tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 24.05.2018 , Ur.l. 117/12.12.2008
Nasledniki:
-
- Oblikovalec zvoka/oblikovalka zvoka 4740644011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Oblikovalec/oblikovalka zvoka 2130.014.6.1

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Oblikovalec/oblikovalka zvoka in točko 11 tega kataloga.

2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Srednja strokovna ali splošna izobrazba in 2 leti delovnih izkušenj na področju zvoka,
 • kandidat predhodno pripravi svoj izdelek: do 10 min avdio, CD ali AVzapis na DVD – video formatu z opisom tehnološkega postopka (scenarij, terminski in tehnološki plan, knjiga snemanja, skript itd.), analizo terminskega in kadrovskega plana ter varnosti pri delu.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni možno pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Izdelek z ustnim zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu,
 • pripravo delovnega okolja za potrebe projekta,
 • natančnost in doslednost pri izvajanju projekta,
 • sposobnost oblikovanja zvočne slike,
 • sposobnost prilagoditve zvočne slike zahtevam posameznih tipov oddaj,
 • poznavanje medija,
 • upoštevanje predpisov in pravilnikov s področja elektrotehnike in drugih tehničnih navodil,
 • racionalno uporabo materiala, energije in časa.
Izločilna merila:
 • neupoštevanje pravil o varnosti pri delu,
 • neupoštevanje predpisov in pravilnikov s področja elektrotehnike in drugih tehničnih navodil,
 • neskladnost izvedbe z načrtom.
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:
Področje ocenjevanja Delež (%)
izdelek 70
ustni zagovor 30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Tonski tehnik/tonska tehnica (3131.10)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Računalnik z računalniškim programom za predstavitev dogodka in projekta,
  • ustrezen prostor s tehničnimi možnostmi, ki jih zahteva projekt (akustično obdelan prostor, avdio mešalna miza, studio, različni tipi mikrofonov, ozvočenje, CD/DVDpredvajalnik, video projektor in projekcijsko platno).
 • Kadrovski pogoji Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:
  • najmanj en član visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju elektronskih medijev
  • najmanj en član visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju oblikovanja zvoka
  • največ en član srednješolsko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj s področja oblikovanja zvoka ali opravljen NPK Oblikovalec/oblikovalka zvoka in 10 let delovnih izkušenj s področja oblikovanja zvoka.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
- izdela načrt avdioprojekta
 • pripravi scenosled avdioprojekta
 • prouči scenosled avdioprojekta
 • ogleda si lokacijo izvedbe projekta
 • obravnava nalog z izvajalci projekta
 • določi delovno ekipo za izvedbo avdioprojekta
 • določi opremo za izvedbo avdioprojekta
 • pripravi tehnično dokumentacijo avdioprojekta
 • zna razbrati in razumeti oblike zvočnih zapisov
 • pozna terminologijo, s katero se srečuje pri pripravi načrta avdioprojekta
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna računalniške aplikacije, naprave, merilne instrumente in druge delovne pripomočke
 • pozna ergonomijo delovnega mesta
 • pozna tehnološke novosti na področju zvoka
Pripravi načrt avdio projekta:
 • seznani se z dogodkom
 • prebere tekst, scenarij in/ali posluša glasbo
 • ogleda si prizorišče in ugotovi morebitne pomankljivosti za samo izvedbo projekta
 • predlaga izboljšave prizorišča in jih utemelji
 • pripravi in utemelji terminski plan dela in kadrov
 • pripravi spisek mikrofonov in ostale avdio tehnike
 • utemelji izbor mikrofonov in tehnike
 • sodeluje in/ali opiše načine sodelovanja/komunikacije z avtorsko ekipo pri pripravi načrta
 • predstavi svojo vlogo v timu sodelavcev
- snema in/ali kreira zvok
 • uporablja mikrofone
 • upravlja mešalno mizo
