tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 24.05.2018 , Ur.l. 67/24.08.2009
Nasledniki:
-
- Videooblikovalec/videooblikovalka 8448457011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Video oblikovalec/video oblikovalka 2130.035.6.1

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI
Glej poklicni standard Video oblikovalec/video oblikovalka 2130.035.6.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Srednja strokovna ali splošna izobrazba in 2 leti delovnih izkušenj na video področju ali
 • srednja poklicna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na video področju in
 • kandidat predhodno pripravi video izdelek/projektno nalogo na DVDnosilcu. Vse AVvsebine morajo biti v formatu video DVD, ostale podatkovne datoteke pa v PDFformatu zapisane na DVD nosilec v podatkovnem zapisu.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni možno pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

Video izdelek/projektna naloga z zagovorom ter teoretično obvladovanje strokovnih znanj.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:  

 • pripravo delovnega okolja za potrebe izdelka/projekta
 • natančnost in doslednost pri delu,
 • sposobnost likovnega izražanja,
 • poznavanje medija,
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti,
 • upoštevanje predpisov in pravilnikov s področja elektrotehnike in drugih tehničnih navodil,
 • racionalno uporabo materiala in energije.
Izločilna merila:
 • neupoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti,
 • neupoštevanje predpisov in pravilnikov s področja elektrotehnike in drugih tehničnih navodil,
 • neskladnost izvedbe z načrtom.
  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:  
Področje ocenjevanja Delež (%)
Video izdelek / projektna naloga 70
Ustni zagovor 30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Video oblikovalec/video oblikovalka (3131.11)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Računalnik z DVDpredvajalnikom in ustreznimi računalniški programi za predstavitev video izdelka ali projekta.
  • Ustrezen prostor s prostorskimi in tehničnimi možnostmi, ki jih zahteva video izdelek ali projekt.
 • Kadrovski pogoji Komisijo sestavljajo trije člani od katerih ima/ta:  
  • največ 2 člana komisije višješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj z video področja,
  • najmanj 1 član komisije srednješolsko izobrazbo in 5 let izkušenj z video oblikovanjem ali opravljen NPK Video oblikovalec/video oblikovalka..

