tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 21.12.2018 , Ur.l. 604-19/2010/23
Nasledniki:
-
- Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 7841777011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Operater/operaterka varnostno nadzornega centra 1864413011

Klasius-P16

Varnost, varovanje, zaščita in reševanje (1032)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Operater/operaterka varnostno-nadzornega centra 18644130 in točko 11 tega kataloga.


2.2. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • Izpolnjevanje pogojev delovnih izkušenj v skladu za Zakonom o zasebnem varovanju
 • Opravljeno strokovno usposabljanje za operaterja /operaterko VNC v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

 • V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in  prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
 • V primeru, da komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

 • Preverjanje se izvaja pisno (traja 60 minut), ustno in praktično z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • Pravilnost interpretacije informacij,
 • pravilnost in optimalnost izbrane intervencije,
 • pravilnost komunikacije ter hitrost in natančnost obveščanja ob intervencijah,
 • priprava in uporaba delovnih pripomočkov,
 • kakovost izvedbe naloge,
 • upoštevanje načela racionalnosti porabe materialnih sredstev in energije,
 • poznavanje naprav v VNC,
 • poznavanje postopkov dela v VNC,
 • pravilnost, natančnost, izčrpnost odgovora,
 • sistematičnost, jasnost, komunikativnost kandidata,
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj.
 • Izločilna merila
 • nepoznavanje zakonodaje na področju požarne varnosti
 • nepoznavanje zakonodaje na področju zasebnega varovanja,
 • nepoznavanje predpisov in sredstev za varnost pri delu,
 • nepoznavanje veljavnih standardov in predpisov, ki urejajo delovanje VNC.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
pisno preverjanje 20
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba naloge 30
ustni zagovor 40


Pisni del preizkusa je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 70 % možnih točk.


Praktični in/ali ustni del preizkusa sta ocenjena z oceno »uspešno«, če kandidat doseže najmanj 60 % zahtevanega znanja.


Celoten preizkus je ocenjen z oceno »uspešno«, če kandidat obvlada najmanj 60 %    zahtevanega znanja po katalogu.

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Učilnica,
  • računalniška oprema in komunikacijska sredstva (telefon, GSM, radijska postaja in druga komunikacijska sredstva).
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani: 

  • en član z najmanj visokošolsko izobrazbo in z najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja zasebnega varovanja
  • en član z najmanj višješolsko izobrazbo in z najmanj 5 leti delovnih izkušenj s področja zasebnega varovanja
  • en član z najmanj visokošolsko izobrazbo in z najmanj 8 leti delovnih izkušenj na področju notranjih zadev, od tega z najmanj 2 letoma delovnih izkušenj v zvezi z urejanjem ali nadzorom zasebnega varovanja ali v pedagoškem procesu na področju zasebnega varovanja  

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi delovno mesto
 • opravi prevzem in predajo delovnih nalog na delovnem mestu
 • seznani se s potrebnimi informacijami in postopki za delo
 • pregleda varnostno dokumentacijo (načrt varovanja …) in se ravna po navodilih iz nje
 • preveri vitalne funkcije VNC v skladu z veljavnim standardom
 • varuje osebne in tajne podatke ter poslovne skrivnosti
 • deluje v skladu s kodeksom etike

 • pozna posamezne določbe zakona o zasebnem varovanju
 • pozna zahteve varnostnega osebja, opreme in vozil
 • pozna ukrepe in druga sredstva ter dolžnosti varnostnika ter primere obveznega obveščanja policije
 • pozna osnove predpisov o varovanju osebnih in tajnih podatkov in poslovnih skrivnosti v povezavi s svojim delom (videonadzor, varovanje osebnih in tajnih podatkov
 • pozna osnove organiziranosti in nalog varnostno-nadzornih centrov
 • pozna vitalne funkcije VNC
 • pozna osnove kriznega načrta VNC

V simulirani situaciji izvede pripravo delovnega mesta:

 • predstavi postopek prevzema in predaje delovnih nalog na delovnem mestu
 • opiše organiziranost in naloge VNC
 • našteje, katere podatke mora posredovati ob prevzemu in predaji delovnih nalog
 • našteje  vrste varnostne dokumentacije in osnovno vsebino teh dokumentov
 • predstavi vitalne funkcije VNC in njihov pomen za delovanje
 • našteje vsebinske sklope standarda, ki opredeljuje delovanje VNC
 • opiše osnovne elemente kriznega načrta VNC

Opiše osebne pogoje za opravljanje dela varnostnega osebja in osnovne pogoje za uporabo opreme in vozil:

 • našteje ukrepe in druga sredstva varnostnega osebja ter obrazloži pogoje za uporabo le-teh
 • pojasni dolžnosti varnostnika pri uporabi ukrepov
 • pojasni pomen in primere, ko je potrebno obvezno obveščanje policije
 • pojasni pomen in svoje obveznosti pri varovanju osebnih in tajnih podatkov ter poslovnih skrivnosti
 • pojasni pomen etičnega kodeksa za svoje delo
 • našteje zakonsko predpisane evidence v zasebnem varovanju (zakon, ki ureja zasebno varovanje, in zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov)
 • razloži pojem varnostni zadržek in posledice ugotovitve varnostnega zadržka
 • našteje opremo, s katero je opremljen varnostnik in opremo vozil (intervencijska vozila, vozila za prevoz denarja)
izvaja operaterska dela v varnostno-nadzornem centru v skladu z veljavnim standardom
 • sprejema, vodi in shranjuje podatke in informacije o varovanih objektih in območjih
 • upravlja sisteme tehničnega varovanja
 • sprejme in se pravilno odzove na sporočila v VNC
 • nudi tehnično podporo uporabnikom
 • spremlja varnostno osebje in sisteme tehničnega varovanja
 • zbira dodatne potrebne informacije o dogodkih
 • izbere ustrezno službo za izvedbo intervencije glede na značilnosti dogodka in objekta (policija, reševalci, gasilci, varnostniki...)
 • usmerja in vodi varnostno osebje na terenu v skladu z varnostno dokumentacijo ali taktiko delovanja

 • pozna zahteve in postopke po veljavnih standardih, ki se nanašajo na njegovo delo
 • pozna delovne postopke varnostnega osebja
 • pozna sisteme komunikacije in obveščanja
 • pozna delovanje sistemov tehničnega varovanja in drugih tehničnih sredstev, ki jih uporablja varnostno osebje v sodelovanju z VNC-jem
 • pozna pristojnosti različnih služb (policija, reševalci, gasilci …)

V simulirani situaciji opravlja operaterska dela v VNC:

 • pojasni podatke in informacije, ki jih prejme VNC ( vklop/izklop, vrste alarmnih signalov – panik, rop, požar, vlom, sabotaža, izpad 220, izpad baterije) itd…
 • pojasni 16-mestno kodo (contact ID protokola …)
 • opiše, kako bi reagiral na posamezen prejetipodatek,
 • pojasni primere, kdaj se obveščajo še druge pristojne službe in dodatne intervencijske skupine, vodje …
 • našteje vrste komunikacijskih sredstev (GSM, UKV, analogna telefonija …)
 • v simulirani situaciji pojasni postopke napotitve intervencijske skupine, spremljanja (uporaba komunikacijskih sredstev, sistema sledenja v vozilih), usmerjanja in dajanja napotkov, prepoznavanja situacije, ko je potrebno napotiti še dodatno intervencijsko skupino kot pomoč (proženje več zaporednih alarmov, specifika lokacije, zahtevnost oziroma velikost objekta itd …)
 • pozna pomen evidentiranja dogodkov in reagiranja na prejete signale v VNC (spremljanje, napotitev …)
 • pojasni pomen komunikacije z naročniki
 • opiše dnevni/tedenski pregled opreme v VNC
 • našteje obvezno opremo VNC (prezračevalni sistem, videonadzor, snemalne naprave, domofon za dostop do VNC, sistem za javljanje vloma/požara, monitor aktivnosti …)
komunicira z varnostnim osebjem, uporabniki varnostnih storitev, s pristojnimi organi in z drugimi osebami
 • uporablja komunikacijska sredstva
 • usmerja in vodi varnostno osebje na terenu v skladu z varnostno dokumentacijo ali taktiko delovanja
 • obvesti pristojne organe oz. osebe o varnostnih dogodkih
 • zna strokovno komunicirati in uporabljati strokovno terminologijo
 • ­obvlada komunikacijo v izrednih razmerah
 • komunicira z naročniki, zaposlenimi pri naročniku in z naročnikovimi strankami v okviru svojih pristojnosti
 • komunicirati z mediji v okviru svojih pristojnosti

 • pozna različne oblike (tehnike) komuniciranja
 • pozna komunikacijska sredstva
 • pozna osnove timskega dela
 • pozna osnovna pravila komuniciranja z različnimi strankami v različnih situacijah
 • pozna elemente učinkovite komunikacije

V simulirani situaciji uporabi komunikacijska sredstva:

 • našteje komunikacijska sredstva, ki jih bo uporabljal pri svojem delu
 • opiše prednosti in slabosti posameznih sredstev

 

V simulirani situaciji usmerja varnostno osebje:

 • vzpostavi komunikacijo z varnostnim osebjem
 • varnostnemu osebju posreduje podatke, potrebne za uspešno izvedbo naloge
 • usmerja varnostno osebje v skladu z navodili in načrtom
 • opiše postopke v primeru napada oz. ogrožanja varnostnega osebja na terenu

 

V simulirani situaciji sprejme klic:

 • v simulirani situaciji sprejme klic-obvestilo o dogodku (opiše, katere podatke mora operater VNC sprejeti od stranke za kvalitetno nadaljnjo obdelavo klica)
 • naredi triažo klica glede na nujnost in pomembnost (opiše elemente nujnosti in pomembnosti)
 • zbere dodatne podatke, potrebne za kvalitetno izvedbo nalog
 • izvede napotitev intervencijske patrulje in glede na vrsto dogodka opiše izvedbo prvih nujnih ukrepov
 • glede na vrsto dogodka in odvisno od pristojnosti za sodelovanje in izvedbo nalog (policija, gasilci, redarji itd.) vzpostavi kontakt s strokovnimi službami

 

V simulirani situaciji izvede komunikacijo s strankami:

 • sprejme klic in usmeri stranko
 • zna od stranke pridobiti identifikacijske podatke o dogodku in stranki
 • prikaže profesionalno komunikacijo z različnimi strankami
 • opiše postopek s težavno stranko
 • opiše postopek pritožbe/ugovora stranke
 • svetuje stranki v postopku in ji posreduje povratne informacije
 • opiše osnove komunikacije z mediji
ukrepa v varnostni situaciji v VNC
 • v primeru ogroženosti ali napada na VNC ukrepa v skladu s sprejetim varnostnim načrtom
 • v izrednih varnostnih razmerah ukrepa v skladu s kriznim načrtom v VNC

 • prepozna nevarne okoliščine in nevarne predmete
 • pozna znake splošne nevarnosti in prve nujne ukrepe za odpravo nevarnosti 
 • obvlada pravila, navodila in ukaze za izvedbo evakuacije ob grozečih večjih nevarnostih
 • zna strokovno izvesti evakuacijo ljudi iz objekta
 • pozna pristojnosti različnih organov pri zaščiti in reševanju

V simulirani situaciji opiše ukrepe v varnostni situaciji v VNC

 • pojasni pomen in okoliščine obveščanja odgovorne osebe po kriznem načrtu
 • pojasni pomen prenosa podatkov v nadomestni VNC in preveri delovanje ostalih funkcij v VNC
 • opiše postopek ob poškodbah, požaru, poplavi, sabotaži, grožnji                  
 • pojasni pomen rezervnega napajanja VNC
 • opiše pomen gasilnih aparatov, plinskih mask, ročne svetilke, odpiranja vrat v sili …       
 • pojasni pomen zavarovanja dokumentacije pred uničenjem
 • opiše postopke ob evakuaciji
 • pojasni pomen posameznega znaka splošne nevarnosti

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Ustava RS
 • Zakon o zasebnem varovanju s komentarjem; Štefan Gostič, mag. Bečir Kečanovič; GV
 • Zakon o orožju
 • Kazenski zakonik RS
 • Zapiski predavanj iz kriminalistike, varovanja človekovih pravic, sistema nacionalne varnosti, komunikacije, pooblastil varnostnikov (gradivo ZRSZV)
 • Zakon o varstvu pri delu
 • Zakon o varstvu pred požarom
 • Kodeks poklicne etike
 • Veljavni standard za VNC
 • Sistemi tehničnega varovanja, dr. Dušan Fefer
 • Osnove komuniciranja, Renata Kranjčec
 • Psihologija množic, Renata Kranjčec

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Ingo Paš, ZRSZV
 • Srečko Jarc, MNZ
 • Žarko Žakelj, MNZ
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Marko Bradač, G-7 d. o. o., Špruha 33, Trzin
 • Franc Šalamun, Varnost Maribor
 • Aleksander Jeras, VTZ d. o. o.
 • Marjan Cerar, družba Janez
 • Borut Srimšek, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije

Koordinacija pri pripravi kataloga in poklicnega standarda:

 • Bojana Sever, CPI

14. Delovna skupina za pripravo revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti


 • Branko Slak, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Simon Savski, MNZ
 • Andrej Pilko, Sintal d. d.
 • Franc Galin, Sintal d. d.
 • Janez Rozman, Zbornica RS za zasebno varovanje
 • Milan Vačovnik, Varnost Maribor d. d.
 • Sebastijan Kavčnik, Varnost Maribor d. d.
 • Drago Velički, Policijska akademija
 • Andreja Razpet, OKC GPU
 • Dragica Andlovič, Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije
 • Aleksander Glavač, Telekom Slovenije

Koordinator revizije:

 • Klement Drofenik, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word