tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word

KATALOG STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTIStatus: Pretekli 21.12.2018 , Ur.l. 604-19/2010/23
Nasledniki:
-
- Nadzornik/nadzornica sob 4883568011

1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Nadzornik/ nadzornica sob 1520425011

Klasius-P16

Hotelirstvo in gostinstvo (1013)

Klasius-SRV

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1 Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Nadzornik/nadzornica sob in točko 11 tega kataloga


2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Zaključena osnovna šola ali
 • NPI katerekoli smeri

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo, ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

 

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Na izbrani nalogi se preverjajo praktične spretnosti z ustnim zagovorom strokovnoteoretičnih znanj o storitvi.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati, so:

 • priprava kandidata na delo,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • priprava in uporaba pripomočkov,
 • kakovost izvedbe storitve,
 • iznajdljivost,
 • racionalna poraba materiala in energije,
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu,
 • upoštevanje pravil o varovanju okolja,
 • komunikativnost.

Izločilno merilo:
 • neupoštevanje sanitarno-higienskih pravil.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež (%)
načrtovanje in priprava naloge 10
izvedba 60
dokumentacija 10
ustni zagovor 20

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

 • Materialni pogoji
   • Hotelska soba in pripadajoči prostori,
   • prostor za ustni zagovor kandidata.
  • Kadrovski pogoji

   Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih:

   • imata najmanj dva člana visokošolsko ali višješolsko izobrazbo s področja hotelskega gospodinjstva in 5 let delovnih izkušenj s področja hotelskega gospodinjstva,
   • ima najmanj en član srednješolsko strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju hotelskega gospodinjstva ali pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo Hotelska gospodinja in 5 let delovnih izkušenj na področju hotelskega gospodinjstva.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  Pripravi sebe in delovno mesto
  • pripravi se na delo,
  • seznani se z dnevnim razporedom zaposlenih,
  • prevzame poročila o zasedenosti hotela,
  • pozna pravila priprave sredstev, prostora in sebe
  • pozna pravila osebne higiene, estetike in varnega okolja.

  Kandidat se pripravi na delo:

  • pregleda dnevni razpored zaposlenih
  • prevzame in pregleda poročila o zasedenosti hotela
  Pregleda priprave in pripomočke za delo
  • pregleda urejenost pripravljalnic, delovnih pripomočkov, urejenost servisnih vozičkov,
  • ugotovi potrebo po sobnem in kopalniškem perilu v nadstropjih,
  • skrbi za čistočo in urejenost priročnih skladišč hotelskega gospodinjstva,
  • pozna sistem priprave delovnega vozička,
  • pozna vrste sredstev za čiščenje in delovnih pripomočkov ter  njihovo  uporabnost,
  • pozna pravila skladiščenja čistilnih sredstev,
  • pozna osnove dobre higienske prakse,
  • pozna navodila za naročanje potrošnega  materiala in perila,
  • pozna sistem »uporabljeno za čisto«,
  • pozna način dezinfekcije.

  Kandidat pregleda priprave in pripomočke za delo:

   • pregleda urejenost pripravljalnic, delovnih pripomočkov, urejenost servisnih vozičkov
   • ugotovi potrebo po sobnem in kopalniškem perilu v nadstropjih
   • opiše sistem priprave delovnega vozička
   • navede vrste sredstev za čiščenje
   • navede vrste delovnih pripomočkov
   Organizira delo urejanja in čiščenja vseh sob v nadstropjih v sodelovanju s hotelsko gospodinjo
   • organizira delo sobaric,
   • organizira dnevno menjavo hotelskega perila, oddajo umazanega in prejem čistega,
   • poskrbi za likanje osebnega perila gostov in enostavna ročna šivanja,
   • poskrbi za dodatne standarde ob namestitvi gostov,
   • pozna osnove organizacije dela v podjetju
   • uvaja novo zaposlene v delo,
   • pozna standarde hotela.

   Kandidat organizira delo urejanja in čiščenja vseh sob v nadstropjih:

   • pripravi dnevni razpored glede na število sob in razpoložljivost sobaric
   • opiše organizacijo postopka likanja osebnega perila gostov in enostavnih ročnih šivanj
   • poda navodila postopka priprave sobe v primerih izjemnih situacij (po izboru komisije):
    • bolezen gosta
    • smrt gosta
    • gosta ni bilo v sobi
    • gost ne odpre sobe, ključi so v vratih
    • odtujitev inventarja iz sobe
    • poškodba inventarja v sobi
    • okraden gost
    • nenavadno umazana in neurejena soba
    • nenavadni, sumljivi predmeti v sobi
    • odklepanje sob nepoznanim osebam
    • domače živali v hotelu
    • kadilske sobe
   • predstavi organizacijsko shemo podjetja glede na velikost
   • navede in opiše ključne elemente uvajanja novo zaposlenih v delo
   • našteje inventar in potrošni material, ki je predpisan za posamezne hotelske prostore
   Nadzira delo sobaric
   • nadzira delo sobaric in jim svetuje,
   • nadzira čiščenja v sobah in hodnikih,
   • preverja in kontrolira kakovost opravljenega dela sobaric,
   • preveri cvetje in zelenje v sobah, balkonih in hodnikih,
   • zbira in oddaja poročila sobaric za operativno kontrolo,
   • evidentira opravljeno delo posameznikov in poroča hotelski gospodinji,
   • pozna vrste sredstev in delovnih pripomočkov ter  njihovo  uporabnost za čiščenje sob,
   • pozna načine vzdrževanja cvetja,
   • pozna načine vzdrževanja sobnega inventarja,
   • pozna načine prevzemanja in evidentiranja gostovega perila za pranje in likanje,
   • pozna pravila ločevanja umazanega perila,
   • pozna osnovna načela za dobre medčloveške odnose v delovni skupini,
   • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja sporov.

