tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Objavljen 24.05.2018 , Ur.l. 604-8/2012/7-8
Predhodniki:
- Snemalec/snemalka 2130.026.6.1

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Snemalec/snemalka 2716462011

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije

SOK 6, EOK 5

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Snemalec/snemalka: 27164620 in točko 11 tega kataloga.

2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • najmanj srednja ali srednja strokovna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj s področja snemanja ali
 • srednja poklicna izobrazba in 5 let delovnih izkušenj s področja snemanja.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE            

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČIN PREVERJANJA

Kandidat pripravi in na preverjanju zagovarja strokovno nalogo, v kateri opiše in utemelji posamezne elemente dela snemalca/ke. K strokovni nalogi priloži tudi AV-izdelek pri katerem je sodeloval, v ustreznem formatu in nosilcu (DVD, USB; elektronski portal ipd.). Strokovna naloga vsebuje:

 • priprava načrta snemanja,
 • obrazložitev izbora snemalne in telekomunikacijske opreme,
 • pravila o varnosti in zdravju pri njegovem delu in požarni varnosti ter
 • doprinos snemalca - kandidata/ke k vizualizaciji AV-dela, pri katerem je sodeloval/a

5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DELEŽ %

Izvedba

-          usklajenost snemalnega načrta z AV-delom pri katerem je sodeloval

-          natančnost in doslednost pri pripravi snemalne in telekomunikacijske tehnike  za izvedbo snemanja/prenosa (AV-dela, pri katerem je sodeloval)

-          upoštevanje tehničnih standardov

-          racionalna raba časa, materialov in virov za delo

-          upoštevanje estetskovizualnega izražanja, ki ga zahteva projekt

-          obvladovanje del s snemalno in telekomunikacijsko opremo v produkciji

75

Zagovor

-          zagovor predstavitve in obvladovanje strokovnoteoretičnihznanj s področja  snemalčevih del

25

 

Izločilna merila:

 • nespoštovanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji 9.1 MATERIALNI POGOJI

  • Prostor z računalniško ali drugo opremo z možnostjo predstavitve strokovne naloge (DVD- predvajalnik, USB-priključek, povezava z internetom itd.).

  Izvajalci postopkov ugotavljanja in preverjanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

 • Kadrovski pogoji 9.2 KADROVSKI POGOJI

  Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije.

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:
  • en član najmanj visokošolsko izobrazbo snemalske ali režiserske smeri in 5 let delovnih izkušenj s področja snemanja,
  • en član najmanj višješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj s področja AV,
  • en član najmanj srednješolsko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj s področja snemanja ali opravljen NPK snemalec/snemalka in 10 let delovnih izkušenj s področja snemanja.
10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
opravlja tehnično- snemalna dela v produkciji
 • testno snema, da preveri objektive, razmerje formata slike, senzitometrijski test …
 • testno snema masko, barve, materiale, avdicije, posebne efekte idr.
 • razporedi snemalno tehniko
 • sodeluje pri postavitvi tračnic, kranov in morebitnih ostalih snemalnih tehnologij pri snemanju
 • obvlada delo s snemalno in telekomunikacijsko opremo v produkciji (združeno in dodano)
 • ima osnovna fotografska znanja fotooptike, fotokemije, kolorimetrije in eksponometrije
 • pozna osnove elektronskega zapisa slike in zvoka
 • pozna tehnološki proces in zmogljivosti opreme, ki jo uporablja
 • upravlja s kamero pred in med snemanjem
 • upravlja s kamero med vajo z igralci
 • upošteva scenarij in navodila nadrejenih
 • upošteva osnovna pravila likovne estetike
 • nastavi in upošteva optične parametre
 • pazi na filmske smeri in kontinuiteto filmskega gibanja
 • pozna osnovne elemente filmskega jezika: osnove režije, dramaturgije in dela z igralci; montažna pravila; filmske načrte snemanja
 • pozna kompozicijo gibljive slike
 • pozna osnove fotokemičnega in elektronskega zapisa zvokovnih in slikovnih podatkov
 • pozna osnove fotografije: fotografske parametre, delovanje objektivov, formiranje slike z objektivi, ekspozicijo, reprodukcijo barv
 • obvladuje delovanje pripomočkov za premikanje kamere in upravljanje z njo
 • obvladuje parametre postavitve osvetljave
Predstavi AV delo/izdelek (v strokovni nalogi):
 • predstavi način in vsebino sporazumevanja s snemalno ekipo
 • predstavi vsebino dogovora o organizacijsko strukturnem načrtu projektne naloge
 • utemelji  način dogovorjene vizualne podobe projekta
 • upošteva in predstavi razvojne trende v tehnologijah
 • pripravi in utemelji uporabo snemalne tehnike za snemanje
 • obrazloži učinke testnega snemanja
 • izkaže upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarne varnosti
 • predstavi svojo vlogo in pomen pri snemanju projekta skladno z dogovorjeno vizualno podobo
 • utemelji potek snemanja
 • upošteva in predstavi zakonitosti kontinuitete filmskega gibanja/jezika
 • upošteva in predstavi osnove fotografije
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu ter požarne varnosti

