tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Status: Pretekli 24.05.2018 , Ur.l. 604-19/2010/20
Nasledniki:
- Tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin 3864135011
-

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin 2086731011

Klasius-P16

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)

Klasius-SRV

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Tehnični realizator / tehnična realizatorka medijskih vsebin 20867310 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Vsaj srednja strokovna ali splošna izobrazba in 2 leti izkušenj na področju tehnične realizacije medijskih vsebin ali srednja poklicna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju tehnične realizacije medijskih vsebin.
 • Kandidat pripravi strokovno nalogo v tiskani in digitalni obliki (na CD-ju ali DVD-ju), ki vsebuje: povzetek, uvod, strokovno - teoretični del, praktični del, zaključek in literaturo. Natančnejše smernice za pripravo strokovne naloge so podane v nalogah za preverjanje v točki 11 tega kataloga.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni možno pridobiti v programih poklicnega in strokovnega izobraževanja.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

 

4.2. NAČIN PREVERJANJA

Predstavitev strokovne naloge z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati:

 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu,
 • pripravo delovnega okolja za potrebe projekta,
 • natančnost in doslednost pri izvajanju projekta,
 • poznavanje medija,
 • upoštevanje tehničnih predpisov o pripravi, obdelavi in predvajanju medijskih vsebin,
 • racionalna raba materiala, energije in časa.

 

Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil o varnosti in zdravja pri delu,
 • neupoštevanje tehničnih predpisov o pripravi, obdelavi in predvajanju medijskih vsebin,
 • neskladnost izvedbe z načrtom.

 

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
Strokovna naloga 70
Ustni zagovor 30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Fotografi/fotografke in operaterji/operaterke naprav za slikovni in zvočni zapis (3131)

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Računalnik z računalniškim programom za predstavitev strokovne naloge
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/imata:

  • najmanj 1 član komisije vsaj višješolsko izobrazbo tehnične smeri in 5 let delovnih izkušenj s tehnično realizacijo medijskih vsebin na TV ali radi-;
  • največ 1 član komisije vsaj višješolsko izobrazbo tehnične smeri in 5 let delovnih izkušenj s ehnično realizacijo medijskih vsebin na internet-u;
  • največ 1 član komisije vsaj srednješolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj s tehnično realizacijo medijskih vsebin ali opravljen NPK Tehnični realizator/tehnična realizatorka medijskih vsebin.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi potek predvajanja medijskih vsebin
 • pregleda in rokuje z različnimi medijskimi nosilci (CD, DVD, blue-ray, magnetni trakovi, nelinearni nosilci ipd.)
 • delno obdela vsebine na nosilcih: označi začetke, konce in prekinitve ter doda opremo medijskim vsebinam
 • spremeni ali pripravi parametre za prilagoditev formata medijskih vsebin
 • preveri tehnične lastnosti medijskih vsebin
 • sestavi in/ali dodela predvajalno listo
 • nastavi potrebne aparature za produkcijska opravila, vključena v predvajanje (snemanje, živi vklopi)
 • vnese medijske vsebine v sistem
 • s pomočjo tehnološke opreme prilagaja in kombinira predvajane medijske vsebine ter jih posreduje naslednjim členom v tehnološki verigi
 • upošteva dnevni medijski program in ga sproti prilagaja zahtevam izvedbene ekipe
 • prilagodi delovno okolje in tehnologijo dnevnim potrebam medijskega programa
 • sledi tehnološkemu razvoju medijev

 • pozna dnevni program
 • zna razbrati različne oblike medijskih zapisov
 • pozna postopke obdelave in dodelave medijskih vsebin
 • pozna tehnične naprave, računalniške aplikacije, merilne instrumente in druge delovne pripomočke
 • pozna principe delovanja in tehnično postavitev delovnega sklopa
 • pozna novosti na področju medijskih tehnologij

Spodnje naloge so hkrati tudi smernice za pripravo strokovne naloge (glej točko 2.2. tega kataloga).

