tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 24.05.2018 , Ur.l. 21/27.02.2006
Nasledniki:
-
- Osvetljevalec/osvetljevalka 0075157011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Osvetljevalec/osvetljevalka 2130.009.5.1

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti


Glej poklicni standard Osvetljevalec/osvetljevalka  2130.009.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo


 • Srednja poklicna izobrazba elektro smeri ali druga poklicna izobrazba druge tehnične smeri z 1-letnimi delovnimi izkušnjami na področju osvetljave ali
 • 2 leti delovnih izkušenj na področju osvetljave

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni možno pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Praktično z zagovorom

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • natančnost in doslednost pri izvajanju
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil
 • priprava delovnega okolja (sredstva in prostor)
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu
 • upoštevanje predpisov in pravilnikov s področja elektrotehnike in drugih tehničnih navodil
 • racionalna uporaba materiala in energije
 • skladnost izvedbe z načrtom

Izločilna Merila

 • neupoštevanje zakonitosti varnosti pri delu
 • neobvladovanje zaporedja opravil
 • neskladnost izvedbe z načrtom
 • neupoštevanje predpisov in pravilnikov s področja elektrotehnike in drugih tehničnih navodil

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba naloge70
ustno preverjanje in zagovor20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Osvetljevalec/osvetljevalka (3131.09)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni posebnih prilagoditev.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Oseba za tehnično podporo
  • Ustrezen prostor s postavljeno sceno in možnostjo montaže reflektorjev. Velikost prostora je vsaj 4 x 6 m in višine 3,5 m. Inštalacijski in pritrditveni material pa je naslednji:
   • tip svetila: spotlight, vir: halogen
   • tip svetila: softlight, vir: fluorescent
   • tip svetila: ciklorama, vir: halogen
   • tip svetila: openface, vir: halogen
   • tip svetila: compact spotlight, vir: halogen
   • pribor in prenosni kompleti: objemke, klešče, teleskopske palice, roke,odbojniki, zaslonke, filtrske folije, nosilne in varovalne jeklene vrvi,pomožne dvigalne naprave in lestve,transportni vozički
   • stativi: lahki (nosilnost 2 - 10 kg, višina 1,2 - 3 m)
   • energetika: kabli različnih presekov in materialov, razdelilne omarice, števci električne energije,močnostni regulatorji
   • krmilne naprave: krmilne konzole, krmilni kabli
  • Ko bo preizkus znanja v prostorih, kjer so reflektorji montirani na gridu (TV studio) ali kako drugače pritrjeni na določena mesta (CD, Drama …), se uporabi obstoječe postavitve.

 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/ta:

  • vsaj en član komisije višješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju osvetljave ali opravljen NPK Oblikovalec/ka osvetljave,
  • največ dva člana komisije vsaj 10 let delovnih izkušenj na področju osvetljave ali opravljen NPK Osvetljevalec/ka.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
seznani se z vsebino projekta osvetljave in prouči na projekt vezane načrte
 • seznani se z (prebere) vsebino projekta
 • ogleda si prizorišče
 • predlaga izboljšave prizorišča za izvedbo projekta
 • prouči načrt postavitve luči
 • prouči načrt elektroenergetskih inštalacij
 • prouči načrt prizorišča
 • pozna osnove značilnosti glavnih umetniških zvrsti
 • pozna tehnološke zakonitosti projekta
 • Seznani se s projektom osvetljave:
  • prebere vsebino projekta
  • prouči in opiše dani načrt postavitve luči
  • prouči in opiše načrt elektroenergetskih inštalacij
  • ogleda si načrt prizorišča
  • našteje in na kratko predstavi predpise, pravilnike in zakonodajo o elektroenergetiki, ki jih mora pri dani nalogi upoštevati
  • predstavi načine komunikacije z avtorjem načrta postavitve osvetljave
prilagodi način dela glede na zahteve projekta osvetljave
 • seznani se s terminskim planom
 • pripravi reflektorje in ostalo opremo
 • skrbi za pravilno sosledje del
 • prilagodi način in tempo dela
 • pozna osnove projektnega dela
 • pozna različne oblike in funkcije reflektorjev in ostale opreme
 • Pripravi delovna sredstva in delovno okolje:
  • seznani se z dano vsebino projekta in načrtom osvetljave
  • pregleda in izbere reflektorje in ostalo opremo, potrebno za osvetlitev (kabli, pritrditveni material idr.), in izbor utemelji
  • pripravi spisek opreme in ostalo delovno dokumentacijo
  • upošteva predpise elektroenergetskega področja
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • upošteva standarde kakovosti
  • predstavi svojo vlogo v timskem delu osvetljave
sodeluje pri zapisu lučne slike
 • izvaja operativna dela na lučni mizi
 • statira na odru ob zapisovanju svetlobnih slik
 • uporablja računalniške programe za simulacijo osvetlitve
 • pozna osnovne značilnosti psihologije barv
 • pozna fizikalne zakonitosti za doseganje določenega učinka
 • pozna osnove optike: svetloba, osnovni optični pojavi, geometrijska optika, optične meritve, objektivi, umetni viri svetlobe
 • pozna osnove umetnostne zgodovine
 • pozna osnove gledaliških umetnosti
 • pozna osnove fotografije in filma
 • pozna osnove scenografije
 • zna uporabljati računalniške programe za simulacijo osvetlitve
 • Izvede zapis lučne slike:
  • seznani se z danim načrtom osvetljave
  • izvede operativna dela na lučni mizi
  • izbere jakosti reflektorjev zapisane lučne slike in izbor utemelji
  • upošteva predpise elektroenergetskega področja
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • predstavi načine in vsebino komunikacije s sodelavci in z ostalo ekipo osvetljave
  • pripravi poročilo o svojem delu in ga predstavi
izriše končni načrt postavitve luči
 • izriše in arhivira dokumentacijo postavitve luči za celoten projekt
 • zapiše usmeritve reflektorjev
 • naredi seznam vseh efektov, ki so bili uporabljeni, in poskrbi, da so na voljo pri ponovitvah
 • zna uporabljati programska orodja za pripravo in arhiviranje dokumentacije postavitve luči
 • obvlada načine zapisov usmeritve reflektorjev
 • obvlada vrste efektov
 • Izriše končni načrt postavitve luči:
  • seznani se z danim načrtom osvetljave
  • seznani se s/z spremenjenim/drugačnim načrtom prizorišča
  • ugotovi spremembe prizorišča in osvetljave, ki jih mora vpeljati v načrt
  • obstoječi načrt osvetljave popravi in dopolni glede na novo stanje ter ga utemelji
  • upošteva predpise elektroenergetskega področja
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • načrt arhivira
  • pripravi poročilo o svojem delu in ga predstavi
izvede montažo reflektorjev
 • izvaja vsa dela pri montaži reflektorjev po navodilih oblikovalca osvetljave
 • izvaja dela v zvezi s priklopom na vir napajanja
 • pripravi filtre in ostale efekte za reflektorje
 • usmerja reflektorje
 • obvlada tehniko montaže reflektorjev
 • obvlada elektroenergetske povezave, inštalacije, predpise in zakonodajo
 • pozna osnove elektrotehnike
 • zna brati instalacijske sheme
 • Izvede montažo in priklop reflektorjev:
  • seznani se z danim načrtom osvetljave
  • pregleda opremo za osvetljavo
  • pritrdi reflektorje na pritrdila, ki so na voljo (stativ, objemke, vlak, gride idr.)
  • predlaga možne izboljšave in jih utemelji
  • izvede varovanje reflektorjev pred padcem
  • upošteva oddaljenost od gorljivih materialov
  • izvede priklop na vir napajanja: preveri električne moči med virom napajanja in močjo uporabnika, upošteva presek vodnikov glede na moč in oddaljenost uporabnika
  • pripravi filtre in ostale efekte za reflektorje
  • usmeri reflektorje ter določi širino in omejitev snopa
  • upošteva predpise elektroenergetskega področja
  • upošteva predpise o varnosti pri delu
  • upošteva standarde kakovosti
  • komunicira in sodeluje z ekipo oz. predstavi način komunikacije z ostalimi člane ekipe osvetljave idr. sodelavci
  • pripravi poročilo o svojem delu (montaži) in ga predstavi

