tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 24.05.2018 , Ur.l. 67/24.08.2009
Nasledniki:
-
- Kamerman/kamermanka 2516642011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Kamerman/kamermanka 2130.034.6.1

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI
Glej poklicni standard Kamerman/kamermanka 2130.034.6.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2.
POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Srednja strokovna ali splošna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj s področja snemanja ali
 • srednja poklicna izobrazba in pet let delovnih izkušenj s področja snemanja ali
 • NPK Asistent/asistentka snemanja in pet let delovnih izkušenj s področja snemanja.
 • kandidat predhodno pripravi projektno nalogo, ki vsebuje:
 • lasten AVzapis dogodka (igrane, razvedrilne ali športne zvrsti) v formatu CD ali DVD,
 • načrt postavitve kamere v tlorisu scenografije za določen posnetek (v PDFformatu zapisano na CD) in
 • oblikovnovsebinski doprinos kamermana k vizualizaciji projekta (v PDFformatu zapisano na CD).

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni možno pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Ustni zagovor, ki obsega predstavitev in obrazložitev projektne naloge in teoretično obvladovanje strokovnih znanj s področja.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • sposobnost načrtovanja racionalne uporabe časa, materialov in virov (kadri, tehnika, prostori, finance …),
 • sposobnost koordinacije priprave delovnega okolja za potrebe produkcije,
 • natančnost in doslednost pri delu,
 • sposobnost likovnega izražanja,
 • teoretično obvladovanje strokovnih znanj s področja kamermanskega dela,
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj,
 • komunikativnost in timsko delo,
 • poznavanje medija,
 • poznavanje in upoštevanje predpisov in pravilnikov delovnopravne, medijske in avtorske zakonodaje,
 • poznavanje in upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu.
  Izločilna merila:
 • neskladnost izvedbe projekta z načrtom (časovno, izraba virov …),
 • neupoštevanje predpisov in pravilnikov s področja kamermanskega dela,
 • neupoštevanje zakonitosti izrezov in kompozicije,
 • neustrezna priprava sredstev za delo (kamera, roka za kamero),
 • nespoštovanje pravil o varnosti in zdravju pri delu.
  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:  
Področje ocenjevanja Delež (%)
Projektna naloga 70
Ustni zagovor 30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Kamerman/kamermanka (3131.06)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Računalnik z računalniškim programom za predstavitev projektne naloge.
  • Ustrezen prostor s prostorskimi in tehničnimi možnostmi, ki jih zahteva projekt (studio ali reportažni avto, svetlobni park, komunikacije).
 • Kadrovski pogoji Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/ta:
  • vsaj dva člana komisije visokošolsko izobrazbo (likovne smeri ali režije) in 5 let delovnih izkušenj s področja produkcije TV programov,
  • največ en član komisije srednješolsko izobrazbo in vsaj 10 let izkušenj s področja kamermanskega dela ali opravljen NPK Kamerman/kamermanka.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
opravlja potrebno oz. načrtovano število vaj
 • ogleda si vajo nastopajočih
 • določi posnetke v skladu s snemalno knjigo ali konceptom snemanja v sodelovanju z režiserjem in glavnim kamermanom
 • predlaga izboljšave izrezov in kompozicij posnetkov ter pozicij kamer
 • sodeluje pri snemanju vaj in pilotskih oddaj
 • ogleda si posneto vajo in pilotsko oddajo
 • sodeluje pri analizi posnetka in predlaga izboljšave
 • upošteva končni dogovor snemalnega načrta
 • obvlada zakonitosti izrezov in kompozicije
 • obvlada optične zakonitosti objektivov
 • obvlada lastnosti, načine uporabe in delovanja razpoložljivih kamer, objektivov in pripomočkov za gibanje kamer
 • obvlada snemalno prizorišče in lastno gibanje v njem
 • obvlada pravila televizijskega snemanja v sistemu večih kamer
 • pozna zakonitosti montaže
 • pozna osnove režijskih in dramaturških postopkov
 • pozna osnove oblikovanja luči
 • pozna osnove likovne estetike
Pripravi se na snemanje informativne, kulturno-umetniške, poljudnoznanstvene in dokumentarne oddaje ter oglasnega sporočila:  
 • seznani se z vsebino dogodka glede na žanr (prebere scenarij, izvedbeni projekt ipd.)
 • pripravi (preveri in prilagodi) snemalno in scensko tehniko
 • predstavi pomen in število vaj za posamezni projekt
 • predstavi pomen kadriranja
 • predstavi način sporazumevanja z izvedbeno in s tehnično ekipo
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • predstavi uporabo sodobne informacijskokomunikacijsko tehnologije, računalniške opreme in programskega orodja
 • predstavi kamermanska dela v dogovoru z režiserjem in glavnim kamermanom
 • obrazloži sodelovanje z režiserjem pri pripravi in izvedbi televizijske oddaje
 • predstavi postopke analize posnetka
 • pojasni zakonitosti izrezov in kompozicije
 • upošteva optične zakonitosti objektivov
 • predstavi lastnosti, načine uporabe in delovanja razpoložljivih kamer, objektivov in pripomočkov za gibanje kamer
 • upošteva prostorske sheme za potrebe snemalnega prizorišča
 • predstavi osnove režijskih in dramaturških postopkov
 • obrazloži potrebne predpise o varstvu pri delu
opravlja kamermanska dela v dogovoru z režiserjem in glavnim kamermanom
 • upravlja s kamero pred in med snemanjem
 • upravlja s kamero med vajo z izvajalci
 • upošteva scenarij, snemalno knjigo ali koncept snemanja
 • upošteva navodila režiserja in se nanje ustrezno odziva
 • v okviru dogovorjenega in navodil režiserja pripravi najboljše možne posnetke
 • upošteva pravila likovne estetike
 • nastavi in upošteva optične parametre (goriščnico)
 • uporablja pripomočke za premikanje in upravljanje s kamero
 • nadzoruje delo asistentov kamere, kamere na roki in steadycama
 • sodeluje s tehnično in z izvedbeno ekipo
 • pazi na filmske smeri in osi gibanja
 • usklajuje svoje posnetke s posnetki ostalih kamermanov pri projektu
 • prilagodi posnetke grafični opremi in specialnim efektom
 • obvlada strokovno televizijsko izrazoslovje
 • obvlada zakonitosti izrezov in kompozicije
 • obvlada optične zakonitosti objektivov
 • obvlada lastnosti, načine uporabe in delovanja razpoložljivih kamer, objektivov in pripomočkov za gibanje kamer
 • obvlada snemalno prizorišče in lastno gibanje v njem
 • obvlada pravila televizijskega snemanja v sistemu večih kamer
 • pozna zakonitosti montaže
 • pozna osnove režijskih in dramaturških postopkov
 • pozna osnove oblikovanja luči
 • pozna osnove likovne estetike
 • pozna pravila bontona, zlasti glede komuniciranja z režiserjem in nastopajočimi
 • pozna zakonitosti televizijskih žanrov (kulturni, informativni, zabavni in športni)
 • obvlada postopke snemanja različnih televizijskih žanrov
Opravi snemanje in prenos informativne, kulturno-umetniške, poljudnoznanstvene, dokumentarne oddaje ter oglasnega sporočila:  
 • predstavi svoje operativno delo v projektu
 • predstavi pripomočke in parametre za snemanje in pri tem predstavi upoštevanje režiserjevih navodil
 • predstavi in upošteva zakonitosti optike in premikanja pri upravljanju s kamero
 • predstavi in upošteva pravila likovne estetike
 • obrazloži timsko delo kamermanov
 • predstavi in upošteva osnove oblikovanja luči in likovne estetike
 • predstavi in obrazloži zakonitosti in postopke snemanja različnih televizijskih žanrov (informativnih, kulturno-umetniških, poljudnoznanstvenih, dokumentarnih ter oglasnih sporočil)
vodi delo asistenta/-ov kamere
 • razdeli naloge asistentom kamere (piedestal, voziček, roka, prenosna kamera in steadycam)
 • vodi delo asistentov kamere
 • pozna naloge asistentov kamere, ki jih vodi
 • pozna bistvene zakonitosti učinkovitega vodenja
 • pozna načela timskega dela in se po njih ravna
 • opiše vloge in funkcije asistentov pri projektu

