tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 27.07.2016 , Ur.l. 604-19/2010/26
Nasledniki:
-
- Vzdrževalec/vzdrževalka cest 0202471011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vzdrževalec / vzdrževalka cest 2661744011

Klasius-P16

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV

Druga raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (22000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Vzdrževalec cest / Vzdrževalka cest in točko 11 tega kataloga.


2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • opravljena osnovnošolska obveznost

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

 

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za  preverjanje.


4.2. NAČINI  PREVERJANJA

Praktično preverjanje na poligonu in v učilnici z ustreznimi didaktičnimi pripomočki ter storitev z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati, so:

 • priprava na izvedbo naloge,
 • uporaba orodij in pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost izdelka,
 • racionalna poraba časa in materiala,
 • ekološko ravnanje,
 • upoštevanje pravil v zdravju in varnosti pri delu.

Izločilni merili:

 • nepravilna uporaba zaščitne opreme,
 • nezavarovanje sebe in svojega dela.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 20
izvedba naloge 40
uporaba dokumentacije 30
ustni zagovor 10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vzdrževalec/vzdrževalka cest (7129.04)

7. Raven zahtevnosti dela

(II)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • poligon, ki omogoča izvedbo določenih vzdrževalnih del
  • sredstva za delo, ki jih potrebuje vzdrževalec cest
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

  • višješolsko ali visokošolsko izobrazbo s področja  gradbeništva ali prometa in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja vzdrževanja cest.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Čisti ceste in obcestja
 • čisti ceste, mulde, koritnice in kanalete
 • čisti obcestja in počivališča
 • čisti vozišča po nezgodnih dogodkih (intervencijska služba)

 • pozna sestavne dele ceste
 • pozna meje cestnega zemljišča
 • pozna pomen pravočasnega čiščenja in popravila
 • zna očistiti cesto in obcestje
 • obvlada delo z ročnim orodjem
 • pozna pomen urejenega in čistega okolja
 • zna ločeno zbirati odpadke
 • pozna predpisano signalizacijo za zavarovanje ovire na cesti
 • pozna principe delovanja in rokovanja z absorpcijskimi sredstvi
 • pozna predpisani način za ročno usmerjanje prometa
 • zna očistiti cestišče po nezgodi

Opiše postopke čiščenja cest in obcestja in prikaže praktičen postopek čiščenja po izboru komisije

 • našteje orodja in pripomočke, ki jih potrebuje za čiščenje cest in obcestja
 • opiše uporabo zaščitne opreme in postopke za zaščito svojega dela
 • na terenu praktično prikaže postopek čiščenja
 • našteje osnovno zakonodajo in loči ter opiše cestni svet in varovalni pas
Redno vzdržuje prometne površine
 • ročno krpa gramozna vozišča
 • gramozira gramozna vozišča
 • ročno krpa udarne jame s hladno asfaltno maso
 • ročno krpa udarne jame z vročo asfaltno maso
 • sanira globinske poškodbe
 • popravlja bankine
 • zaliva reže in razpoke na cestišču

 • pozna značilnosti gramoznega vozišča
 • pozna vzroke za nastanek poškodb gramoznega vozišča
 • obvlada delo z ročnim orodjem
 • zna ročno krpati gramozno vozišče
 • zna napraviti zaseke za odvod voda z vozišča
 • zna izmeriti nagib vozišča
 • pozna vrste poškodb na asfaltu in vzroke za njihov nastanek
 • pozna posledice opuščanja ročnega krpanja udarne jame
 • pozna način shranjevanja in vgradnje  hladne asfaltne mase
 • zna ročno krpati udarne jame s hladno asfaltno maso
 • obvlada delo z lahko gradbeno mehanizacijo
 • pozna način vgradnje in shranjevanja vroče asfaltne mase
 • zna ročno krpati udarne jame z vročo asfaltno maso
 • pozna pomen utrditve posameznih slojev vozišča
 • pozna osnove vgrajevanja asfalta
 • zna sanirati globinsko poškodbo
 • pozna višino in nagib bankin
 • zna izdelati prečni izpust za meteorno vodo
 • zna utrditi bankino

