tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 22.07.2015 , Ur.l. 17/19.02.2008
Nasledniki:
-
- Knjigovodja/ Knjigovodkinja 5285274011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Knjigovodja/knjigovodkinja 3440.004.5.1

Klasius-P

Knjigovodstvo in računovodstvo (3441)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Knjigovodja/knjigovodkinja  3440.004.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Srednja poklicna izobrazba

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo se lahko pridobi v programu srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Preverjanje se izvaja praktično z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • upoštevanje knjigovodskih predpisov in standardov,
 • pravilno knjiženje poslovnih dogodkov,
 • razumevanje dokumentacije,
 • spretnost komuniciranja.

Izločilna Merila

 • neupoštevanje knjigovodskih predpisov in standardov,
 • nepravilno knjiženje poslovnih dogodkov.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
izvedba65
ustni zagovor35

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Knjigovodja/knjigovodkinja (3433.02)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • učilnica
  • računalnik
  • programska oprema: za knjiženje poslovnih dogodkov
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani:

  • vsi člani morajo imeti visoko strokovno oz. univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri in 5 let delovnih izkušenj v stroki

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
vodi stroškovno knjigovodstvo
 • prevzema in razvršča knjigovodske listine
 • pripravlja in kompletira knjigovodske listine za obdelavo
 • pripravlja temeljnice za knjiženje
 • knjiži poslovne dogodke
 • uskladi analitične podatke z glavno knjigo
 • arhivira dokumentacijo
 • izdela zbirno obračunsko kalkulacijo
 • razvršča stroške po vrstah stroškov, po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih
 • pozna pojem in vrste stroškov
 • pozna naloge stroškovnega knjigovodstva
 • pozna ustrezen računalniški program za vodenje evidenc in knjiženje poslovnih sprememb
 • Knjiži analitične poslovne dogodke:
  • razvrsti knjigovodske listine
  • opiše in obrazloži posamezne dokumente
  • po potrebi kompletira listine za obdelavo
  • pripravi temeljnice za knjiženje
  • razvrsti stroške po vrstah stroškov, stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih
  • knjiži poslovne dogodke
  • uskladi podatke z glavno knjigo
  • izdela zbirno ali delitveno obračunsko kalkulacijo
  • pove, kaj je strošek in kaj izdatek
  • opiše vrste stroškov, potroškov in izdatkov
  • izdela delitev stroškov na neposredne in posredne
  • izdela rezultat poslovanja stroškovnih nosilcev po stroškovnih mestih
  • našteje in opiše naloge stroškovnega knjigovodstva
  • opiše knjigovodska načela
  • opiše načine in roke arhiviranja dokumentacije
vodi knjigovodstvo osnovnih sredstev
 • izdela zapisnik o nabavi, prodaji ali izločitvi sredstev
 • vnese matične podatke v knjigo osnovnih sredstev
 • knjiži nabavo osnovnega sredstva
 • določi amortizacijske stopnje na podlagi podatka o dobi koristnosti
 • evidentira datum začetka uporabe, lokacijo, določi inventarno številko in izračuna nabavno vrednost osnovnih sredstev
 • obračuna amortizacijo osnovnih sredstev
 • knjiži vrednostne podatke o osnovnih sredstvih v glavno knjigo
 • odpiše osnovna sredstva na podlagi zapisnikov popisne komisije
 • knjigovodsko izloči osnovno sredstvo iz uporabe
 • obračuna DDV pri izločitvi neodpisane vrednosti osnovnega sredstva
 • knjiži popisne razlike pri osnovnih sredstvih
 • obračuna DDV pri primankljajih osnovnih sredstev
 • letno, na podlagi podatkov popisne komisije uskljajuje glavno knjigo s knjigo osnovnih sredstev
 • arhivira dokumentacijo
 • pozna naloge knjigovodstva osnovnih sredstev
 • pozna različne načine nabave osnovnih sredstev
 • pozna različne načine amortiziranja osnovnih sredstev
 • pozna ustrezen računalniški program za vodenje evidenc in knjiženje poslovnih sprememb
 • Vodi knjigo (register) osnovnih sredstev in knjiži analitične poslovne dogodke:
  • izdela zapisnik o nabavi/prodaji/izločitvi dolgoročnih sredstev (neopredmetenih in opredmetenih)
  • obrazloži zapisnik in opiše posamezne dokumente, ki so povezani z nabavo dolgoročnih sredstev
