tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 24.05.2018 , Ur.l. 117/12.12.2008
Nasledniki:
-
- Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin 2603633011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin 2130.012.6.1

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI
Glej poklicni standard Organizator / Organizatorka produkcije medijskih vsebin 2130.012.6.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Srednja strokovna ali splošna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju produkcije medijskih vsebin.
 • Kandidat predhodno pripravi projektno nalogo o medijski produkciji na papirju (v treh izvodih).

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicno kvalifikacijo si je mogoče pridobiti v programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe za naziv Inženir/inženirka medijske produkcije z uspešno opravljenimi naslednjimi predmeti/moduli: Uvod v medije (UVM), Ekonomika, zakonodaja in trženje na področju medijev (EZT), Multimedijske tehnologije in osnove informatike (MTI), Organizacija in vodenje medijske produkcije (OVP), Avdio-video produkcija ter z enim izmed naslednjih izbirnih modulov (AVP): Grafično oblikovanje – projekt (PDG) ali Fotografija – projekt (PDF) ali Spletna produkcija – projekt (PDS) ali  2Danimacija – projekt (PD2) ali 3Danimacija – projekt (PD3) ali Video produkcija - projekt (PDV) ali Avdio produkcija – projekt (PDA).

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Projektna naloga z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • sposobnost načrtovanja racionalne uporabe časa, materialov in virov (kadri, tehnika, prostori, finance ...),
 • sposobnost koordinacije pri pripravi delovnega okolja za potrebe produkcije,
 • natančnost in doslednost pri delu,
 • sposobnost komunikacije in timskega dela,
 • sposobnost organiziranja in vodenja produkcije,
 • poznavanje medija,
 • upoštevanje predpisov in pravilnikov delovnopravne, medijske in avtorske zakonodaje
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu.

Izločilna merila:
 • neskladnost izvedbe projekta z načrtom (časovno, izraba virov …),
 • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:
Področje ocenjevanja Delež (%)
načrtovanje in priprava projektne naloge 50
dokumentacija 15
ustni zagovor 35

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Fotografi/fotografke in operaterji/operaterke naprav za slikovni in zvočni zapis (3131)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Ustrezen prostor z različnimi tehničnimi možnostmi: računalnik z računalniškim programom za predstavitev projekta, projektor, projekcijsko platno, DVD-CD predvajalnik, ozvočenje (z možnostmi: CD/DVD, kaseta, vhod/izhod za predvajalnik), mikrofon.
 • Kadrovski pogoji Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:
  • najmanj en član visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj s področja režije,
  • najmanj en član visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj s področja organizacije produkcije medijskih vsebin,
  • največ en član srednješolsko izobrazbo in 10 let delovnih izkušenj na področju organizacije produkcije medijskih vsebin ali opravljen NPK Organizator/organizatorka produkcije medijskih vsebin in 10 let delovnih izkušenj na področju organizacije produkcije medijskih vsebin.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
koordinira pripravo produkcijskega načrta
 • koordinira pripravo načrtov projekta za scenografijo, kostumografijo, masko, kamero idr.
 • koordinira/pripravi načrt izvedbe projekta (logistika: ogledi, dovoljenja, prevozi, prehrana, nočitve, dnevnice, zavarovanja idr.)
 • preveri in zagotavlja ustreznost kadrovskih in materialnih kapacitet zakonskim določilom
 • pripravi podroben terminski načrt
 • pozna organizacijsko strukturo lastnega podjetja/institucije in institucij, s katerimi sodeluje
 • pozna bistvene zakonitosti scenografije
 • pozna bistvene zakonitosti kostumografije in maske
 • pozna bistvene zakonitosti kamere in osvetljave
 • pozna bistvene zakonitosti tona
 • pozna bistvene zakonitosti montaže
 • pozna bistvene zakonitosti avdiovizualnega medija, v katerem deluje (filmski laboratorij, CD-ROM-i, DVD-ji, izdelava prosojnic …)
Predstavi vsebinsko zasnovo projektne naloge:
 • opiše scenarij ali snemalno knjigo,
 • opiše in utemelji pripravo produkcijskih zahtev,
 • predstavi organizacijo ogleda snemalnih mest – prizorišč, predstavi in utemelji način izdelave terminskega načrta produkcije.
izdela predračun in obračun projekta
 • izdela predračun celotnega projekta po načelu dobrega gospodarja
 • izdela podrobne predračune za avtorsko in izvedbeno ekipo (honorarji, potni stroški in dnevnice)
 • spremlja predpise o potnih stroških in dnevnicah
 • izdela predračune materialnih stroškov produkcije (kostumi, scena, rekviziti) na osnovi predloženih skic avtorjev in razdelave scenarija ali literarne predloge
 • izdela predračune tehničnih potreb produkcije (najem kamer, lučnega parka, scenske tehnike idr.)
 • izdela obračun projekta
 • obvlada tehnike kalkuliranja na osnovi finančne ocene scenarija
 • pozna zakonodajo in predpise o avtorskih honorarjih, potnih stroških in dnevnicah
Utemelji pripravo predračunov na osnovi projektne naloge:
-          utemelji način ovrednotenja stroškov kadrov, tehnike in ostalih variabilnih stroškov,
-          utemelji način spremljave porabe virov na projektu, na podlagi podatkov o dejanski porabi virov in sredstev predstavi in utemelji izdelavo obračuna projekta.
organizira produkcijski proces
 • usklajuje pripravljalna dela vseh sodelujočih pri projektih
 • sodeluje pri pripravi pogodb z vsebinskega vidika
 • sklicuje in vodi izvedbene sestanke produkcijske skupine
 • sodeluje pri izbiri članov produkcijskega tima
 • zagotavlja ustrezno sodelovanje s člani tima
 • organizira ustrezno prenašanje delovnih informacij (dispozicije dela skladno s terminskim načrtom)
 • koordinira in nadzira produkcijsko-finančne okvire za realizacijo projekta
 • obvlada zakonitosti organizacije dela
 • obvlada načela timskega dela
 • obvlada stopnje produkcijskega procesa in njegove značilnosti za vsa področja, ki jih vključuje produkcija medijskih vsebin
Utemelji operativno razčlenitev in pripravo izvedbenega produkcijskega načrta na osnovi projektne naloge:
 • utemelji načrtovanje sestave produkcijskega tima,
 • utemelji pripravo vsega potrebnega za sklenitev pogodb,
 • utemelji način izvedbe izvedbenih sestankov, utemelji pripravo dnevnih planov dela.
koordinira in nadzira produkcijski proces
 • koordinira aktivnosti vseh sodelavcev
 • vodi in nadzoruje organizirane oglede snemalnih mest/prizorišč
 • koordinira in nadzoruje pripravo snemalnih mest, izdelavo scenskih elementov, kostumov idr.
 • koordinira tehnološki postopek
 • terminsko in finančno spremlja izvajanje projekta glede na sprejet produkcijski načrt
 • obvlada faze produkcijskega procesa in njegove značilnosti
Predstavi in utemelji vodenje in nadzor vseh faz projekta:
-          predstavi način koordinacije postopkov dela pri realizaciji vsebine projekta,
-          opiše in utemelji načine preverjanja skladnosti izvedbe projekta glede na postavljene zahteve tako terminsko kot finančno, predstavi predloge možnih korektivnih ukrepov v primeru odstopanj od izvedbenega načrta.
motivira sodelavce za doseganje ciljev
 • spodbuja kreativnost
 • spremlja uspešnost produkcijskega tima
 • razrešuje konfliktne situacije med sodelavci
 • pozna osnove psihologije dela
 • pozna tehnike motiviranja za timsko delo
Izkaže obvladovanje znanj s področja motivacije sodelavcev za doseganje ciljev:
 • predstavi metode motiviranja
 • predstavi načine razreševanja konfliktnih situacij predstavi metode vzpodbujanja kreativnosti
zagotavlja kakovost realizacije produkcijskega procesa
 • deluje v skladu s standardi kakovosti
 • deluje v skladu s predpisanimi internimi pravilniki
 • upošteva poslovne običaje
 • spremlja vrhunske dosežke na področju ustvarjanja medijskih vsebin ter spremlja razvoj v stroki
 • predlaga izboljšave in korektivne ukrepe
 • sodeluje pri ocenjevanju tehnične in kreativne odličnosti produkcijskih vsebin
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna pomen kvalitetno opravljenega dela
 • pozna poslovne običaje in zna ravnati v skladu z njimi
 • obvlada zakonitosti informacijsko komunikacijske tehnologije
 • pozna postopke in pravila za ocenjevanje produkcijskih vsebin
 • pozna splošno kulturno zgodovino in sodobno medijsko ustvarjalnost Slovenije, Evrope in sveta
Utemelji načine zagotavljanja kakovosti realizacije projektne naloge:
 • primerja realizacijo posameznih faz projekta s postavljenimi cilji, standardi, pravilniki in normativi,
 • predlaga korektivne ukrepe v primeru odstopanj od ciljev, standardov in normativov,
 • predstavi načine zagotavljanja kakovosti dela,
 • opiše osnovne značilnosti kulturne zgodovine in sodobne medijske ustvarjalnosti.

