tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 24.05.2018 , Ur.l. 909-2/2010/2
Nasledniki:
-
- Tajnica režije/tajnik režije 4014113011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Tajnik režije/tajnica režije 2130.028.6.1

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Tajnica režije / Tajnik režije: 21300280 in točko 11 tega kataloga.

2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • srednja splošna ali strokovna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju dela tajnice oddaj/režije ali asistenta oddaj/režije v produkcijskih skupinah avdiovizualnih medijev in
 • strokovno nalogo (v papirni obliki) z dvema avdiovizualnima izdelkoma (na CD ali DVD) v kateri kandidat/ka opredeli, analizira in ovrednoti vse faze dela tajnice režije. Avdiovizualni izdelek je lahko televizijska oddaja, kratki film, promocijsko ali oglasno sporočilo ipd. in mora vsebovati naslednje tri elemente (natančen opis glej pod točko 11 tega Kataloga, naloga »predstavi in utemelji potek snemanja«):
 1. opravljanje preverjanj
 2. skrb za zveznost (kontinuiteto)
 3. primeri beleženj

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČIN PREVERJANJA

Zagovor seminarske naloge ob avdiovizualnem izdelku.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • poznavanje avdiovizualnih medijev
 • pripravljenost kandidata na delo
 • poznavanje in obvladovanje postopkov dela tajnice režije
 • sposobnost načrtovanja racionalne rabe časa, materialov in virov (kadri, programske in tehnične zmogljivosti)
 • priprava delovnega procesa za potrebe izvedbe oddaje oz. projekta
 • sposobnost organiziranja in koordiniranja izvedbeno-tehničnega tima
 • sposobnost komunikacije in timskega dela
 • natančnost in doslednost pri delu
 • psihofizična primernost
 • upoštevanje predpisov in pravilnikov delovno pravne zakonodaje
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu

Izločilna merila:

 • nerazumevanje, nepoznavanje in neobvladovanje pomena in postopkov dela tajnice režije

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
seminarska naloga z AV izdelkom/a 40
ustni zagovor 60

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Tajnik/tajnica režije (4115.02)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • pisarniški prostor in učilnica s pripadajočo računalniško opremo (programi za urejanje AV besedil in spremnih dokumentov)
  • CD in DVD predvajalnik
  • video projektor s projekcijskim platnom in možnostjo poslušanja zvokovnega posnetka
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani:

  • najmanj en član z visokošolsko izobrazbo in najmanj 5 leti delovnih izkušenj na področju dela režiserja
  • najmanj en član z najmanj višješolsko izobrazbo in najmanj 5 leti delovnih izkušenj na področju dela producenta
  • najmanj en član z najmanj 10 leti delovnih izkušenj in izkazanimi referencami uspešnosti na področju dela tajnice režije

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi se na izvedbo AV-projekta in pomaga pripraviti vse potrebno za izvedbo projekta
 • razčlenjuje programske, izvedbene in produkcijske zasnove ter izhodišča projekta
 • razčleni scenarij in snemalno knjigo projekta
 • seznani se z ustvarjalnimi hotenji režiserja in drugih soavtorjev
 • pomaga organizirati delovni proces in neposredno sodeluje s kreativno in izvedbeno ekipo
 • izdela lastno razdelavo scenarija in snemalne knjige: kazalo sekvenc, spisek prizorišč, spisek nastopajočih in spisek nastopajočih po sekvencah ter spiske vseh drugih posebnih potreb (pirotehnika, kaskaderji, dublerji, različnimi posebnimi učinki ...)
 • pozna prvine televizijskega in filmskega jezika
 • pozna zvrsti AV-projektov
 • pozna osnove televizijskega in filmskega pisanja (scenaristika)
 • pozna postopke televizijske in filmske izvedbe
 • pozna osnove snemanja, scenografije, kostumografije, maskerstva ...
 • pozna vrste in lastnosti nosilcev slike in zvoka ter načine njihove uporabe
 • pozna postopke in tehnike analitskega dela
 • pozna osnove informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • pozna postopke in tehnike kreativnega mišljenja in izražanja
 • obvlada organiziranje delovnih postopkov
 • obvlada delovne postopke v televizijski in filmski izvedbi