  • vnese podatke v knjigo (register) osnovnih sredstev
  • sestavi kalkulacijo nabave dolgoročnih sredstev
  • knjiži nabavo opredmetenega osnovnega sredstva
  • določi amortizacijsko stopnjo
  • evidentira začetek uporabe, lokacijo in določi inventarno številko
  • razloži metodo in obračun amortizacije dolgoročnih sredstev
  • odpiše osnovno sredstvo
  • izloči osnovno sredstvo iz uporabe, obračuna DDV in razloži izračun odpisa vrednosti in popravek DDV
  • knjiži popisne razlike opredmetenih osnovnih sredstev
  • obračuna DDV pri primanjkljajih opredmetenih osnovnih sredstev in razloži izračun
  • uskladi glavno knjigo s knjigo (registrom) osnovnih sredstev
  • našteje in opiše naloge knjigovodstva osnovnih sredstev
  • opiše načine in vrste nabave osnovnih sredstev
  • opiše razliko med nepremičnino, naložbeno nepremičnino in nekratkoročnimi sredstvi
  • pove, na kakšen način in koliko časa se arhivira dokumentacija, povezana z dolgoročnimi sredstvi (z vidika davka od dohodka in DDV)
vodi materialno in blagovno knjigovodstvo
 • vrednoti prevzeme na podlagi računov
 • mesečno vrednoti promet na podlagi izračuna zalog v skladišču
 • knjiži materialne temeljnice v glavno knjigo
 • knjiži temeljnice iz blagovnega knjigovodstva v glavno knjigo
 • uskladi glavno knjigo z materialnim knjigovodstvom na podlagi podatkov popisne komisije in knjiži popisne razlike
 • vrednoti zaloge materiala
 • vrednoti stroške porabe
 • vodi materialni dnevnik
 • pripravi podatke o stanju zalog materiala oz. blaga
 • obračuna DDV pri primanjkljajih materiala oz. blaga
 • kontrolira in uskladi realizacijo blaga in razknjiženje zalog
 • obračuna razlike v ceni pri prodaji blaga
 • arhivira dokumentacijo
 • pozna naloge materialnega oziroma blagovnega knjigovodstva
 • pozna različne metode vrednotenja nabave in porabe materiala
 • pozna ustrezen računalniški program za vodenje evidenc in knjiženje poslovnih sprememb
 • Knjiži nabavo materiala oz. blaga ter knjiži in vrednoti zaloge in stroške porabe materiala ter prodaje proizvodov in blaga v analitični evidenci:
  • pregleda prejete račune in drugo dokumentacijo in jo opiše
  • vrednoti prevzeme materiala in blaga na podlagi prejetih računov
  • mesečno usklajuje promet porabe materiala z zalogami v skladišču
  • določi, knjiži in uskladi materialne temeljnice v glavno knjigo
  • knjiži temeljnice blagovnega knjigovodstva v glavno knjigo
  • obračuna DDV pri inventurnih primanjkljajih in kalu materiala, proizvodov in blaga ter jih komentira
  • preveri in uskladi realizacijo proizvodov oz. blaga ter razknjiži zaloge in opiše postopek
  • obračuna, knjiži in obrazloži različne metode vrednotenja zalog proizvodov
  • obračuna, knjiži in obrazloži različne metode vrednotenja zalog blaga
  • obračuna razlike v ceni pri prodaji blaga in razloži izračun
  • našteje in opiše naloge materialnega/blagovnega knjigovodstva
  • opiše metode vrednotenja nabave in porabe materiala
  • opiše načine arhiviranja dokumentacije
vodi finančno knjigovodstvo
 • pregleduje račune dobaviteljev
 • pripravi temeljnice
 • kontira in knjiži knjigovodske listine po kontnem načrtu
 • vodi evidence za DDV
 • pripravi podatke za obračun DDV
 • obračuna obresti
 • sproti dopolnjuje kontni načrt v skladu z navodili
 • arhvira dokumentacijo
 • pozna naloge in pomen finančnega knjigovodstva
 • pozna ustrezne predpise o finančnem poslovanju
 • pozna ustrezen računalniški program za vodenje evidenc in knjiženje poslovnih sprememb
 • pozna različne inštrumente plačilnega prometa
 • pozna različne načine obračunavanja obresti
 • Knjiži poslovne dogodke v glavno knjigo v analitični in sintetični obliki:
  • pregleda in opiše račune dobaviteljev
  • pripravi temeljnice za knjiženje v glavno knjigo
  • kontira in knjiži knjigovodske listine
  • pripravi evidenco listin za DDV in opiše pomen evidence
  • pripravi podatke za obračun DDV
  • obračuna in pregleda obračune obresti in razloži izračun
  • dopolni kontni načrt podjetja in razloži delo in dokumentacijo
  • opiše naloge in pomen finančnega knjigovodstva
  • opiše postopke in načine mesečnega usklajevanja z analitičnimi knjigovodstvi
