tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 24.05.2018 , Ur.l. 67/24.08.2009
Nasledniki:
-
- Snemalec/snemalka 2716462011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Snemalec/snemalka 2130.026.6.1

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI
Glej poklicni standard Snemalec / Snemalka 2130.026.6.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Srednja strokovna ali splošna izobrazba in tri leta delovnih izkušenj s področja snemanja ali
 • srednja poklicna izobrazba in pet let delovnih izkušenj s področja snemanja ali
 • NPK asistent/asistentka snemanja in pet let delovnih izkušenj s področja snemanja.
 • Kandidat predhodno pripravi projektno nalogo, ki vsebuje:
 • lasten AV zapis dogodka (reportažne ali dokumentarne zvrsti) v formatu CD ali DVD,
 • načrt postavitve kamere v tlorisu scenografije za posamezne posnetke (v PDF formatu zapisano na CD),
 • obrazložitev izbora opreme (kamere, objektiva, stativov in luči) in
 • oblikovno vsebinski doprinos snemalca k vizualizaciji projekta (v PDF formatu zapisano na CD).

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni možno pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Ustni zagovor, ki obsega predstavitev in obrazložitev projektne naloge ter teoretično obvladovanje strokovnih znanj s področja snemanja.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • sposobnost načrtovanja racionalne uporabe časa, materialov in virov (kadri, tehnika, prostori, finance, …)
 • sposobnost koordinacije priprave delovnega okolja za potrebe produkcije
 • natančnost in doslednost pri delu
 • teoretično obvladovanje strokovnih znanj s področja kamermanskega dela
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj
 • sposobnost likovnega izražanja
 • komunikativnost in timsko delo
 • sposobnost organiziranja in vodenja produkcije
 • poznavanje medija
 • poznavanje in upoštevanje predpisov in pravilnikov delovno pravne, medijske in avtorske zakonodaje
 • poznavanje in upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarne varnosti
    Izločilna merila:
 • neskladnost izvedbe projekta z načrtom (časovno, izraba virov …)
 • neustrezna priprava sredstev za delo (kamera, objektiv in format AV zapisa)
 • neupoštevanje predpisov in pravilnikov delovno pravne zakonodaje
 • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarne varnosti
  Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:  
Področje ocenjevanja Delež (%)
projektna naloga 70
ustni zagovor 30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Snemalec/snemalka (3131.06)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Računalnik z računalniškim programom za predstavitev projekta in videoprojektor.
  • Ustrezen prostor s prostorskimi in tehničnimi možnostmi, ki jih zahteva projekt (kamera, osvetljava in oprema za zvokovno snemanje).
 • Kadrovski pogoji Komisijo sestavljajo trije člani od katerih ima:
  • en član z univerzitetno izobrazbo snemalske smeri in 5 let delovnih izkušenj s področja snemanja,
  • en član z univerzitetno izobrazbo režiserske smeri in 5 let delovnih izkušenj s področja multimedijske produkcije,
  • en član srednješolsko izobrazbo in vsaj 10 let delovnih izkušenj s področja snemanja ali opravljen NPK snemalec/snemalka in 10 let delovnih izkušenj s področja snemanja.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
opravlja tehnično snemalna dela v predprodukciji
 • testno snema, da preveri objektive, razmerje formata slike, senzitometrijski test …
 • testno snema masko, barve, materiale, avdicije, posebne efekte idr.
 • razporedi snemalno tehniko
 • izbere filtre za snemanje
 • izbere nosilec slike in zvoka
 • nadzoruje postavitev tračnic, kranov in podobno za postavitev in gibanje kamere
 • obvlada delo s kamero in razume njeno delovanje
 • ima osnovna fotografska znanja fotooptike, fotokemije, kolorimetrije in eksponometrije
 • pozna osnove elektronskega zapisa slike in zvoka
 • pozna tehnološki proces in zmogljivosti opreme, ki jo uporablja
Pripravi organizacijsko strukturni načrt projektne naloge:
 • predstavi način in vsebino sporazumevanja s snemalno ekipo
 • predstavi vsebino dogovora o organizacijsko strukturnem načrtu projektne naloge
 • obrazloži svoj doprinos pri pripravi snemalne knjige
 • predstavi uporabo računalniške opreme in programskih orodij za organizacijsko strukturni načrt naloge ter spremljajočo delovno dokumentacijo projektne naloge
 • utemelji  način dogovorjene vizualne podobe projekta