Na praktičnem primeru po izboru komisije pokaže vzdrževanje prometne površine

 • našteje orodja, pripomočke in materiale, ki jih potrebuje pri svojem delu
 • našteje vrste vozišč in poškodbe na vozišču
 • na primeru poškodbe na vozišču našteje orodja in pripomočke, ki jih potrebuje
 • opiše uporabo zaščitne opreme in postopke za zaščito svojega dela
 • opiše zaporedje opravil oziroma postopek rednega vzdrževanja prometne površine
Redno vzdržuje naprave za odvodnjavanje cest
 • čisti naprave za odvodnjavanje
 • izdeluje enostavne naprave za odvodnjavanje
 • popravlja naprave za odvodnjavanje

 • pozna naprave za odvodnjavanje
 • pozna posledice opustitve čiščenja
 • obvlada delo z ročnim orodjem
 • zna čistiti naprave za odvodnjavanje
 • zna uporabljati gradbene materiale in orodja za manjša popravila in izdelavo naprav za odvodnjavanje
 • zna izdelati enostavne naprave za odvodnjavanje
 • zna popraviti naprave za odvodnjavanje

Na simuliranem primeru prepozna in opiše napravo za odvodnjavanje cest

 • našteje orodja in pripomočke, ki jih potrebuje pri odvodnjavanju cest
 • opiše uporabo zaščitne opreme in postopke za zaščito svojega dela
 • opiše zaporedje opravil oziroma postopek rednega vzdrževanja naprave za odvodnjavanje (npr. koritnice).
Redno vzdržuje brežine
 • popravlja brežine, zaščitne mreže in ozelenitve
 • odstranjuje nanose z brežin in čisti za mrežo

 • pozna vrste in lastnosti brežin
 • pozna vrste zaščite brežin
 • zna presoditi nestabilnost brežine in vegetacije
 • zna očistiti brežino

Na praktičnem primeru določi postopek vzdrževanja brežin

 • obrazloži, do kam sega območje brežine
 • v simulirani situaciji ali na terenu oceni in določi potrebne   ukrepe sanacije na brežini
Redno vzdržuje vegetacijo
 • obsekuje in obrezuje rastlinje
 • ročno kosi travo

 • pozna delovanje in način uporabe motorne žage in motornih obrezovalnikov
 • obvlada delo z ročnim orodjem za obsekavanje in obrezovanja rastlinja
 • obvlada delo z motorno žago in motornim obrezovalnikom
 • pozna pravila za osebno zaščito
 • zna varno rokovati z motorno žago in motornimi obrezovalniki
 • zna varno nalagati veje v rezalnik
 • obvlada delo s koso in z nahrbtno kosilnico

Opiše vzdrževanje obcestne vegetacije

 • opiše postopke obsekovanja rastlinja z motorno žago
 • opiše postopke košnje travo s kosilnico
 • opiše varno delo z motorno žago in motornimi obrezovalniki ter ostalimi delovnimi sredstvi
Redno vzdržuje prometno signalizacijo in opremo
 • čisti prometne znake, smernike in opremo
 • postavlja oz. popravlja prometne znake in opremo

 • pozna sredstva za čiščenje
 • zna ročno popravljati  prometne znake in opremo
 • obvlada orodja za montažo prometnih znakov in opreme
 • pozna seznam potrebne opreme

Opiše zaporedje opravil oziroma postopek rednega vzdrževanja prometne signalizacije in opreme

 • našteje orodja in pripomočke, ki jih potrebuje za redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme
 • opiše uporabo zaščitne opreme in postopke za zaščito svojega dela
 • opiše postopek postavitve prometnih znakov
 • opiše pomen postavitve prometne signalizacije za zaščito svojega dela
Redno vzdržuje cestne objekte
 • čisti cestne objekte
 • izvaja manjša popravila cestnih objektov

 • pozna vrste cestnih objektov
 • zna očistiti cestni objekt
 • zna uporabljati gradbene materiale in orodja za manjša popravila
 • pozna posledice opustitve vzdrževanja
 • zna opraviti enostavnejša popravila cestnih objektov

