tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: 24.05.2018

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Asistent montaže slike in zvoka/asistentka montaže slike in zvoka 2130.030.5.1

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Asistent montaže slike in zvoka/asistentka montaže slike in zvoka 2130.030.5.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj na področju asistiranja montaže slike in zvoka ali
 • vsaj srednja poklicna izobrazba in 2 leti delovnih izkušenj na področju asistiranja montaže slike in zvoka in
 • strokovna naloga, ki vsebuje:
 • lasten AV-zapis dogodka (dnevnoinformativni prispevek) v formatu CD ali DVD v digitalnem formatu v elektronski obliki,
 • obrazložitev izbora opreme, ki jo uporablja pri svojem delu,
 • pravila o varnosti in zdravju pri njegovem delu ter
 • njegov doprinos k vizualizaciji projekta v PDF-formatu, zapisano na CD v elektronski obliki.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

3.1. Pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije Asistent montaže slike in zvoka/asistentka montaže slike in zvoka se v postopku priznavanja lahko upošteva poklicne kompetence, ki jih je kandidat/-ka usvojil/-a v modulih izobraževalnega programa Medijski tehnik:

Oznaka Strokovni modul Opombe
M7 Izražanje s sliko in z zvokom Delno (poklicne kompetence, skladne s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti Asistent montaže slike in zvoka/asistentka montaže slike in zvoka)
M10 Snemanje in montaža Delno (poklicne kompetence, skladne s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti Asistent montaže slike in zvoka/asistentka montaže slike in zvoka)

V izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja Medijski tehnik lahko dijak-/inja s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Asistent montaže slike in zvoka/asistentka montaže slike in zvoka uveljavlja priznavanje znanja, spretnosti in kompetenc pri navedenih modulih.

3.2. Pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije Asistent/asistentka montaže slike in zvoka se v postopku priznavanja lahko upošteva poklicne kompetence, ki jih je kandidat/ka usvojil/-a v modulih izobraževalnega programa Fotografski tehnik:

Oznaka Strokovni modul Opombe
M7 Digitalna obdelava slike Delno (poklicne kompetence, skladne s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Asistent/asistentka kamere)
M8 Avdiovizualna sporočila Delno (poklicne kompetence, skladne s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Asistent/asistentka kamere)
M9 Montaža avdiovizualnih posnetkov Strokovni modul v celoti
M11 Multimedijska produkcija Delno (poklicne kompetence, skladne s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Asistent/asistentka kamere)
M12 Oblikovanje vizualnih sporočil Delno (poklicne kompetence, skladne s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Asistent/asistentka kamere)

V izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja Medijski tehnik lahko dijak/-inja s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Asistent montaže slike in zvoka/asistentka montaže slike in zvoka uveljavlja priznavanje znanja, spretnosti in kompetenc pri navedenih modulih.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2. NAČIN PREVERJANJA

Strokovna naloga z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • poznavanje priprave delovnega okolja,
 • sposobnost aktivne komunikacije,
 • sposobnost AV-izražanja,
 • poznavanje AV-značilnosti posameznega medija,
 • poznavanje osnov procesov produkcije,
 • racionalna uporaba časa, materiala in energije,
 • poznavanje standardov, predpisov in pravilnikov o filmski in TV-produkciji,
 • natančnost in doslednost pri izvajanju delovnega procesa,
 • priprava delovnega okolja (sredstva in prostor),
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu.

Izločilna merila:

 • nepoznavanje ali neupoštevanje standardov, predpisov in pravilnikov o filmski in TV-produkciji,
 • neobvladovanje zaporedja opravil,
 • neupoštevanje zakonov o varnosti pri delu.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
strokovna naloga 60
ustni zagovor strokovne naloge 30
teoretično obvladovanje strokovnih znanj 10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Asistent/asistentka montaže slike in zvoka (3131.01)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Ustrezen prostor s prostorskimi in tehničnimi možnostmi, ki jih zahteva predstavitev naloge: DVD-predvajalnik, video projektor, projekcijsko platno in ozvočenje.
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije član, od katerih ima/imata:

