tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 27.07.2016 , Ur.l. 77/06.08.2003
Nasledniki:
- Tesar, restavratorski sodelavec/tesarka, restavratorska sodelavka 4002503011
-

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Tesar, restavratorski sodelavec/tesarka, restavratorska sodelavka 2150.007.5.1

Klasius-P16

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Tesar, restavratorski sodelavec/tesarka, restavratorska sodelavka  2150.007.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • znanja in spretnosti s področja poznavanja tehnologij dela, tehničnega risanja, lesa in pomožnih materialov ter ročnega in strojnega izdelovanja in vgrajevanja tesarskih elementov na nivoju srednjega poklicnega izobraževanja za poklic tesar / tesarka.
 • po restavratorski metodologiji dokumentirani opravljeni posegi v skladu s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine
 • 3 leta delovnih izkušenj na obnovi objektov stavbne dediščine pod vodstvom ali potrjenih od restavratorja z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine in z referenčno listo.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • izdelek z ustrezno predpisano dokumentacijo in ustni zagovor

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pripravo kandidata na delo
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • kakovost izdelka
 • racionalno porabo materiala in energije
 • upoštevanje pravil varovanja zdravja in varnosti pri delu
 • upoštevanje pravil varovanja okolja
 • komunikacijo na strokovnem področju
 • upoštevanje predpisov in konvencij o varstvu kulturne dediščine

Izločilna Merila

 • nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov
 • preseganje svojih poklicnih kompetenc
 • poseganje v objekt kulturne dediščine ali njegov segment brez nadzora pooblaščene osebe
 • nesodelovanje s sorodnimi poklici in drugimi strokovnjaki
 • kršenje predpisov in konvencij , ki urejajo varovanje kulturne dediščine

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izvedba40
dokumentacija20
ustni zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Tesar, restavratorski sodelavec/tesarka, restavratorska sodelavka (7124.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • možnost izvajanja tesarskih delavniških del
  • delo na terenu
  • restavratorsko orodje in pribor
  • tesarsko ročno orodje in stroji
  • pribor za dokumentiranje: foto-, video-, filmska kamera, pribor za skiciranje in risanje
  • osnovni, pomožni in restavratorski materiali;
  • možnost izvajanja simulacije: vzrokov in stopenj poškodovanosti tesarskih elementov; historičnih načinov obdelave in vgrajevanja; ročnega in strojnega izdelovanja; demontaže, obdelave in montaže; zaščite elementov v vseh fazah dela; čiščenja in vzdrževanja; modeliranja in domodeliranja, izdelave odlitkov in kopij tesarskih elementov
 • Kadrovski pogoji
  • visokošolska znanja s področja arhitekture (FA) ali restavratorstva (ALU) ali zgodovine umetnosti (FF) ali etnologije (FF) z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine ter 10-letnimi delovnimi izkušnjami na področju restavratorstva in
  • visokošolska znanja s področja arhitekture (FA) ali gradbeništva (FGG) ali restavratorstva (ALU) ali srednješolska znanja s področja tesarstva z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine in 10-letnimi delovnimi izkušnjami na področju restavratorstva in prenove stavbne dediščine in
  • visokošolska znanja s področja arhitekture (FA) ali visokošolska/višješolska znanja s področja gradbeništva (FGG) z izkušnjami v načrtovanju in/ali izvedbi historičnih tesarskih konstrukcij in elementov ali srednješolska znanja s področja tradicionalnega tesarstva z 10-letnimi delovnimi izkušnjami s področja tradicionalnega tesarstva

