tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 27.07.2016 , Ur.l.št. 77/6.8.2003
Nasledniki:
-
- Pečar, restavratorski sodelavec/pečarka, restavratorska sodelavka 2288642011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Pečar, restavratorski sodelavec/pečarka, restavratorska sodelavka 2150.008.5.1

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Pečar, restavratorski sodelavec/pečarka, restavratorska sodelavka  2150.008.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • znanja in spretnosti s področja poznavanja tehnologij dela, tehničnega risanja, osnovnih in pomožnih pečarskih - keramičarskih materialov ter ročnega in strojnega izdelovanja pečarskih - keramičarskih elementov na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja za poklic pečar / pečarka.
 • po restavratorski metodologiji dokumentirani opravljeni posegi v skladu s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.
 • 3 leta delovnih izkušenj na obnovi objektov stavbne dediščine pod vodstvom ali potrjenih od restavratorja z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine in z referenčno listo.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • izdelek z ustrezno predpisano dokumentacijo in ustni zagovor

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izdelka
 • racionalno porabo materiala in energije
 • upoštevanje pravil varovanja zdravja in varnosti pri delu
 • upoštevanje pravil varovanja okolja
 • komunikacijo na strokovnem področju
 • upoštevanje predpisov in konvencij o varstvu kulturne dediščine

Izločilna Merila

 • nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov
 • prekoračitev svojih poklicnih kompetenc
 • poseganje v objekt kulturne dediščine ali njegov segment brez nadzora pooblaščene osebe
 • nesodelovanje s sorodnimi poklici in z drugimi strokovnjaki
 • kršenje predpisov in konvencij o varstvu kulturne dediščine

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izvedba40
dokumentacija20
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Pečar, restavratorski sodelavec/pečarka, restavratorska sodelavka (7122.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • možnost izvajanja pečarsko - keramičarskih delavniških del
  • delo na terenu
  • restavratorsko orodje in pribor
  • pečarsko - keramičarsko ročno orodje in stroji
  • pribor za dokumentiranje: foto-, video-, filmska kamera, pribor za skiciranje in risanje
  • osnovni, pomožni in restavratorski materiali;
  • možnost izvajanja simulacij: vzrokov in stopenj poškodovanosti pečarskih -keramičarskih elementov; historičnih načinov obdelave in vgrajevanja; ročnega in strojnega izdelovanja; razstavljanja, obdelave in rekonstrukcije peči; ločevanja od podlage, obdelav in polaganja keramičnih oblog, zaščite elementov v vseh fazah dela; čiščenja in vzdrževanja; modeliranja in domodeliranja, izdelave odlitkov in kopij pečarskih - keramičarskih elementov.
 • Kadrovski pogoji
  • visokošolska znanja s področja arhitekture (FA) ali restavratorstva (ALU) ali zgodovine umetnosti (FF) ali etnologije (FF) ali naravoslovnih znanj (FKKT) z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine ter 10-letnimi delovnimi izkušnjami na področju restavratorstva in
  • visokošolska znanja s področja restavratorstva (ALU) ali srednješolska znanja s področja pečarstva in keramičarstva z opravljenim strokovnim izpitom s področja varstvo kulturne dediščine in 10-letnimi delovnimi izkušnjami na področju restavriranja keramike in
  • visokošolska znanja s področja arhitekture (FA) z izkušnjami v načrtovanju in izvedbi historičnih pečarskih - keramičarskih elementov ali srednješolska znanja s področja tradicionalnega pečarstva - keramičarstva, z 10-letnimi delovnimi izkušnjami

