasad hmelja)
   • pogonski stroji (traktorji)
   • specialni hmeljarski stroji in naprave
   • stroji za obdelavo tal
   • stroj za sajenje
   • stroji za gnojenje in namakanje hmelja
   • stroji za varstvo rastlin hmelja
   • stroji za spravilo pridelka hmelja
   • skladiščni prostor
   • dvoriščna mehanizacija
   • ročna orodja in pripomočki: pripomoček za vbadanje vodil v tla, motike, hmeljarski noži, sonde za vzorčenje tal, palica za dvigovanje rastlin, palica za vzorčenje hmelja
   • precizni merilni aparati: lupa, vlagomer  
   • slikovni material
   • sadike, mineralna in organska gnojila, fitofarmacevtska sredstva, razkužila
 • Kadrovski pogoji Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:
  • en član vsaj visokošolsko izobrazbo s področja kmetijstva, smer poljedelstvo ali vrtnarstvo, in 5 (pet) let delovnih izkušenj v stroki (hmeljarstvo),
  • en član višjo strokovno izobrazbo s področja kmetijstva in 5 (pet) let delovnih izkušenj v stroki (hmeljarstvo),
  • najmanj en član srednješolsko izobrazbo in 5 (pet) let delovnih izkušenj s področja hmeljarstva.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi teren za hmeljišče
 • jemlje vzorce tal za analizo
 • izračuna gnojilni odmerek na osnovi gnojilnega načrta
 • izvede obdelavo tal

 

 • zna odvzeti vzorec zemlje za analizo
 • pozna osnovne tipe tal
 • pozna postopke priprave zemljišča za napravo hmeljišča
 • pozna temeljna pravila gnojenja in obdelave tal
 • pozna postopek izračunavanja gnojilnega odmerka
 • pozna stroje in orodja za obdelavo tal in za gnojenje

Odvzame vzorec tal (po izboru komisije):

 • izbere pripomočke za odvzem vzorca
 • določi globino
 • odvzame vzorec
 • pripravi vzorec za odpremo v laboratorij
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izračuna potrebno količino gnojila na podlagi analize tal in gnojilnega načrta (po izboru komisije):

 • prouči podatke prejetega gnojilnega načrta in analize tal
 • izračuna potrebno količino gnojila 
 • izbere ustrezno gnojilo iz možnega izbora
 • upošteva vrsto in količino gnojil, ki so v skladu s predpisi o varovanju okolja

Izvede založno gnojenje (po izboru komisije):

 • izbere in nastavi kmetijski stroj za gnojenje tal
 • izvede gnojenje tal
 • izpolni evidenčni obrazec o uporabi in porabi gnojil
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • uporablja gnojila v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede obdelavo tal (po izboru komisije):

 • izbere ustrezno tehniko obdelave tal
 • izbere in nastavi kmetijske stroje in naprave za obdelavo tal
 • izvede obdelavo tal 
 • izpolni evidence o opravljenih tehnoloških ukrepih
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
pripravi sadilni material hmelja in sadi
 • vzgaja sadike hmelja (sadike hmelja certifikat B -  pridobivanje iz matičnih nasadov)
 • oceni osnovno  zdravstveno stanje sadik certifikata B opravi sajenje hmelja (v nasad ali ukorenišče)

 • pozna različne kategorije sadik hmelja
 • razlikuje sadike glede na zdravstveno stanje
 • pozna načine razmnoževanja hmelja
 • pozna postopek vzgoje in oskrbe sadik hmelja (sadike hmelja certifikata B)
 • pozna potrebno količino sadik na hektar in način ter čas sajenja
 • pozna namen ukorenišča
 • pozna zahteve za oskrbo nasada hmelja v prvem letu
 • pozna uporabne vsebine Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja

Izvede postopek razmnoževanja (po izboru komisije):