12. Literatura, strokovno gradivo

 1. Wurtzel,  Alan, Acker, Stephen R.: TELEVISION PRODUCTION; ISBN 0-07-072126-2, McGraw-Hill Book Company.
 2. Elkins, David E.: THE CAMERA ASSISTANT'S MANUAL; ISBN 0-240-80558-5, Focal Press.
 3. Ward,  Peter, Bermingham,  Alan, Wherry, Chris: MULTISKILING FOR TELEVISION PRODUCTION; ISBN 0-240-51557-0, Focal Press.
 4. Millerson, Gerald: LIGHTING FOR VIDEO; ISBN 0-240-51303-7, Focal Press.
 5. Kleiler,  David, Moses, Robert: MAKING MUSIC VIDEO; ISBN 0-609-80036-1.
 6. Perko,  Valentin, Čok, Radovan: Fotografija in snemanje; IS RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
 7. Tanhofer, Nikola: O BOJI; Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti.
 8. Žižek,  Fran, Košir, Igor: Kako narediti televizijsko oddajo; IS RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana.
 9. Chion, Michel: Napisati scenarij; Zbirka Revija Ekran – Imago, 1987.
 10. Grotticelli, Michael: American Cinematographer Video Manual; Hollywood, California, American Society of Cinematographers, 2001.
 11. Jones, Peter: Tehnika televizijskega kamermana, Focal Press, 1965 (RTV, Ljubljana, 1972).
 12. Carlson, Sylvia, Carlson, Verne: Professional Cameraman's Handbook, Focal Press, 1994.
 13. Katz, Steven D.: Cinematic Motion, Michael Wiese Productions, 1992.
 14. Malkiewicz, Kris: Cinematography, Prentice Hall Press, N.Y., 1992.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 1. Radovan Čok, ZFS
 2. Bojan Kastelic, RTV Slovenija
 3. Marjan Kralj, Izobraževalno središče RTV
 4. Janez Strojan, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 5. Simon Tanšek, samostojni ustvarjalec na področju kulture
 6. Katarina Podgoršek, OZS
 7. Irena Brglez, GZS
 8. Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo
 9. Tine Perko, samostojni ustvarjalec na področju kulture
 10. Dr. Peter Purg, IAM

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Boštjan Košorok, CPI;
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

14. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STANDARDOV STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 1. Borut Kumperščak, Uniki, d. o. o.
 2. Luka Dekleva, član komisije za NPK, Društvo B51
 3. Klemen Pečnik, Fakulteta za elektrotehniko
 4. Janez Strojan, član komisije za NPK
 5. Janez Žagar, Cankarjev dom
 6. Robert Mahnič, Avditorij Portorož
 7. Stojan Nemec, SNG Nova Gorica
 8. Boštjan Rigler, Pro Plus
 9. Boštjan Kisovec, TV Slovenija
 10. Boris Koren, član komisije za NPK, TV Slovenija
 11. Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
 12. Klavdija Zupan, dramaturginja
 13. Dr. Peter Purg, UNG
 14. Boštjan Kerčmar, Viba Film
 15. Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word