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
zaščiti objekt (peč z odprtim in zaprtim kuriščem ter pečnic) pod nadzorom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg
 • zaščiti objekt pred in med posegom
 • zaščiti delovno okolje in izdelke drugih strok pred poškodbami med posegom
 • zaščiti in vzdržuje objekt po posegu (utrjevanje, opazovanje ...)
 • zaveda se posledic nepravilne zaščite pečarskih elementov med posegom, med transportom in po posegu
 • pozna principe organizacije transporta materialov in elementov
 • zaveda se posledic nepravilne zaščite okolice
 • Čisti, sestavlja pečnice - simulacija v delavnici: pripravljeni deli pečnic, (poškodovani in že očiščeni) orodje, materiali:
  • načrtovanje in priprava delovnega postopka
  • določitev sestavnih elementov
  • definiranje načinov čiščenja
  • izvedba čiščenja na različnih kosih
  • sestavljanje in lepljenje kosov s pripravo materiala
  • dokumentiranje postopka
 • Dopolnjuje pečnice, izdeluje replike manjkajočega dela - simulacija v delavnici: pripravljene različno poškodovane pečnice, materiali, orodja:
  • načrtovanje in priprava delovnega postopka
  • definiranje poškodb
  • pravilen izbor in predlog načina restavriranja glede na stopnjo poškodovanosti
  • zaščita pred posegom
  • priprava pečnice na: a/ dopolnjevanje, b/ repliko
  • izvedba dopolnjevanja v vseh slojih
  • predlog izvedbe glazur in toniranja
  • dokumentiranje postopka
 • Izdeluje replike - simulacija v delavnici: pripravljene pečnice za izdelavo replike, materiali, orodja:
  • načrtovanje in priprava delovnega postopka
  • definiranje poškodb
  • zaščita pred posegom
  • domodeliranje
  • priprava kalupa
  • priprava materialov za odlivanje
  • izvedba postopka
  • dokumentiranje postopka
razstavlja - rekonstruira in transportira peči (z odprtim in zaprtim kuriščem) pod nadzorom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg
 • dokumentira obstoječe stanje in vse faze posega
 • pripravlja načrte razstavljanja (označi in oštevilči vse elemente peči ali oblog, dokumentira)
 • pripravi objekt pred razstavljanjem (utrjuje, lepi)
 • odpira objekt, razstavlja in sestavlja elemente po sestavnih delih skladno z načrtom in označbami ter sprotno dokumentira potek razstavljanja
 • opozarja na nepredvidene najdbe
 • čisti razstavljene elemente
 • klasificira razstavljene elemente
 • zaščiti razstavljene elemente in izdela nove elemente za peči
 • vstavlja manjkajoče dele peči
 • izdeluje sidra, ojačitve, pripravlja materiale za montažo
 • pripravlja in izvaja transport
 • rekonstruira po načrtu in navodilih
 • dokumentira rekonstrukcijo peči
 • pozna historične tehnologije izdelave pečarskih konstrukcijskih elementov in sestavljanja peči
 • se zaveda možnih škodljivih posledic različnih metod in nepravilne izvedbe čiščenja
 • pozna tehnologije popravila oz. obnove pečarskih elementov s historičnimi in z drugimi nadomestnimi materiali
 • pozna lastnosti in tehnologije nadomestnih sanacijskih materialov
 • pozna lastnosti in uporabo materialov za zaščito in utrjevanje pečarskih elementov in materialov
 • pozna materiale in tehnologije izdelave pomožnih konstrukcij za sanacijo in izdelavo replik pečarskih elementov
 • Čisti, pripravlja peči na poseg - na izbranem objektu – peči:
  • načrtuje in pripravi delovne postopke
  • priprava na postopek restavriranja
  • dokumentacija stanja
  • ugotavljanje poškodb
  • določitev sestavnih elementov
  • predlog postopka restavriranja
  • izdelava načrta demontaže
  • oštevilčenje elementov
  • začetek postopka
  • dokumentiranje postopka
 • Razstavlja peči na izbranem objektu – peči:
  • načrtovanje in priprava delovnega postopka
  • priprava peči na razstavljanje
  • izdelava načrta razstavljanja
  • oštevilčenje elementov
  • preventivno utrjevanje elementov
  • izvedba razstavljanja
  • čiščenje elementov
  • priprava in zaščita pred transportom
  • dokumentiranje postopka
 • Rekonstruira dele peči na terenu ali simulacija v delavnici pripravljeni elementi, materiali in orodja:
  • načrtovanje in priprava delovnega postopka
  • izdelava načrta rekonstrukcije
  • izvedba rekonstrukcije
  • dokumentiranje vseh faz postopka
zaščiti keramične obloge pod nadzorom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg
 • zaščiti objekt pred in med posegom
 • zaščiti delovno okolje in izdelke drugih strok pred poškodbami med posegom
 • zaščiti in vzdržuje po posegu (utrjevanje, opazovanje …)
 • se zaveda posledic nepravilne zaščite elementov peči med posegom in po posegu
 • pozna principe organizacije transporta materialov in elementov
 • se zaveda posledic nepravilne zaščite okolice
 • Dopolnjuje keramične obloge, izdeluje replike manjkajočih delov - simulacija v delavnici: pripravljene različno poškodovane keramične obloge, materiali, orodja:
  • načrtovanje in priprava delovnega postopka
  • dokumentiranje stanja
  • definiranje poškodb
  • pravilen izbor in predlog načina restavriranja glede na stopnjo poškodovanosti
  • zaščita pred posegom
  • priprava keramične obloge na a/ dopolnjevanje , b/ repliko
  • izvedba dopolnjevanja v vseh slojih
  • predlog izvedbe glazur in toniranja
  • dokumentiranje vseh faz postopka
 • Izdeluje replike - simulacija v delavnici: pripravljene pečnice za izdelavo replike, materiali, orodja:
  • načrtovanje in priprava delovnega postopka
  • definiranje poškodb
  • zaščita pred posegom
  • domodeliranje
  • priprava kalupa
  • priprava materialov za odlivanje
  • izvedba postopka
  • predlog izvedbe glazur
  • toniranje
  • dokumentiranje vseh faz postopka
izvaja postopke restavriranja keramičnih oblog pod nadzorom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg in v skladu s konservatorskim in restavratorskim programom
 • pripravlja in uporablja osnovne in pomožne materiale za izvedbo restavratorskih posegov
 • pripravlja in uporablja (z upoštevanjem navodil proizvajalca) ustrezne restavratorske materiale
 • grobo in fino čisti (mehansko – kemijsko) keramične obloge
 • opazuje spremembe na originalu in svetuje spremembe restavratorskega programa
 • utrjuje površine (glazure, keramike, konstrukcije …)
 • lepi
 • dopolnjuje poškodbe in manjkajoče dele (domodelacija …)
 • tonira
 • izdeluje vzorce z izračuni skrčkov
 • izdeluje kopije, rekonstrukcije – samostojno ali v sodelovanju s proizvajalcem
 • izdeluje pomožne konstrukcije za podpiranje in oblikovanje poškodovanih ter izdelavo replik različnih elementov keramične obloge
 • suši, žge in glazira
 • pripravlja podlage, utrjuje in opravlja druge posege v obstoječo podlago
 • polaga obloge ali dele oblog
 • stiči
 • Polaga obnovljene keramične obloge:
  • načrtovanje in priprava delovnega postopka
  • priprava dela, zaščita originalnih delov
  • zaščita pred transportom
  • priprava podlage
  • montaža obnovljene podloge
  • utrjevanje
  • dokumentiranje vseh faz postopka
ločuje od podlage-polaga in transportira keramične obloge pod nadzorom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg
 • dokumentira obstoječe stanje in vse faze posega
 • pripravlja načrte ločevanja keramične obloge od podlage (označi in oštevilči vse elemente keramične obloge, dokumentira)
 • pripravi objekt pred posegom (utrjuje, lepi)
 • ločuje od podlage in polaga keramično oblogo po sestavnih delih skladno z načrtom in označbami
 • zaščiti elemente
 • pripravi in izvede transport
 • polaga po načrtu in navodilih restavratorskega programa del
 • dokumentira polaganja
 • pozna historične tehnologije izdelave keramičnih oblog
 • zaveda se možnih škodljivih posledic različnih metod in nepravilne izvedbe čiščenja
 • pozna tehnologije popravila oz obnove keramičnih oblog s historičnimi in z drugimi nadomestnimi materiali
 • pozna lastnosti in tehnologije nadomestnih sanacijskih materialov
 • pozna lastnosti in uporabo materialov za utrjevanje keramičnih oblog
 • pozna materiale in tehnologije priprave pomožnih konstrukcij za sanacijo in izdelavo replik keramičnih oblog ali njihovih segmentov
 • Loči keramične obloge od podlage na izbranem objektu – npr. fasadi ali na simulaciji v delavnici:
  • načrtovanje in priprava delovnega postopka
  • priprava keramičnih oblog na ločitev obloge od podlage
  • zdelava načrta dela
  • zaščita oblog pred posegom
  • oštevilčenje elementov preventivno utrjevanje
  • začetek postopka ločevanja
  • čiščenje elementov
  • priprava in zaščita pred transportom
  • dokumentiranje vseh faz postopka