  • vsaj en član komisije višješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju montaže ali opravljen NPK Montažer/-ka slike in zvoka,
  • največ dva člana komisije srednješolsko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj na področju snemanja ali opravljen NPK Montažer/-ka slike in zvoka.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi montažno zaporedje filmskih avdiovizualnih posnetkov
 • opravi nastavitve programske opreme za montažo
 • priključuje periferne enote delovne postaje
 • določi vstopno in izstopno točko vsakega kadra glede na časovno zaporedje kadrov
 • upravlja montažno delovno postajo
 • obvlada računalniško programsko opremo za montažo slike in zvoka
 • pozna funkcije perifernih enot in njihov namen
 • pozna terminologijo filmskega in televizijskega jezika
 • zna uporabljati strojno opremo za montažo slike in zvoka

Spodnje naloge so hkrati tudi napotki za pripravo strokovne naloge (glej točko 2.2.):

Predstavi in utemelji pripravo montaže AV-izdelka:

 • utemelji tehnološki plan montaže
 • utemelji predvideni način izvedbe montaže
 • utemelji način priprave naprav za montažo
 • predstavi svojo vlogo pri montaži
pripravi grobo montažo televizijskih in drugih avdiovizualnih posnetkov
 • nastavi funkcijske in tehnične parametre montažnega projekta
 • vnese delovne kadre v program
 • prenese kadre na časovni trak in jih obdela
 • razporedi kadre po časovnem traku
 • upravlja montažno delovno postajo
 • opravi nastavitve programske opreme za montažo
 • priključuje periferne enote delovne postaje
 • obvlada računalniško programsko opremo za montažo slike in zvoka
 • pozna funkcije perifernih enot in njihov namen
 • pozna terminologijo filmskega in televizijskega jezika
 • zna uporabljati strojno opremo za montažo slike in zvoka
 • pozna tehnike obdelave slike in zvoka

Predstavi in utemelji montažo AV-izdelka:

 • utemelji tehnološki proces montaže
 • utemelji način izvedbe priprave za montažo
 • predstavi, kako upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu
 • utemelji način komunikacije z ostalimi sodelavci
izvaja postopke celotne montaže enostavnejših prispevkov
 • nastavi funkcijske in tehnične parametre montažnega projekta
 • vnese delovne kadre v program
 • prenese kadre na časovni trak in jih obdela
 • razporedi kadre po časovnem traku
 • dodaja dopolnilne kadre na ustrezne pozicije časovnega traku
 • določa prehode med kadri in druge efekte
 • nastavlja glasnost zvočnih posnetkov
 • opravi korekcijo barv in svetlobe
 • dodaja grafične podlage
 • renderira končni prispevek
 • pripravi material za distribucijo za zvokovno obdelavo
 • upravlja montažno delovno postajo
 • opravi nastavitve programske opreme za montažo
 • priključuje periferne enote delovne postaje
 • obvlada računalniško programsko opremo za montažo slike in zvoka
 • pozna funkcije perifernih enot in njihov namen
 • pozna terminologijo filmskega in televizijskega jezika
 • zna uporabljati strojno opremo za montažo slike in zvoka
 • pozna tehnike obdelave slike in zvoka
 • pozna osnove dramaturgije in likovne estetike
 • pozna glasbene zvrsti in njihov pomen ter zna glasbo ustrezno uporabiti
 • pozna različne vrste grafičnih podlag in njihov namen ter jih zna ustrezno uporabiti
 • pozna različne nosilce zapisov slike in zvoka
 • pozna postopke finalizacije (končne obdelave) avdiovizualnega izdelka

Izkaže teoretično obvladovanje strokovnih znanj:

 • opiše tehnološke postopke produkcije
 • izkaže poznavanje osnov AV-montaže

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Čučkov, Z.:  Osnove filmske in televizijske montaže, skripta, Izobraževalno središče RTV Slovenija.
 • Arnhajm, R.: Film kao umetnost. Beograd: Narodna knjiga Beograd, 1962.
 • Eridžon, D.: Gramatika filmskog jezika. Beograd: Univerzitet umetnosti u Beogradu, 1988.
 • Plaževski, J: Jezik filma, Beograd, Institut za film, 1971 – 1972.
 • Leksikon filmskih in televizijskih pojmov, FDU, Beograd.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Tone Šturm, RTV Slovenija
 • Janez Strojan, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Marjan Kralj, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Katarina Podgoršek, OZS
 • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo
 • Tatjana Patafta, CPI
 • Barbara Gregorič Gorenc, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Barbara Velkov Rozman, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word