tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 16.01.2018 , Ur.l. 30.6.2010
Nasledniki:
-
- Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 5530117011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Gozdarski žičničar/gozdarska žičničarka 15325331

Klasius-P16

Gozdarstvo in lov (0821)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 STROKOVNA ZNANJA IN SPRETNOSTI

Glej poklicni standard Gozdarski žičničar /gozdarska žičničarka 15325330 in točko 11 tega kataloga.


2.2 POSEBNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI POKLICNO KVALIFIKACIJO

 • dokončana osnovna šola

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2. NAČINI PREVERJANJA

 • storitev z zagovorom

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:

 • pripravo kandidata na delo,
 • pripravo in upravljanje s stroji in z napravami,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost storitve,
 • racionalno rabo energije, materiala in časa,
 • komunikativnost,
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
 • upoštevanje načel varne in okolju prijazne rabe delovnih sredstev,
 • upoštevanje predpisov o varstvu okolja,
 • upoštevanje predpisov o požarni varnosti.

Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava naloge 5
izvedba 55
dokumentacija 10
ustni zagovor 30

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Gozdarji/gozdarke ipd., n.o. (6141.00)

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
  • Žična naprava za spravilo lesa,
  • orodja in pripomočki za vzdrževanje žične naprave,
  • orodja in pripomočki za montažo in demontažo žične naprave,
  • delovišče za usposabljanje in preverjanje znanja,
  • kombinirano ali osebno vozilo z zabojnikom za prevažanje učnih pripomočkov,
  • osebna varovalna oprema:
   • varovalna čelada z glušniki in vizirjem po ustreznih evropskih standardih,
   • varovalni čevlji po ustreznih evropskih standardih,
   • varovalna obleka po ustreznih evropskih standardih,
   • delovne rokavice,
   • osebna prva pomoč.
 • Kadrovski pogoji

  Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • vsaj en član vsaj visokošolsko izobrazbo s področja gozdarstva in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja žičnega spravila lesa,
  • en član višješolsko izobrazbo s področja gozdarstva in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja žičnega spravila lesa ali
  • en član srednjo strokovno izobrazbo na področju gozdarstva in najmanj pet let delovnih izkušenj s področja žičnega spravila lesa.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
montira in demontira žično napravo

Montaža žične naprave:

 • opravi premik stroja
 • pripravi linijo
 • namesti stroj
 • sidra stolp
 • namesti montažne vrvi (po potrebi)
 • montira nosilno vrv in voziček
 • montira povratno vrv
 • montira sidrno vrv
 • montira vmesne podpore
 • pripravi skladišče gozdnih lesnih sortimentov

Demontaža žične naprave:

 • spusti nosilno vrv na tla in odstrani voziček
 • odstrani povratno, montažne in sidrne vrvi
 • odstrani čevlje in sidra vmesnih podpor
 • odstrani vse nelesne odpadke iz gozda ter skladišča gozdnih lesnih sortimentov
 • pripravi žičnico in kamion za premik na drugo delovišče
 • sanira poškodbe, ki so nastale v skladišču gozdnih lesnih sortimentov

 • pozna vrste in delovanje žičnih naprav
 • pozna pomen pravilnega rokovanja s stroji in z napravami za dober učinek in preprečevanje škodljivega vpliva na okolje
 • pozna različne tehnike sidranja žičnih naprav
 • pozna postopke montiranja vseh vrst vrvi pri žičničnem spravilu lesa
 • pozna vrstni red postopkov pri demontaži žične naprave
 • zna uporabljati varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zna racionalno porabljati energijo, material in čas
 • zna upoštevati načela varne in okolju prijazne rabe delovnih sredstev

Opravi montažo in demontažo žične naprave (po sklopih po izboru komisije)

Priprava delovišča:

 • pripravi se za delo
 • opravi pregled stroja oziroma orodja za zagotovitev tehnične brezhibnosti stroja
 • pripravi in nastavi dodatno opremo (po potrebi)
 • pripravi žično traso:
  • pregleda linijo
  • odstrani drevesa (po potrebi)
  • določi sidra
  • določi vmesne podpore
 • pripravi skladišče gozdnih lesnih sortimentov:
  • določi mesta posameznih vrst gozdnih lesnih sortimentov
  • uredi posebno rampo za les (večji nakloni)
  • zavaruje cestni rob pred pretiranimi poškodbami.
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Montaža žične naprave:

 • pripravi se za delo
 • opravi pregled stroja oziroma orodja za zagotovitev tehnične brezhibnosti stroja
 • pripravi in nastavi dodatno opremo (po potrebi)
 • opravi premik stroja:
  • le po delovišču
  • z lastnim pogonom ali s traktorjem
 • namesti stroj:
  • pripravi stojišče
  • izdela podstavek, stojišče za klasični žični žerjav
  • postavi stroj (vodoravna lega, bobni v pravilni legi glede na linijo)
  • sidra stroj
 • sidra stolp:
  • upošteva navodila za montažo za določeno napravo
  • upošteva geometrijo sidranja
  • izvede sidranje ob upoštevanju pravil za izbiro vrste, načina in varnosti sidranja
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

 • Montaža žičnih vrvi in vmesnih podpor:
 • pripravi se za delo
 • opravi pregled stroja oziroma orodja za zagotovitev tehnične brezhibnosti stroja
 • pripravi in nastavi dodatno opremo (po potrebi)
 • montira vrvi:
  • razvija nosilno vrv
  • zasidra nosilno vrv
  • napeljuje povratno vrv okoli trase
  • razvlačuje sortirne vrvi vzdolž ceste
 • postavi vmesne podpore:
  • montira čevelj
  • izvede sidranje vmesne podpore
  • vstavi nosilko
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Demontaža žičnih vrvi in vmesnih podpor:

 • pripravi se za delo
 • opravi pregled stroja oziroma orodja za zagotovitev tehnične brezhibnosti stroja
 • pripravi in nastavi dodatno opremo (po potrebi)
 • demontira vrvi:
  • spusti nosilno vrv na tla
  • razbremeni vlačilno vrv
  • odstrani voziček,
  • odstrani in navije povratno, montaže in sidrne vrvi,
 • vmesne podpore
  • odstrani čevlje
  • odstrani in navije sidrne vrvi vmesnih podpor
 • odstrani vse nelesne odpadke iz gozda ter skladišča gozdnih lesnih sortimentov
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi varnosti in zdravja pri delu
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Demontaža žične naprave:

 • pripravi se za delo
 • opravi pregled stroja oziroma orodja za zagotovitev tehnične brezhibnosti stroja
 • pripravi in nastavi dodatno opremo (po potrebi)
 • demontira sidrne vrvi stolpa
 • sidrne vrvi navije na bobne
 • zloži stolp
 • pripravi žičnico in kamion za premik na drugo delovišče
 • sanira poškodbe, ki so nastale v skladišču gozdnih lesnih sortimentov
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
izvede spravilo lesa z žično napravo
 • dvigne prazen stožec z zankami do vozička
 • pošlje prazen voziček v delovišče
 • spusti prazen stožec od vozička k tlom
 • razvlačuje neobremenjeno vlačilno ali dvigovalno vrv do bremena
 • veže breme
 • privlačuje breme do vozička
 • dviguje breme do vozička
 • vlači (ali spušča) bremena po liniji do skladišča
 • spusti breme od vozička do tal
 • odveže breme
 • sortira sortimente

 • pozna postopke varnega dela spravila lesa z žičnimi napravami
 • zna uporabljati varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • zna racionalno porabljati energijo, material in čas
 • zna upoštevati načela varne in okolju prijazne rabe delovnih sredstev

Opravi spravilo lesa z  žično napravo (po sklopih po izboru komisije):

Izvede naloge strojnika žične naprave:

 • pripravi se za delo
 • opravi pregled stroja oziroma orodja za zagotovitev tehnične brezhibnosti stroja
 • dvigne prazen stožec z zankami do vozička
 • pošlje prazen voziček v delovišče
 • vlači (ali spušča) bremena po liniji do skladišča
 • spusti breme od vozička do tal
 • odveže breme
 • sortira sortimente
 • komunicira s sodelavci
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede naloge zapenjalca sortimentov:

 • pripravi se za delo
 • opravi pregled stroja oziroma orodja za zagotovitev tehnične brezhibnosti stroja
 • ustavi voziček v delovišču
 • spusti prazen stožec od vozička k tlom
 • razvlačuje neobremenjeno vlačilno ali dvigovalno vrv do bremena
 • veže breme
 • privlačuje breme do vozička
 • dviguje breme do vozička
 • pošlje poln voziček proti rampnemu prostoru
 • komunicira s sodelavci
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
opravlja dnevne preglede in tekoče vzdrževanje delovne opreme
 • redno pregleduje žičničarske naprave
 • skrbi za redno opravljanje tehničnih pregledov žičničarskih naprav
 • opravlja dnevna, tedenska in sezonska vzdrževalna dela
 • čisti stroje, orodja in naprave po vsakodnevni uporabi
 • shrani stroje in naprave na ustrezno mesto

 • pozna osnovne ukrepe za vzdrževanje žičničarskih naprav
 • pozna pomen rednih pregledov
 • pozna postopke čiščenja strojev, orodij in naprav

Opravi osnovno vzdrževanje stroja in orodij (po sklopih po izboru komisije)

Opravi dnevni pregled žične naprave:

 • pripravi se za delo
 • opravi grobo čiščenje (ostanki zemlje, lubja, vej …)
 • opravi pregled stroja oziroma orodja za zagotovitev tehnične brezhibnosti stroja (izpolni evidenčni list)
 • podmaže mazalna mesta
 • zaščiti pnevmatike in gume s pokrovi pred soncem (po potrebi)
 • poskrbi za ustrezno shranjevanje maziv in goriv
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • uporabi varovalna sredstva in opremo v skladu s predpisi varnosti in zdravja pri delu
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

Izvede manjša popravila na žični napravi po izboru komisije:

 • pripravi se za delo
 • izvede enostavna popravila poškodovanih mest  (zaščita z barvo, poravnavanje, po potrebi)
 • zaščiti sklope oziroma dele stroja pred korozijo med skladiščenjem
 • prevleče delovne površine stroja, orodja oziroma naprave z namenskim antikorozijskim pripravkom (po potrebi)
 • odloči se za  potrebne ukrepe za brezhibno delovanje stroja  (večja popravila, remont)
 • okoljevarno shrani maziva in goriva
 • racionalno porablja energijo, material in čas
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • upošteva načela varne in okolju prijazne rabe delovnih sredstev
 • upošteva predpise o varstvu okolja
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela

12. Literatura, strokovno gradivo

Košir, B. (1997). Pridobivanje lesa: študijsko gradivo. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.

Košir, B. (1996). Organizacija gozdarskih del (višješolski študij). Ljubljana: Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire Biotehniške fakultete.

Košir, B. (1985). Uporaba žičnih žerjavov s stolpi pri spravilu drobnega lesa na težkih terenih.

Klanjšek, V. /Kostnapfel, A. /Kafol, C. / Kordiš, F. /Vrtačnik, O. / Kelih, I. / Rasinger, E. (1959). Projektiranje in montiranje gozdnih žičnic. Žičničarski tečaj na Bledu, Zbor. Za kmetijstvo in gozdarstvo LRS, Ljubljana.

Kordiš, F. (1957). Motorni vitel in njegova ekonomična uporaba. Gozd.V. 15, 1,s.1-12.

Košir. B. (1988). Gnezdov žični izvlek. Enciklopedija Slovenije 3 . Ljubljana: Enciklopedija Slovenije, MK s. 253.

Košir. B. (1991a). Spravilo lesa iglavcev navzgor in navzdol z žičnim žerjavom

Wanderfalke U - AM in univerzalnim vozičkom Sherpa U. Ljubljana: Zbornik gozdarstva in

lesarstva, BF s. 37-52.

Košir. B. (1991b). Spravilo lesa navzgor s prirejenim žičnim žerjavom  Igland teleskop z univerzalnim vozičkom Sherpa U. Ljubljana: Zbornik gozdarstva in lesarstva, 37. BF.

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Silvo Peljhan, SGG Tolmin
 • Andrej Breznikar, ZGS
 • Jože Strle, GZS
 • Andrej Andoljšek, KGZS
 • Sebastjan Bajc, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

Koordinator: Majda Stopar, CPI

tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word