tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Objavljen 29.01.2011 , Ur.l. 909-2/2011/24
Predhodniki:
- Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka 5200.001.5.1

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka 1555540011

Klasius-P16

Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti/izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (0788)

Klasius-SRV

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Skrbnik / skrbnica procesnih naprav - mehatronik / mehatroničarka 155555400 in točko 11 tega kataloga.


2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Eno leto delovnih izkušenj pri delu s procesno opremo.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

 

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj o storitvi.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati so:

 • priprava kandidata na delo,
 • priprava in uporaba pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost izvedbe storitve,
 • racionalna uporaba materiala in energije,
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu,
 • upoštevanje pravil o varovanju okolja,
 • komunikativnost,
 • upoštevanje tehničnih navodil.


Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil o varnosti pri delu.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:
Področje ocenjevanja Delež (%)
načrtovanje in priprava naloge 10
Izvedba 55
Dokumentacija 15
ustni zagovor 20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Skrbnik/skrbnica procesnih naprav-mehatronik/mehatroničarka (7233.07)

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • avtomatizirana procesna linija v simuliranem ali tipičnem delovnem okolju
 • Kadrovski pogoji

  Komisija ima tri člane, ki morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:

  • visokošolska ali višješolska znanja s področja elektotehnike, elektronike in 5 let delovnih izkušenj pri delu s področja upravljanja in vzdrževanja ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Skrbnik / skrbnica procesnih naprav – mehatronik / mehatroničarka 155555400 ali
  • visokošolska ali višješolska znanja s področja strojništva in 5 let delovnih izkušenj pri delu s področja upravljanja in vzdrževanja ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Skrbnik / skrbnica procesnih naprav – mehatronik / mehatroničarka 155555400 ali
  • visokošolska ali višješolska znanja s področja mehatronike in 5 let delovnih izkušenj pri delu s področja upravljanja in vzdrževanja

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
načrtuje procesni sistem
 • pripravi načrt za vzdrževanje ter spremljanje posodobitev in razširitev komponent procesnega sistema
 • pripravi načrt za vzdrževanje, spremljanje posodobitev in razširitev komponent informacijskega in komunikacijskega sistema
 • zbira in samostojno ovrednoti informacije (tehnična navodila oz. dokumentacijo, ogledi)
 • načrtuje preglede strojev in naprav
 • izdeluje tehnično prevzemne pogoje za nove naprave

 • zna uporabljati informacijsko tehnologijo
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog

Izdela ustrezen plan za tekoče vzdrževanje in remonte

 • predstavi evidenco servisnih posegov
 • pregleda arhiv posegov v avtomatizirani proces
 • izdela in utemelji plan vzdrževanja

Izdela tehnična navodila in delovni nalog

 • na podlagi planov vzdrževanja izdela delovni nalog in podrobna navodila za izvedbo servisa/remonta

Izdela delovno poročilo o opravljenih delih

 • zbere dokumentacijo o opravljenih delih
 • utemelji in pojasni potek servisa/remonta
izvaja montažo avtomatiziranega procesa
 • postavlja nove stroje
 • izvede prvi zagon stroja
 • pomaga pri demontaži, montaži (elektro)motorjev
 • kontrolira rezervne dele, za katere je potreben funkcionalni preizkus
 • kontrolira električne načrte in programsko opremo novih naprav

 

 • pozna zahtevane lastnosti rezervnih delov
 • pozna zahtevane lastnosti električnih načrtov in programske opreme novih naprav

Izvede montažo dela avtomatiziranega procesa

 • pregleda dokumentacijo
 • izdela načrt izvedbe
 • pripravi material in orodje
 • izvede montažo
 • opravi zagon
 • pojasni potek del
upravlja delovanje procesnih sistemov
 • upravlja posamezne dele procesnega sistema
 • izvaja in analizira standardne diagnostične teste enot procesnega sistema
 • pozna SW-sisteme za izvajanje/upravljanje procesnih sistemov za krmiljenje proizvodnje (MES - Manufacturing Execution System )

 • pozna osnove in tehnike procesne avtomatizacije
 • pozna orodja in jezik za procesne sisteme
 • pozna osnove robotike
 • pozna osnove CNC-tehnologije