12. Literatura, strokovno gradivo

Za televizijsko produkcijo:  

 • Košir, I. (2003). Televizijski vademecum, Izobraževalni center RTV Slovenija/Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana
 • Žižek, F., Košir, I. (2003). Kako narediti televizijsko oddajo, Izobraževalni center RTV Slovenija/Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Ljubljana
 • Drozg, J. (2002). Ustvarjalni prostor TV in TVdrama: učbenik za režijo igranih TVoddaj, RTV Slovenija, Ljubljana
 • CyberCollege, Internet Campus: Interaktivni seminarji o TV, radijski, filmski, knjižni, časopisni ter spletni produkciji, http://www.cybercollege.com/ 
 • Kindem, Gorham Anders, Musburger, Robert B. (2005). Introduction to media production, Focal Press

Za splošna znanja o organizaciji, vodenju, motivaciji, kakovosti in upravljanju projektov:
 • Ivanko, Š., Stare J. (2007). Organizacijsko vedenje,Fakulteta za upravo, Ljubljana
 • Ivanko, Š. (2007). Sodobne teorije organizacije, Fakulteta za upravo, Ljubljana
 • Kovač, J. (2004). Stili in značilnosti uspešnega vodenja, Moderna organizacija, Kranj
 • Mežnar, D. (2000). Podjetniško pravo, Gospodarski vestnik, Ljubljana 
 • PMBOK*vodnik (2008). Vodnik po znanju projektnega vodenja, tretja izdaja, Moderna organizacija, Kranj

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Srečko Zakrajšek, IAM
 • Irena Brglez, OZS
 • Saša Škof, CD
 • Janez Bricelj, VIBA film
 • Marjan Lah, IS RTV Slovenija
 • Ira Cecič, samostojna producentka
 • Dunja Klemenc, samostojna producentka
 • Martin Mele
 • Igor Rozman, Pro Plus
 • Janez Strojan, IS RTV Slovenija
 • Andrej Hernec, IS RTV Slovenija
 • Marjan Kralj, IS RTV Slovenija
 • Tone Frelih, Ministrstvo za kulturo
 • Ivan Oven, Ministrstvo za kulturo

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Barbara Velkov, Tina Mrzel, Boštjan Košorok, vsi CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word