tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 04.07.2017 , Ur.l. 909-2/2010/19
Nasledniki:
-
- Utopni kovač/utopna kovačica 3475738011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Utopni kovač / utopna kovačica 26014201

Klasius-P16

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)

Klasius-SRV

Tretja raven: Aktivnosti/izidi, dopolnilno izobraževanje (33000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti
Glej poklicni standard Utopni kovač / utopna kovačica 26014200 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • končana osnovna šola
 • zdravniško potrdilo o ustreznem zdravstvenem stanju

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2. NAČINI PREVERJANJA

Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovno teoretičnih znanj o izdelku.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • upoštevanje in poznavanje varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pred požarom,
 • pravilno uporabo orodij in delovne opreme,
 • razumevanje dokumentacije,
 • kvaliteto izdelka,
 • pristop k delu ter pripravo na delo,
 • upoštevanje navodil za delo,
 • poznavanje osnovnih, dodajnih in pomožnih materialov,
 • ustrezno hitrost dela,
 • optimalno porabo energentov in materiala,
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj,
 • upoštevanje standardov s kovaškega področja,
 • kontrolo izdelka.

Izločilna merila:
 • neupoštevanje varnostnih predpisov in predpisov o varstvu pred požarom,
 • nepravilna uporaba orodij in delovne opreme,
 • nerazumevanje dokumentacije.


Kriteriji ocenjevanja:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba 60
teoretično znanje 30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Kovači/kovačice, n.o. (7221.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(III)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • ustrezen prostor z napravami za kovanje ter merilnimi napravami
 • Kadrovski pogoji

  Komisija ima tri člane, od katerih ima:

  • dva član komisije najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja strojništva ali metalurgije in 5 let delovnih izkušenj s področja kovaštva
  • en član komisije najmanj srednjo strokovno izobrazbo s področja strojništva in 8 let delovnih izkušenj s področja kovaštva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
Upravlja proces utopnega kovanja
 • izvaja montažo oziroma menjavo orodij na kovaških strojih
 • nalaga narezke na zalagalno drčo pri segrevanju na peči
 • obvlada postopke dodajanja segretih narezkov iz peči k kovaškemu stroju
 • zagotavlja ustreznost pretoka materiala iz peči
 • obvlada postopke kovaškega valjanja materiala in upravljanja z valjarskim strojem
 • obvlada postopke manipulacije segretega materiala med posameznimi operacijami
 • pozna vpliv osnovnih parametrov toplotne obdelave na končni izdelek
 • obvlada postopek preoblikovanja segretega materiala
 • upravlja s kovaškim strojem
 • zna upravljati s kovaškim strojem
 • razume postopke utopnega kovanja na kovaškem stroju
 • izvaja postopek preoblikovanja materiala (kovaško valjanje, krivljenje, vlečenje, nakrčevanje, utopno kovanje, obrezovanje, prebijanje, kalibriranje, vtiskovanje gravur)
 • pozna osnovne postopke preoblikovanja materiala (kovaško valjanje, krivljenje, vlečenje, nakrčevanje, utopno kovanje, obrezovanje, prebijanje, kalibriranje, vtiskovanje gravur)
 • nadzira in zagotavlja ustrezno temperaturo orodij, nastavitev orodij in kovaškega stroja
 • pozna merila za ustrezno delovanje orodij pri utopnem kovanju
 • spremlja osnovno delovanje avtomatiziranega stroja in javi nadrejenemu ob neustreznem delovanju

Izvede proces upravljanj utopnega kovanja (po sklopih po izboru komisije):


Pripravi  in nastavi stroje, naprave, orodje in material za kovanje:

 • pripravi se za delo
 • pripravi stroj za kovanje
 • prikaže in utemelji montažo oziroma menjavo orodij na kovaških strojih
 • pojasni in izvede nalaganje, pretok in segrevanje materiala v peči
 • pojasni in izvede postopek valjanja
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

 

Na primeru, ki ga določi komisija prikaže proces utopnega kovanja:

 • pripravi se za delo
 • prikaže postopek rokovanja s segretim materialom in ga skuje
 • preveri in pojasni vpliv osnovnih parametrov toplotne obdelave na končni izdelek
 • pojasni in izvede postopke preoblikovanja materiala
 • pripravi stroj in orodja po tehnoloških navodilih   
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Beharič, Zdenka: Materiali in obdelave v poklicu, Tehniška založba Slovenije, 2008.
 • Bezjak, Jožica: Tehnologija materiala, Tehniška založba Slovenije, 1997.
 • Bezjak, Jožica: Materiali v tehniki, Tehniška založba Slovenije, 1997.
 • Broz Žižek Erika: Osnove strojništva 1 – delovni zvezek, Tehniška založba Slovenije, 2006.
 • Broz Žižek Erika: Osnove strojništva 1 – učbenik, Tehniška založba Slovenije, 2006.
 • Glodež, Srečko: Tehnično risanje, Tehniška založba Slovenije, 2005.
 • Jereb, Janez: Osnove kovinarstva in strojništva, TZS, 2004.
 • Jereb, Janez: Osnove kovinarstva in strojništva, Delovna navodila in vaje, TZS, 1997.
 • Krautov Strojniški priročnik, Littera Picta, Ljubljana, novejše izdaje.
 • Skupina avtorjev: Strojno tehnološki priročnik, TZS, Ljubljana, 1998.
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS št. 56/99, 30. 6. 1999.
 • Zakon o varstvu pred požarom, Uradni list RS št. 71/93, 30. 12. 1993.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Jože Ravničan, UNIOR d. d., Program Odkovki, Zreče
 • Vojko Leskovar, UNIOR d. d., Program Odkovki, Zreče
 • Srečko Krušič, UNIOR d. d., Program Odkovki, Zreče
 • Tomaž Černec, ŠC Slovenske Konjice

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word