 • razloži botanični vidik hmeljne rastline
 • našteje sorte hmelja, ki se pridelujejo v Sloveniji, in njihove posebnosti
 • pojasni možnosti pridobivanja sadilnega materiala hmelja
 • pojasni uporabne vsebine Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (razlike med kategorijami)
 • pripravi pripomočke za razmnoževanje
 • izvede postopek razmnoževanja sadik hmelja certifikata B in jih pripravi za sajenje
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede sajenje hmelja (po izboru komisije):

 • pojasni potek sajenja hmelja (čas, količina sadik, globina, evidence)
 • pripravi in nastavi stroj za sajenje hmelja (jarkar, sveder)
 • pripravi  rastline za sajenje
 • izvede sajenje (v nasad ali ukorenišče)
 • pojasni zahteve oskrbe nasada v prvem letu
 • pojasni oskrbo sadik v ukorenišču
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
odgrinja in reže
 • opravi obdelavo nasada pred izvedbo odgrinjanja in rezi
 • opravi odgrinjanje in rez
 • pozna namen in razloge za izvedbo rezi hmelja
 • pozna čas (sortno pogojeno) in način izvedbe rezi
 • pozna stroje ter naprave za izvedbo odgrinjanja in rezi
 • pozna fitosanitarni ukrep pobiranja obrezlin po rezi hmelja

Izvede odgrinjanje in rez hmelja (po izboru komisije):

 • pojasni namen tehnološkega ukrepa rezi hmelja
 • pojasni dejstva, vezana na ukrep pobiranja obrezlin
 • pripravi in nastavi kmetijski stroj za odgrinjanje
 • pripravi in nastavi kmetijski stroj za rez
 • izvede rez hmelja
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
napeljuje vodila in poganjke hmelja
 • izvede simulacijo napeljave vodil in poganjkov

 • pozna rast in razvoj hmeljne rastline ter lastnosti sort
 • pozna namen napeljave vodil in napeljavo poganjkov
 • pozna strojne pripomočke in delovna orodja za izvedbo napeljave vodil
 • pozna različne materiale za uporabo vodil
 • pozna delovne pripomočke za napeljavo poganjkov
 • pozna delovne faze za napeljavo poganjkov

Izvede simulacijo napeljave vodil in hmeljnih poganjkov (po izboru komisije):

 • pripravi kmetijski stroj za napeljavo vodil (simulacija)
 • pripravi pripomočke za fiksiranje vodil v tla in pripomočke za napeljavo poganjkov (simulacija)
 • simulira napeljavo vodil
 • pojasni pomen in postopek napeljave vodil ter navede za to primerne materiale
 • pojasni namen in postopek napeljave hmeljnih poganjkov
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
oskrbuje nasad hmelja
 • spremlja nasad med rastno dobo
 • jemlje vzorce tal za analizo Nmin (za potrebe dognojevanja z dušikom)
 • izračuna odmerke gnojil za dognojevanje na podlagi priporočil oziroma gnojilnega načrta
 • opravi dognojevanje 
 • opravi obdelavo nasada v rastnem obdobju (kultiviranje, osipavanje, setev podorin)
 • pojasni namakanje
 • opravi obdelavo nasada v obdobju izven vegetacije
 • opravi postopke, potrebne za ohranjanje strukture tal (vnos organske mase, rahljanje tal, izvajanje analize tal …)
 • opravi pregled žičnice in določi potrebne ukrepe za vzdrževanje

 • pozna osnovne značilnosti in potrebe hmeljne rastline
 • pozna namen obdelave tal
 • pozna postopek izračunavanja odmerka gnojil za dognojevanje na podlagi priporočil oziroma gnojilnega načrta
 • pozna prednosti setve podorin
 • pozna dejavnike in načine pridobivanja informacij, ki vplivajo na potrebe po namakanju
 • pozna različne tehnologije namakanja
 • pozna osnovne načine vzdrževanja opreme
 • pozna namen obdelave v obdobju izven vegetacije
 • pozna, kaj so poškodbe in napake na žičnicah
 • zna presoditi, kdaj se pojavi potreba po večjih obnovitvenih posegih na žičnicah

Izvede mehansko oskrbo nasada (po izboru komisije):