Pripravi tehnični načrt projektne naloge:
 • utemelji svoj doprinos k estetskem in vizualnim zahtevam projekta
 • utemelji uporabo fotooptike, fotokemije, kolorimetrije in eksponometrije
 • upošteva in predstavi razvojne trende v tehnologijah in materialih
 • pripravi in utemelji uporabo filtrov za snemanje, nosilcev slike in zvoka
 • obrazloži učinke testnega snemanja
 • izkaže upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter požarne varnosti
opravlja snemalna dela v produkciji po napotkih nadrejenih
 • upravlja s kamero pred in med snemanjem
 • upravlja s kamero med vajo z igralci
 • odloči o izboru filtrov
 • opravi snemanje s kamero
 • upošteva scenarij in navodila nadrejenih
 • upošteva pravila likovne estetike
 • nastavi in upošteva optične parametre
 • uporablja pripomočke za premikanje in upravljanje s kamero
 • nadzoruje delo asistentov kamere
 • sodeluje s tajnico režije
 • pazi na filmske smeri in kontinuiteto filmskega gibanja
 • obvlada elemente filmskega jezika: osnove režije, dramaturgije in dela z igralci; montažna pravila; filmske plane; rakurze
 • obvlada kompozicijo gibljive slike
 • obvlada osnove fotokemičnega in elektronskega zapisa
 • obvlada osnove fotografije: fotografske parametre, delovanje objektivov, formiranje slike z objektivi, ekspozicijo, reprodukcijo barv
 • pozna delovanje pripomočkov za premikanje kamere in upravljanje z njo
 • pozna parametre postavitve osvetljave
Izvede snemanje dogodka reportažne ali dokumentarne zvrsti:
 • predstavi svojo vlogo in pomen pri snemanju projekta v skladu z dogovorjeno vizualno podobo
 • utemelji potek snemanja
 • predstavi način vodenja asistentov kamere in način nadzora procesa snemanja
 • predstavi in utemelji izbiro optičnih parametrov
 • utemelji uporabo pripomočkov za premikanje in upravljanje z kamero
 • upošteva in predstavi zakonitosti kontinuitete filmskega gibanja
 • predstavi in predstavi elemente filmskega jezika
 • upošteva in predstavi osnove fotografije
 • predstavi način in vsebino sporazumevanja s snemalno ekipo
 • predstavi svojo vlogo in pomen priprave načrta osvetljave v projektu
 • utemelji računalniško opremo in programska orodja
 • upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu ter požarne varnosti
Predstavi pomen zagotavljanja produkcijske odličnosti na področju snemanja:  
 • predstavi in utemelji kriterije za ocenjevanje tehnične in kreativne odličnosti
 • predstavi pomen vrhunskih dosežkov na področju filmskega in elektronskega snemanja
 • predstavi temeljne značilnosti kulturne zgodovine in sodobne medijske ustvarjalnosti v Sloveniji, Evropi in svetu

12. Literatura, strokovno gradivo

 1. Alan Wurtzel, Stephen R. Acker; TELEVISION PRODUCTION; ISBN 0-07-072126-2, McGraw-Hill Book Company
 2. David E. Elkins; THE CAMERA ASSISTANT'S MANUAL; ISBN 0-240-80558-5, Focal Press
 3. Peter Ward, Alan Bermingham, Chris Wherry; MULTISKILING FOR TELEVISION PRODUCTION; ISBN 0-240-51557-0, Focal Press
 4. Gerald Millerson; LIGHTING FOR VIDEO; ISBN 0-240-51303-7, Focal Press
 5. David Kleiler, Robert Moses; MAKING MUSIC VIDEO; ISBN 0-609-80036-1
 6. Valentin Perko, Radovan Čok; FOTOGRAFIJA IN SNEMANJE; IS RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana
 7. Nikola Tanhofer; O BOJI; Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti
 8. Fran Žižek, Igor Košir; KAKO NAREDITI TELEVIZIJSKO ODDAJO; IS RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana
 9. Michel Chion; NAPISATI SCENARIJ; Zbirka Revija Ekran –Imago, 1987
 10. Grotticelli, Michael: American Cinematographer Video Manual; Hollywood, California, American Society of Cinematographers, 2001
 11. Jones, Peter: Tehnika televizijskega kamermana, Focal Press, 1965 (RTV, Ljubljana, 1972).
 12. Carlson, Sylvia; Carlson, Verne: Professional Cameraman's Handbook, Focal Press, 1994.
 13. Katz, Steven D.: Cinematic Motion, Michael Wiese Productions, 1992.
 14. Malkiewicz, Kris: Cinematography, Prentice Hall Press, N.Y., 1992.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Radovan Čok, ZFS
 • Bojan Kastelic, RTV Slovenija
 • Marjan Kralj , Izobraževalno središče RTV
 • Janez Strojan, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Simon Tanšek, samostojni ustvarjalec na področju kulture
 • Katarina Podgoršek, OZS
 • Irena Brglez, GZS
 • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo
 • Tine Perko, samostojni ustvarjalec na področju kulture
 • Dr. Peter Purg, IAM
  Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Boštjan Košorok, CPI
 • Barbara Velkov Rozman, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word