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izdela načrt medijskega projekta
 • pripravi tehnični načrt glede na pripravljeni scenosled projekta
 • obravnava naloge z izvajalci projekta
 • pripravi dispozicijo ekipe na projektu in sodeluje pri njenem načrtovanju
 • določi delovno ekipo za izvedbo projekta
 • pripravi tehnično dokumentacijo projekta
 • pozna tehnične standarde za pripravo načrta medijskega projekta
 • pozna osnovne zakonitosti zvoka in osvetljave
 • obvlada tehnike za načrtovanje postavitve video opreme
 • pozna delovanje in uporabo video naprav
 • pozna organizacijsko strukturo projektnega tima
 • obvlada zakonitosti informacijsko komunikacijske-tehnologije
Pripravi organizacijsko strukturni načrt izdelka ali projektne naloge:
 • upošteva in utemelji predpise varnosti in zdravju pri delu ter požarne varnosti
 • pripravi in utemelji terminski plan dela in kadrov
 • predstavi in utemelji način komunikacije s sodelavci
 • predstavi svojo vlogo v timu sodelavcev
 • predlaga izboljšave prizorišča in jih utemelji
Pripravi tehnični načrt izdelka ali projektne naloge, ki predstavlja področje njegovega dela:  
 • seznani se s končno podobo izdelka
 • pripravi načrt izdelave video izdelka
 • pripravi načrt predstavitve video izdelka
 • upošteva predpise varnosti in zdravju pri delu ter požarne varnosti
 • predstavi delovanje tehnične opreme ki jo uporablja
zapiše in/ali kreira ter predvaja vizualno podobo
 • uporablja strojno in programsko opremo za video oblikovanje
 • uporablja video mešalno mizo in programe za video oblikovanje
 • uporablja naprave za snemanje
 • uporablja naprave za reprodukcijo medijskih vsebin
 • uporablja merilne instrumente (merilnik signala, vektroskop, osciloskop …)
 • sledi scenariju
 • pozna tehnične standarde zvočnih, video in računalniških vsebin
 • pozna svetlobna razmerja na scenografiji
 • pozna zvočna razmerja na scenografiji
 • obvlada delovanje in načine uporabe video naprav
 • pozna delovanje strojne opreme, ki jo uporablja
 • obvlada programsko opremo za video oblikovanje
 • pozna osnovne zakonitosti režije in montaže
Predstavi idejno zasnovo izdelka ali projektne naloge:
 • interpretira scenarij
 • predstavi postopke dela
 • predstavi tehnične standarde in normative opreme ter zapise formatov
Predstavi realizacijo izdelka:  
 • predstavi strojno in programsko opremo, ki jo je uporabljal
 • predstavi postopke dela
 • predstavi in obrazloži zakonitosti posameznih faz
 • predstavi tehnične standarde in normative opreme in zapisov formatov
 • obrazloži svetlobna razmerja na sceni
 • predstavi svoj tehnični ali/in vsebinski doprinos
 • predstavi način komunikacije z ekipo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri deli ter požarne varnosti
obdeluje in korigira sliko
 • procesira sliko
 • obdeluje in korigira sliko s pomočjo strojne video opreme
 • obdeluje in korigira sliko s pomočjo računalniških programov
 • upošteva veljavne videostandarde zapisov
 • obvlada programsko opremo za obdelavo slike
 • pozna osnove mešanja barv ter barvnih in svetlobnih kontrastov
 • pozna osnove likovne estetike
 • obvlada načine, s katerimi korigira/popravlja sliko
 • pozna tehnične standarde video vsebin
 • obvlada programsko opremo za video oblikovanje
Korigira sliko:
 • seznani se s scenarijem in z zahtevano končno podobo izdelka
 • predstavi postopke dela
 • predstavi strojno in programsko opremo s katero bo projekt realiziral
 • predstavi tehnične standarde
 • predstavi na kakšne načine lahko korigira sliko s pomočjo vzpostavljanja lučnega razmerja
oblikuje končno sliko
 • upravlja z video mešalno mizo
 • uporablja računalniška orodja in digitalne efekte za procesiranje slike
 • uporablja snemalne naprave
 • uporablja naprave za prikazovanje video in računalniškega zapisa
 • določa bravo, kontraste in druge elemente slike
 • določa fonte pri oblikovanju informacij na zaslonu
 • upošteva veljavne standarde pri video zapisih
 • pozna osnove likovne estetike
 • obvlada programsko opremo za obdelavo slike
 • pozna osnove mešanja barv ter barvnih in svetlobnih kontrastov
 • pozna osnove grafičnega oblikovanja
 • pozna tehnične standarde video vsebin
 • obvlada programsko opremo za video oblikovanje
Oblikuje končno sliko:
 • seznani se s scenarijem in z zahtevano končno podobo izdelka
 • predstavi postopke dela
 • predstavi strojno in programsko opremo s katero bo  izvedel končno podobo slike
 • predstavi osnove likovne estetike
 • predstavi postopek mešanja barv
 • predstavi osnove grafičnega oblikovanja
pretvarja sliko v končno obliko in format
 • pretvarja sliko v različne tehnične formate in pri tem upošteva namen uporabe in veljavnih standardov
 • določi končno barvo in kontrast slike
 • oblikuje končno sliko video zapisa
 • pripravi varnostno kopijo medijskega materiala
 • pripravi dokumentacijo o arhiviranem materialu
 • pozna tehnike in standarde za pretvarjanje tehničnih formatov
 • pozna osnove mešanja barv ter barvnih in svetlobnih kontrastov
 • pozna osnove medijskega arhiviranja
Predstavi pretvorbo formata slike
 • seznani se z želenim formatom slike
 • upošteva veljavne video standarde zapisov
 • predstavi postopke dela
 • predstavi strojno in programsko opremo s katero bo pretvorbo realiziral
 • predstavi tehnično dokumentacijo
 • predstavi načine arhiviranja

12. Literatura, strokovno gradivo

 1.  Alan Wurtzel, Stephen R. Acker; TELEVISION PRODUCTION; ISBN 0-07-072126-2, McGraw-Hill Book Company
 2. Peter Ward, Alan Bermingham, Chris Wherry; MULTISKILING FOR TELEVISION PRODUCTION; ISBN 0-240-51557-0, Focal Press
 3. Charles Poynton; DIGITAL VISEO AND HDTV; ISBN 1-55860-792-7, Morgan Kaufman Publishers
 4. Gerald Millerson; LIGHTING FOR VIDEO; ISBN 0-240-51303-7, Focal Press
 5. The Book – NVISION; AN ENGINEER'S GUIDE TO THE DIGITAL TRANSITION; NVISION, P.O.Box, Nevada City, CA 95959
 6. The Book II – NVISION; MORE ENGINEERING GUIDANCE FOR THE DIGITAL TRANSITION, NVISION, 125 Crown Point Court, Grass Walley, CA 95945 (website: www.nvision1.com
 7. Gerald Millerson; VIDEO PRODUCTION Handbook; ISBN 0-240-51321-5, Focal Press
 8. Alojz Željko; OSNOVE ANALOGNE TELEVIZIJSKE TEHNIKE; IS RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana
 9. Radivoj Pavlin; OSNOVE DIGITALNE TEHNIKE, IS RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana
 10. Radivoj Pavlin; HDTV ALI TELEVIZIJA VISOKE LOČLJIVOSTI; IS RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Boris Koren, RTV Slovenija
 • Janez Žagar, Cankarjev dom
 • Janez Strojan, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Luka Dekleva, Društvo B51
 • Peter Purg, IAM
 • Irena Brglez, GZS
 • Ivan Oven, MK
    Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Barbara Velkov Rozman, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word