 • pripravi in nastavi kmetijski stroj (kultivator, krožna brana)
 • izvede mehansko oskrbo nasada
 • izpolni evidence o opravljenem tehnološkem ukrepu
 • pojasni pomen mehanske obdelave tal
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede dognojevanje nasada (po izbiri komisije):

 • izračuna potrebno količino gnojila za dognojevanje na podlagi gnojilnega načrta in nasveta
 • izbere ustrezno gnojilo za dognojevanje
 • izbere in nastavi kmetijski stroj za gnojenje tal
 • pojasni pomen setve podorin
 •    izpolni evidence o opravljenih tehnoloških ukrepih
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Pojasni postopek in namen namakanja:

 • našteje osnovno opremo za določeno tehnologijo namakanja
 • pojasni dejavnike, ki vplivajo na potrebe po namakanju
 • pojasni razlike med različnimi tehnologijami namakanja
 • pojasni možnosti pridobivanja informacij o nasvetih za namakanje
 • izpolni vzorčne evidence o opravljenih tehnoloških ukrepih
 • pojasni  posebnosti pomena upoštevanja varnosti in zdravja pri delu

Opravi ogled nasada v času izven vegetacije:

 • izvede pregled nasada in žičnice
 • določi potrebne ukrepe za vzdrževanje žičnice
 • določi potrebne ukrepe za oskrbo nasada
izvaja varstvo hmelja
 • redno spremlja navodila opazovalno-napovedovalne  službe za varstvo hmelja
 • prepozna najpogostejše bolezni, škodljivce, plevele oziroma  fiziološke motnje na hmelju
 • izbere primerna FFS glede na pojav škodljivega organizma na podlagi škropilnega programa
 • pripravi škropilno brozgo
 •  izvede škropljenje
 • upošteva karenco (čakalno dobo) uporabljenega FFS

 • pozna stroje za varstvo rastlin
 • pozna pomen rednih pregledov škropilnikov in pršilnikov
 • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce hmelja ter plevele
 • pozna karantenske bolezni in ukrepe zoper njih
 • pozna načine varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
 • pozna FFS po namenu in načinu delovanja
 • pozna posledice uporabe FFS na okolje
 • pozna varnostne pasove FFS do voda 1. in 2. reda ter odmike od nekmetijskih in funkcionalnih zemljišč
 • zna varno, tako za uporabnika kot tudi za neciljne organizme (npr. čebele), uporabljati FFS
 • zna izračunati koncentracijo in odmerek škropiv
 • pozna oznake o strupenosti FFS in zna brati navodila za uporabo

Pripravi, nastavi in preizkusi škropilno tehniko:

 • izbere škropilno tehniko
 • pripravi in nastavi škropilno tehniko
 • preizkusi škropilno tehniko z vodo
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu

Izvede varstvo rastlin  med vegetacijo (po izboru komisije):

 • izvede ogled nasada
 • prepozna najpogostejše bolezni, škodljivce, plevele oziroma  fiziološke motnje na hmelju  v nasadu oziroma na slikovnem materialu
 • prepozna karantenske bolezni hmelja v nasadu oziroma na slikovnem materialu
 • našteje škropilne tehnike, ki se uporabljajo v hmeljarstvu
 • pojasni FFS po namenu in načinu delovanja
 • pojasni ukrepe za varno delo s FFS in posledice nepravilne uporabe FFS
 • določi ukrepe za varstvo rastlin
 • izračuna koncentracijo in odmerek FFS na hektar
 • pripravi škropilno brozgo po priloženih navodilih
 • pripravi škropilno tehniko glede na razvojno fazo rastlin in škodljivost organizmov ter izvede škropljenje
 • izvede ustrezen postopek nanašanja
 • izpolni evidence o opravljenih tehnoloških ukrepih
 • uporablja FFS v skladu s predpisi o varovanju okolja in navede varnostne pasove do voda 1. in 2. reda
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
spravlja hmelj
 • pripravi potrebno opremo za transport, obiranje, sušenje in skladiščenje pridelka
 • odvzame vzorec za analizo določevanja tehnološke zrelosti hmelja
 • transportira pridelek do obiralnega stroja
 • izvede obiranje hmelja
 • izvede sušenje hmelja
 • izvede tehtanje, oznamkovanje in skladiščenje hmelja