12. Literatura, strokovno gradivo

 1. Janez Drozg, Ustvarjalni prostor TV in TV drama, RTV Slovenija, CIP 792.027:654.17 (075.8), Ljubljana,2002
 2. Nikola Tanhofer, O boji, Novi Liber, Zagreb, 2000
 3. Desmond Davis, Televizijska slovnica, RTV Slovenija, Ljubljana, 1991
 4. Igor Maksim Košir, Televizijski vademecum, Akademija za gledališče, film in televizijo, Oddelek za filmsko in televizijsko režijo, Ljubljana, 2007
 5. Fran Žižek; Igor Košir, Kako narediti televizijsko oddajo, Akademija za gledališče, film in televizijo, Oddelek za filmsko in televizijsko režijo, Ljubljana, 2003
 6. Peter Jones, Tehnika televizijskega kamermana, Prevod RTV Slovenija, Ljubljana, 1980
 7. Daniel Arijon, Gramatika filmskega jezika, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 1988
 8. Alan Wurtzel,; Stephen R. Acker, Television Production - third edition, McGRAW-HILL Book company, ISBN 0-07-072126-2, 1989

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Rok Škodlar, kamerman, RTV Slovenija
 • Janez Strojan, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Radovan Čok, filmski snemalec, DSFU
 • Gregor Kitek, Video produkcija Kregar, VPK
 • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo
 • Katarina Podgoršek, sekcija fotografov, OZS
 • Irena Brglez, GZS – Zbornica ZKGM
    Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Boštjan Košorok, CPI
 • Barbara Velkov Rozman, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word