tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 24.05.2018
Nasledniki:
-
- Asistent/ka snemalca/ke 7111200011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Asistent kamere/asistentka kamere 2130.025.5.1

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Asistent kamere/asistentka kamere 2130.025.5.0 in točko 11 tega kataloga.


2.2 Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Osnovna šola in 5 let delovnih izkušenj na področju dela asistenta kamere ali
 • vsaj srednja poklicna izobrazba in 2 leti delovnih izkušenj na področju dela asistenta kamere in
 • strokovna naloga, ki vsebuje:
 • lasten AV-zapis dogodka (dnevnoinformativni prispevek) v formatu CD ali DVD v digitalnem formatu v elektronski obliki,
 • obrazložitev izbora opreme (kamere, luči in opreme za zvok),
 • pravila o varnosti in zdravju pri njegovem delu ter
 • njegov doprinos k vizualizaciji projekta v PDF-formatu, zapisano na CD v elektronski obliki.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

3.1. Pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije Asistent kamere/asistentka kamere se v postopku priznavanja lahko upošteva poklicne kompetence, ki jih je kandidat/ka usvojil/a v modulih izobraževalnega programa Medijski tehnik:

Oznaka Strokovni modul Opombe
M10 Snemanje in montaža Delno (poklicne kompetence, skladne s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti Asistent kamere/asistentka kamere)
M7 Izražanje s sliko in z zvokom Delno (poklicne kompetence, skladne s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti Asistent kamere/asistentka kamere)

V izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja Medijski tehnik lahko dijak/-inja s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Asistent kamere/asistentka kamere uveljavlja priznavanje znanja, spretnosti in kompetenc pri navedenih modulih.

3.2. Pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije Asistent kamere/asistentka kamere se v postopku priznavanja lahko upošteva poklicne kompetence, ki jih je kandidat/-ka osvojil/-a v modulih izobraževalnega programa Fotografski tehnik:

Oznaka Strokovni modul Opombe
M3 Fotografska tehnika Delno (poklicne kompetence, skladne s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Asistent/asistentka kamere)
M8 Avdiovizualna sporočila Strokovni modul v celoti
M9 Montaža avdiovizualnih posnetkov Delno (poklicne kompetence, skladne s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Asistent/asistentka kamere)
M10 Osvetljevanje pri snemanju Delno (poklicne kompetence, skladne s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Asistent/asistentka kamere)
M11 Multimedijska produkcija Delno (poklicne kompetence, skladne s Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti za poklicno kvalifikacijo Asistent/asistentka kamere)

V izobraževalnem programu srednjega strokovnega izobraževanja Fotografski tehnik lahko dijak/-inja s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Asistent kamere/asistentka kamere uveljavlja priznavanje znanja, spretnosti in kompetenc pri navedenih modulih.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČIN PREVERJANJA

Strokovna naloga z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • natančnost in doslednost pri izvajanju,
 • pripravo delovnega okolja (sredstva in prostor),
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu,
 • upoštevanje predpisov in pravilnikov s področja elektrotehnike in drugih tehničnih navodil,
 • racionalno poraba materiala in energije,
 • skladnost izvedbe z načrtom.

Izločilna merila:

 • neupoštevanje zakonov o varnosti pri delu,
 • neobvladovanje zaporedja opravil,
 • neskladnost izvedbe z načrtom,
 • neupoštevanje predpisov in pravilnikov s področja elektrotehnike in drugih tehničnih navodil.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
strokovna naloga 60
ustni zagovor strokovne naloge 30
teoretično obvladovanje strokovnih znanj 10

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Asistent kamere/asistenka kamere (3131.06)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Ustrezen prostor s prostorskimi in tehničnimi možnostmi, ki jih zahteva predstavitev naloge: video monitor ali video projektor.
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • vsaj en član višješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju snemanja ali opravljen NPK Snemalec/-ka,
  • vsaj en član srednješolsko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj na področju snemanja ali opravljen NPK Asistent/-ka kamere,
  • največ en član vsaj visokošolsko izobrazbo katerekoli smeri in 5 let delovnih izkušenj iz povezljivih medijev na področju oblikovanja, fotografije, grafike ali likovnega ustvarjanja.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
opravlja tehnično-snemalna dela v predprodukciji
 • testno snema sliko in zvok
 • preverja tehnične parametre kamere
 • preverja objektive
 • preverja tehnično-snemalni pribor (stativi, filtri, kompendiji, reflektorji , kabli, mikrofoni …)
 • obvlada delo s kamero in razume njeno delovanje
 • ima osnovna znanja fotooptike
 • pozna osnovne parametre slike in zvoka
 • pozna osnove zapisa slike in zvoka
 • pozna združljivost snemalne opreme
 • pozna tehnološki proces in zmogljivosti opreme, ki jo uporablja

Spodnje naloge so hkrati tudi napotki za pripravo strokovne naloge (glej točko 2.2.):

Seznani se s projektom:

 • glede na zahtevo projekta pripravi snemalno tehniko: kamero s priborom,    osvetljavo in zvok
 • izvede preizkus celotne opreme in izvede  testno snemanje
 • predstavi svojo vlogo v projektni skupini - timu,
 • našteje in na kratko predstavi predpise in pravilnike, ki jih mora pri dani nalogi   upoštevati
opravlja snemalna dela v produkciji po napotkih nadrejenih
 • skrbi za snemalno tehniko pred in med ter po njem
 • upošteva navodila nadrejenih
 • snema kot druga/pomožna kamera
 • snema enostavnejše video-avdio prispevke
 • ostri sliko
 • vlaga nosilec slike in zvoka
 • obvlada osnove optike (delovanje objektivov, filtrov, formiranje slike z objektivi)
 • pozna delovanje pripomočkov za premikanje in upravljanje kamere
 • pozna osnove filmskega in elektronskega snemanja
 • pozna osnove postavitve osvetljave
 • pozna sisteme zapisov slike in zvoka
 • zna upravljati z nosilci zapisov slike in zvoka

Izvede snemanje dnevnoinformativnega prispevka:

 • predstavi svojo vlogo pri snemanju
 • utemelji potek snemanja
 •  utemelji uporabo tehničnih sredstev (luč, zvok in AV-zapis) pri izvedbi snemanja
 •  upošteva pravila o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti

12. Literatura, strokovno gradivo

 1. Alan Wurtzel, Stephen R. Acker; TELEVISION PRODUCTION; ISBN 0-07-072126-2, McGraw-Hill Book Company
 2. David E. Elkins; THE CAMERA ASSISTANT'S MANUAL; ISBN 0-240-80558-5, Focal Press
 3. Gerald Millerson; LIGHTING FOR VIDEO
 4. ISBN 0-240-51303-7, Focal Press
 5. David Kleiler, Robert Moses; MAKING MUSIC VIDEO; ISBN 0-609-80036-1
 6. Valentin Perko, Radovan Čok; FOTOGRAFIJA IN SNEMANJE; IS RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana
 7. Nikola Tanhofer; O BOJI; Sveučilište u Zagrebu, Akademija dramske umjetnosti
 8. Fran Žižek, Igor Košir, KAKO NAREDITI TELEVIZIJSKO ODDAJO; IS RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana
 9. Michel Chion, NAPISATI SCENARIJ; Zbirka Revija Ekran –Imago, 1987

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Damijan Kunej, RTV Slovenija
 • Jernej Pengov, RTV Slovenija
 • Katarina Podgoršek, OZS
 • Janez Strojan, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Marjan Kralj, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo
 • Tatjana Patafta, CPI
 • Barbara Gregorič Gorenc, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Barbara Velkov Rozman, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word