Po izboru komisije prikaže vzdrževanje cestnega objekta

 • pripravi orodja, delovna sredstva in osebno zaščitno opremo ter izvede enostavno vzdrževanje cestnega objekta
 • našteje vrste cestnih objektov
 • našteje orodja in pripomočke, ki jih potrebuje za redno vzdrževanje cestnega objekta
 • opiše uporabo zaščitne opreme in postopke za zaščito svojega dela
 • opiše zaporedje opravil oziroma postopek vzdrževanja cestnega objekta
Izvaja dela v zimski službi
 • ročno odstranjuje sneg in preprečuje poledico
 • pomaga voznikom pri montaži in demontaži zimske mehanizacije (plugi, posipalci)
 • odstranjuje ledene sveče na objektih

 • pozna vrste in uporabo materialov za preprečevanje poledice
 • pozna vpliv materialov za preprečevanje poledice na okolje
 • pozna vrste in delovanje zimske mehanizacije
 • pozna nevarnosti, ki jih povzročajo ledene sveče

Opiše zimsko vzdrževanje cest in način meritve slanosti vozišča

 • našteje pojave v zimskem času, ki vplivajo na stanje cest, ter posipne materiale pri zimskem vzdrževanju cest
 • opiše orodja, delovna sredstva, posipne materiale in osebno zaščitno opremo pri zimskem vzdrževanju cest
 • izvede meritve slanosti vozišča
 • opiše vrste materialov za preprečevanje poledice
Zavaruje mesta izvajanja vzdrževalnih del
 • dela v prometnih razmerah
 • postavlja signalizacijo pod nadzorom
 • postavlja signalizacijo za zavarovanje svojega dela

 • pozna prometno signalizacijo
 • zna postaviti signalizacijo za zavarovanje svojega dela in dela manjše skupine

V simulirani situaciji postavi prometno signalizacijo za zaščito svojega dela

 • postavi prometno signalizacijo za zaščito svojega dela  in na primeru razloži način postavitve prometne signalizacije za zavarovanje svojega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Normativi in tehnične osnove za redno vzdrževanje cest in objektov, RS, Ministrstvo za promet in zveze, Republiška uprava za ceste, 1994.
 • Zakon o  cestah (Ur. l. RS št. 109/2010) z vsemi nadaljnjimi spremembami.
 • Zakon o pravilih cestnega prometa (Ur. l. RS št. 109/2010) z vsemi nadaljnjimi spremembami.
 • Zakon o voznikih (Ur. l. RS št. 109/2010) z vsemi nadaljnjimi spremembami.
 • Zakon o motornih vozilih (Ur. l. RS št. 106/2010) z vsemi nadaljnjimi spremembami.
 • Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Ur. l. RS št. 62/1998) z vsemi nadaljnjimi spremembami.
 • Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. l. RS št. 65/2008)  z vsemi nadaljnjimi spremembami.
 • Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del  na javnih cestah in ovir v cestnem prometu (Ur. list RS št. 116/2006) z vsemi nadaljnjimi spremembami.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Anton HRASTAR, inž. grad., Cestno podjetje Novo mesto d. d., direktor področja Vzdrževanje cest
 • Jure JESIH, univ. dipl. inž. grad., CPK d. d., namestnik direktorja
 • mag. Jože DRNULOVEC, univ. dipl. inž. grad., SCP d. o. o., vodja projekta Vzdrževanje
 • Vladimira ŠALEJ, prof. kem. in biol., SCP d. o. o., vodja projekta Izobraževanje
 • Janez PETROVČIČ, gradbeni tehnik, Cestno podjetje Ljubljana d. d., planer rednega vzdrževanja
 • Jelena SLAPNIK, univ. dipl. soc., Cestno podjetje Ljubljana d. d., vodja kadrovske službe

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:

 • Barbara Kunčič, Center RS za poklicno izobraževanje

14. Delovna skupina za pripravo revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti


 • Vladimira ŠALEJ, prof. kem. in biol., SCP d. o. o., vodja projekta izobraževanje
 • Pavle HEVKA, dipl. ekon., inž. grad., nadzornik 2, DDC svetovanje inženiring, d. o. o.
 • Jože Brecelj, dipl. inž. grad., direktor, CPG, d. d.
 • Andrej Sever, univ.dipl.inž.grad., vodja tehnične službe, DARS d. d.

 

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Nikolaja Jurgl, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word