tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 27.07.2016 , Ur.l.št. 77/6.8.2003
Nasledniki:
-
- Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka 0644406011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka 2150.010.5.1

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka  2150.010.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • znanja in spretnosti s področja poznavanja tehnologij dela, tehničnega risanja, osnovnih in pomožnih materialov za slikopleskarske - črkoslikarske elemente ter ročnega izdelovanja slikopleskarskih - črkoslikarskih elementov na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja za poklic slikopleskar - črkoslikar / slikopleskarka - črkoslikarka.
 • po restavratorski metodologiji dokumentirani opravljeni posegi v skladu s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na ustreznih objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.
 • 3 leta delovnih izkušenj na obnovi objektov stavbne dediščine pod vodstvom ali potrjenih od restavratorja z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine in z referenčno listo.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • izdelek z ustrezno predpisano dokumentacijo in ustni zagovor

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izdelka
 • racionalno porabo materiala in energije
 • upoštevanje pravil varovanja zdravja in varnosti pri delu
 • upoštevanje pravil varovanja okolja
 • komunikacijo na strokovnem področju
 • upoštevanje predpisov in konvencij o varstvu kulturne dediščine

Izločilna Merila

 • nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov
 • prekoračitev svojih poklicnih kompetenc
 • poseganje v objekt kulturne dediščine ali njegov segment brez nadzora pooblaščene osebe
 • nesodelovanje s sorodnimi poklici in z drugimi strokovnjaki
 • kršenje predpisov in konvencij o varstvu kulturne dediščine

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izvedba40
dokumentacija20
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Slikopleskar-črkoslikar, restavratorski sodelavec/slikopleskarka-črkoslikarka, restavratorska sodelavka (7141.07)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • možnost izvajanja slikopleskarskih - črkoslikarskih del v delavnici
  • delo na terenu
  • restavratorsko orodje in pribor
  • slikopleskarsko - črkoslikarsko ročno orodje in stroji
  • pribor za dokumentiranje: foto-, video-, filmska kamera, pribor za skiciranje in risanje
  • osnovni, pomožni in restavratorski materiali;
  • možnost izvajanja simulacij: vzrokov in stopenj poškodovanosti slikopleskarskih -črkoslikarskih elementov; historičnih načinov izdelovanja; ročnega izdelovanja; demontaže, obdelave in montaže; zaščite slikopleskarskih - črkoslikarskih elementov v vseh fazah dela; čiščenja in vzdrževanja; modeliranja in domodeliranja, izdelave odlitkov in kopij slikopleskarskih - črkoslikarskih objektov.
 • Kadrovski pogoji
  • visokošolska znanja s področja restavratorstva ali slikarstva (ALU) ali arhitekture (FA) ali zgodovine umetnosti (FF) z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine ter 10-letnimi delovnimi izkušnjami na področju restavratorstva in prenove stavbne dediščine in
  • visokošolska znanja s področja slikarstva ali restavratorstva (ALU) ali srednješolska znanja s področja slikopleskarstva - črkoslikarstva, z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine in 10-letnimi delovnimi izkušnjami na področju restavriranja dekorativnih poslikav in
  • visokošolska znanja s področja arhitekture (FA) ali restavratorstva (ALU) ali srednješolska znanja s področja slikopleskarstva - črkoslikarstva z 10-letnimi delovnimi izkušnjami na področju načrtovanja in/ali izdelave dekorativnih poslikav