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi lesene konstrukcije pred sanacijskim posegom obnove pod nadzorom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg
 • odstranjuje sekundarne konstrukcije ali njihove segmente brez povzročanja poškodb na originalu
 • čisti originalne segmente lesenih konstrukcij brez povzročanja poškodb (mehansko čiščenje, odstranjevanje škodljivcev, čiščenje s kemičnimi sredstvi)
 • zaveda se možnih škodljivih posledic različnih metod in nepravilne izvedbe čiščenja
 • Čisti lesene konstrukcije
  • načrtovanje in priprava celotnega delovnega postopka
  • izdelava sonde na izbranem objektu, (npr. na lesenem stropu)
  • ugotavljanje konstrukcije, vrste lesa, tesarskih-lesnih zvez
  • odvzem vzorcev
  • ugotavljanje poškodb
  • predlog čiščenja poškodovanih delov
  • predlog zaščite in izvedba na delu konstrukcije
  • dokumentiranje vseh faz postopka
izvaja posege obnove lesenih konstrukcij pod nadzorom strokovnjakov, odgovornih za restavratorski poseg ter v skladu s projektom izvedbe, konservatorskim in restavratorskim programom
 • izdeluje sonde na konstrukciji iz lesa
 • ugotavlja originalne sestavine ostrešja in drugih lesenih konstrukcij, lesnih / tesarskih zvez in veznih sredstev
 • izbira ustrezne vrste in kakovosti lesa, glede na osnovni material lesene konstrukcije
 • izvaja historične tehnologije obdelave lesa
 • izdeluje historične in nadomestne lesne-tesarske zveze
 • izdeluje in sanira lesene konstrukcije po tradicionalnih tehnologijah
 • izvaja historične površinske obdelave lesa
 • izvaja historične tehnologije vgrajevanja oz. montaže lesenih konstrukcij
 • Sondira in predlaga restavriranje
  • načrtovanje in priprava celotnega delovnega postopka
  • odpiranje konstrukcije ostrešja
  • ugotavljanje vzrokov, vrst in stopnje poškodovanosti
  • ugotavljanje vrste lesnih / tesarskih zvez
  • predlog odstranjevanja poškodovanih delov
  • čiščenje lesa
  • predlog odstranjevanja škodljivcev
  • predlog sanacije
  • predlog lesnih-tesarskih zvez
  • zamenjava poškodovanega dela
  • dokumentiranje vseh faz postopka
 • Izdeluje tesarski element - simulacija v delavnici, pripravljen del originalnega konstrukcijskega elementa (npr. stropnika, špirovca, robnika, žlotnika, vešala, portala...), les in orodje:
  • načrtovanje in priprava celotnega delovnega postopka
  • ugotavljanje vrst lesnih / tesarskih zvez
  • izdelava replike elementa v enaki izvedbi
  • površinska obdelava
  • zaščita
  • dokumentiranje vseh faz postopka
izvaja historične lesene konstrukcije v sodelovanju s strokovnjakom, odgovornim za restavratorski poseg
 • razstavlja leseno konstrukcijo
 • čisti
 • ščiti
 • odpravlja poškodbe in vstavlja manjkajoče dele
 • predlaga izbiro, pripravo in uporabo ustreznih sanacijskih materialov za zaščito in utrjevanje lesa
 • nariše in pripravi šablone in kontrašablone za lesene pomožne ter nosilne in nenosilne konstrukcije
 • izdela pomožne konstrukcije, načrte, šablone, kontrolne šablone
 • izdela nadomestne manjkajoče dele ali vstavlja manjkajoče dele poškodovanih lesenih konstrukcij z ustrezno izbranim nadomestnim materialom
 • izdela historične in nadomestne lesne / tesarske zveze
 • pozna historične lesne / tesarske zveze in njihovo uporabo
 • pozne tehnologije popravila oz. obnove lesenih konstrukcij z nadomestnim lesom in drugimi nadomestnimi materiali
 • pozna lesne / tesarske zveze za obnovo lesenih konstrukcij z nadomestnim lesom
 • pozna lastnosti in tehnologije nadomestnih sanacijskih materialov
 • pozna lastnosti in uporabo materialov za zaščito in utrjevanje lesa
 • Izdeluje pomožne konstrukcije - simulacija v delavnici (izdelan načrt, dokumentacija, npr. podkonstrukcija zidanega strešnega venca, zidanega loka ...), pripravljen material, orodje:
  • načrtovanje in priprava celotnega delovnega postopka
  • izbor materialov, orodja, strojev
  • izdelava dela opaža za pripravljenem načrtu za zidani konstrukcijski element
  • pritrjevanje
  • zaščita lesa
  • dokumentiranje vseh faz postopka
 • Vstavlja manjkajoče dele lesene konstrukcije - simulacija v delavnici ali na izbranem objektu, pripravljeni tesarski elementi s poškodbami oz. z manjkajočimi deli:
  • načrtovanje in priprava celotnega delovnega postopka
  • ugotavljanje poškodb na objektu
  • ugotavljanje oblike in konstrukcije manjkajočega dela
  • ugotavljanje lesnih / tesarskih zvez
  • izdelava načrta obnove tesarskega elementa
  • izbor lesa
  • izdelava in vstavljanje dela/ov in lesnih / tesarskih zvez
  • predlog obdelave in zaščite lesa
  • dokumentiranje vseh faz postopka
izdela pomožne konstrukcije za podpiranje in oblikovanje poškodovanih ter izdelavo replik zidanih in drugih historičnih konstrukcij pod nadzorom strokovnjaka, odgovornega za restavratorski poseg
 • izdela pomožne-opažne konstrukcije za oblikovanje poškodovanih in izdelavo replik zahtevnih historičnih zidanih in drugih konstrukcij (loki, oboki, kupole)
 • izdela podlago za izvedbo historičnih kritin
 • izdela odre, podporne razbremenilne konstrukcije
 • pozna oblike in tehnologije izdelave historičnih zidanih in drugih konstrukcij ter pomožnih konstrukcij za njihovo sanacijo in izdelavo replik
 • Izdeluje opažne konstrukcije - simulacija v delavnici: pripravljen načrt zidanega ali betonskega loka / oboka, venca; material, orodja:
  • načrtovanje in priprava celotnega delovnega postopka
  • izdelava načrta opaža za predlagano zidano ali betonsko konstrukcijo
  • izvedba dela opažne konstrukcije
  • dokumentiranje vseh faz postopka