  • opiše temeljne zahteve finančnega knjigovodstva, ki izhajajo iz predpisov
  • našteje in opiše metode vrednotenja sredstev
  • opiše vsebino Pravilnika o računovodenju
  • opiše davčno priznane in nepriznane odhodke
  • pripravi navodila in organizacijo inventurnega popisa
  • pripravi in dopolni kontni načrt
  • opiše postopke in vrste nadzora poslovanja
obračunava plače in ostale osebne prejemke
 • pripravi podatke za obračun plač
 • ažurno spremlja podatke o stopnjah prispevkov za socialno varnost, povprečni plači, minimalni plači ...
 • sprejema in kontrolira bolniške liste zaposlenih
 • sprejema, kompletira in razvršča odbitke od plač (administrativne prepovedi, sklepi sodišč, članarine ...)
 • spremlja podatke o tekočih računih, hranilnih knjižicah, prevozih na delo in drugih nadomestilih
 • obračunava plače, odbitke, dodatke in ostala izplačila delavcem
 • obračuna vse davke in prispevke iz naslova plač
 • izračuna in kontrolira boleznine, invalidnine
 • izpiše, kontrolira in pripravi kompletno dokumentacijo za izplačilo plač
 • pripravi vse podatke za dohodnino v davčne namene
 • obračuna regres za letni dopust
 • izdela plačilne liste
 • pripravi podatke za ZPIZ
 • izdela poročilo in plačilne inštrumente za refundacijo sredstev
 • izdaja potrdila delavcem za pridobivanje posojil
 • izdaja potrdila o višini plač za različne namene
 • rešuje reklamacije s svojega področja
 • posreduje poročila za zunanje inštitucije
 • pripravi in posreduje podatke notranjim in zunanjim uporabnikom
 • obračuna pogodbeno delo in avtorske honorarje
 • arhivira dokumentacijo
 • pozna zakonske predpise o delovnih razmerjih in obračunavanju plač
 • pozna naloge knjigovodstva osebnih prejemkov
 • pozna ustrezen računalniški program za obračunavanje plač
 • Obračuna in knjiži plače ter ostale osebne prejemke:
  • pripravi podatke za obračun plač in jih opiše
  • pove, kje dobi in kako spremlja podatke o stopnjah prispevkov za socialno varnost, povprečni plači, minimalni plači ...
  • preveri in opiše vsebino bolniškega lista
  • preveri, razvrsti in opiše odbitke od plač
  • preveri podatke o prevozih na delo in z dela ter o drugih nadomestilih in jih opiše
  • preveri podatke o tekočih računih, hranilnih knjižicah
  • obračuna in obrazloži plačilno listo
  • obrazloži strošek plač pri delojemalcu
  • obrazloži, kaj je davek na izplačane plače ter prispevki na bruto plačo in iz nje
  • opredeli, od česa je odvisna dohodnina in kaj so odtegljaji od plače
  • izračuna boleznino/invalidnino in izračun utemelji
  • izpiše dokumentacijo za izplačilo plače in jo predstavi
  • pripravi podatke za dohodnino in jih opiše
  • obračuna regres za letni dopust in razloži izračun
  • pripravo podatke za ZPIZ in jih predstavi
  • izdela poročilo in plačilne inštrumente za refundacijo sredstev in jih predstavi
  • izračuna in obrazloži vrste bonitet zaposlenih
  • predstavi zakonodajo o izplačilu plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (kolektivne pogodbe, Uredba)
  • predstavi vsebino REK-obrazcev za različna izplačila
  • izda potrdilo za pridobivanje posojil in ga predstavi
  • izda potrdilo o višini plače in ga predstavi
  • opiše postopek reševanja reklamacij pri napačnem obračunu in izplačilu plače zaposlenim
  • opiše različna poročila za zunanje inštitucije in predstavi njihov pomen
  • predstavi podatke za notranje in zunanje uporabnike in njihov pomen
  • obračuna in predstavi podjemno pogodbo in pogodbo o avtorskem honorarju
  • opiše predpise o delovnih razmerjih in obračunavanju plač
  • opiše naloge knjigovodstva osebnih prejemkov
  • pove, na kakšen način in v kakšnih časovnih razmakih ter za koliko časa se arhivira dokumentacija

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Slovenski računovodski standardi (2006) s pojasnili Slovenskega inštituta za revizijo.
 • Zakon o gospodarskih družbah -1. (2006). Uradni list 42/2006.
 • Zakon o davku na dodano vrednost in trošarinah. (2006). Uradni list 117/2006.
 • Zakon o davku od dohodka pravnih oseb (2006). Uradni list 117/2006.
 • Priporočljivi kontni načrti.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Lidija Robnik, CPU-GZS
 • Mira Kolbe, univ. dipl. ekon.
 • Bojana Sever, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word