tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 24.05.2018 , Ur.l. 136/22.12.2006
Nasledniki:
- Oblikovalec/oblikovalka osvetljave 4303821011
-

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Oblikovalec osvetljave/oblikovalka osvetljave 2130.010.6.1

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Oblikovalec osvetljave/oblikovalka osvetljave  2130.010.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Srednja strokovna ali splošna izobrazba in 2 leti delovnih izkušenj na področju osvetljave ali
 • Srednja poklicna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju osvetljave.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni možno pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Kandidat predhodno pripravi projekt osvetljave na CD ali DVD, ki vsebuje: AV-zapis dogodka v formatu DVD; načrt osvetljave v PDF-formatu; popis uporabljene svetlobne tehnologije; vizualizacija tipičnih pogledov na prizorišču v PDF ali JPG-formatu; analiza terminskega in kadrovskega plana ter varnosti pri delu.
 • Ustni zagovor, ki obsega predstavitev in obrazložitev posredovanega izdelka osvetljave dogodka ali
 • Preverjanje na projektu, pri katerem kandidat trenutno dela, z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu
 • pripravo delovnega okolja za potrebe projekta
 • natančnost in doslednost pri izvajanju
 • sposobnost likovnega izražanja
 • poznavanje medija
 • upoštevanje predpisov in pravilnikov s področja elektrotehnike in drugih tehničnih navodil
 • racionalna uporaba materiala in energije

Izločilna Merila

 • neupoštevanje pravil o varnosti pri delu
 • neupoštevanje predpisov in pravilnikov s področja elektrotehnike in drugih tehničnih navodil
 • neskladnost izvedbe z načrtom

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
izdelek70
ustni zagovor30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Oblikovalec/oblikovalka osvetljave (3131.09)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni posebnih prilagoditev.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Računalnik z računalniškim programom za predstavitev dogodka in projekta osvetljave
  • Ustrezen prostor s prostorskimi in tehničnimi možnostmi, ki jih zahteva projekt
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani od katerih ima/ta:

  • vsaj dva člana komisije višješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj s področja osvetljave,
  • največ en član komisije poklicno izobrazbo tehnične smeri in vsaj 10 let izkušenj s področja osvetljave ali opravljen NPK Oblikovalec/oblikovalka osvetljave.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
prouči vsebino projekta osvetljave in izdela terminski plan dela
 • seznani se s projektom: prebere tekst/scenarij; posluša glasbo
 • seznani se z oblikovanjem maske in kostumov ter celotnim vizualnim konceptom projekta (režiser, scenograf, direktor fotografije, koreograf ...)
 • izdela in uskladi terminski plan dela in kadrov v sodelovanju s producentom in režiserjem
 • skrbi za potek del po terminskem planu
 • ogleda si prizorišče in ugotovi namembnost, opremljenost in morebitne pomanjkljivosti prizorišča za izvedbo dogodka
 • predlaga izboljšave prizorišča za izvedbo projekta
 • pozna umetniške zvrsti in posamezne vrste umetniškega izražanja
 • pozna temeljne zakonitosti projektnega dela
 • pozna tehnološke zakonitosti projekta
 • Seznani se z dogodkom:
  • prebere tekst, scenarij in/ali posluša glasbo
  • ogleda si prizorišče in ugotovi morebitne pomanjkljivosti za samo izvedbo osvetljave
  • predlaga izboljšave prizorišča in jih utemelji
  • upošteva predpise elektroenergetskega področja
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • pripravi in utemelji terminski plan dela in kadrov
  • sodeluje in/ali opiše način komunikacije s sodelavci
  • predstavi svojo vlogo v timu sodelavcev
izdela koncept projekta osvetljave v sodelovanju z avtorsko ekipo: režiserjem, koreografom, scenografom, direktorjem fotografije idr.
 • zriše skico postavitve reflektorjev v načrt prizorišča
 • izvede simulacijo osvetlitve
 • izbere reflektorje
 • priskrbi potrebno opremo za osvetljavo
 • izbere vrste filtrov
 • izbere posebne efekte
 • uporablja računalniški program za risanje
 • načrt preda naročniku ali izvajalcu osvetlitve
 • obvlada računalniške programe za simulacijo osvetlitve
 • pozna različne oblike in funkcije reflektorjev
 • pozna različne psihološke učinke barv - osnove psihologije barv
 • pozna zaznavanje vseh petih čutil in učinke na čutila
 • pozna fizikalne zakonitosti za doseganje določenega učinka
 • pozna temeljne zakonitosti optike: svetloba, osnovni optični pojavi, geometrijska optika, optične meritve, objektivi, umetni viri svetlobe
 • pozna bistvene značilnosti umetnostne zgodovine: umetnostnozgodovinska obdobja, prikaz svetlobe v slikarskem mediju
 • pozna bistvene značilnosti gledališke umetnosti: zgodovinska obdobja, odrski prostor, osnove dramaturgije
 • pozna bistvene značilnosti fotografije in filma: percepcija človeškega očesa, svetlobni zapis, osnove kompozicije, filmski jezik
 • pozna bistvene značilnosti scenografije
 • pozna likovno izraznost osvetljave glede na vsebino in scenografijo
 • Pripravi načrt osvetljave:
  • seznani se z dogodkom
  • zriše skico postavitve reflektorjev v načrt prizorišča
  • pripravi spisek izbranih reflektorjev, filtrov, posebnih efektov
  • utemelji izbor osvetlitve glede na žanr
  • izdela načrt postavitve reflektorjev v prostoru
  • sodeluje in/ali opiše načine sodelovanja/komunikacije z avtorsko ekipo pri pripravi načrta
  • upošteva predpise elektroenergetskega področja
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • predstavi svojo vlogo in pomen priprave načrta osvetljave v projektu in timu sodelavcev
  • pripravi in arhivira načrt osvetljave
vodi in nadzira ekipo osvetljave
 • organizira delo ekipe v skladu z načrtom osvetlitve
 • vodi ekipo med montažo, priklopom, usmerjanjem in programiranjem reflektorjev
 • vodi ekipo med projektom
 • vodi ekipo med pospravljanjem
 • vodi dela pri prenovi prizorišč
 • nadzira delo ekipe pri postavitvi in pospravljanju luči v skladu s predpisi o varstvu pri delu
 • pozna metode in tehnike projektnega vodenja
 • Vodi in nadzira ekipo osvetljevalcev:
  • organizira delo ekipe glede na načrt osvetljave in v skladu z obsegom dela
  • načrt osvetljave preda ekipi osvetljevalcev in ga predstavi
  • vodi ekipo osvetljevalcev med montažo, priklopom, usmerjanjem in programiranjem reflektorjev
  • vodi ekipo med pospravljanjem
  • delo ekipe nadzira v skladu s predpisi o varnosti pri delu
  • upošteva predpise elektroenergetskega področja
  • upošteva standarde kakovosti
  • komunicira in/ali opiše način komunikacije s posameznimi člani ekipe osvetljevalcev
  • opiše komunikacijo in sodelovanje, ki ga vzpostavlja z ostalo izvedbeno ekipo osvetljave
  • pripravi poročilo o svojem delu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Tone Rački, VEŠČINA LIKOVNE KOMPOZICIJE, Naslov uredništva: JSKD, Štefanova 5, Ljubljana, ISBN 961-6141-26-0
 • Nikola Tanhofer, O BOJI, Naslov uredništva: Akademija dramske umjetnosti – Zagreb; dopolnil in priredil Silvestar Kolbas,ISBN 953-97568-1-2 ( Akademija)
 • Canon (1992), TV Optics II, The Canon guide book of optics for television system. Broadcast equipment group, Canon Inc
 • T. Engdahl (2000), Light dimmer circuits, http://www.epanorama.net/documents/lights/lightdimmer.html. Internet Web Site (10.08.2004)
 • M. D. McCool (2002), CS788: High Performance Image Synthesis: Radiometry, photometry and colour. University of Waterloo, Canada,http://www.cgl.uwaterloo.ca/~mmccool/cs788/index.html.
 • P. Podlipnik (1978), Svetlobnotehnični priročnik, Maribor, Elektrokovina
 • A. Ryer (1998), Light measurement handbook. International Light. http://www.int-light.com/handbook/Internet Web Site (13.03.2003)
 • SIST EN 60204-1 Varnost strojev – Električna oprema strojev – 1 del: Splošne zahteve. Slovenski inštitut za standardizacijo.
 • SIST EN 60598-1 Svetilke 1. del: Splošne zahteve in preizkusi.Slovenski inštitut za standardizacijo.
 • SIST EN 60598-2-17 Svetilke 2. del: Posebne zahteve – 17. oddelek: Svetilke za razsvetljavo odrov ter televizijskih, filmskih in fotografskih studijev (zunanja in notranja uporaba). Slovenski inštitut za standardizacijo.
 • Strand Lighting (1994), Equipment testing for electrical safety, Fact sheet. www.strandarchive.co.uk/lanterns/equiptest.pdf. Internet Web Site (3.3.2003).
 • Strand Lighting, Lighting for television, An eight part guide. Rank Strand Limited.
 • J. Strnad (2004), Svetloba in oko. Elektrotehniška revija, 1/2004, 48 – 52.
 • M. Vidmar (2000), Predpisi, ki jih je potrebno upoštevati pri priključevanju mobilnih enot. Fraktalov izobraževalni center.
 • R. Whittaker (2003), Television Production, A Comprehensive Online Cybertext in Studio and Field Production. http://www.cybercollege.org/ Internet Web Site (3.3.2003)
 • B. Williams (1999), Stage Lighting Design. http://www.mts.net/~william5/sld.htm. Internet Web Site (3.3.2003)
 • P. Wart, A. Bermingham, C. Whery (2003), Multiskilling for Television Production, Focal Press
 • G. Millerson, Lighting for TV and film
 • J. Carlson, Profesional lighting handbook
 • B. Brown, Motion picture and video lighting
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01)
 • Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005)
 • Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 73/2005)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Uradni list RS, št. 73/2005)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 39/2005)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 39/2005)
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/2004)
 • Pravilnik o spremembi odredbe o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 73/03)
 • Uredba o spremembi uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 57/03)
 • Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/2002, 29/2003-popravek)
 • Odredba o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 97/2000)
 • Odredba o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 52/2000 in 57/2000)
 • Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Uradni list RS, št. 30/2000)
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Uradni list RS, št. 30/2000, 73/2005)
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/1999 in 39/2005)
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/1999 in 39/2005)
 • Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/1992)
 • Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Uradni list SRS, št. 1/1984, 18/1987, 35/1988)
 • Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo (Uradni list SRS, št. 35/1988)
 • Pravilnik o opremi in postopku za prvo pomoč in o organiziranju službe za primer nesreče pri delu (Uradni list SFRJ, št. 21/1971)

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Janez Strojan, RTV Slovenija
 • Andrej Hajdinjak, Cankarjev dom
 • Bogdan Zupan, RTV Slovenija
 • Iztok Vadnjal, SNG Drama
 • Drago Jarič, VIBA Film
 • Ida Srebotnik, ŠC PET
 • Ciril Baškovič, Ministrstvo za kulturo
 • Darko Hribar, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Velkov, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word