Pripravi potek predvajanja in samo predvajanje medijskih vsebin:

 • upošteva in utemelji predpise o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • predstavi svojo vlogo v timu sodelavcev
 • opiše delovni sklop
 • seznani se s končno podobo izdelka
 • predstavi postopek dela
 • predstavi in obrazloži zakonitosti posameznih faz
 • predstavi svoj tehnični ali/in vsebinski doprinos
 • predstavi tehnične standarde
 • oblikuje in utemelji končno sliko predvajanega materiala
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • razloži, kako skrbi za strokovni razvoj na področju tehnološkega razvoja medijev
 • predstavi novosti na področju medijskih tehnologij
oblikuje medijsko vsebino
 • združi osnovne elemente medijskih vsebin
 • uporablja mikrofone, kamero, luč
 • upravlja mešalno mizo
 • uporablja procesorje zvoka in slike
 • uporablja predvajalne naprave
 • uporablja snemalne naprave
 • uporablja posredovalne naprave
 • uporablja računalniške programe za obdelavo medijskih vsebin
 • uporablja naprave za nadzor tehničnih lastnosti vsebin
 • uporablja merilne instrumente
 • obdela ali dodela medijske vsebine glede na zahteve predvajanja
 • obdela in dodela medijske vsebine glede na specifiko  objavljanja (metapodatki)
 • analizira predhodno pripravljene vsebine in jih po potrebi pretvori v druge oblike, primerne za predvajanje na vseh platformah (TV, radio, splet …)

 • pozna različne tipe mikrofonov
 • pozna osnove delovanja kamere in dela z njo
 • pozna osnove sistema osvetlitve in dela z njim
 • pozna distribucijo signalov in vsebin
 • pozna delovanje predvajalnih, snemalnih in distribucijskih naprav
 • pozna veljavne standarde s področja medijev
 • pozna osnove akustičnih lastnosti prostora
 • pozna postopke obdelave in dodelave medijskih vsebin

Predstavi in utemelji način oblikovanja medijske vsebine:

 • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
 • predstavi osnovne elemente medijskih vsebin in možne načine združevanja le-teh
 • predstavi in utemelji uporabo posameznih orodij za obdelavo in dodelavo medijskih vsebin
 • predstavi način preverjanja tehničnih lastnosti medijskih vsebin in primer uporabe merilnih instrumentov
 • predstavi pripadajoče metapodatke in poda primer uporabe
 • opiše vrste oblik medijskih vsebin in način pretvorbe
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • racionalno porablja energijo, material in čas
nadzoruje in izvaja predvajanje medijskih vsebin
 • sproti preverja tehnične lastnosti medijskih vsebin
 • sproti preverja ustreznost posameznih elementov predvajanih vsebin
 • s pomočjo avtomatizacije ali ročno izvaja predvajanje medijskih vsebin v živo
 • hitro in trezno se odzove na nepričakovane situacije (izpad posameznega sistema, izpad zunanjih virov, nepredvidena sprememba v scenosledu predvajanja, prevelika obremenjenost sistema …) ter vzpostavi zadovoljivo stanje predvajanja
 • preverja in prilagaja časovni potek predvajanja
 • nadzira posredovanje medijskih vsebin končnemu uporabniku
 • zna začasno nadomestiti izpadle sisteme
 • zna obvladovati stresne situacije
 • pozna posledice svojih dejanj ob predvajanju v živo
 • pozna razliko med predvajanjem in zagotavljanjem medijskih vsebin na zahtevo
 • pozna postopke predvajanja v živo
 • pozna distribucijsko omrežje

Predstavi načine nadzora in izvajanja predvajanja medijskih vsebin:

 • načrtuje, organizira in pripravi lastno delo
 • opiše načine preverjanja tehničnih lastnosti in ustreznosti medijskih vsebin in posameznih dodanih elementov pri predvajanju
 • opiše postopke reševanja v težavah in/ali ob spremembah
 • predstavi sistem posredovanja medijskih vsebin proti uporabniku
 • razloži delovanje in razlike v sistemih posredovanja vsebin
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • racionalno uporablja energijo, material in čas
sporazumeva se s sodelavci in gosti
 • izmenjuje informacije z avtorji, vodji ali s sodelavci v delovnem procesu ter se dogovarja o izvedbi predvajanja
 • upošteva načela timskega dela
 • komunicira z lokalno izvedbeno ekipo ali z ekipo na drugi lokaciji, terenu
 • komunicira z gosti/nastopajočimi, daje operativna navodila in se dogovarja o poteku
 • komunicira z notranjimi in zunanjimi sodelavci o posredovanju signalov in medijskih vsebin
 • dogovarja se z nadrejenimi ali odgovornimi o večjih spremembah v dnevnem medijskem programu
 • uporablja različne komunikacijske naprave
 • uporablja strokovno terminologijo

 • pozna delovanje različnih vrst komunikacijskih naprav v sklopu in jih zna uporabljati
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • zna strokovno ustno in pisno komunicirati
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • pozna pravila timskega dela
 • pozna strokovno terminologijo v tujem jeziku

Predstavi načine in pomembnost ustrezne komunikacije:

 • obrazloži pomen, naprave in postopke za komunikacijo med udeleženci procesa z upoštevanjem načel timskega dela
 • izpostavi razlike v komunikaciji pri delu z različnimi profili
 • na primerih predstavi in utemelji ustreznost izbora komunikacije pri reševanju določenega problema
 • uporablja strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zagotavlja kakovost in ustreznost komunikacije
 • racionalno porablja energijo, material in čas

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Alan Wurtzel, Stephen R. Acker; TELEVISION PRODUCTION; ISBN 0-07-072126-2, McGraw-Hill Book Company
 • Peter Ward, Alan Bermingham, Chris Wherry; MULTISKILING FOR TELEVISION PRODUCTION; ISBN 0-240-51557-0, Focal Press
 • Charles Poynton; DIGITAL VIDEO AND HDTV; ISBN 1-55860-792-7, Morgan Kaufman Publishers
 • Gerald Millerson; LIGHTING FOR VIDEO; ISBN 0-240-51303-7, Focal Press
 • The Book – NVISION; AN ENGINEER'S GUIDE TO THE DIGITAL TRANSITION; NVISION, P.O.Box, Nevada City, CA 95959
 • The Book II – NVISION; MORE ENGINEERING GUIDANCE FOR THE DIGITAL TRANSITION, NVISION, 125 Crown Point Court, Grass Walley, CA 95945 (website: www.nvision1.com)
 • Gerald Millerson; VIDEO PRODUCTION Handbook; ISBN 0-240-51321-5, Focal Press
 • Mastnak, J., Bukovec, M.: Osnove akustike, šola PET, Ljubljana
 • Mastnak, J., Cedilnik, R. Kreslin, V.: Mikrofonska tehnika, skripta, Izobraževalno središče RTV Slovenija
 • Nisbett, A.: The Sound Studio
 • Misner, T.: Practical Studio Techniques, SAE
 • Hunter, S. S.: Live Sound Reinforcement (Mix Pro Audio Series) (Paperback)
 • Fry, D.: Live Sound Mixing, Fourth Ed.
 • Bob Katz (2007). Mastering Audio: the art and the science. Focal Press.
 • Francis Rumsey and Tim McCormick. (2006). Sound and Recording an introduction
 • Francis Rumsey: Spatial Audio. Focal Press.
 • Peter Ward, Alan Bermingham, Chris Whery. (2000). Multiskiling for Television Production. Focal

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Tomaž Pernovšek, Planet 9
 • Srečo Katona, Radio Slovenija
 • Nino Budimirovič, TV Slovenija
 • Janez Strojan, Izobraževalno središče RTV Slovenija

 

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Barbara Velkov Rozman, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word