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Tone Rački, VEŠČINA LIKOVNE KOMPOZICIJE , Naslov uredništva: JSKD, Štefanova 5, Ljubljana,ISBN 961-6141-26-0
 • Nikola Tanhofer, O BOJI, Naslov uredništva: Akademija dramske umjetnosti – Zagreb; dopolnil in priredil Silvestar Kolbas,ISBN 953-97568-1-2 ( Akademija)
 • Canon (1992), TV Optics II, The Canon guide book of optics for television system. Broadcast equipment group, Canon Inc
 • T. Engdahl (2000), Light dimmer circuits, http://www.epanorama.net/documents/lights/lightdimmer.html. Internet Web Site (10.08.2004)
 • M. D. McCool (2002), CS788: High Performance Image Synthesis: Radiometry, photometry and colour. University of Waterloo, Canada.,http://www.cgl.uwaterloo.ca/~mmccool/cs788/index.html.
 • P. Podlipnik (1978), Svetlobnotehnični priročnik, Maribor, Elektrokovina
 • A. Ryer (1998), Light measurement handbook. International Light. http://www.int-light.com/handbook/Internet Web Site (13.03.2003)
 • SIST EN 60204-1 Varnost strojev – Električna oprema strojev – 1 del: Splošne zahteve. Slovenski inštitut za standardizacijo.
 • SIST EN 60598-1 Svetilke 1. del: Splošne zahteve in preizkusi.Slovenski inštitut za standardizacijo.
 • SIST EN 60598-2-17 Svetilke 2. del: Posebne zahteve – 17. oddelek: Svetilke za razsvetljavo odrov ter televizijskih, filmskih in fotografskih studijev (zunanja in notranja uporaba). Slovenski inštitut za standardizacijo.
 • Strand Lighting (1994), Equipment testing for electrical safety, Fact sheet. www.strandarchive.co.uk/lanterns/equiptest.pdf. Internet Web Site (3.3.2003).
 • Strand Lighting, Lighting for television, An eight part guide. Rank Strand Limited.
 • J. Strnad (2004), Svetloba in oko. Elektrotehniška revija, 1/2004, 48 – 52.
 • M. Vidmar (2000), Predpisi, ki jih je potrebno upoštevati pri priključevanju mobilnih enot. Fraktalov izobraževalni center.
 • R. Whittaker (2003), Television Production, A Comprehensive Online Cybertext in Studio and Field Production. http://www.cybercollege.org/ Internet Web Site (3.3.2003)
 • B. Williams (1999), Stage Lighting Design. http://www.mts.net/~william5/sld.htm. Internet Web Site (3.3.2003)
 • P. Wart, A. Bermingham, C. Whery (2003), Multiskilling for Television Production, Focal Press
 • G. Millerson, Lighting for TV and film
 • J. Carlson, Profesional lighting handbook
 • B. Brown, Motion picture and video lighting
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01)
 • Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005)
 • Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 73/2005)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Uradni list RS, št. 73/2005)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 39/2005)
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 39/2005)
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS, št. 101/2004)
 • Pravilnik o spremembi odredbe o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 73/03)
 • Uredba o spremembi uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 57/03)
 • Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (Uradni list RS, št. 87/2002, 29/2003-popravek)
 • Odredba o osebni varovalni opremi (Uradni list RS, št. 97/2000)
 • Odredba o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 52/2000 in 57/2000)
 • Pravilnik o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Uradni list RS, št. 30/2000)
 • Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (Uradni list RS, št. 30/2000, 73/2005)
 • Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Uradni list RS, št. 89/1999 in 39/2005)
 • Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/1999 in 39/2005)
 • Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/1992)
 • Pravilnik o evidencah in prijavah s področja varstva pri delu (Uradni list SRS, št. 1/1984, 18/1987, 35/1988)
 • Pravilnik o preiskavah delovnega okolja, pregledih in preizkusih sredstev za delo (Uradni list SRS, št. 35/1988)
 • Pravilnik o opremi in postopku za prvo pomoč in o organiziranju službe za primer nesreče pri delu (Uradni list SFRJ, št. 21/1971)

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Janez Strojan, RTV Slovenija
 • Bogdan Zupan, RTV Slovenija
 • Andrej Hajdinjak, Cankarjev dom
 • Iztok Vadnjal, SNG Drama
 • Drago Jarič, VIBA Film
 • Ida Srebotnik, ŠC PET
 • Ciril Baškovič, Ministrstvo za kulturo
 • Darko Hribar, CPI
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Velkov, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word