 • pozna optimalni čas spravila hmelja glede na lastnosti sort
 • pozna osnovne parametre za določitev tehnološke zrelosti brez kemičnih analiz
 • pozna procese obiranja hmelja
 • pozna stroje in naprave za transport, obiranje, sušenje in skladiščenje  hmelja
 • pozna prostorske zahteve za skladiščenje hmelja
 • pozna postopke ravnanja z rastlinskimi ostanki po obiranju (kompostiranje, posebne zahteve v primeru karantenske bolezni)

Pojasni tehnološko zrelost:

 • opiše pripomočke za odvzem vzorca in opiše postopek jemanja vzorca storžkov za namen določitve tehnološke zrelosti
 • vzorec pripravi za odpremo v laboratorij
 • oceni tehnološko zrelost hmelja na osnovi izgleda in morfoloških lastnosti storžkov (če je mogoče, drugače opisno navede)
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Opiše postopek obiranja hmelja (po izboru komisije):

 • opiše pripravo kmetijskih strojev, ki se uporabljajo za spravilo hmelja (traktor, trgalnik, prikolica)
 • opiše pripravo obiralnega stroja
 • opiše postopek transportiranja pridelka do obiralnega stroja
 • opiše postopek v sklopu obiranja hmelja
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva kakovost opravljenega dela

Opiše postopek sušenja, navlaževanja in pakiranja hmelja (po izboru komisije):

 • pojasni pripravo prostorov za sušenje in skladiščenje pridelka
 • pojasni potek sušenja hmelja
 • pojasni različne postopke navlaževanja
 • pozna naprave za pakiranje suhega hmelja
 • opiše postopek pakiranja hmelja

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Priročnik za hmeljarje, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2002
 • Hacin, J.: Prispevek k poznavanju vpliva dejavnikov na rast in razvoj ter na pridelek in vsebnost alfa kislin pri hmelju (Humulus lupulus L.). Magistrska naloga. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 1989
 • Kišgeci, J., Mijavec, A., Aćimović, M., Spevak, P., Vučić, N.: Hmeljarstvo, Poljoprivredni fakultet – Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, 1984
 • Neve, R.: Hops, Chapman and Hall, London, New York, 1991
 • Majer, D.: Gnojenje hmeljskih nasadov, Hmeljarska šola, Interno gradivo, 1998
 • Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/2001, 45/2004-ZdZPKG, 86/2004, 61/2006-ZDru-1, 40/2007 in 36/2010)
 • Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih, (Prečiščena verzija, Uradni list RS, št. 35/2007).
 • Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/2009)
 • Uredba o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju (NS) (Uradni list RS, št. 11/2009, 7/2010)
 • Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi Verticillium alboatrum Reinke at Berthold in Verticillium dahliae Klebahn (Uradni list RS, št. 65/01, 117/02 in 21/07)
 • Pravilnik o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja ((Ur. l. RS, št. 21/07, 19/08, 12/10)
 • Pravilnik o dolžnostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2003, 5/2007 in 30/2009)

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Irena Friškovec, KGZS, Zavod - CE
 • mag. Nataša Ferant, IHPS
 • Monika Oset Luskar, IHPS
 • Martina Zupančič, IHPS
 • dr. Magda Rak Cizej, IHPS
 • Gregor Leskošek, IHPS
 • Ferdinand Kunst, predsednik Komisije za hmeljarstvo pri KGZS
 • Anton Rančigaj, predsednik Hmeljarske zadruge
 • Jasmina Miheljak Zupančič, ŠC Slovenske Konjice – Zreče
 • Ana Patricija Košir, ŠC Slovenske Konjice – Zreče
 • Helena Žnidarič, CPI


Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Majda Stopar, CPI

 

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word