Izkaže znanja iz osnov televizije in filma:

 • našteje vrste in lastnosti nosilcev slike in zvoka ter načine njihove uporabe
 • našteje zvrsti avdiovizualnih projektov  
 • predstavi bistvene značilnosti televizijskega in filmskega jezika
 • predstavi osnove televizijskega in filmskega pisanja (scenaristika)
 • našteje postopke televizijske in filmske izvedbe
 • izkaže poznavanje osnov snemanja, scenografije, kostumografije, maskerstva ...

Predstavi osnove informacijsko-komunikacijske tehnologije

Predstavi načine organiziranja delovnih postopkov ter osnovne značilnosti timskega in projektnega dela

Predstavi in utemelji način svojih priprav na izvedbo avdiovizualnega projekta:

 • predstavi scenarij avdiovizualnega izdelka
 • našteje se druge oblike tekstovnih predlog
 • izkaže poznavanje strokovne terminologije s producentskega in organizacijskega področja
 • opredeli postopke in tehnike razčlembe scenarija oz. snemalne knjige
 • predstavi razčlembo/razdelavo scenarija oz. snemalne knjige:
  • kazalo sekvenc
  • spisek prizorišč
  • spisek nastopajočih
  • spisek nastopajočih po sekvencah
  • spisek vseh drugih posebnih potreb (pirotehnika, kaskaderji, dublerji, različni posebni učinki ...)
usklajuje izvedbene postopke ter izvede naročila za potrebe AV-projekta
 • usklajuje zahteve in potrebe režije in ostalih oddelkov izvedbe
 • zagotovi, da vsi ključni sodelavci prejmejo potrebna pisna in AV-delovna gradiva (scenarij, snemalna knjiga, tehnična snemalna knjiga, spiski ...)
 • sodeluje z režiserjem in s producentom ter celotno izvedbeno ekipo pri načrtovanju vaj in snemanj (izvedbeni sestanki, ogledi terena ...)
 • vodi zapiske izvedbenih in drugih delovnih sestankov
 • naroči (na temelju dogovorov) potrebne storitve posameznim oddelkom izvedbe
 • sodeluje pri vseh vajah v pripravi (lektorskih, bralnih, morebitnih aranžirkah, hladnih in vročih …)
 • uskladi svojo razdelavo scenarija in snemalne knjige z zahtevami režiserja in razdelavo asistenta režije ter pripravi končno različico razdelave scenarija in snemalne knjige
 • pozna postopke televizijske in filmske izvedbe
 • obvlada organiziranje delovnih postopkov
 • obvlada načela timskega in projektnega dela
 • obvlada tehnike, oblike in tehnologije formalnega pisanja
 • pozna poslovne in strokovnovsebinske pojme, s katerimi se srečuje pri projektu

Usklajuje izvedbene postopke:

 • predstavi postopke nadzora vseh stopenj izvedbe projekta (od predaje v izvedbo do dokončanja projekta ter arhiviranja)
 • predstavi pomen in načine usklajevanja zahtev režije z oddelki izvedbe
 • predstavi in utemelji načine komunikacije in sodelovanja s kreativnimi, izvedbenimi in tehničnimi deli ekipe
 • predstavi način usklajevanja scenarija in/ali snemalne knjige z zahtevami režiserja
 • utemelji uskladitev svoje razdelave scenarija in/ali snemalne knjige z zahtevami režiserja in razdelavo asistenta režije
 • predstavi končno različico razdelave

Vodi zapiske in ureja dokumentacijo:

 • našteje tehnike in oblike formalnega pisanja
 • predstavi zapiske izvedbenih in drugih delovnih sestankov
 • predstavi spiske potreb za posamezna področja
zagotovi, da so pred začetkom vaje oz. snemanja pripravljena vsa pisna in avdiovizualna gradiva
 • preveri, ali imajo vsi sodelavci režije ter izvedbene ekipe (mešalec slike, zvokovni mojster, mojster luči, magnetoskopski tehnik ...) vsa potrebna pisna in AV-gradiva (scenarij, snemalna knjiga, spiski ...)
 • prevzame pripravljena gradiva (grafika, fotomaterial, nosilci slike in zvoka, glasbena oprema …)
 • preda pripravljene materiale odgovornim službam, sektorjem in oddelkom
 • zagotavlja, da so vsi naročeni nosilci slike in zvoka neoporečno pripravljeni
 • preverja, ali dela v garderobi in maski potekajo po določenem načrtu
 • pozna časovna in finančna merila za uresničitev izvedbenih načrtov in posameznih nalog
 • obvlada načine načrtovanja, organiziranja in usklajevanja (koordiniranja) dela ekipe
 • obvlada postopke nadzora vseh stopenj izvedbe projekta (od predaje v izvedbo do dokončanja projekta in arhiviranja)

Predstavi opravila pred začetkom vaj in pred snemanjem

 • predstavi vsa dokončna pisna navodila za celotno  izvedbeno ekipo (teksti, spiski…)
 • predstavi vnaprej pripravljena avdiovizualna gradiva
 • predstavi načine ustnih preverjanj pripravljenosti vseh vsebinskih in izvedbenih elementov slike in zvoka
 • predstavi poznavanje načinov organiziranja timskega   dela
beleži potek vaj
 • natančno si zabeleži (na vroči vaji) umestitve (stojišča) kamer, posnetke, objektive oziroma velikosti izrezov posnetkov, premike nastopajočih, kamer in scenskih elementov, starte različnih AV-insertov, vstope zvočnih in svetlobnih učinkov
 • pazi na neoporečnost smeri gibanja in zveznost (kontinuiteto) posnetega gradiva
 • opozarja režiserja in ostale sodelavce na morebitna odstopanja
 • preveri in uskladi zabeležke potrebnih opravil za snemanje s člani ekipe in med samimi člani ekipe
 • obvlada zakonitosti spremljanja, zapisovanja in nadziranja zveznosti (kontinuitete) snemanja
 • obvlada tehnike, oblike in tehnologije formalnega pisanja
 • obvlada prvine avdiovizualne pripovedi
 • obvlada tehnično pisanje avdiovizualnega jezika
 • obvlada osnovne zakonitosti AV-snemanja, osvetljevanja, scenografije, kostumografije, maskerstva ...

Beleži potek vaj:

 • predstavi pomen zakonitosti in način spremljanja, zapisovanja in nadziranja zveznosti (kontinuitete) snemanja
 • utemelji zabeležbe umestitve (stojišč) kamer, posnetke, objektive oz. velikosti izrezov posnetkov, premike nastopajočih, premike kamer in scenskih elementov, starte različnih avdiovizualnih insertov, vstope zvočnih in svetlobnih učinkov
 • utemelji neoporečnost smeri gibanja in zveznost (kontinuiteto) posnetkov
usklajuje potek snemanja, nadzoruje usklajenost AV-snemanja s pisno zasnovo, skrbi za zveznost (kontinuiteto) posnetega gradiva ter beleži podatke o posnetem gradivu
 • da znak za začetek snemanja (starta snemanje) oddaje za vse nastopajoče ter celotno ekipo
 • jedrnato in točno narekuje gibanja in premike kamer ter velikosti izrezov posnetkov po zapiskih z vaj
 • narekuje vstope in vključuje AV-nosilce ter opozarja na izteke posameznih delov
 • opozarja zvočne tehnike na vključevanje zvočnih učinkov (efektov)
 • opozarja tehnike osvetljave na vključevanje svetlobnih učinkov (efektov)
 • sproti preverja sceno, kostume, masko, rekvizite ter slikovno in zvočno atmosfero zaradi zagotavljanja zveznosti (kontinuitete) posnetega gradiva
 • sproti preverja, ali nastopajoči v celoti in pravilno izgovarjajo celotna besedila po scenariju ali snemalni knjigi in opozarja režiserja na morebitna odstopanja
 • napoveduje vstope posameznih sekvenc po scenosledu projekta
 • sproti preverja, če so posneti vsi posnetki
 • sproti preverja, če so posnetki v skladu z načrtovano pisno zasnovo
 • beleži točen vrstni red in dolžino (minutažo) sekvenc ali delov, kadar je sekvenca razdeljena v več delov zaradi dolžine ali drugih vzrokov (dialogi, zveznost/kontinuiteta garderobe, maske, rekvizitov, sprememb na sceni ...)
 • beleži in vodi številčno ponavljanje posnetkov
 • beleži in vodi spisek (preglednico) posnetih trakov
 • beleži trajanje vaj in snemanj, vzroke zamud in tehničnih okvar
 • pozna produkcijske postopke, vloge in zadolžitve sodelavcev v ekipi
 • pozna tehnike organiziranja timskega dela
 • obvlada prvine avdiovizualnega jezika
 • obvlada zakonitosti spremljanja, zapisovanja in nadziranja zveznosti (kontinuitete) snemanja
 • obvlada različne načine posredovanja ukazov in napotkov članom ekipe med vajami in snemanji
 • pozna pomen, načine delovanja ter učinke snemalne opreme
 • pozna načela lektorskega dela na vajah in snemanjih
 • obvlada tehnike beleženja dogovorov, dogodkov in podatkov o posnetem gradivu

Predstavi in utemelji potek snemanja

 • na podlagi končnega izvedbenega teksta svojega avdiovizualnega izdelka predstavi potek svojega dela med vajami in snemanjem:
1. predstavi in utemelji opravljanje preverjanj:

 • sproti preverja sceno, kostume, masko, rekvizite ter slikovno in zvočno atmosfero zaradi zagotavljanja zveznosti (kontinuitete) posnetega gradiva
 • sproti preverja, ali nastopajoči v celoti in pravilno izgovarjajo celotna besedila po scenariju ali snemalni knjigi in opozarja režiserja na morebitna odstopanja
 • napoveduje vstope posameznih sekvenc po scenosledu projekta
 • sproti preverja, če so posneti vsi posnetki
 • sproti preverja, če so posnetki v skladu z načrtovano pisno zasnovo
2. predstavi in utemelji skrb za zveznost (kontinuiteto):
 • jedrnato in točno narekuje gibanja in premike kamer ter velikosti izrezov posnetkov po zapiskih z vaj
 • narekuje vstope in vključuje AV nosilce ter opozarja na izteke posameznih delov
 • opozarja zvokovne tehnike na vključevanje zvočnih učinkov (efektov)
 • opozarja tehnike osvetljave na vključevanje svetlobnih učinkov (efektov)

3. predstavi in utemelji primere beleženj:

 • beleži in vodi številčno ponavljanje posnetkov
 • beleži in vodi spisek (preglednico) posnetih trakov
 • beleži trajanje: vaj in snemanj, vzroke zamud in tehničnih okvar
 • predstavi in utemelji pisna poročila o posnetem materialu
usklajuje potek oddaj v živo in neposrednih prenosov (proslav, političnih, kulturnih, umetniških, športnih in drugih dogodkov)
 • usklajuje vklope/izklope oddaj z režijo predvajanja programa
 • usklajuje delovanje ekip organizatorja dogodka, realizacije prenosa in režije predvajanja programa med pripravami in prenosom
 • vodi spisek (preglednico) nosilcev slike in zvoka
 • pozna vrste dogodkov, zvrsti oddaj in njihove značilnosti
 • obvlada načela neposrednega predvajanja oddaj
 • pozna časovna merila za izvedbo posameznih nalog
 • obvlada načela timskega in projektnega dela
 • obvlada vrste in načine izvedbe posameznih spiskov (preglednic)
Predstavi uskladitev poteka oddaj v živo in neposrednih prenosov