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Fister Peter in sod.: Boh-Pečnik Nuša, Deu Živa, Kavčič Mateja, Lah Ljubo: Arhitekturna identiteta 1., 2.:
 • Fister Peter: Umetnost stavbarstva na Slovenskem, , DZS, Ljubljana, 1984
 • Fister Peter: Obnova in varstvo kulturne dediščine, Partizanska knjiga, Ljubljana 1979Stavbarstvo slovenskega podeželja, značilno oblikovanje stanovanjskih hiš; Deu Živa, Kmečki glas, Ljubljana, 2001
 • Črepinšek Maja: Prenova stavbne dediščine v Sloveniji (RES: publikacija Restavratorskega centra R Slovenije), Restavratorski center R Slovenije, Ljubljana, 1993
 • Po poteh ljudskega stavbarstva, In the Footsteps of Vernacular Architecture in Slovenia, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1994
 • Srednjeveška mesta, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1998
 • Po poti baročnih spomenikov Slovenije, Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1992
 • Ashurst John & Nicola: Practical Building Conservation: Volume2- Brick, Terracotta and Earth, Gower Technical Press, Aldershot, 1988
 • A History of Architectural Conservation, Jokilehto Jukka, Butterworth Heinemann, Oxford, 1999
 • Feilden Bernard M: Conservation of Historic Buildings, Architectural Press, Oxford, 2001
 • Reclams Handbuch der künstlerischen Techniken, Band 3, Glas, Keramik und Porzellan, Möbel, Intarsie und Rahmen, Lackkunst, Leder, Philipp Reclam jun., Stuttgart, 1986
 • H. N. Abrams: Caring for your collections, Preserving and protecting your art and other collectibles, New York, 1992
 • Jackson Albert, Day David: The antiques care & repair handbook, Dorling Kindersley Limited, London, 1984
 • Larney Judith, Barrie and Jenkins: Restoring ceramics, London, 1975
 • Sotheby's guide antiques and their prices worldwide, Philip Wilson Publishers, London, 1989
 • Rees Yvonne: Stained glass and ceramics, practical home restoration, Ward Lock, London, 1996
 • Buys Susan, Oakley Victoria: The conservation and restoration of ceramics, Butterworth Heinemann, Oxford, 1993

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Mateja Kavčič, JZVKDS Restavratorski center Slovenije,
 • Janja Slabe, Narodni muzej Slovenije,
 • Elena Simeonov, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana,
 • Sol Mihelj, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana,
 • Vesna Breskvar, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana,
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič, CPI,

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word