Izvede osnovno parametriranje avtomatiziranega procesa

 • pregleda delovni nalog
 • pregleda obstoječe nastavitve avtomatiziranega sistema
 • na robotu (robotskemu simulatorju) napiše preprost program (pick and place)
 • s pomočjo računalnika napiše preprost program za obdelavo enostavnega obdelovanca, izdela izdelek na CNC- stroju ter na osnovi kontrolnih meritev ponastavi dolžino orodij
 • ugotovi skladnost uporabljenih nastavitev z zahtevami delovnega naloga
 • uporabi programsko orodje  za izvedbo nalog iz delovnega naloga
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
izvaja kontrolo procesa in opreme
 • kontrolira rezervne dele, za katere je potreben funkcionalni preizkus
 • kontrolira električne in strojne načrte ter programsko opremo novih naprav
 • opravlja redne kontrole varnostnih ukrepov
 • ustrezno ukrepa, da se odpravijo napake v najkrajšem možnem času
 • vodi arhiv večjih napak
 • vodi dnevnik servisov oziroma remontov
 • skrbi za nabavo strojnih in elektrodelov,  potrebnih za remont
 • preverja skladnost nadomestnih delov in pravilnost vgradnje
 • izdela poročilo o servisu oziroma remontu

Preglede varnostne ukrepe na avtomatiziranem procesu

 • pregleda stanje
 • pojasni funkcionalnost uporabljenih varnostnih ukrepov
 • predlaga izboljšanje ali uskladitev z obstoječimi predpisi
vzdržuje in nadzira pravilnost delovanja naprav v avtomatiziranem sistemu
 • nadzira delovanje posameznih sklopov v procesnem sistemu
 • menja module oz. podsklope, senzorje in aktuatorje
 • izvaja zamenjave in nastavitve elementov procesnih sistemov
 • sodeluje pri prevzemanju, zagonu in preizkušanju procesnih naprav, sistemov in podsistemov
 • samostojno vzdržuje in servisira procesne in krmilne naprave
 • vzdržuje krmilne sisteme proizvodnih linij
 • vzdržuje procesno opremo
 • dodaja popravke programske opreme

 • pozna in vzdržuje aplikacije na ravni povezav med krmilnikom in strežnikom
 • pozna elemente, materiale in tehnologije v elektroniki in v procesni tehniki
 • pozna osnove računalniških komunikacij in protokolov
 • pozna delovanje in funkcije posameznih elektronskih sklopov
 • pozna funkcije in delovanje elementov procesnih sistemov
 • pozna osnove elektroenergetskih elementov, strojev in naprav energetske elektronike
 • pozna osnove računalniško integriranih proizvodnih sistemov
 • pozna SW-orodja in aplikativne rešitve za komunikacijo/povezovanje krmilnikov na strežnik

Vzdržuje, nadzira pravilnost delovanja naprav v avtomatiziranem sistemu

 • pregleda dokumentacijo vzdrževalnih del
 • pregleda avtomatiziran sistem
 • utemelji potrebne posege v avtomatiziranemu procesu
 • pojasni postopek nabave rezervnih delov, skladiščenje in evidentiranje
vzdržuje programsko in strojno opremo ter arhivira dokumentacijo za vzdrževanje avtomatiziranega sistema
 • vzdržuje in arhivira programsko opremo krmilnikov
 • vzdržuje in arhivira programsko opremo procesnih računalnikov
 • vzdržuje in arhivira dokumentacijo za vzdrževanje

 • pozna osnove programskih jezikov in generativnih orodjih, ki se uporabljajo na področju krmiljenja procesov

Vzdržuje in arhivira programsko opremo ter dokumentacijo za vzdrževanje avtomatiziranega procesa

 • pregleda stanje strojne in  programske opreme
 • ugotovi ustreznost strojne in programske opreme
 • izvede posodobitve strojne in  programske opreme
 • posodobi arhiv avtomatiziranega procesa
diagnosticira napake
 • ugotavlja napake s programsko in strojno opremo

 

 • pozna možne napake
 • pozna programsko in strojno opremo za ugotavljanje napak
 • pozna zgradbo strojev in naprav ter funkcije njihovih delov

Diagnosticira napake

 • ugotovi in locira napako s pripomočki
 • utemelji postopek lociranja napake
 • pojasni postopek ukrepanja glede na ugotovljeno napako
odpravlja napake delovanja v procesnem sistemu
 • lokalizira in odpravlja manjše napake v procesnem sistemu
 • lokalizira kompleksnejše napake  in jih posreduje ustreznim strokovnjakom, da jih odpravijo
 • odpravlja napake delovanja procesnih sklopov s pomočjo vizualizacijskih (SCADA) sistemov