 • predstavi zvrsti in značilnosti tovrstnih oddaj
 • utemelji razlike v pristopih k oddajam v živo iz studia, v živo s terena ter neposrednimi prenosi
 • razloži pomembnost časovnih meril za izvedbo posameznih nalog (vklopi v spored, dolžine oddaj, predvidene prekinitve,…)
opravlja dela tajnice režije pri manj zahtevnih filmskih snemanjih
 • zbere in pripravi podatke ter pisne zasnove za izvedbo filmskega snemanja
 • pripravi svoj izvod scenarija ali snemalne knjige ter vanj vnese vse potrebne podatke
 • nadzira vse stopnje postopkov kreativnih in tehničnih del
 • vodi »klapo«
 • skrbi za zveznost (kontinuiteto) scene, garderobe, maske, rekvizitov …
 • zabeleži velikosti izrezov posnetkov (planov)
 • zabeleži spremembe med zapisanimi in posnetimi dialogi
 • zabeleži opombe predvsem režiserja, snemalca in tonskega snemalca
 • opozarja na neoporečnost smeri in gibanja nastopajočih, na gibanja in umestitve (stojišča) kamer glede na os postavitve posnetka, na vezavo posnetkov in dialoge
 • zabeleži dolžino (minutažo) posnetkov ter oznake nosilcev slike in zvoka
 • posreduje zvokovnemu snemalcu podatke o posnetkih za prepis zvoka
 • vodi spisek (preglednico) posnetih sekvenc, posnetkov, nastopajočih (igralci, statisti, kaskaderji, dvojniki, nastopajoče živali …)
 • dnevno oddaja poročila o posnetem gradivu za potrebe filmskega laboratorija, montaže in izvedbe
 • sodeluje na ogledih posnetega gradiva
 • zbira podatke in piše dnevna poročila za producenta
 • zagotovi vsa potrebna presnemavanja posnetega gradiva na druge nosilce (VHS, DVD, DV, telekino idr.)
 • pozna zakonitosti in tehnologijo filmskega snemanja
 • pozna vse postopke kreativnih in tehničnih del
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja in usklajevanja (koordiniranja)
 • obvlada načine timskega in projektnega dela
 • pozna delovanje računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje postopkov izvedbe projekta
 • pozna vrste in načine vodenja posameznih spiskov (preglednic)