 • uporablja procesorje zvoka
 • uporablja snemalne naprave (analogne in digitalne)
 • uporablja naprave za poslušanje zvoka (zvočniki, slušalke ...)
 • uporablja merilne instrumente (merilnik signala, korelator, osciloskop …)
 • sledi partituram
 • pozna različne tipe mikrofonov
 • pozna distribucijo avdiosignalov
 • pozna tehnike mikrofonskega snemanja
 • pozna različne vrste snemalnih naprav in opreme
 • pozna principe analogne in digitalne sinteze zvoka
 • pozna računalniške aplikacije za sintetiziranje zvoka
 • pozna različne formate zvočnega zapisa
 • pozna veljavne standarde zvočnih zapisov
 • pozna fizikalne lastnosti zvoka posameznih instrumentov
 • pozna osnove akustičnih lastnosti prostora/dvorane
Snema in/ali kreira zvok:
 • uporabi mikrofone in ostalo pripravljeno tehniko
 • komunicira z izvajalci in izvedbeno ekipo
 • upošteva tehnične standarde
 • izvede meritve sistema
- obdeluje in ureja zvok
 • procesira zvok
 • obdeluje in ureja zvok s pomočjo računalniških programov
 • obdeluje in ureja zvok s pomočjo digitalnih in analognih zvočnih procesorjev in naprav
 • upošteva veljavne standarde zvočnih zapisov
 • pozna računalniške aplikacije za obdelavo in ureditev zvoka
 • pozna procesorje zvoka
 • pozna različne formate in kodiranja zvočnega zapisa
 • pozna veljavne standarde zvočnih zapisov
Obdela in uredi zvok:
 • ugotovi format zvočnega zapisa
 • posluša in kontrolira posneti material
 • izvede urejanje posnetega materiala
 • obdela in popravi nepravilnosti posnetega materiala
- oblikuje zvočno sliko
 • upravlja z mešalno mizo
 • uporablja procesorje zvoka
 • uporablja računalniška orodja za procesiranje zvoka
 • uporablja snemalne naprave
 • uporablja mikrofone
 • uporablja naprave za poslušanje zvoka
 • določi barvo, dinamiko in druge elemente zvoka
 • upošteva glasbeno zvrst projekta
 • upošteva zvočno zvrst projekta
 • upošteva veljavne standarde zvočnih zapisov
 • pozna osnove glasbenoumetniškega izražanja
 • pozna osnove filmskoumetniškega ustvarjanja
 • pozna računalniške aplikacije za mešanje zvoka
 • pozna procesorje zvoka
 • pozna fizikalne osnove zvoka
Oblikuje zvočno sliko:
 • oblikuje zvočno sliko v skladu s standardi
 • uporabi izbrano avdio tehniko
 • izdela tehnično in estetsko ustrezno zvočno sliko, ki ustreza zahtevam projekta.
- formatira zvok v končno obliko
 • pretvori zvok v različne tehnične formate glede na namen uporabe z upoštevanjem veljavnih standardov
 • določi končno barvo in dinamiko zvoka
 • oblikuje končno sliko avdio projekta
 • pripravi varnostno kopijo avdio materiala in projekta
 • pripravi dokumentacijo o arhiviranem materialu
 • pozna procesorje zvoka
 • pozna različne formate in kodiranja zvočnih zapisov (mono, stereo, prostorski zvok, mp3, wav, Dolby Digital, DTS idr.) in jih zna ustrezno uporabljati
 • pretvori zvok v različne tehnične formate glede na namen uporabe z upoštevanjem veljavnih standardov
 • določi končno barvo in dinamiko zvoka
 • oblikuje končno sliko avdio projekta
 • pripravi varnostno kopijo avdio materiala in projekta
 • pripravi dokumentacijo o arhiviranem materialu
 • pozna procesorje zvoka
 • pozna različne formate in kodiranja zvočnih zapisov (mono, stereo, prostorski zvok, mp3, wav, Dolby Digital, DTS, idr.) in jih zna ustrezno uporabljati

12. Literatura, strokovno gradivo

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Aleš Koman, RTV Slovenija
 • Janez Strojan, RTV Slovenija
 • Marjan Kralj, RTV Slovenija
 • Boštjan Zakrajšek, Cankarjev dom
 • Rudi Jeseničnik, VIBA film
 • Julij Zornik, 100 d. o. o.
 • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo
 • Martin Mele
 • Irena Brglez, GZS
 • Srečko Zakrajšek, IAM
 • Peter Gruden, Studio Metro
 • Tonči Bakotin, SAE Inštitut
    Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Barbara Velkov Rozman, Boštjan Košorok, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word