 

 • pozna merilno opremo, merilne metode in tehnike ter se usposobi za izvajanje meritev zahtevnih elektronskih sklopov in naprav
 • pozna meritve zahtevnih elektronskih sklopov in naprav
 • pozna generativna SW-orodja za razvoj sistemov SCADA

Odpravi napako v delovanju avtomatiziranega sistema

 • pripravi ustrezno strojno in programsko orodje
 • odpravi napako v avtomatiziranemu sistemu z upoštevanjem navodil proizvajalca
 • pojasni postopek odpravljanja napake
 • izdela predpisano dokumentacijo o opravljenem delu
izvaja zahtevna popravila okvar avtomatiziranega procesa
 • izvaja generalna popravila pnevmatičnih, hidravličnih ter električnih strojev in naprav
 • zamenjuje razne jermene, ležaje, tekoče trakove
 • vzdržuje in popravlja pnevmatične kompresorje, hidravlične agregate, akumulatorje, črpalke, varnostne ventile
 • izdeluje in vzdržuje pnevmatske in hidravlične cevovode
 • odpravlja napake in vzdržuje elektronske in elektrosisteme
 • zamenjuje elektronske module
 • izvaja manjša programiranja PLC-krmilnikov
 • konfigurira enostavne elektronske komponente (frekvenčni regulatorji, merilniki temperature)
 • izvaja meritve električnih in neelektričnih veličin

 • pozna zgradbo in delovanje pnevmatičnih, hidravličnih ter električnih strojev in naprav
 • pozna zgradbo in delovanje avtomatiziranih proizvodnih linij
 • pozna zgradbo in delovanje pnevmatičnih kompresorjev, hidravličnih agregatov, akumulatorjev, črpalk
 • pozna vlogo in delovanje PLC-krmilnikov
 • pozna računalniško programsko opremo, ki jo uporablja pri svojem delu
 • pozna metode merjenja električnih in neelektričnih veličin

Izvede popravilo okvare avtomatiziranega procesa, ki vključuje elemente hidravlike in pnevmatike

 • ugotovi in pojasni okvaro ter utemelji možne vzroke
 • ob okvari procesa napravi načrt popravila
 • pripravi potreben material in orodje
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • izvede popravilo okvare
 • izdela poročilo o opravljenih delih
 • pojasni potrebne aktivnosti po zaključenem delu

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Bartenschlager J., Mehatronika 2009
 • Mlakar, F., Splošne električne meritve, Slovenska knjiga, Ljubljana, 1990.
 • Štandeker, C., Krmilja in regulacije, TZS, Ljubljana,, 1989.
 • Zupančič, B., Zvezni regulacijski sistemi – I. del, ZAFER, Ljubljana,  1997.
 • Dolinar, D., Dinamika linearnih sistemov in regulacije, FERI, Maribor , 1997.
 • Vodovnik, L., Reberšek, S., Uvod v digitalno tehniko, FER Ljubljana, 1994.
 • Rugelj, T., Osnove mikrokontrolerjev na primeru MC6803, Metra inženirning, 1992.
 • Bratko, I., Mikrokrmilnik 68HC11, Ljubljana, 1995.
 • Štandeker, C., Digitalni sistemi in krmilja, TZS, Ljubljana.
 • Stropnik, J., Dinamika. TZS, Ljubljana, 1996.
 • Cvetaš, F., Trdnost. TZS, Ljubljana, 1995.
 • Stropnik, J., Hidromehanika. TZS, Ljubljana, 1999.
 • Kraut, B., Strojniški priročnik, TZS, Ljubljana, 1999.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • dr. Stanko Blatnik, IPAK
 • Gorečan Rajko, Gorenje d.d.
 • Zdravko Zore, Pivovarna Union d.d
 • Borut Marjetič, Pivovarna Union d.d
 • Horvat Jože, Mura d.d.
 • Damjan Hajsek, CPI
 • Darko Hribar, CPI

Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda:

 • mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI


14. Delovna skupina za pripravo revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Miloš Požar, Iskra Avtoelektrika d.d.
 • Peter Tovšak, Gorenje d.d.
 • Andro Glamnik, Šolski center Celje
 • Viktor Jemec, Srednja šola Domžale
 • Sergio Tončetič, Društvo vzdrževalcev Slovenije
 • Davorin Majkus, CPI

Koordinator:

 • Urška Marentič, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word