Predstavi dela tajnice režije pri manj zahtevnih filmskih snemanjih

 • predstavi zakonitosti in tehnologijo filmskega snemanja
 • obrazloži razliko oz. drugačnost od AV snemanja v pristopu, preverjanjih, beleženju…
 • predstavi nadzor postopkov kreativnih in tehničnih del ter postopkov izvedbe projekta
 • prikaže in utemelji vrste in načine vodenja in beleženj:
  • vodenje »klape«
  • skrb za zveznost (kontinuiteto) scene, garderobe, maske, rekvizitov …
  • zabeležba velikosti izrezov posnetkov (planov)
  • zabeležba spremembe med zapisanimi in posnetimi dialogi
  • zabeležba opomb režiserja, snemalca in zvokovnega snemalca
  • opozarjanje na neoporečnost smeri in gibanja nastopajočih, na gibanja in umestitve (stojišča) kamer glede na os postavitve posnetka, na vezavo posnetkov in dialoge
  • zabeležba dolžine (minutaže) posnetkov ter oznak nosilcev slike in zvoka
  • posredovanje podatkov zvokovnemu snemalcu o posnetkih za prepis zvoka
  • vodenje spiskov (preglednic) posnetih sekvenc, posnetkov (kadrov), nastopajočih (igralci, statisti, kaskaderji, dvojniki, nastopajoče živali …)
  • oddajanje dnevnih poročil o posnetem gradivu za potrebe filmskega laboratorija, montaže in izvedbe
  • sodelovanje na ogledih posnetega gradiva
  • zbiranje podatkov in pisanje dnevnih poročila za producenta
  • zagotavljanje vseh potrebnih presnemavanj posnetega gradiva na druge nosilce (VHS, DVD, DV, telekino idr.)
 • predstavi in utemelji pisna poročila o posnetem materialu
sodeluje pri različnih obdelavah AV-in filmskih projektov ter zbere, uredi in odda gradiva za arhiviranje
 • opravi pregled in popis posnetega gradiva
 • pripravi predlogo za montažo oz. presnemavanje
 • pripravi gradiva za montažo, sinhronizacijo, morebitno postsinhronizacijo in presnemavanja
 • sodeluje pri montaži, sinhronizaciji in presnemavanjih
 • izdela dokončno besedilo (dialog listo) AV-ali filmskega projekta
 • izdela poročilo o posnetem AV-ali filmskem projektu za uredništvo, za usklajevanje (koordinacijo) predvajanja programa ter za TV-dokumentacijo (arhiv)
 • zbere in uredi gradiva za arhiviranje
 • odda v arhiv posnetek s končanim AV-ali filmskim projektom ter vsa pripadajoča pisna gradiva: izvirni in dokončni tekst ali, dialog listo, popis posnetkov oz. slikovnega gradiva, podatke o nastopajočih, podatke o programski in izvedbeni ekipi, tehnične podatke
 • sodeluje pri arhiviranju, skrbi za neoporečno arhiviranje
 • opozarja na spoštovanje avtorske zakonodaje za AV-gradiva
 • zbere, uredi in odda podatke za zaščito avtorskih pravic
 • pozna osnove televizijskega in filmskega jezika
 • pozna vse stopnje obdelave AV-projektov z video in filmsko tehnologijo
 • pozna organizacijsko zgradbo ustanove oz. podjetja, v katerem dela
 • pozna zakonodajo in postopke za arhiviranje AV-in filmskih projektov
 • pozna avtorsko zakonodajo

Predstavi različne vrste obdelav in arhiviranj izdelka

 • predstavi faze obdelav oddaj na različnih avdiovizualnih nosilcih
 • predstavi potrebna opravila in gradiva za arhiviranje različnih vrst avdiovizualnih projektov

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Olga Čuk-Pajek: Priročnik za tajnice režije pri izvedbi televizijskih oddaj, Izobraževalno središče RTV Slovenija, Ljubljana 2003
 • Igor Košir: Televizijski vademecum, Izobraževalno središče RTV Slovenija in AGRFT Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2007 (3. natis) 
 • Fran Žižek, Igor Košir: Kako narediti televizijsko oddajo: osnove TV izvedbe"; Izobraževalno središče RTV Slovenija in AGRFT Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2003,
 • Desmond Davis:  Televizijska slovnica, RTV Slovenija, Ljubljana 1991
 • Avril  Rowlands: The Production Assistant in TV and Video
 • Peter Jones: Tehnika televizijskega kamermana, RTV Ljubljana, 1972
 • Valentin Perko in Radovan Čok: Fotografija in snemanje, Izobraževalno središče RTV Slovenija, Ljubljana 2005 (4. natis) 
 • Janez Drozg: Ustvarjalni prostor TV in TV drama, RTV Slovenija, Ljubljana 2002
 • Pat P. Miller: Script supervising and film continuity, IS RTV Slovenija, Ljubljana 2004

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Olga Pajek Čuk, tajnica režije
 • Janez Lombergar, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Marija Jurovič, RTV Slovenija
 • Irena Bedrač, IAM
 • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo
 • Irena Brglez, GZS

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Barbara Velkov Rozman, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word