   Kandidat nadzira delo sobaric:

    • obrazloži način uporabe čistil za posamezna čiščenja
    • izvede nadzor v simuliranem delu sobarice
    • izvede nadzor čiščenja po sobah in hodnikih v simuliranem načinu dela sobarice
    • preveri kakovost opravljenega dela sobarice na podlagi kontrolnega lista za hotelsko sobo
    • preveri cvetje in zelenje v sobah, na balkonih in hodnikih
    • poroča o opravljenem delu hotelski gospodinji na podlagi poročila sobarice
    • našteje vrste čistilnih sredstev in pripomočkov ter njihovo uporabnost
    • našteje načine vzdrževanja cvetja
    • navede načine vzdrževanja sobnega inventarja
    • našteje pravila ločevanja umazanega perila
    • razloži potek reševanja in obvladovanja konfliktov ter sporov na predstavljenem primeru
    Izvaja končni pregled sob
    • pregleda sobe za nove goste in občasno pregleda sobe gostov, ki ostanejo ter izpolni predpisan obrazec o pregledu sob,
    • obvešča recepcijo o statusu sob za goste,
    • predlaga hotelski gospodinji naročila dekoracije v sobah,
    • postavlja v sobe darila VIP gostom,
    • obvešča tehnično vzdrževalno službo o potrebnih popravilih v sobah,
    • preverja opravljena popravila tehničnih in drugih naprav,
    • pozna standarde hotela,
    • pozna postopek zapisa v določenih primerih (evidentiranje nastale škode, najdenih predmetov ter shranjevanje le-te).

    Kandidat izvede končni pregled sob:

    • izvede pregled celotnega dela na podlagi kontrolnega lista
    • izpelje postopek organizacije ureditve sob na podlagi posebne situacije (na podlagi izbora komisije)
    • našteje vrste daril VIP-gostom in razloži, kaj je potrebno pri tem upoštevati
    • organizira popravilo na podlagi posebne situacije (na podlagi izbora komisije)
    • izpelje postopek  zapisa v določenih primerih  (po izboru komisije):
     • evidentiranje nastale škode
     • evidentiranje najdenih predmetov ter shranjevanje le-teh
    • obrazloži vsebino poročila sobarice
    Komunicira z gosti
    • pozdravi gosta,
    • skrbi za dobro počutje gostov,
    • ravna v skladu s pravili laepega obnašanja,
    • komunicira z gosti in jim pomaga pri informacijah v nadstropjih,
    • pozna pravila bontona,
    • pozna etični kodeks hotela,
    • zna vzpostaviti primeren kontakt in komunikacijo z gostom,
    • zna z gosti komunicirati vsaj v enem tujem jeziku,
    • zna izbrati ter uporabiti pravilen pristop in način ob poslovitvi,
    • zaveda se pomena pisanih in nepisanih pravil poslovnega komuniciranja.

    Kandidat v simulirani situaciji izkaže znanje iz poslovne komunikacije v slovenskem in tujem jeziku (po izboru komisije):

     • opravi razgovor z domačim in s tuje govorečim gostom
     • posreduje splošne informacije
     • uporabi osnovne jezikovne funkcije in strokovno terminologijo
     • uporabi pravilen pristop ter način ob poslovitvi
     Komunicira s sodelavci
     • skrbi za dobre medsebojne odnose,
     • skrbi za timsko delo,
     • komunicira z nadrejenimi, podrejenimi in kolegi iz drugih oddelkov,
     • komunicira preko računalnika in telefona,
     • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem in vsa enem tujem jeziku,
     • pozna osnovne pojme poslovnega dopisovanja, administracije, evidentiranja in sestavljanja poročil.

     Kandidat v simulirani situaciji izkaže znanje iz poslovne komunikacije (po izboru komisije):

     • opravi razgovor  z zaposlenim
     • navede dejavnike, ki so potrebni za vzpostavitev dobrih medsebojnih odnosov
     • navede dejavnike, ki so potrebni za vzpostavitev uspešnega delovanja tima

     12. Literatura, strokovno gradivo

     • Bizjak S. (1997). Kakovost v gostinstvu: priročnik za izvajanje kategorizacije. Ljubljana: Fit media Celje.
     • Kraker Starman A., (1994). Higienski minimum. Ljubljana: Gospodarski vestnik.
     • Markič P. (2001). Poslovno sporazumevanje in vodenje. Bled: Višja šola za gostinstvo in turizem.
     • Zorko D. (1999). Uvod v turizem. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo.
     • Žerovec M., (203).  Hotelsko gospodinjstvo. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije.
     • Žerovec M., Polak T. B., Koklič S., (2011).  Hotelsko gospodinjstvo. Ljubljana: Turistično-gostinska zbornica Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije.

     13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

     • Barbara Polak Tomšič, GH Union Ljubljana
     • Marjeta Žerovec, GH Toplice Bled
     • Zdenka Kogovšek, Hotel Bernardin  Portorož
     • Srečko Koklič, Turistično-gostinska zbornica Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije
     • Karmen Leban, Sindikat gostinstva in turizma Slovenije
     • Anica Justinek, Center RS za poklicno izobraževanje

     Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: 

     • Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje

     tiskalniku prijazno - izvoz v MS Word