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
zaščiti dekorativne poslikave
 • zaščiti dekorativne poslikave in ornamente
 • zaščiti in vzdržuje objekt po posegu (nadzoruje stanje, opozarja na poškodbe)
 • pripravi šablone in po potrebi izdeluje šablone, prerisuje izvedbene risbe
 • pozna orodja in sredstva za čiščenje
 • pozna materiale za utrjevanje
 • Čisti omete - na objektu (na gradbišču ali simulacijkem prostoru) pripravi del fasade, odstranjuje kasnejše neustrezne beleže in omete:
  • ugotavljanje poškodb
  • priprava in načrtovanje celotnega postopka
  • priprava sond
  • izmera dekorativne poslikave
  • priprava na utrjevanje originala
  • priprava na izvedbo rekonstrukcije ometa in/ali dekorativne poslikave
  • dokumentacija vseh faz postopka
 • Čisti poslikane arhitekturne člene:
  • priprava in načrtovanje celotnega postoka
  • odpiranje zazidane (ali delno zazidane, ometane ipd.) odprtine (okno, porta, vogal)
  • priprava sond
  • ugotavljanje originalnih obdelav
  • predlog izvedbe posega
  • dokumentacija vseh faz postopka
popravlja površinske in strukturne poškodbe, pod vodstvom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg
 • utrjuje omete, podlago dekorativnih poslikav, štukatur, rustikalnih obdelav
 • injektira omete, štukature
 • pripravlja podlago, beli
 • utrjuje dekorativne poslikave, beleže, štukature
 • retušira
 • pozna in obvlada izdelavo štukatur in rustikalike
 • pozna stare načine beljenja
 • Izdeluje slikopleskarske sonde - na objektu (npr. fasadi) odpira na več mestih, ki jih določi restavrator:
  • priprava in načrtovanje celotnega postopka
  • izdelava sonde venca
  • izdelava sonde vogala
  • izdelava sonde portala
  • izdelava sonde na steni
  • izdelava sonde arhitekturnega člena
  • izdelava sonde ometa
  • izdelava sonde beležev na steni
  • ugotavljanje originalnih izvedb ter poškodb
  • dokumentacija vseh faz postopka
 • Utrjuje omete in štukature na vnaprej izbranem primeru poškodovanega venca ali štukature:
  • načrtovanje in priprava celotnega posega
  • čiščenje
  • ugotavljenje poškodb
  • injektiranje in utrjevanje štukature in podlage
  • retuša
  • dokumentacija vseh faz posega
nadomešča poškodbe pod vodstvom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg
 • modelira, domodelira manjkajoče dele v originalnih tehnikah
 • ročno in šablonsko izdeluje štukature in elemente
 • izdeluje kalupe in odlitke
 • retuštira dekorativne poslikave
 • izdeluje šablonske poslikave
 • izdeluje originalne tehnike slikopleskarske –črkoslikarske obrti: priprava podlage, beljenje, liniranje, šablonsko barvanje, poslikava ornamentov, štukaturna, rustikalna, pozlatarska dela
 • pozna tehnike jemanja odtisov obstoječih elementov
 • pozna materiale in orodja za modeliranje
 • pozna metode izdelav kalupov in metode vlivanja v kalupe
 • pozna tehnike beljenja in načine liniranja
 • pozna ustrezne pozlatarske tehnike
 • Izdeluje šablone na izbranem objektu ali simulacija v delavnici:
  • načrtovanje in priprava celotnega posega
  • izmera profiliranega venca
  • priprava risbe
  • izdelava šablone
  • priprava vodil
  • začetek izvedbe vlečenja profila
  • dokumentacija vseh faz posega
  • izdelava šablone za šablonsko poslikavo, izdelava dela poslikave
  • dokumentacija vseh faz postopka
 • Historične štukature - pripravljen primer, materiali, orodja v delavnici:
  • načrtovanje in priprava celotnega postopka
  • priprava ustrezne štukaturne mase
  • izdelava replike štukature po vnaprej pripravljenem vzorcu: izdelava načrta, kalupa, odlitka finalna obdelava (npr. pozlata)
  • dokumentacija vseh faz posega
 • Domodelira, pripravi poškodovan del štukature (simulacija ali na objektu):
  • načrtovanje in priprava celotnega posega
  • čiščenje
  • ugotavljenje poškodovanih mest
  • določanje injektirnih mest
  • priprava delov za domodelacijo
  • priprava materialov
  • izvedba domodelacije
  • izvedbe poslikave oz. retuše na domodeliranem delu
  • dokumentacija vseh faz posega

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Fister Peter in sod.: Boh-Pečnik Nuša, Deu Živa, Kavčič Mateja, Lah Ljubo: Arhitekturna identiteta 1., 2.:
 • Fister Peter: Umetnost stavbarstva na Slovenskem, , DZS, Ljubljana, 1984
 • Fister Peter: Obnova in varstvo kulturne dediščine, Partizanska knjiga, Ljubljana 1979
 • Deu Živa: Stavbarstvo slovenskega podeželja, značilno oblikovanje stanovanjskih hiš, Kmečki glas, Ljubljana 2001
 • Črepinšek Maja: Prenova stavbne dediščine v Sloveniji (RES: publikacija Restavratorskega centra R Slovenije), Restavratorski center R Slovenije, Ljubljana 1993
 • Po poteh ljudskega stavbarstva, In the Footsteps of Vernacular Architecture in Slovenia, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1994
 • Srednjeveška mesta, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1998
 • Po poti baročnih spomenikov Slovenije, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1992
 • John & Nicola Ashurst: Practical Building Conservation: Volume 3 Plasters, Mortars and Renders, Terracotta and Earth, Gower Technical Press, Aldershot, 1988
 • Jokilehto Jukka, Butterworth Heinemann: A History of Architectural Conservation, Oxford, 1999
 • Feilden Bernard M: Conservation of Historic Buildings, Architectural Press, Oxford, 2001
 • Vierl Peter: Putz und Stuck, Herstellen - Restaurieren, Callwey, München, 1984
 • Müller Rudolf: Stuck – Putz – Trockenbau, Fachbuch für die Aus- und Weiterbildung im Stukkateur-Handwerk, Köln, 1991
 • Tehnike emulzione tempere, Summerecker Sigo, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1975
 • Brkić N.: Tehnologija slikarstva vajarstva i ikonografija, Umetnička akademija u Beogradu, Beograd, 1973
 • Hudoklin Radoje: Tehnologija materialov, ki se uporabljajo v slikarstvu, 1. del, Temeljniki, podloge, veziva in polnila podlog, Vzajemnost, Ljubljana 1955
 • Hudoklin Radoje: Tehnologija materialov, ki se uporabljajo v slikarstvu, 2. del, Slikarska barvila, veziva in rdečila, Vzajemnost, Ljubljana 1958
 • Stephenson Jonathan: The materials and techniques of painting, Thames and Hudson, London, 1989
 • Reclam Philipp jun.: Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken, Band 1, Farbmittel, Buchmalerei, Tafel- und Leinwandmalerei, Stuttgart, 1988
 • Reclam Philipp jun.: Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken, Band 2, Wandmalerei, Mosaik, Stuttgart 1990
 • Ivo Fressl: Slikarska tehnologija, Zagreb, 1960

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Mateja Kavčič, JZVKDS Restavratorski center Slovenije,
 • Ivan Bogovčič, Akademija za likovne umetnosti,
 • Gavrilo Manjevič, Srednja gradbena šola Maribor,
 • Marjan Lubej – Srednja gradbena šola Maribor,
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič, CPI,

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word