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Djuro, Peulić: Konstrukcujski elementi II..
 • Cevc. T.: Kmečke hiše v Karavankah.
 • Fister, Peter in sod.: Boh-Pečnik Nuša, Deu Živa, Kavčič Mateja, Lah Ljubo: Arhitekturna identiteta 1., 2.
 • Fister, Peter: Umetnost stavbarstva na Slovenskem. DZS, Ljubljana,1984
 • Fister, Peter: Obnova in varstvo kulturne dediščine. Partizanska knjiga, Ljubljana, 1979
 • Salvadori, Mario, Heller, Robert: Konstrukcije v arhitekturi. DZS, Ljubljana, 1979
 • Ashurst, John & Nicola: Practical Building Conservation: Volume 1 – Stone Masonry,Volume 2 – Brick, Terracotta and Earth, Volume3 - Plasters, Mortars and Renders, Erhalten historisch bedeutsamer Bauwerke; Baugefüge, Konstruktionen, Werkstoffe, Jahrbuch 1992 / Sonderforschungsbereich 315. Universität Karlsruhe, Ernst & Sohn, Berlin, 1994
 • Radford's Cyclopedia of Construction; Carpentry, Building and Architecture. The Radford Architectural Company, Chicago, 1926
 • Opderbecke, A., Wittenbecher, H: Der Steinmetz. Callwey Reprint, Leipzig, 1986
 • Tehničar, Građevinski priručnik 1-4. Građevinska kniga, Beograd, 1981-1984
 • Gradbeniški priročnik. Tehniška založba Slovenije, Ljubljana, 1982
 • Der grosse bildatlas der architektur. Bertelsmann Lexikon Verlag, München, 1994
 • Manutenzione e conservazione del costruito fra tradizione ed innovazione, ATTI del convegno di Studi Bressanone 24-27 Giugno 1986. Libreria progetto editore, Padova, 1986
 • Stenvert, Ronald: Constructing the Past: Computer-Assisted Architectural-historical Research, , The application of image-processing using the computer and Computer-Aided Design for the study of the urban environment, illustrated by the use of treatises in seventeenth-century architecture. Utrecht, 1991
 • Stucco, Stone and Steel, New Materials in Open Space Design, Topos, European Landscape Magazine (Ed.). Callwey Verlag, München, 2001
 • Berge, Bjorn: The Ecology of Building Materials. Architectural Press, Oxford, 2000
 • Wihr, Rolf: Restaurierung von Steindenkälern. Ein Handbuch für Restauratoren, Architekten, Steinbildhauer und Denkmalpfleger, Callwey, München, 1986
 • Vierl, Peter: Putz und Stuck, Herstellen - Restaurieren, , Callwey, München, 1984
 • Koch, Wilfried: Umetnost stavbarstva, veliko standardno delo o evropskem stavbarstvu od antike do danes. Mladinska knjiga, Ljubljana 1999
 • Deu, Živa: Stavbarstva slovenskega podeželja, značilno oblikovanje stanovanjskih hiš. Kmečki glas, Ljubljana, 2001
 • Črepinšek, Maja: Prenova stavbne dediščine v Sloveniji (RES: publikacija Restavratorskega centra R Slovenije). Restavratorski center R Slovenije, Ljubljana, 1993
 • Pirkovič, Jelka: Secesijska arhitektura v Sloveniji. Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1997
 • Po poteh ljudskega stavbarstva, In the Footsteps of Vernacular Architecture in Slovenia. Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1994
 • Srednjeveška mesta. Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1998
 • Po poti baročnih spomenikov Slovenije. Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1992
 • Kulturna dediščina meniških redov, The Heritage of Monastic Orders. Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, Ljubljana, 1996
 • Jokilehto, Jukka: A History of Architectural Conservation. Butterworth Heinemann, Oxford, 1999
 • Feilden, Bernard M.: Conservation of Historic Buildings. Architectural Pres, Oxford, 2001
 • Lah, Ljubo: Prenova stavbne dediščine na podeželju – Kras. Dolenjska založba, Novo mesto, 1994
 • Abrams, H. N.: Caring for your historic house. Heritage Preservation and National Park Service, New York, 1998

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Mateja Kavčič, JZVKDS Restavratorski center,
 • Jernej Hudolin, JZVKDS Restavratorski center,
 • Elena Simeonov, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana,
 • Feliks Kokelj, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana,
 • Anja Killer Kovač, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana,
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič, CPI,

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word